ILPB2/4511-1-546/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.
ILPB2/4511-1-546/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. spółka zagraniczna
 4. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Wnioskodawca będzie posiadać bezpośrednio lub pośrednio udziały w kapitale spółki kapitałowej prawa cypryjskiego z siedzibą na Cyprze (spółki typu „private company limited by shares”), która podlega na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Spółka zagraniczna”).

W stosunku do Spółki zagranicznej spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”), tj. Spółka zagraniczna będzie dla Wnioskodawcy tzw. zagraniczną spółką kontrolowaną.

Udziałowcem Spółki zagranicznej będzie także spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę na terytorium Polski (dalej: „Spółka”).

W majątku Spółki zagranicznej znajdują się obligacje (dalej: „Obligacje”) wyemitowane przez inną spółkę kapitałową prawa cypryjskiego z siedzibą na Cyprze (dalej: „Spółka cypryjska”).

Obligacje te zostały objęte przez Spółkę zagraniczną w 2014 r. za określoną kwotę X. Kwota ta została przez Spółkę zagraniczną uregulowana w wyniku potrącenia wierzytelności Spółki cypryjskiej wobec Spółki zagranicznej o zapłatę ceny emisyjnej Obligacji z wierzytelnością Spółki zagranicznej przysługującą jej wobec Spółki cypryjskiej.

Należące do Spółki udziały w Spółce zagranicznej zostaną w przyszłości umorzone (w całości lub w części) za wynagrodzeniem. Tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów Spółka zagraniczna przeniesie na Spółkę Obligacje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ustalając dochód podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o PIT, Wnioskodawca będzie uprawniony do pomniejszenia przychodu Spółki zagranicznej powstałego w związku z przeniesieniem na Spółkę Obligacji tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów (tj. uregulowaniem przez Spółkę zagraniczną zobowiązania wobec Spółki poprzez przeniesienie na Spółkę Obligacji) o koszty jego uzyskania w postaci wydatków poniesionych przez Spółkę zagraniczną na objęcie Obligacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o PIT od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT zagraniczną spółką kontrolowaną jest m.in. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa powyżej, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega W państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.

Zgodnie z art. 30f ust. 5 ustawy o PIT podstawę obliczenia podatku, o której mowa w art. 30f ust. 1 ustawy o PIT, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej,
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Dochodem zagranicznej spółki kontrolowanej jest zaś uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 30f ust. 7 ustawy o PIT).

W świetle art. 30f ust. 7 ustawy o PIT dochód Spółki zagranicznej podlegający opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 30f ust. 1 ustawy o PIT, należy ustalić pomniejszając przychody osiągnięte przez Spółkę zagraniczną o koszty ich uzyskania – określone zgodnie z przepisami ustawy o PIT.

Wnioskodawca zakłada, że w związku z przeniesieniem Obligacji na Spółkę tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów, Spółka zagraniczna uzyska przychód, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o PIT. W przepisie tym wymienione zostały m.in. przychody ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie Obligacji tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów należy traktować jako równoważne odpłatnemu zbyciu Obligacji. Przeniesienie Obligacji na Spółkę tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów będzie zatem dla Spółki zagranicznej równoznaczne z osiągnięciem przychodu, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o PIT.

Przychód ten należy ustalić w wysokości odpowiadającej wartości zobowiązania regulowanego przez Spółkę zagraniczną poprzez przeniesienie Obligacji na Spółkę.

Zgodnie zaś z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Art. 23 ust. 1 ustawy o PIT wśród kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wymienia m.in. wydatki na objęcie lub nabycie papierów wartościowych (art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT). Jednocześnie przepis ten stanowi, że wydatki te są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Przyjmując zatem, że w związku z przeniesieniem Obligacji na Spółkę tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów, Spółka zagraniczna uzyska przychód równy kwocie zobowiązania regulowanego poprzez przeniesienie Obligacji, wskazać jednocześnie należy, że Spółka zagraniczna poniosła wcześniej koszty jego uzyskania w postaci wydatków poniesionych na objęcie Obligacji. Ustalając dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o PIT, Wnioskodawca winien zatem pomniejszyć przychód Spółki zagranicznej z tytułu przeniesienia Obligacji tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów o koszty jego uzyskania w postaci wydatków poniesionych przez Spółkę zagraniczną na objęcie Obligacji.

Opodatkowaniu podatkiem PIT podlegać będzie wyłącznie nadwyżka przychodu Spółki zagranicznej powstałego w związku z przeniesieniem na Spółkę Obligacji tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów nad kosztami jego uzyskania w postaci wydatków poniesionych przez Spółkę zagraniczną na objęcie Obligacji – zgodnie z art. 30f ust. 7 ustawy o PIT (W odpowiedniej części przypadającej na Wnioskodawcę, ustalonej zgodnie z art. 30f ust. 5 ustawy o PIT). Jednocześnie, jeżeli koszty uzyskania przychodu w postaci wydatków poniesionych przez Spółkę zagraniczną na objęcie Obligacji będą równe lub wyższe od przychodu Spółki zagranicznej powstałego w związku z przeniesieniem Obligacji tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów – na operacji tej nie wystąpi dochód, który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem PIT w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy).

Zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym - zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd - przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu.

Stosownie do tego przepisu użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka - oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

– nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółkę”, a jedynie taka, która spełniać będzie warunki określone w art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warunki uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną wskazuje art. 30f ust. 3 ustawy.

Zgodnie z powyższym zagraniczną spółką kontrolowaną jest;

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  – stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.122011, str. 8, z późn. zm.).

Zatem o uznaniu zagranicznej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną decydują następujące kryteria:

 • kraj (terytorium) siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,
 • stopień powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikający z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych łub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,
 • stawka podatku dochodowego obowiązująca w państwie jej rezydencji podatkowej, rodzaj uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę przychodów.

Samodzielną podstawę uznania takiej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną stanowi sytuacja, w której zagraniczna spółka:

 • posiada siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Listę tych krajów i terytoriów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 494) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 493).
 • posiada siedzibę lub zarząd w państwie niewymienionym w w/w rozporządzeniach, z którym ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych).

W myśl art. 30f ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Zgodnie natomiast z art. 30f ust. 7 cyt. ustawy, dochód, o którym mowa w ust. 5, stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że z ww. przepisów, a zwłaszcza z art. 30f ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że Wnioskodawca ustalając swój dochód do opodatkowania przyjmuje za podstawę dochód osiągnięty przez zagraniczną spółkę kontrolowaną. Nie ustala swojego dochodu w oparciu o zbilansowanie przychodów spółki i poniesionych przez nią kosztów.

To Spółka zagraniczna, która uzyskała przychód z tytułu przeniesienia Obligacji tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów (tj. z tytułu zbycia Obligacji) ma prawo pomniejszyć go o stosowne koszty uzyskania przychodu, w postaci wydatków poniesionych na objęcie Obligacji.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy - zgodnie z którym Wnioskodawca winien pomniejszyć przychód Spółki zagranicznej z tytułu przeniesienia Obligacji tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów o koszty jego uzyskania w postaci wydatków poniesionych przez Spółkę zagraniczną na objęcie Obligacji – jest nieprawidłowe. Jeszcze raz należy bowiem zaakcentować, że przy ustalaniu własnego dochodu Zainteresowany bierze za podstawę opodatkowania dochód zagranicznej spółki kontrolowanej ustalony przez tą spółkę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.