ILPB4/423-383/14-2/DS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek (pytanie nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • skutków podatkowych połączenia spółek (pytanie nr 1),
  • skutków podatkowych kolejnego połączenia spółek (pytanie nr 2).
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (...) S.A. (zwana dalej „Spółką”, „Wnioskodawcą”) jest spółką z siedzibą na terytorium Polski podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej „CIT”). Spółka należy do Grupy Kapitałowej (zwaną dalej „Grupą”) zajmującej się produkcją wyrobów włókienniczych. W ramach Grupy Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą specjalistycznej odzieży ochronnej.

Do Grupy należą także m.in. spółki „A” Sp. z o.o. (zwany dalej „A”). „B” S.A. (zwany dalej „B”) oraz „C” sp. z o.o. (zwana dalej „C”), zajmujące się produkcją tkanin, wyrobów lnianych i lniano-bawełnianych, tkanin sztucznych oraz nadrukiem wielkoformatowym m.in. na tkaniny. Produkty wytwarzane przez ww. trzy spółki są promowane i sprzedawane pod różnymi markami, w zależności od tego, która spółka dany produkt wytwarza i sprzedaje. Zwiększa to koszty promocji oraz utrudnia zbudowanie jednej silnej mocno rozpoznawalnej marki kojarzonej z Grupą. Jednocześnie ze względu na fakt, że produkcja i sprzedaż wyrobów Grupy prowadzona jest przez kilka podmiotów, koszty działania Grupy są znacznie wyższe niż gdyby wyrób i sprzedaż odbywała się w jednej spółce. Prowadzenie dotychczasowej działalności w ramach jednego podmiotu w miejsce trzech umożliwiłoby Grupie znaczne oszczędności w zakresie administracji, a także uzyskanie synergii kosztowych w pozostałych obszarach oraz konsolidację wiedzy i doświadczenia personelu poszczególnych spółek. Skupienie produkcji i sprzedaży wyrobów w jednym podmiocie, poprzez ich połączenie, umożliwiłoby także wykorzystanie dotychczasowych kanałów sprzedaży wypracowanych przez każdy z podmiotów. W efekcie produkty Grupy stałyby się bardziej konkurencyjne na polskim i światowym rynku.

Ze względu na powyższe podjęto decyzję o połączeniu trzech spółek Grupy, tj. A, B oraz C. Połączenie ma zapewnić produkcję oraz sprzedaż wyrobów tych spółek w jednym podmiocie, pod jedną marką i w efekcie ograniczyć koszty działalności całej Grupy, a także przyczynić się do zbudowania jednej silnie rozpoznawalnej marki Grupy.

W pierwszej kolejności Spółka nabędzie 100% udziałów w spółce A, w rezultacie czego na dzień połączenia Spółka będzie 100% akcjonariuszem spółki przejmującej. Spółka (Wnioskodawca) jest 99,99% akcjonariuszem w spółce przejmowanej, tj. w B. Pozostałe 0,01% (tj. 1 akcja) należy do osoby fizycznej będącej polskim rezydentem podatkowym. Połączenie zostanie poprzedzone odkupieniem przez Spółkę (Wnioskodawcę) ww. 1 akcji, w rezultacie czego na dzień połączenia Spółka będzie 100% akcjonariuszem spółki przejmowanej, tj. B.

Połączenie ww. trzech spółek odbędzie się w 2 etapach. W pierwszym etapie A połączy się z B, gdzie A będzie spółką przejmującą, a B spółką przejmowaną. Połączenie A z B nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 j.t.; dalej zwaną „KSH”) poprzez przejęcie majątku spółki B w zamian za udziały w A, które A wyda akcjonariuszowi spółki przejmowanej, tj. Spółce (Wnioskodawcy). W konsekwencji B zostanie rozwiązana na podstawie art. 493 § 1 KSH, tj. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie nie będzie wiązało się z dokonaniem dopłat w gotówce. Połączenie zostanie rozliczone zgodnie z art. 44c ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 j.t.; dalej zwaną „ustawą o rachunkowości”), tj. metodą łączenia udziałów.

Po dokonaniu i zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym powyższego połączenia A stanie się 67,8% udziałowcem w spółce C. Drugim udziałowcem jest i na dzień połączenia nadal będzie Spółka (Wnioskodawca) posiadająca pozostałe 32,2% udziałów. W dalszej kolejności dojdzie do połączenia A z C. Połączenie to nastąpi także w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przejęcie przez A majątku C, w zamian za udziały w A, które A wyda Spółce (Wnioskodawcy). W konsekwencji C zostanie rozwiązana na podstawie art. 493 § 1 KSH, tj. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie nie będzie wiązało się z dokonaniem dopłat w gotówce. Połączenie zostanie rozliczone zgodnie z art. 44c ust. 1 ustawy o rachunkowości, tj. metodą łączenia udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w związku z połączeniem spółki A oraz B poprzez przejęcie całości majątku spółki B i wydaniem Spółce (Wnioskodawcy), w wyniku tego połączenia, nowoutworzonych udziałów w spółce A, w zamian za majątek spółki B, po stronie Spółki powstanie dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  2. Czy w związku z połączeniem spółki A oraz C poprzez przejęcie całości majątku spółki C i wydaniem Spółce (Wnioskodawcy), w wyniku tego połączenia, nowoutworzonych udziałów w spółce A, w zamian za majątek spółki C, po stronie Spółki powstanie dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź w zakresie pytania nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną 31 października 2014 r. nr ILPB4/423-383/14-3/DS.

Zdaniem Wnioskodawcy (Spółki) połączenie spółki A oraz B, poprzez przejęcie całości majątku spółki B i wydaniem Spółce w wyniku tego połączenia nowoutworzonych udziałów A w zamian za majątek spółki B, będzie dla Spółki neutralne podatkowo, tj. po stronie Spółki nie powstanie dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie.

Połączenie spółki A z B nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Zgodnie z tym artykułem połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W planowanym połączeniu, w zamian za przejęcie całości majątku spółki B przez spółkę A, Spółka (Wnioskodawca) będąca akcjonariuszem spółki B otrzyma nowoutworzone udziały w spółce A. Połączenie nie będzie wiązało się z dokonaniem dopłat w gotówce.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT (dotyczy podziału spółek), do przychodów nie zalicza się przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Z kolei w myśl art. 10 ust. 4 ustawy o CIT przepis art. 12 ust. 4 pkt 12 tej ustawy nie znajduje zastosowania w przypadkach, gdy połączenie spółek nie jest przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego podstawowym celem planowanego połączenia trzech spółek Grupy jest stworzenie jednej silnej marki na produkowane, przez łączące się spółki, wyroby oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania Grupy. Połączenie jest zatem uzasadnione przyczynami ekonomicznymi, a nie chęcią uchylenia się od opodatkowania. Z tego względu, zdaniem Spółki (Wnioskodawcy), nie znajdzie zastosowania przesłanka z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, a w konsekwencji Spółka skorzysta z wyłączenia od opodatkowaniu przewidzianego w art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT.

Jednocześnie po stronie Spółki (Wnioskodawcy) w wyniku połączenia nie powstanie dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT w przypadku połączenia lub podziału spółek jedynie dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych stanowią dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe w wyniku połączenia spółki A oraz B, poprzez przejęcie całości majątku spółki B i wydaniem w wyniku tego połączenia nowoutworzonych udziałów A do Spółki (Wnioskodawcy), po stronie Spółki nie powstanie przychód na gruncie ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje uzasadnienie w licznych interpretacjach indywidualnych Dyrektorów Izb Skarbowych, w tym przykładowo:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.