IBPP1/4512-595/15/AZb | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku złożenia w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP-7, obowiązek aktualizacji, w tym aktualizacji z powodu zmiany dowodu osobistego
IBPP1/4512-595/15/AZbinterpretacja indywidualna
 1. Numer Identyfikacji Podatkowej
 2. aktualizacja danych
 3. spółki
 4. wspólnik
 5. zgłoszenie aktualizacyjne
 1. Ewidencja i identyfikacja podatników (NIP) -> Postępowanie w sprawie nadania NIP -> Aktualizacja danych
 2. Ewidencja i identyfikacja podatników (NIP) -> Przepisy ogólne -> Rejestracja

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 lipca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 9 września 2015 r. (data wpływu 15 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie dotyczącym:

 • obowiązku złożenia w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP-7 – jest nieprawidłowe,
 • obowiązku aktualizacji, w tym aktualizacji z powodu zmiany dowodu osobistego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2015 r. wpłynął do BKIP w Toruniu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie dotyczącym obowiązku złożenia w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP-7 oraz obowiązku jego aktualizacji, w tym aktualizacji z powodu zmiany dowodu osobistego. Wniosek przekazano do tut. organu do załatwienia zgodnie z właściwością za pismem z 14 lipca 2015 r.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 września 2015 r. (data wpływu 15 września 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 września 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej działalność pod firmą: xxx Spółka Jawna, zwanej dalej Spółką, z siedzibą w miejscowości ... oraz otrzymuje świadczenia emerytalne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z uwagi na fakt, iż ww. otrzymuje świadczenia emerytalne Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i jest jedynie zobowiązany do opłacania dodatkowej składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Od udziału w dochodzie Spółki Wnioskodawca opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych. W dniu 20 stycznia 2015 r. podatnik złożył w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne na druku NIP-7 oraz składa zgłoszenia aktualizacyjne, w tym dokonał w dniu 11 czerwca 2015 r. aktualizacji zgłoszenia z uwagi na zmianę dowodu osobistego.

W uzupełnieniu wniosku z 9 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz na dzień sporządzenia przedmiotowego uzupełnienia Wnioskodawca jest wyłącznie wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej działalność od dnia 24 sierpnia 2015 r. pod firmą: xxx Spółka Jawna, poprzednia nazwa firmy do dnia 23 sierpnia 2015 r.: xxx Spółka Jawna, z siedzibą w miejscowości ..., zwanej dalej Spółką. Wnioskodawca z tytułu uzyskiwania udziału w przychodach ww. Spółki, jako jej wspólnik, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Nadto Wnioskodawca jako wspólnik Spółki na podstawie art. 82 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) jest obowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwanej we wniosku o wydanie interpretacji - dodatkową składką na ubezpieczenie zdrowotne.
 2. Wnioskodawca jako osoba fizyczna na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz na dzień złożenia niniejszego uzupełnienia nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie jest zobowiązany do składania deklaracji dla podatku od towarów i usług.
 3. Wnioskodawca dnia 22 marca 2001 r. jest wspólnikiem spółki jawnej, która powstała z przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną.
 4. Spółka jawna o której mowa we wniosku o wydanie interpretacji nie została utworzona jako nowy podmiot, ale powstała w dniu 22 marca 2001 r. w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, której Wnioskodawca był wspólnikiem, w spółkę jawną, która to Spółka została następnie wpisana przez Sąd Rejonowy na podstawie postanowienia z dnia 22 marca 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców.
 5. Strona wyjaśnia, iż uznała że jako wspólnik spółki jawnej oraz płatnik składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o ewidencji i identyfikacji podatkowej podatników i płatników (Dz.U z. 2012 r. poz. 1314 ze zm. ), zwaną dalej ustawą o identyfikacji, ma obowiązek złożenia zgłoszenia na druku zgłoszenia identyfikacyjnego określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1665), w celu umieszczenia informacji o Wnioskodawcy w Centralnym Rejestrze Podatników. Zdaniem strony okolicznością powstania zgłoszenia identyfikacyjnego po dniu 1 grudnia 2014 r. było wejście w życie art. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1161), nowelizującej przepisy ustawy o identyfikacji oraz tworzącej Centralny Rejestr Podatników.
 6. Numer Identyfikacji Podatkowej, który Wnioskodawca wskazał we wniosku o wydanie interpretacji został mu nadany decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 22 kwietnia 1993 r. wydaną na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), która to decyzja ostateczna pomimo uchylenia na podstawie art. 175 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) ustawy o podatku od towarów i usług z roku 1993, nie została uchylona lub zmieniona przez ww. Naczelnika Urzędu Skarbowego co skutkuje, iż Wnioskodawca ma prawo do posługiwania się niniejszym numerem identyfikacji podatkowej. Postawą uzyskania przez podatnika ww. numeru identyfikacji podatkowej było rozpoczęcie w roku 1993 prowadzenia przez Stronę samodzielnej działalności gospodarczej. Zdaniem Strony nadany przez organ podatkowy w roku 1993 numer identyfikacji był nadal aktualny w dniu 20 stycznia 2015 r. Nadanie dla Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego wynikało z faktu, iż był on w roku 1993 podatnikiem podatku od towarów i usług.
 7. Stwierdzenie we wniosku że Wnioskodawca jest zobowiązany do opłacania dodatkowej składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne oznacza że Strona jest płatnikiem jako wspólnik spółki jawnej składek na ubezpieczenie zdrowotne, który to obowiązek zapłaty ww. składek zdaniem Wnioskodawcy wynika z art. 82 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581).
 8. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ze względu na stałe miejsce zamieszkania Wnioskodawcy - miejscowość ..., gmina ... - właściwym organ podatkowym jest Urząd Skarbowy w ....
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na Wnioskodawcy jako wspólniku spółki jawnej spoczywał obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP-7 oraz czy na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek jego aktualizacji, w tym aktualizacji z powodu zmiany dowodu osobistego...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej oraz z uwagi na fakt że strona jest płatnikiem składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne spoczywał na podatniku na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o identyfikacji obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP - 7 według wzoru wskazanego załączniku nr 2 do rozporządzenia. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego spoczywa także na stronie na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o identyfikacji obowiązek aktualizacji zgłoszenia.

