ILPB1/4511-1-993/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątków prywatnych wspólników.
ILPB1/4511-1-993/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. przychód
 3. spółki
 4. wspólnik
 5. wycofanie
 6. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 9 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątków prywatnych wspólników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątków prywatnych wspólników.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce jawnej posiadającej siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Spółka Jawna lub Spółka). Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie rozliczania energii cieplnej w budownictwie wielorodzinnym. Spółka Jawna powstała w 2001 roku z przekształcenia spółki cywilnej.

Pozostałymi wspólnikami w Spółce Jawnej są dwie inne osoby fizyczne. Wnioskodawcy przysługuje 25% udziału w zyskach i stratach Spółki Jawnej. Pozostałym wspólnikom przysługuje odpowiednio 50% i 25% udziału w zyskach i stratach Spółki. Takie same udziały przysługują wszystkim wspólnikom w majątku likwidacyjnym Spółki Jawnej.

Spółka Jawna jest właścicielem dwóch nieruchomości:

 • działki gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, oraz
 • działki gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Nieruchomości te nabyte zostały w 1996 r. przez wspólników spółki cywilnej do wspólności łącznej, które w związku z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę jawną w 2001 roku stanowi majątek Spółki - dalej łącznie zwane Nieruchomościami.

Nieruchomości stanowią środki trwałe Spółki. Na mocy uchwały, wspólnicy zamierzają wycofać Nieruchomości ze Spółki Jawnej i przenieść ich własność na swoją rzecz, do majątków prywatnych (w efekcie czego staną się ich współwłaścicielami). Wycofanie Nieruchomości odbędzie się na zasadzie nieodpłatnego przeniesienia ich własności z majątku Spółki Jawnej do majątku wspólników. W ten sposób wspólnicy nabędą udziały we współwłasności wycofywanych nieruchomości. Wysokość udziałów we współwłasności Nieruchomości przypadających poszczególnym wspólnikom odpowiadać będzie udziałom w jakich wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki Jawnej.

Podstawą przeniesienia własności Nieruchomości będzie jednomyślna uchwała wspólników o wycofaniu Nieruchomości na potrzeby własne Wnioskodawcy i pozostałych wspólników Spółki. Wspólnicy podejmą następującą uchwałę:

 1. Wspólnicy postanawiają przenieść nieodpłatnie, na swoje własne potrzeby, prawo własności Nieruchomości. Proporcja udziałów w Nieruchomościach odpowiadać będzie przysługującym poszczególnym wspólnikom udziałom w zyskach i stratach w Spółce.
 2. Wspólnicy oświadczają, że w celu wykonania niniejszej uchwały zawarta zostanie umowa nienazwana inna niż umowa darowizny (na skutek jej zawarcia żaden ze wspólników nie otrzyma przysporzenia majątkowego kosztem majątku innych wspólników, a wszyscy wspólnicy utrzymają swój stan posiadania).

W celu wykonania powyższej uchwały zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego Umowa nienazwana nieodpłatnego przeniesienia nieruchomości spółki na rzecz wspólników spółki o następującej treści:

