ILPB2/4511-1-787/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika.
ILPB2/4511-1-787/15-2/TRinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. działalność rolnicza
 3. kapitały pieniężne
 4. obowiązek płatnika
 5. produkcja rolna
 6. płatnik
 7. spółki
 8. udziałowiec
 9. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 20 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej: „Spółka”) działa jako grupa producentów rolnych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych. Dnia 29 stycznia 2010 roku Spółka otrzymała zaświadczenie o wpisie do ewidencji producentów rolnych na podstawie decyzji wydanej przez wojewodę. Spółka została utworzona przez 6 podmiotów (2 osoby fizyczne oraz 4 osoby prawne), które prowadzą działalność rolniczą. Udziały przypadające na osoby prawne wynoszą 60%, zaś 40% udziałów posiadają osoby fizyczne. Wszyscy członkowie grupy z tytułu prowadzenia działalności nie są płatnikami podatku dochodowego; osoby prawne korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e updop; w przypadku osób fizycznych zwolnione są one z podatku dochodowego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej art. 2 updof. Czterech wspólników jest czynnymi podatnikami VAT, natomiast dwóch wspólników zakresie podatku VAT jest „rolnikiem ryczałtowym”. Zgodnie z zasadami funkcjonowania grup producentów rolnych członkowie grupy (wspólnicy) wyprodukowane przez siebie ziarno zbóż sprzedają do spółki, która następnie odsprzedaje je do dalszych odbiorców. Głównym celem grup producentów jest: dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawa efektywności gospodarowania, planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracja podaży oraz organizowanie sprzedaży produktów rolnych, jak również ochrona środowiska naturalnego. Spółka ma zamiar wypracowaną nadwyżkę zysku osiągniętego ze sprzedaży za dany rok (jeśli powstanie), jak również zysk wypracowany z lat poprzednich, a nie podzielony, przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest zagadnienie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w przedmiocie zagadnienia dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy osoby fizyczne otrzymujące dywidendę mogą również przedłożyć płatnikowi oświadczenie o przeznaczeniu otrzymanej dywidendy na cele rolnicze i – co za tym idzie – zostaną zwolnione z poboru zryczałtowanego podatku z tytułu wypłaty dywidendy wysokości 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskane dochody z wypłaty dywidendy stanowią u osób fizycznych dochody z kapitałów pieniężnych, które skutkują poborem zryczałtowanego podatku dochodowego, zaś jeśli otrzymana dywidenda zostanie przeznaczona na działalność rolniczą –powinna być ona zwolniona z poboru podatku przez płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych katalog źródeł przychodów został określony w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Zgodnie z nim, źródłami przychodów są:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. (uchylony);
 6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a–c;
 8. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;
 • 8a. działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
 1. inne źródła.

Dywidendy otrzymane przez osoby fizyczne są przychodem z kapitałów pieniężnych, tj. ze źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2–2b.

Od przychodów uzyskiwanych z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 (z zastrzeżeniem art. 52a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

W myśl przepisów art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z opisu zdarzenia przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że Spółka została utworzona przez 6 podmiotów (2 osoby fizyczne oraz 4 osoby prawne), które prowadzą działalność rolniczą. Udziały przypadające na osoby prawne wynoszą 60%, zaś 40% udziałów posiadają osoby fizyczne. Spółka ma zamiar wypracowaną nadwyżkę zysku osiągniętego ze sprzedaży za dany rok (jeśli powstanie), jak również zysk wypracowany z lat poprzednich, a nie podzielony, przeznaczyć na wypłatę dywidendy m.in. osobom fizycznym.

Z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) wynika, że dywidendą jest udział w zysku spółki.

Źródłem przychodów wspólnika będącego osobą fizyczną nie będzie zatem – w żadnej mierze – pozarolnicza działalność gospodarcza czy działalność rolnicza; źródłem przychodu będzie dywidenda.

Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje zróżnicowania zasad opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ze względu na źródła przychodów uzyskiwanych przez samą spółkę kapitałową, choćby nawet spółka otrzymywała dochody niepodlegające w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jak również ze względu na przeznaczenie dywidend na działalność rolniczą.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wypłacone wspólnikom – osobom fizycznym – dywidendy (lub zaliczki wypłacone na ich poczet) będą podlegały w całości opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, Zainteresowany (spółka z o.o.) wypłacający tymże wspólnikom dywidendy – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – będzie zobowiązany od całości wypłat dokonywanych z tego tytułu – zgodnie z powoływanymi uprzednio przepisami art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – obliczyć, pobrać i wpłacić do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy.

Jednocześnie należy wskazać, że przywołany we wniosku art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – a w szczególności jego ust. 1 pkt 1 – przewiduje wprawdzie wyłączenie stosowania przepisów ustawy do przychodów z działalności rolniczej (z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej), jednakże w zdarzeniu przedstawionym we wniosku, osoby fizyczne nie otrzymają przychodów z tytułu wykonywania działalności rolniczej, lecz otrzymają przychód z kapitałów pieniężnych. Na tym właśnie polega specyfika formy prowadzenia działalności gospodarczej i różnica z opodatkowaniem dochodów uzyskiwanych przez wspólnika spółki osobowej lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą indywidualnie. W takich przypadkach osoba fizyczna opodatkowuje osiągane dochody rozumiane jako różnica pomiędzy przychodem a kosztami (lub przychód). Kiedy działalność prowadzi spółka kapitałowa, to spółka opodatkowuje zyski z tej działalności jako odrębny podatnik podatku dochodowego. Osoba fizyczna będąca udziałowcem tej spółki nie opodatkowuje więc sama dochodu spółki kapitałowej. Skoro nie wolno jej przypisywać dochodów spółki kapitałowej, to nie wolno jej też powoływać się na zwolnienia dla spółek kapitałowych w związku z rodzajem osiąganych przez tę spółkę dochodów. Osoba fizyczna zawsze osiągnie przychód z tytułu posiadania udziału kapitałowego, bez względu na źródła, z których pochodzić będą pieniądze do podziału zysku. Nie należy zapominać, że działalność spółki kapitałowej to nie jest działalność gospodarcza udziałowców tej spółki. Zwolnienie od opodatkowania dywidendy z uwagi na jej przeznaczenie nie może więc mieć zastosowania, bo ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje takich zwolnień przy opodatkowaniu dywidend.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.