ILPB2/4514-1-150/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy spółki kapitałowej.
ILPB2/4514-1-150/15-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. połączenie
  2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. spółki
  4. tworzenie spółki
  5. łączenie spółek
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 30 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy spółki kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną z siedzibą na terytorium Polski. Wnioskodawca jest komplementariuszem Spółki Komandytowo Akcyjnej (dalej: SKA) z siedzibą na terytorium Polski. Planowanym jest, że akcjonariusz SKA (inna niż wnioskodawca spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Polski) wniesie do SKA dodatkowe wkłady na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w SKA.

W przyszłości, Wnioskodawca zostanie komplementariuszem w spółce komandytowej albo wspólnikiem w spółce jawnej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: SPV). Komandytariuszem w SPV w formie spółki komandytowej lub drugim wspólnikiem w SPV w formie spółki jawnej będzie natomiast ww. akcjonariusz SKA.

W związku z zawarciem umowy spółki SKA doszło do opodatkowania tej operacji podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). W przypadku zawarcia umowy SPV oraz zmiany umów spółek SKA i SPV w przyszłości (ale przed opisywanym poniżej połączeniem SKA i SPV) również dojdzie do opodatkowania tych operacji PCC.

Ze względu na przesłanki natury biznesowej i organizacyjnej w przyszłości rozważane jest połączenie SKA i SPV. Połączenie to zostałoby dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. – dalej: KSH) w zw. z art. 491 § 2 oraz art. 517 i n. KSH, tj. poprzez zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), na którą przejdzie majątek SPV oraz SKA w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które przyznane zostaną wspólnikom SPV oraz SKA. Siedziba Spółki będzie znajdowała się na terytorium Polski.

W wyniku rejestracji połączenia zawiązana zostanie Spółka, której wspólnikami będą dotychczasowi wspólnicy SPV oraz SKA, tj. Wnioskodawca i drugi wspólnik w SPV i SKA.

Połączenie skuteczne będzie z dniem wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS (dzień połączenia). Zgodnie z art. 494 KSH, z dniem połączenia Spółka wejdzie we wszelkie prawa i obowiązki SKA oraz SPV.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki, w tym wartość i liczba udziałów, które zostaną przyznane poszczególnym wspólnikom łączących się spółek, określona zostanie w planie połączenia uzgodnionym przez SKA oraz SPV (art. 518 KSH). Ustalenie kapitału zakładowego oraz struktury udziałowej w Spółce nastąpi przy uwzględnieniu:

    1. wartości majątków łączących się spółek;
    2. wartości udziałów kapitałowych wspólników w SKA oraz SPV;
    3. parytetu wymiany akcji posiadanych przez akcjonariusza w SKA na udziały w Spółce.

Część majątku spółek łączących się może zostać przekazana na kapitał zapasowy/rezerwowy Spółki.

Wnioskodawca pragnie potwierdzić skutki dla Spółki na gruncie PCC w zakresie opodatkowania operacji zawiązania nowej Spółki (spółki kapitałowej prawa handlowego) poprzez połączenie SKA i SPV (spółek osobowych prawa handlowego).

Wnioskodawca składa wniosek o wydanie interpretacji w trybie art. 14n § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 613 ze zm.) jako wspólnik Spółki, którą planuje założyć w wyniku połączenie SKA i SK. Wnioskodawca będzie bowiem uczestniczył w połączeniu SKA i SPV na skutek czego stanie się wspólnikiem Spółki.

Planowanym jest, że dane Spółki będą następujące:

  • nazwa: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • adres: (...).

Jeśli te planowane dane Spółki ulegną zmianie Wnioskodawca przekaże odpowiednią informację w tym zakresie do organu wydającego interpretację.

Odnośnie prac przygotowawczych związanych z utworzeniem Spółki to w związku ze szczególnym trybem utworzenia tej Spółki w ramach ww. opisanego połączenia prace takie obecnie nie toczą się, gdyż niniejszy wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podstawę opodatkowania PCC w przypadku zawiązania Spółki (jako spółki kapitałowej prawa handlowego) poprzez połączeniem SKA i SPV (spółek osobowych prawa handlowego) stanowić będzie kapitał zakładowy Spółki, z tym że zwolnieniu z opodatkowania PCC będzie podlegać ta część kapitału zakładowego Spółki, której wartość była uprzednio opodatkowana PCC (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych; t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 649, dalej: ustawa o PCC)...

