ILPB2/436-307/14-2/WS | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek.
ILPB2/436-307/14-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. kapitał zakładowy
 2. połączenie
 3. spółki
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - jest właścicielem 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będąc tym samym jedynym wspólnikiem tej spółki.

W ocenie Wnioskodawcy utrzymywanie dwóch aktualnie istniejących podmiotów nie jest racjonalne z gospodarczego punktu widzenia, stąd planowane jest dokonanie - na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) - połączenia obydwu spółek przez przejęcie (w rozumieniu przepisów k.s.h).

Dokonane zostanie, na co pozwala art. 515 k.s.h., połączenie spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego. Spółką przejmującą będzie Wnioskodawca.

Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 72 000,00 zł.

W wyniku połączenia przestanie istnieć spółka przejmowana, a jej cały majątek, na zasadach sukcesji generalnej, zostanie przeniesiony na spółkę.

Spółka - Wnioskodawca, podobnie jak spółka mająca zostać przejęta, jest podatnikiem podatku dochodowego, posiadającym swoją siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem przejmowanej Sp. z o.o., nie dojdzie do przyznania udziałów pozostałym wspólnikom spółki z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy połączenie spółek kapitałowych przez przejęcie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku połączenia przez przejęcie bez podwyższenia kapitału zakładowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane zdarzenie przyszłe będzie neutralne na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 491 § 1 ab initio k.s.h., spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi.

Z kolei po myśli art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Art. 498 i nast. k.s.h. regulują procedurę łączenia się spółek kapitałowych.

Zgodnie natomiast z art. 515 § 1 k.s.h., połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, m.in. wtedy, jeżeli spółka przejmująca ma udziały lub akcje spółki przejmowanej (jak w przedmiotowej sprawie).

Przenosząc przedmiotowe zagadnienie na grunt ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej u.p.c.c.), należy zauważyć, że zgodnie z art. 1 rzeczonej ustawy podatkowi podlegają m.in. umowy spółki.

W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się m.in. przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Z kolei art. la u.p.c.c. w punkcie 2) definiuje spółkę kapitałową jako spółkę „z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską”. Abstrahując w tym miejscu od kwestii połączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (kapitałowych) bez podwyższenia kapitału zakładowego, które jest planowane, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę na przepisy art. 2 u.p.c.c., wymieniającego czynności niepodlegające podatkowi.

Zgodnie z jego punktem 6), nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z m.in. łączeniem spółek kapitałowych.

W przedmiotowej sprawie mowa jest o czynności połączenia dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością; mając na względzie po pierwsze, połączenie spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego, po drugie zaś wyłączenie przewidziane przez art. 2 pkt 6) u.p.c.c. należy stwierdzić, iż opisane zdarzenie przyszłe będzie na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych neutralne.

Tak więc połączenie opisanych spółek kapitałowych przez przejęcie nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku połączenia opisanych spółek kapitałowych przez przejęcie bez podwyższenia kapitału zakładowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

W myśl art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się: przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Stosownie do art. 1a pkt 2 ww. ustawy, określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub europejską.

Z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy, obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Podstawę opodatkowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi - przy przekształceniu lub łączeniu spółek - wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

Z powyższego wynika, że zmiany umowy spółki, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podlegają co do zasady opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stwierdzić zatem należy, że w świetle powołanych przepisów opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki w rozumieniu przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli efektem przekształcenia lub połączenia spółek będzie zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z:

 1. łączeniem spółek kapitałowych,
 2. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 3. wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Powołany przepis wskazuje zatem na wyjątkowe przypadki, w których umowy spółki i ich zmiany są wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Procedura połączenia spółek kapitałowych została szczegółowo uregulowana w art. 491–516 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), dalej: ksh.

Kodeks spółek handlowych przewiduje dwa tryby połączenia spółek.

Zgodnie z 492 § 1 ksh, połączenie może być dokonane:

 1. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie);
 2. przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

W myśl art. 515 § 1 ksh, połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma udziały lub akcje spółki przejmowanej albo udziały lub akcje nabyte lub objęte, zgodnie z przepisami art. 200 lub art. 362 oraz w przypadkach, o których mowa w art. 366.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca - jest właścicielem 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będąc tym samym jedynym wspólnikiem tej spółki.

Aktualnie planowane jest dokonanie - na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) - połączenia obydwu spółek przez przejęcie (w rozumieniu przepisów k.s.h). Zgodnie z art. 515 k.s.h., połączenie spółek dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego. Spółką przejmującą będzie Wnioskodawca. W wyniku połączenia przestanie istnieć spółka przejmowana, a jej cały majątek, na zasadach sukcesji generalnej, zostanie przeniesiony na spółkę. Ponieważ Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem przejmowanej Sp. z o.o., nie dojdzie do przyznania udziałów pozostałym wspólnikom spółki z o.o.

W kontekście powołanych przepisów, należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli efektem jest zwiększenie majątku lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Reasumując, stwierdzić należy, że w przypadku, gdy Spółka z o.o. przejmująca posiada 100% udział w Spółce z o.o. przejmowanej – połączenie przeprowadzone na podstawie art. 515 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.