IBPP1/443-498/14/LSz | Interpretacja indywidualna

Dotyczy ustalenia czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, przysługuje zwolnienie podmiotowe zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
IBPP1/443-498/14/LSzinterpretacja indywidualna
 1. spółki
 2. zwolnienia podmiotowe
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 maja 2014 r. (data wpływu 20 maja 2014 r.), uzupełnionym pismem z 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu 26 sierpnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, przysługuje zwolnienie podmiotowe zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, przysługuje zwolnienie podmiotowe zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Wniosek został uzupełniony pismem z 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu 26 sierpnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-498/14/LSz z 8 sierpnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca i H. jako osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą C. s.c. R., H. W ramach prowadzonej w formie spółki cywilnej działalności gospodarczej, Wnioskodawca i H. zajmują się działalnością w zakresie telekomunikacji przewodowej oraz produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych. Wobec dynamicznego rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę i H. coraz większego popytu na rynku na usługi oferowane przez ich spółkę cywilną, Wnioskodawca planuje rozbudowanie działalności poprzez utworzenie jednostek specjalnego przeznaczenia, czyli tzw. spółek celowych, które będą oferowały produkty i usługi telekomunikacji przewodowej analogiczne do tych, jakie oferuje spółka cywilna na konkretnie oznaczonych, mniejszych obszarach dla klientów zamieszkujących na określonym terenie. Obecnie działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej jest zbyt mała, aby objąć oferowanymi usługami kolejne obszary. Ponadto, przedsięwzięcie takie jest zbyt ryzykowne dla spółki, dlatego też Wnioskodawca wraz z H. planuje utworzenie odrębnej jednostki posiadającej osobowość prawną, która jednocześnie umożliwi im jako jedynym inwestorom zachowanie przejrzystej struktury osobowej i kapitałowej. Ze względu na duże ryzyko gospodarcze i finansowe planowanego przedsięwzięcia, Wnioskodawca wraz z H. planuje utworzenie początkowo jednej spółki celowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym inwestorem będą oni sami. Początkowo planują oni zrezygnować z dokapitalizowywania spółki celowej kapitałem zewnętrznym, aby zminimalizować ewentualne straty, w razie niepowodzenia zamierzonego przedsięwzięcia. Jeżeli natomiast przedsięwzięcie planowane przez Wnioskodawcę i H. przyniesie spodziewane efekty, stworzona spółka celowa po nasyceniu jej kapitałem pochodzącym z zysków, które przyniesie, pozwoli na utworzenie kolejnych, świadczących usługi na innych obszarach. W przypadku powodzenia planowanego przedsięwzięcia Wnioskodawca i H. rozważą ewentualne dokapitalizowanie kolejnych spółek celowych kapitałem zewnętrznym, pochodzącym, np. z kredytu bankowego. W przypadku powodzenia planowanego przedsięwzięcia Wnioskodawca nie wyklucza również nawiązywania współpracy pomiędzy sobą przez utworzone spółki celowe.

Utworzona spółka celowa będzie miała za zadanie sprzedaż usług telekomunikacji przewodowej klientom na określonym obszarze. Spółka celowa będzie korzystała z zasobów i technologii spółki cywilnej, sprzedając usługi konkretnym klientom i uzyskując z tego tytułu odpowiednie dochody.

Mając na uwadze fakt, iż każda z planowanych spółek celowych, zgodnie z zamierzeniem będzie działała na niewielkim obszarze, w którym nabywcami usług oferowanych przez spółkę celową będzie ograniczona ilość klientów, oraz gdzie mogą istnieć podmioty oferujące usługi konkurencyjne, zgodnie ze wstępnymi szacunkami Wnioskodawcy roczna wartość sprzedaży spółki celowej w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 150.000,00 złotych. W związku z powyższym w przedstawionym stanie faktycznym sprawy, pojawia się uzasadniona wątpliwość co do możliwości zastosowania wobec spółki celowej utworzonej przez Wnioskodawcę i H. zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą C. s.c. R., H. planuje rozbudowanie działalności poprzez utworzenie jednostek specjalnego przeznaczenia, tj. spółek celowych w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym pojawia się uzasadniona wątpliwość co do możliwości zastosowania wobec spółki celowej, tj. sp. z o.o. zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W świetle powyższego należy wskazać, iż w tym właśnie zakresie Wnioskodawca, tj. R. jako osoba fizyczna, jest zainteresowany wydaniem interpretacji w jego indywidualnej sprawie.