Reasumując powyższe należy uznać, że na Wnioskodawcy jako wspólniku spółki jawnej spoczywał obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP-7 oraz spoczywa na Wnioskodawcy obowiązek jego aktualizacji, nawet z powodu zmiany dowodu osobistego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • nieprawidłowe w zakresie obowiązku złożenia w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP-7,
 • prawidłowe w zakresie obowiązku aktualizacji, w tym aktualizacji z powodu zmiany dowodu osobistego.

Zasady ewidencji podatników, płatników podatków, płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej, zwanego dalej „NIP” oraz zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym zostały zawarte w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2011 r., osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków (art. 2 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2011 r.).

W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2011 r., obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Na podstawie art. 2 ust. 4 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 27 listopada 2012 r., obowiązkowi ewidencyjnemu nie podlegają podatnicy, którzy uzyskali numer identyfikacyjny na podstawie art. 132 ust. 5 oraz art. 134a ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 4 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. do 26 listopada 2012 r., obowiązkowi ewidencyjnemu nie podlegają podatnicy, którzy uzyskali numer identyfikacyjny na podstawie art. 132 ust. 5 oraz art. 134a ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2011 r., identyfikatorem podatkowym jest:

 1. numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
 2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

Jak wynika z art. 3a ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2011 r., w przypadku gdy z odrębnych przepisów wynika obowiązek podawania NIP, obowiązek ten dotyczy wyłącznie podmiotów, które są obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r., podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

W myśl art. 5 ust. 2 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r., zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych tym rejestrem.

Zgodnie z art. 5 ust. 2a ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r., zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 5 ust. 2b ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2014 r., zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego zawiera dane:

 1. objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, przekazywane automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
 2. uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych - dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 2c ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2014 r., podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w ust. 2b pkt 2, w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak stanowi art. 5 ust. 6 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2014 r., przepisy ust. 1, 2, 2b, 2c, 3-4a stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych.

Natomiast w myśl art. 5 ust. 6 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. do 30 listopada 2014 r., przepisy ust. 1, 2, 3-4a stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 27 listopada 2012 r., podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków, z tym że osoby fizyczne są obowiązane dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego tylko w przypadku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.). Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. do 26 listopada 2012 r., podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków, z tym że osoby fizyczne są obowiązane dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego tylko w przypadku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 i Nr 120, poz. 690). Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego.

Na podstawie art. 6 ust. 1a ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r., podatnicy, z wyłączeniem osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, oraz płatnicy podatków podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.

Jak stanowi art. 6 ust. 10 ww. ustawy, płatnicy składek ubezpieczeniowych, niepodlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy ani jako płatnicy podatków, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach dotyczących terminów zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2014 r., podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w art. 5 ust. 2b pkt 2.

Natomiast w myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. do 30 listopada 2014 r., podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Stosownie do art. 9 ust. 6 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2011 r., do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się:

 1. odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4a;
 2. wzory formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 5 ust. 5 albo formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2014 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, o których mowa w ust. 2b pkt 2, w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.), z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz konieczność przekazywania danych uzupełniających do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek.

Zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz.U. z 2014 r. poz. 1665), obowiązującego od 1 grudnia 2014 r., określa się wzory formularzy zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1016), z dniem 1 stycznia 2012 r. znosi się numer identyfikacji podatkowej nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Natomiast stosownie do art. 70 ww. ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, numer identyfikacji podatkowej nadany na podstawie dotychczasowych przepisów staje się numerem identyfikacji podatkowej w rozumieniu ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, zwanej dalej Spółką, oraz otrzymuje świadczenia emerytalne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z uwagi na fakt, iż ww. otrzymuje świadczenia emerytalne Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i jest jedynie zobowiązany do opłacania dodatkowej składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Od udziału w dochodzie Spółki Wnioskodawca opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych. W dniu 20 stycznia 2015 r. podatnik złożył w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne na druku NIP-7 oraz składa zgłoszenia aktualizacyjne, w tym dokonał w dniu 11 czerwca 2015 r. aktualizacji zgłoszenia z uwagi na zmianę dowodu osobistego.

Zdaniem strony okolicznością powstania obowiązku zgłoszenia identyfikacyjnego po dniu 1 grudnia 2014 r. było wejście w życie art. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1161), nowelizującej przepisy ustawy o identyfikacji oraz tworzącej Centralny Rejestr Podatników.

Wnioskodawca z tytułu uzyskiwania udziału w przychodach ww. Spółki, jako jej wspólnik, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Nadto Wnioskodawca jako wspólnik Spółki na podstawie art. 82 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581) jest obowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwanej we wniosku o wydanie interpretacji - dodatkową składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Stwierdzenie, że Wnioskodawca jest zobowiązany do opłacania dodatkowej składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne oznacza że Strona jest płatnikiem jako wspólnik spółki jawnej składek na ubezpieczenie zdrowotne, który to obowiązek zapłaty ww. składek zdaniem Wnioskodawcy wynika z art. 82 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581).

Wnioskodawca od dnia 22 marca 2001 r. jest wspólnikiem spółki jawnej, która powstała z przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną. Spółka jawna o której mowa we wniosku o wydanie interpretacji nie została utworzona jako nowy podmiot, ale powstała w dniu 22 marca 2001 r. w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, której Wnioskodawca był wspólnikiem, w spółkę jawną, która to Spółka została następnie wpisana przez Sąd Rejonowy na podstawie postanowienia z dnia 22 marca 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy na Wnioskodawcy jako wspólniku spółki jawnej spoczywał obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP-7 oraz czy na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek jego aktualizacji, w tym aktualizacji z powodu zmiany dowodu osobistego.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że – jak stanowi przywołany wyżej art. 3 ust. 1 ww. ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2011 r. - identyfikatorem podatkowym jest:

 1. numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
 2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

Natomiast zgodnie z przywołanym wyżej art. 2 ust. 3 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2011 r., obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej i uzyskuje z tego tytułu udział w przychodach tej spółki. Nie można jednak uznać, że uzyskiwanie przychodów przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki jawnej stanowi prowadzenie przez niego (jako osobę fizyczną) samodzielnej działalności gospodarczej.

Należy jednak zwrócić uwagę, że Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej jest płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne, który to obowiązek zapłaty ww. składek jak wskazał Wnioskodawca wynika z art. 82 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581).

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.), w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Natomiast w myśl art. 82 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.

Jeśli zatem Wnioskodawca posiada status płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne (a zatem podlega obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ww. ustawy), to w takiej sytuacji jego identyfikatorem podatkowym jest NIP.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada już Numer Identyfikacji Podatkowej, który został mu nadany decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 22 kwietnia 1993 r. wydaną na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), natomiast nadanie dla Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego wynikało z faktu, iż był on w roku 1993 podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ponadto Wnioskodawca od dnia 22 marca 2001 r. jest wspólnikiem spółki jawnej, która powstała z przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na brzmienie cyt. wyżej przepisu art. 70 ww. ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym numer identyfikacji podatkowej nadany na podstawie dotychczasowych przepisów staje się numerem identyfikacji podatkowej w rozumieniu ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Przy czym art. 1 wymienia ustawę z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Z treści wniosku nie wynika, aby podstawą do złożenia przez Wnioskodawcę w dniu 20 stycznia 2015 r. w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP-7 były nowozaistniałe okoliczności faktyczne dotyczące Wnioskodawcy jako wspólnika spółki jawnej i płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wnioskodawca wskazał wyłącznie bowiem na wejście w życie przepisów nowelizujących od 1 grudnia 2014 r. przepisy ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Tym samym, w ocenie tut. organu, na Wnioskodawcy jako wspólniku spółki jawnej nie spoczywał obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego na druku NIP-7, gdyż Wnioskodawca posiada już NIP, którym posługuje się jako płatnik.

Zatem w przedmiotowym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Natomiast w kwestii obowiązku dokonywania przez Wnioskodawcę aktualizacji, w tym aktualizacji z powodu zmiany dowodu osobistego, wskazać należy, że zgodnie z cyt. wyżej art. 9 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2014 r., podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w art. 5 ust. 2b pkt 2.

Z powyższego wynika, że podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego.

Zatem w przypadku zmiany danych osobowych, w tym danych dotyczących dowodu osobistego, Wnioskodawca będący wspólnikiem spółki jawnej, dla którego identyfikatorem jest NIP, jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego na druku NIP-7.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.