 1. W celu wykonania podjętej przez wspólników Spółki Jawnej Uchwały z dnia Przekazujący oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Nabywców (tj. aktualnych wspólników Spółki Jawnej) prawo własności Nieruchomości, a Nabywcy oświadczają, że niniejsze Nieruchomości przyjmują.
 2. Strony oświadczają, że przeniesienie prawa własności Nieruchomości następuje przy zachowaniu proporcji udziałów w Nieruchomościach, od powiadających udziałom przysługującym poszczególnym wspólnikom Spółki Jawnej w zyskach i stratach w Spółce Jawnej w taki sposób, że Przekazujący przenosi własność Nieruchomości:
  • w udziale wynoszącym 25% Wnioskodawcy;
  • w udziale wynoszącym 25% drugiemu wspólnikowi;
  • w udziale wynoszącym 50% trzeciemu wspólnikowi.
 3. Strony oświadczają, że:
  • przeniesienie na Nabywców prawa własności Nieruchomości następuje na potrzeby własne (prywatne) Nabywców;
  • Przekazujący nie uzyskuje żadnych korzyści majątkowych z tytułu dokonania czynności przeniesienia Nieruchomości;
  • dokonanie niniejszej czynności nie powoduje powstania u wspólników Spółki Jawnej (Nabywców) przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani nie podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 4. Ponadto Strony oświadczają, że zawierając niniejszą umowę nienazwaną, ich wolą nie jest zawarcie umowy darowizny o treści i skutkach określonych w niniejszej Umowie. Na skutek zawarcia niniejszej Umowy żaden ze wspólników Spółki Jawnej nie otrzyma przysporzenia majątkowego kosztem majątku innych wspólników Spółki Jawnej, a wszyscy wspólnicy Spółki Jawnej utrzymają swój stan posiadania.

Wycofanie Nieruchomości nie spowoduje obniżenia wkładów wspólników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy wycofanie Nieruchomości z majątku Spółki Jawnej i przekazanie ich do majątków wspólników, w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, będzie skutkowało dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie Nieruchomości z majątku Spółki Jawnej i przekazanie ich do majątku Wspólników, w ten sposób, że wspólnicy nabędą udziały we współwłasności Nieruchomości odpowiadające przysługującym im udziałom w zyskach i stratach Spółki, nie spowoduje dla Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 8 par. 2 i art. 22 par. 1 ustawy z dnia 15.09.2000 - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1031 ze zm. - dalej: KSH) spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółki osobowe nie są podatnikami podatku PIT, podatnikami są ich wspólnicy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT przychody z udziału spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w jej zyskach i stratach oraz łączy się z pozostałymi przychodami. W związku z powyższym przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego czynność wycofania Nieruchomości ze Spółki Jawnej nie spowoduje przesunięcia majątkowego pomiędzy podatnikami w rozumieniu ustawy o PIT.

Ponadto art. 14 ustawy o PIT nie wymienia jako przychodu wycofania składników majątku z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej do majątku prywatnego niezwiązanego z tą działalnością gospodarczą.

Art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o PIT stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi. Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej nie ma charakteru odpłatnego. W związku z powyższym nieodpłatne przekazanie Nieruchomości z majątku Spółki Jawnej do majątków prywatnych wspólników nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko potwierdzają interpretacje indywidualne, przykładowo:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest kwestia dotycząca skutków wycofania nieruchomości z majątku spółki jawnej i przekazanie ich m.in. Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisem art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

Stosownie do postanowień art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Spółka jawna może zatem posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

W wydanej dla Wnioskodawcy w dniu 9 września 2015 r. interpretacji indywidualnej nr IBPB-2-1/4515-117/15/DP Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że wycofanie nieruchomości z majątku spółki i nieodpłatne przekazanie ich do majątku Wnioskodawcy nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3) oraz
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany (pkt 8).

Stosownie do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z treści przytoczonych przepisów wynika zatem, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku, do których odnosi się art. 14 ust. 2 pkt 1 (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W przypadku nieodpłatnego przekazania nieruchomości, stanowiących środki trwałe w spółce osobowej, do majątku prywatnego jej wspólników, niewątpliwie mamy do czynienia ze zbyciem tych nieruchomości. W wyniku bowiem tej czynności dojdzie do przeniesienia prawa własności nieruchomości ze spółki na jej wspólników. Zbycie to nie będzie miało jednak charakteru odpłatnego, ponieważ w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości z majątku spółki do majątku prywatnego jej wspólników, spółka nie uzyska żadnych korzyści majątkowych.

Podsumowując, wycofanie nieruchomości z majątku spółki jawnej i przekazanie ich do majątków wspólników, w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, nie będzie generować dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Końcowo tut. Organ wskazuje, że wniosek Zainteresowanego w części dotyczącej podatku od spadków i darowizn został rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.