ILPB1/4511-1-436/16-4/SŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Skutki podatkowe dotyczące otrzymania środków pieniężnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2016 r. (wg daty wpływu), uzupełnionym w dniu 17 czerwca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących otrzymania składników majątkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących otrzymania składników majątkowych.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 138c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 7 czerwca 2016 r. nr ILPB1/4511-1-436/16-2/SŚ Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 155 § 1 tej ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania – poprzez uzupełnienie wniosku o oryginał pełnomocnictwa lub prawidłowo poświadczony albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa.

Wezwanie wysłano w dniu 7 czerwca 2016 r., skutecznie doręczono w dniu 13 czerwca 2016 r., natomiast w dniu 17 czerwca 2016 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność inwestycyjną w ramach której jest udziałowcem w spółkach. Obecnie posiada udziały m.in. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: SPZOO1). Majątek SPZOO1 składa się m.in. z aktywów rzeczowych oraz udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: SPZOO2). Planowane jest przekształcenie SPZOO1, w której Wnioskodawca jest udziałowcem, w spółkę komandytową, lub inną spółkę osobową (dalej: SK). Po przekształceniu Wnioskodawca stałby się wspólnikiem (komandytariuszem) w SK1. Natomiast majątek SPZOO1, na skutek przekształcenia stałby się majątkiem SK. SK będzie prowadzić działalność gospodarczą i osiągać z tego tytułu przychody. Możliwe jest, iż w przyszłości podjęta zostanie decyzja o likwidacji SK. W wyniku likwidacji SK, jej majątek zostałby podzielony pomiędzy jej wspólników, w wyniku czego Wnioskodawca otrzymałby m.in. udziały w SPZOO2 (i tym samym stałby się udziałowcem w SPZOO2). Na marginesie Wnioskodawca wskazuje, iż w momencie przekształcenia SPZOO1 w SK, ewentualne dochody stanowiące wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż zakładowy, zostaną opodatkowane, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku SK spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu opodatkowanego PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku SK nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu opodatkowanego PIT. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o PIT, termin spółka niebędąca osobą prawną oznacza „spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego”. Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody przez nią osiągnięte rozliczane są przez jej wspólników. W związku z czym, spółkę komandytową należy uznać, na gruncie ustawy o PIT za spółkę niebędącą osobą prawną. W przypadku likwidacji SK, jej majątek (m.in. udziały w SPZOO2) zostanie podzielony pomiędzy wspólników. W wyniku czego Wnioskodawca otrzyma jego część.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniosek o braku momentu podatkowego w powyższej sytuacji można wyprowadzić z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b) ustawy o PIT, który stanowi, iż do przychodów nie zalicza się: „przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: a) (...) b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej;

Powyższy przepis należy rozumieć w ten sposób, iż otrzymanie w związku z likwidacją, składników majątku spółki niebędącej osobą prawna, co do zasady nie powoduje u wspólnika otrzymującego takie składniki, powstania przychodu. Przychód taki może dopiero powstać, w przypadku ewentualnego zbycia składników majątku, otrzymanych w związku z likwidacją. SK, jako spółka komandytowa, stanowi spółkę niebędącą osobą prawną, w związku z czym, ww. przepis art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b) ustawy o PIT ma zastosowanie do Wnioskodawcy, jako wspólnika SK. W związku z powyższym, otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku likwidacji SK, jej majątku, w postaci udziałów w SPZOO2, nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT, pod warunkiem, iż Wnioskodawca nie dokona zbycia otrzymanych składników majątku SK (udziałów w SPZOO2) w ramach ewentualnie prowadzonej działalności gospodarczej w terminie 6 lat od ich otrzymania. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, iż fakt, iż majątek SK będzie majątkiem pochodzącym z SPZOO1 (SK uzyska majątek w wyniku przekształcenia) nie będzie mieć wpływu na wskazany powyżej brak opodatkowania otrzymania przez Wnioskodawcę majątku likwidowanej SK. Wynika to z tego, iż w przypadku przekształcenia SPZOO1 w SK ewentualne dochody stanowiące wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż zakładowy, zostaną opodatkowane, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego majątku, w postaci udziałów w innej spółce, nie spowoduje u niego powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.