IBPP1/443-372/14/MS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania przekazania przez Wnioskodawcę (spółkę) wspólnikowi nieruchomości i ruchomości (samochodów osobowych) odpowiadających wartością wartości o jaką zmniejszony zostanie wkład wspólnika do spółki.
IBPP1/443-372/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. nieruchomości
 3. przekazanie nieodpłatne
 4. przekazanie towarów
 5. ruchomości
 6. spółki
 7. wkład
 8. wspólnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 4 kwietnia 2014 r. (data wpływu 11 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 4 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania przez Wnioskodawcę (spółkę) wspólnikowi nieruchomości i ruchomości (samochodów osobowych) odpowiadających wartością wartości o jaką zmniejszony zostanie wkład wspólnika do spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek z 4 kwietnia 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania przez Wnioskodawcę (spółkę) wspólnikowi nieruchomości i ruchomości (samochodów osobowych) odpowiadających wartością wartości o jaką zmniejszony zostanie wkład wspólnika do spółki,

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 1 lipca 2014 r. znak: IBPP1/443-372/14/MS.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest dwuosobową spółką osób fizycznych. Wnioskodawca powstał z przekształcenia spółki cywilnej zgodnie z art. 26 § 4 zd. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych.

Uchwała o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną podjęta została 12 marca 2013 r., natomiast wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw dokonany został 12 kwietnia 2013 r.

Wkładem wspólników do spółki jawnej był majątek osób fizycznych będących wcześniej wspólnikami przekształconej spółki cywilnej, który to majątek po przekształceniu stał się majątkiem spółki jawnej zgodnie z art. 28 Ksh., a w szczególności, że majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Wspólnik natomiast posiada w spółce udział kapitałowy, który odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu (art. 50 § 1 Ksh).

Wniesiony wkład wspólników do spółki jawnej obejmował, nieruchomości, prawo wieczystego użytkowania gruntów, ruchomości, oraz środki pieniężne.

Wkłady wspólników w majątek spółki są równe i wynoszą po 50 %. W takiej samej proporcji rozliczane są koszty i przychody spółki jawnej.

Spółka jawna stała się jedynym właścicielem wniesionych nieruchomości i ruchomości tytułem wkładu, wpisując się do ksiąg wieczystych jako ich właściciel lub też użytkownik wieczysty.

Spółka jawna dokonywała odpisów amortyzacyjnych od wniesionych w formie wkładu środków trwałych i pozostałych ruchomości.

W momencie wnoszenia wkładu (przekształcenia stosownie do art. 26 § 4 Ksh) do spółki jawnej, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wartości wniesionego wkładu.

Od dnia wniesienia przedmiotowego wkładu do spółki jawnej w postaci nieruchomości i ruchomości Wnioskodawca nie dokonywał żadnych nakładów finansowych na ich rzecz poprzez ich modernizację, ulepszenie lub remont.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług wykonując czynności podlegające opodatkowaniu.

Jeden ze wspólników planuje zmniejszyć swoje zaangażowanie kapitałowe w spółce w ten sposób, że obniży swój wkład, co zostanie zaakceptowane przez drugiego wspólnika. Zmniejszenie wkładu nastąpi poprzez podjętą uchwałę wspólników na podstawie art. 54 § 1 Ksh (zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce jawnej) co skutkować będzie zmniejszeniem udziału w prawie własności nieruchomości i ruchomości stanowiących wkład do tej spółki.

Wspólnik w ramach wycofania części swojego wkładu otrzyma wydzieloną (odrębną) nieruchomość oraz ruchomości w postaci samochodów osobowych stanowiących majątek spółki odpowiadających wartościowo wg. wartości początkowej przyjętej w umowie spółki równej wartości obniżonego wkładu. Pozostałą cześć swojego wkładu wspólnik pozostawi w spółce.

Uchwała wspólników wyrażająca zgodę na zmniejszenie wkładu w majątku spółki jednego ze wspólników i przeniesieniu na jego rzecz nieruchomości i ruchomości odpowiadających wartości zmniejszonego zaangażowania kapitałowego w spółkę zostanie podjęta jednomyślnie. Spółka jawna nie będzie uczestniczyć w podjęciu tej uchwały, jedynie będzie odpowiedzialna za wykonanie woli jej wspólników.

Zwrot części wniesionego wkładu nastąpi bez żadnego świadczenia wzajemnego (jest to po prostu skutek decyzji wspólników o zmniejszeniu udziału kapitałowego w spółce). Zwrot części wkładu w postaci wydzielonej, odrębnej nieruchomości dla której Sąd Rejonowy prowadzi Księgę Wieczystą oraz pozostałych ruchomości w postaci samochodów osobowych odpowiadających wartościowo kwocie zmniejszenia kapitałowego w spółce jest czynnością wynikającą z regulacji opisanych w art. 54 Ksh.

W związku ze zmniejszeniem zaangażowania kapitałowego wspólnika w majątku spółki zostanie zmniejszony jego udział procentowy w zyskach i stratach spółki proporcjonalnie o równowartość zmniejszonego wkładu.

