ILPB2/4511-1-50/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Zagraniczna spółka kontrolowana.
ILPB2/4511-1-50/15-2/WMinterpretacja indywidualna
  1. Cypr
  2. spółki
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu: 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zagranicznej spółki kontrolowanej jest – prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zagranicznej spółki kontrolowanej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów (polskim rezydentem podatkowym). Wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (zwanej dalej spółką cypryjską).

Spółka cypryjska podlega podatkowaniu od całości swoich dochodów na Cyprze (jest cypryjskim rezydentem podatkowym).

Zainteresowany jest również jednym z trzech dyrektorów spółki cypryjskiej. Rada dyrektorów spółki cypryjskiej jest organem zarządzającym spółką, o funkcjach zbliżonych do zarządu polskich spółek kapitałowych. Spółka cypryjska jest akcjonariuszem spółki akcyjnej z siedzibą na terytorium Polski (zwanej dalej spółką akcyjną).

Spółka akcyjna podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce, jest polskim rezydentem podatkowym. Spółka cypryjska posiada więcej niż 25% akcji spółki akcyjnej przez okres przekraczający 30 dni i zamierza nadal nieprzerwanie posiadać te akcje w kolejnych latach.

Spółka cypryjska nie uzyskała faktycznie w roku 2014 żadnych przychodów z udziału w zyskach spółki akcyjnej - w szczególności spółka akcyjna nie wypłaciła w tym okresie dywidendy. Spółka cypryjska nie prowadzi innej działalności gospodarczej, wykraczającej poza posiadanie akcji spółki akcyjnej. Wszystkie przychody spółki cypryjskiej nie przekroczą w roku podatkowym 2015 równowartości kwoty 250 000 euro.

Republika Cypryjska dokonała implementacji dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011 r., str. 8 z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy spółka cypryjska jest dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy działalność wykonywana przez spółkę cypryjską jest dla Wnioskodawcy źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  3. Czy Wnioskodawca jest obowiązany ująć spółkę cypryjską w rejestrze zagranicznych spółek, o którym mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  4. Czy Wnioskodawca jest obowiązany do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w spółce cypryjskiej w sposób określony w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  5. Czy Wnioskodawca będzie obowiązany złożyć odrębne zeznanie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o wysokości dochodu ze spółki cypryjskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

Spółka cypryjska nie jest dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spółka cypryjska jest zagraniczną spółką w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest ona bowiem osobą prawną nieposiadającą siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a polski rezydent podatkowy (Wnioskodawca) posiada prawo do uczestnictwa w jej zysku.

Zgodnie z art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznanie zagranicznej spółki w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 tej ustawy za zagraniczną spółkę kontrolowaną następuje w jednej z trzech sytuacji wymienionych w poszczególnych punktach tego przepisu.

Ponieważ Republika Cypryjska nie jest krajem wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zważywszy, że pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypryjską zawarta jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wykluczone jest uznanie spółki cypryjskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną na podstawie art. 30f ust. 3 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uznanie spółki cypryjskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną mogłoby zatem nastąpić, jeśli spełnione byłyby łącznie przesłanki wymienione w art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tymczasem zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do spółki cypryjskiej nie jest spełniona co najmniej jedna z przesłanek zawartych w analizowanym przepisie, tj. przesłanka wymieniona w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakkolwiek bowiem przychody, które spółka cypryjska będzie ewentualnie osiągać z tytułu dywidend od spółki akcyjnej będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na Cyprze, to jednak podstawą prawną tego zwolnienia będą przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011 r., str. 8 z późn. zm.). Należy bowiem wskazać, że spółka cypryjska jest spółką dominującą – w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a dyrektywy Rady - wobec spółki akcyjnej. Tym samym dywidenda wypłacana spółce cypryjskiej przez spółkę akcyjną objęta jest zwolnieniem przewidzianym w art. 4 tej dyrektywy. Na marginesie należy zauważyć, że opisany w stanie faktycznym niniejszego wniosku przypadek wyczerpuje także przesłanki do stosowania zwolnienia uregulowanego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi implementację przywołanych powyżej przepisów dyrektywy. Należy zatem stwierdzić, że spółka cypryjska nie jest dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad 2.

Zdaniem Wnioskodawcy działalność wykonywana przez spółkę cypryjską nie jest dla Zainteresowanego źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną. Skoro - jak wykazano w stanowisku Wnioskodawcy dotyczącym pytania 1 – spółka cypryjska nie stanowi dla Zainteresowanego zagranicznej spółki kontrolowanej, to jej dochody nie stanowią również dla Wnioskodawcy źródła przychodu.

Abstrahując od powyższego należy też stwierdzić, że nawet gdyby spółka cypryjska została uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną to i tak znalazłoby w odniesieniu do niej zastosowanie wyłączenie z opodatkowania dochodów uregulowane w art. 30f ust. 19 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak bowiem wskazano w opisie stanu faktycznego niniejszego wniosku przychody spółki cypryjskiej nie przekroczą w roku podatkowym 2015 równowartości 250 000 euro.

Ad 3.

Wnioskodawca jest obowiązany do ujęcia spółki cypryjskiej w rejestrze zagranicznych spółek, o którym mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a) tej ustawy.

Ponieważ spółka cypryjska jest zagraniczną spółką w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz spełnia warunek określony w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a tej ustawy, to należy uznać, że Wnioskodawca jest obowiązany do ujęcia tej spółki w rejestrze zagranicznych spółek.

Ad 4.

Wnioskodawca nie jest natomiast obowiązany do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w spółce cypryjskiej w sposób określony w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani po zakończeniu roku podatkowego, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w odrębnej ewidencji. Obowiązek ewidencjonowania zdarzeń w sposób określony analizowanym przepisem dotyczy zatem jedynie zagranicznych spółek kontrolowanych. Jak wykazano w stanowisku Wnioskodawcy dotyczącym pytania 1 spółka cypryjska nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną Wnioskodawcy, nie dotyczy Zainteresowanego zatem obowiązek ewidencjonowania zdarzeń w sposób określony w art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad 5.

Wnioskodawca nie będzie obowiązany do złożenia odrębnego zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o wysokości dochodu ze spółki cypryjskiej. Zgodnie bowiem z tym przepisem podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym. Obowiązek ten dotyczy zatem jedynie zagranicznych spółek kontrolowanych. Skoro – jak wykazano w stanowisku Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania 1 – spółka cypryjska nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną Wnioskodawcy to Zainteresowany nie będzie obowiązany do złożenia zeznania o wysokości dochodu z tej spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.