W dalszej kolejności należy wskazać, iż spółka z o.o. będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji przewodowej, tj. poprzez świadczenie usług związanych z dostępem do sieci Internet. Spółka z o.o. zostanie utworzona oraz będzie prowadziła działalność gospodarczą po uzyskaniu pisemnej interpretacji w niniejszej sprawie.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że w bieżącym roku podatkowym, tj. w 2014 r. spółka z o.o. nie przewiduje przekroczenia limitu obrotów, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka z o.o. w ramach działalności gospodarczej nie zamierza wykonywać którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, tj. czynności w odniesieniu do których istnieje ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

W odpowiedzi na zapytanie, czy spółka z o.o. zamierza świadczyć jakiekolwiek usługi o charakterze doradczym, Wnioskodawca wskazał, że spółka z o.o. nie zamierza świadczyć usług o charakterze doradczym, tzn. udzielać innym podmiotom porad, opinii i wyjaśnień w jakimkolwiek zakresie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy spółce celowej będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej przez Wnioskodawcę, w której wspólnikiem i jedynymi inwestorami będzie Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem przysługuje zwolnienie od podatku od towarów i usług w przypadku spełnienia przez nią wymagań określonych w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony stan faktyczny uprawnia każdą utworzoną przez niego spółkę celową będącą odrębnym podmiotem, wobec którego powstaje indywidualny obowiązek podatkowy do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, gdy zgodnie z zapisami powołanego powyżej przepisu wartość sprzedaży dokonanej przez spółkę celową nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000,00 złotych.

Przede wszystkim każda utworzona przez Wnioskodawcę spółka celowa będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w momencie jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyska osobowość prawną i stanie się samodzielnym podmiotem, prowadzącym działalność gospodarczą pod własną firmą i na własny rachunek. Wnioskodawca jako wspólnik spółki celowej, będzie jednocześnie inwestorem całego przedsięwzięcia. Należy jednak podkreślić, iż każda utworzona spółka będzie utworzona w celu świadczenia usług w zakresie telekomunikacji przewodowej na konkretnym, określonym odgórnie obszarze, który nie będzie pokrywał się z obszarem, na którym usługi świadczy spółka cywilna prowadzona przez Wnioskodawcę i wspólnika. Spółka celowa będzie odrębną od Wnioskodawcy i wspólnika działających w formie spółki cywilnej osobą prawną, która będzie jedynie korzystała z zasobów i technologii Wnioskodawcy. Spółka celowa ma w założeniu jako odrębny podmiot prawny oferować usługi we własnym zakresie i własnym klientom. Wobec powyższego nie ulega wątpliwości, iż przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny wskazuje bezsprzecznie, iż utworzonej przez niego spółce celowej będzie przysługiwało zwolnienie od podatku od towarów i usług w przypadku spełnienia przez nią wymagań określonych w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Za przyjęciem powyższego stanowiska przemawia fakt, iż spółka celowa utworzona w formie spółki prawa handlowego, w tym przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nawet przez podmioty prowadzące już działalność gospodarczą, stanowi odrębny podmiot prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą, dlatego też pomimo tożsamości osobowej i kapitałowej z inną spółką będzie odrębnym podmiotem wobec którego powstanie osobny obowiązek podatkowy względem właściwego organu podatkowego. Z powyższego wynika także, iż spółce takiej przysługują przewidziane prawem zwolnienia podatkowe w przypadku spełnienia przez nią warunków określonych w stosownych przepisach prawa podatkowego, w tym przypadku w ustawie o podatku od towarów i usług, którego płatnikiem jako osoba prawna stanie się każda spółka celowa powołana przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ww. ustawy o VAT, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2.odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

 1. transakcji związanych z nieruchomościami,
 2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
 3. usług ubezpieczeniowych

-jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3.odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust. 5 ww. ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Stosownie do art. 113 ust. 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zgodnie z art. 113 ust. 10 ww. ustawy o VAT, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Z kolei przepis art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1.dokonujących dostaw:

 1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
 2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 4. terenów budowlanych,
 5. nowych środków transportu;

2.świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie;

3.nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza utworzyć spółkę celową będącą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji przewodowej, tj. poprzez świadczenie usług związanych z dostępem do sieci Internet. Spółka celowa będzie odrębną od Wnioskodawcy i wspólnika działających w formie spółki cywilnej osobą prawną, która będzie jedynie korzystała z zasobów i technologii spółki cywilnej. W momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego uzyska osobowość prawną i stanie się samodzielnym podmiotem, prowadzącym działalność gospodarczą pod własną firmą i na własny rachunek. Spółka z o.o. zostanie utworzona oraz będzie prowadziła działalność gospodarczą po uzyskaniu pisemnej interpretacji w niniejszej sprawie.

Spółka z o.o. w ramach działalności gospodarczej nie zamierza wykonywać którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, tj. czynności w odniesieniu do których istnieje ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT i nie zamierza świadczyć usług o charakterze doradczym, tzn. udzielać innym podmiotom porad, opinii i wyjaśnień w jakimkolwiek zakresie. W bieżącym roku podatkowym, tj. w 2014 r. Wnioskodawca nie przewiduje przekroczenia limitu obrotów w spółce z o.o., o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przez spółkę z o.o. w sytuacji rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółkę z o.o. w trakcie 2014 r.

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujący stan prawny stwierdzić należy, że jeżeli jak wskazał Wnioskodawca we wniosku, planowany obrót w spółce nie przekroczy limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej i spółka z o.o. nie będzie wykonywać którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, to każda spółka z o.o., w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem i która będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji przewodowej, jako podmiot rozpoczynający w trakcie roku podatkowego prowadzenie działalności gospodarczej, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT.

Jeżeli natomiast faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwolnienie utraci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że przedstawiony stan faktyczny uprawnia każdą utworzoną przez niego spółkę celową będącą odrębnym podmiotem, do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, gdy wartość sprzedaży dokonanej przez spółkę celową nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł należało uznać za nieprawidłowe. W przedmiotowej sprawie każda ze spółek z o.o., które Wnioskodawca zamierza utworzyć po otrzymaniu interpretacji indywidualnej, będzie mogła bowiem korzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, który ma zastosowanie do podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, a nie jak wskazał Wnioskodawca we własnym stanowisku, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, który ma zastosowanie do podatników kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto podstawą dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla utworzonych przez Wnioskodawcę spółek z o.o. nie będzie, jak wskazał Wnioskodawca, to że wartość sprzedaży nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł, tylko okoliczność, że przewidywana wartość sprzedaży spółki z o.o. (którą Wnioskodawca planuje utworzyć) nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

Zaznaczyć należy, że niniejszą interpretację oparto na przedstawionym przez Wnioskodawcę opisie zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że Wnioskodawca będący wspólnikiem spółki cywilnej, ze względu na to, iż działalność prowadzona w formie spółki cywilnej jest zbyt mała, aby objąć oferowanymi usługami kolejne obszary, planuje rozbudowanie działalności poprzez utworzenie, najpierw jednej spółki z o.o. świadczącej te same usługi co spółka cywilna, a następnie kolejnych spółek celowych w formie spółek z o.o., świadczących te same usługi na innych obszarach, których wspólnikami będą te same osoby, które obecnie tworzą spółkę cywilną. Organ podatkowy jest bowiem ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Natomiast ostatecznie kwestia korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT przez odrębne spółki z o.o. utworzone przez tych samych wspólników, może być przedmiotem oceny w toku ewentualnej kontroli organu podatkowego. Ponadto należy zauważyć, że Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

spółki
ILPB4/423-329/13/14-S/DS | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podmiotowe
IBPP1/443-597/14/ES | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
ITPP1/443-743d/14/AP | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-498/14/LSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.