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawę opodatkowania PCC w przypadku zawiązania Spółki (jako spółki kapitałowej prawa handlowego) poprzez połączeniem SKA i SPV (spółek osobowych prawa handlowego) stanowić będzie kapitał zakładowy Spółki, z tym że zwolnieniu z opodatkowania PCC będzie podlegać ta część kapitału zakładowego Spółki, której wartość była uprzednio opodatkowana PCC.

Uzasadnienie.

  1. Zgodnie z art. 491 2 KSH, spółki osobowe mogą łączyć się ze sobą tylko poprzez zawiązanie spółki kapitałowej.
    Połączenie spółek może zostać dokonane poprzez przejęcie albo przez zawiązanie nowej spółki. Połączenie przez zawiązanie nowej spółki zgodnie z art. 492 § pkt 2 KSH polega na zawiązaniu spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki.
    Tego typu połączenie nastąpi również w niniejszej sprawie. W jego wyniku dojdzie do zawiązania Spółki na skutek połączenia SKA i SPV.
  2. Opodatkowaniu PCC podlegają wyłącznie czynności wymienione w zamkniętym katalogu określonym w art. 1 Ustawy o PCC. Zgodnie z art. 1 ust 1 pkt 1 lit. k) oraz pkt 2 Ustawy o PCC, podatkowi podlega umowa spółki, a także zmiana umowy spółki, jeżeli powoduje ona podwyższenie podstawy opodatkowania. Przez zmianę umowy spółki uważa się zaś łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego (art. 1 ust 3 pkt 3 Ustawy o PCC).
    Przez spółkę osobową, zgodnie z art. 1a pkt 1 Ustawy o PCC, rozumie się spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną, natomiast przez spółkę kapitałową, zgodnie z art. 1a pkt 2 Ustawy o PCC, rozumie się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub europejską.
    Stosownie do art. 3 ust. 1 Ustawy o PCC, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Podstawę opodatkowania PCC przy umowie spółki stanowi – przy zawarciu umowy – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a Ustawy o PCC). Natomiast, przy przekształcaniu lub łączeniu spółek, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) Ustawy o PCC podstawę opodatkowania PCC stanowi wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.
    Powyższe przepisy wskazują więc, że w odniesieniu do analizowanego zdarzenia przyszłego połączenie SKA i SPV poprzez zawiązanie nowej Spółki będzie opodatkowane PCC. Podstawę opodatkowania PCC w tej sytuacji będzie zasadniczo stanowić wartość kapitału zakładowego Spółki powstałej w wyniku tego połączenia.
  3. Jednocześnie, stosownie do art. 9 pkt 11 lit. a) Ustawy o PCC zwolnione od PCC są umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana PCC lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany.
    W tym zakresie należy zauważyć, że w związku z zawarciem umowy spółki SKA doszło do opodatkowania tej operacji PCC. W przypadku zawarcia umowy SPV oraz zmiany umów SKA i SPV w przyszłości (ale przed analizowanym połączeniem SKA i SPV) również dojdzie do opodatkowania tych operacji PCC.
    W konsekwencji – w ocenie Wnioskodawcy – przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego połączenie SKA z SPV poprzez zawiązanie nowej Spółki (spółki kapitałowej) nie będzie wiązało się z koniecznością zapłaty PCC od wartości kapitału zakładowego Spółki uprzednio opodatkowanego PCC przy zawarciu lub zmianie umowy SKA i SPV.
    Ta część wartości kapitału zakładowego Spółki będzie zwolniona z opodatkowania PCC. Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę potwierdzają również organy podatkowe w interpretacjach wydanych w zbliżonych stanach faktycznych, przykładowo w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 maja 2013 r., nr IPPB2/436-148/13-2/MZ z 17 czerwca 2013 r. nr IPPB2/436-243/13-2/AF.
    Mając na uwadze powyższe – zdaniem Wnioskodawcy – podstawę opodatkowania PCC w przypadku zawiązania Spółki (jako spółki kapitałowej prawa handlowego) poprzez połączeniem SKA i SPV (spółek osobowych prawa handlowego) stanowić będzie kapitał zakładowy Spółki, z tym że zwolnieniu z opodatkowania PCC będzie podlegać ta część kapitału zakładowego Spółki, której wartość była uprzednio opodatkowana PCC.
    Wnioskodawca wnosi więc o potwierdzenie prawidłowości zaprezentowanego wyżej stanowiska.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań / w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski / we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław / w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź / w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.