Planowana czynność polegająca na dokonaniu w ramach podjętej uchwały wspólników zwrotu części wkładu poprzez zwrot nieruchomości oraz ruchomości pierwotnie wprowadzonych do spółki jawnej w kwocie odpowiadającej ich wartości początkowej ujętej w umowie spółki nie mieści się w zakresie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej -przeniesienie na wspólnika (zwrot) części jego wkładu nie będzie należało do: działalności producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, ani działalności osób wykonujących wolne zawody (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług )

W piśmie z 4 lipca 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

Pytanie nr 1

Kiedy i w jaki sposób przedmiotowa spółka cywilna nabyła nieruchomość i ruchomości (samochody osobowe) mające być przedmiotem przekazania wspólnikowi w związku ze zmniejszeniem wkładu wspólnika do spółki (należy się odnieść do nieruchomości i ruchomości oddzielnie) ...

Odpowiedź :

Nieruchomość w postaci lokalu mieszkalnego została nabyta dnia 1 września 2000 r. aktem notarialnym repertorium A nr 5376 od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Samochód osobowy Ford Escort został nabyty 6 listopada 1999 r. Zakup został potwierdzony fakturą VAT.

Samochód osobowy Opel Vectra został nabyty 28 sierpnia 2002 r. od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej na podstawie umowy kupna sprzedaży.

Pytanie nr 2 .

Czy spółce cywilnej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem ( lub budową) nieruchomości i ruchomości ( samochodów osobowych ) mających być przedmiotem przekazania wspólnikowi i czy z tego prawa skorzystała...

Odpowiedź:

Spółce cywilnej pn. C. s.c. (po przekształceniu B. sp. jawna) nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości i ruchomości w postaci dwóch samochodów osobowych w związku z czym nie skorzystała z możliwości (przysługującego jej prawa) do odliczenia podatku naliczonego.

Pytanie nr 3 :

Czy spółka cywilna poniosła wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym ewentualnych budynków i budowli jeśli takie będą przedmiotem przekazania i czy spółce cywilnej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków...

Odpowiedź:

Spółka cywilna nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie przedmiotowej nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym w konsekwencji czego nie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków będących przedmiotem tego ulepszenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zwrot wspólnikowi przez Wnioskodawcę w związku ze zmniejszeniem jego zaangażowania kapitałowego w spółce wyodrębnionej nieruchomości oraz ruchomości w postaci samochodów osobowych stanowiących wkład do tej spółki odpowiadających wartością wartości o jaką zmniejszono wkład wspólnika będzie rodziło skutki objęte działaniem ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w konsekwencji czego Wnioskodawca byłby zobowiązany do naliczenia podatku należnego od wartości odpowiadającej zwróconemu wkładowi wspólnika ze spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika w spółce jawnej dokonane będzie na podstawie art. 54 § 1 Ksh, poprzez zmianę umowy spółki jawnej i jest równoznaczne ze zmniejszeniem wkładu wspólnika w tej spółce (art. 50 Ksh). W takim przypadku następuje zmniejszenie zaangażowania kapitałowego wspólnika w spółkę jawną i zwraca się różnicę ponad obniżony wkład. Zwrot może nastąpić poprzez zwrot w pieniądzu lub zwrot w naturze.

Zwrot w naturze w tym przypadku zostanie dokonany poprzez zwrot wyodrębnionej nieruchomości oraz ruchomości w postaci samochodów osobowych pierwotnie stanowiących wkład do spółki wyceniony wg. wartości odpowiadającej wartości wynikającej z umowy spółki.

Zwrot wkładu nastąpi jako świadczenie jednostronne - Wnioskodawca zwróci wspólnikowi część jego wkładu co będzie skutkować zmniejszeniem jego zaangażowania kapitałowego w spółce oraz zmniejszeniem udziału w zyskach i stratach. Niniejszy zwrot nie może być traktowany jako darowizna pomimo, iż jest świadczeniem jednostronnym (bez wynagrodzenia oraz bez jakiegokolwiek innego świadczenia wzajemnego). W związku z powyższym zwrot wkładu w postaci wydzielonej nieruchomości i ruchomości będzie nieodpłatną dostawą towarów.

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podlegają:

 1. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. Eksport towarów,
 3. Import towarów,
 4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 7 ust 1 ww. ustawy przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również:

 1. Przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie,
 2. Wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione,
 3. Wydanie towarów na podstawie umowy komisu : miedzy komitentem, a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej,
 4. Wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta,
 5. Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego,
 6. Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 7. Zbycie praw o których mowa w pkt 5 i 6.

Zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa w szczególności:

 1. Przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. Wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Zgodnie z powyższym co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Powyższe oznacza, że nieodpłatne przekazanie towarów uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem. Niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy bez względu na cel na który zostały one przekazane.

Mając na uwadze powyżej przywołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe polegające na nieodpłatnym zwróceniu wspólnikowi części jego wkładu wniesionego uprzednio do spółki jawnej w postaci nieruchomości i ruchomości odpowiadających wartości zwróconego wkładu będzie czynnością wyłączoną spod opodatkowania. Czynność ta nie jest objęta regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, iż planowana dostawa (zwrot wniesionego uprzednio wkładu do spółki ) nie będzie dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ponieważ Wnioskodawcy (spółce jawnej) nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wnoszeniu przedmiotowego wkładu.

Nadmienić należy, iż nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości i ruchomości (odpowiadającego wartościowo zmniejszonemu zaangażowaniu kapitałowemu w spółkę jawną) - a wiec w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług dokonuje podatnik i towary te należą do jego przedsiębiorstwa, jednakże w związku z ich nabyciem Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Reasumując zwrócenie wspólnikowi przez Wnioskodawcę części wniesionego uprzednio przez niego wkładu w postaci wyodrębnionej nieruchomości i ruchomości wartościowo odpowiadających wartości zmniejszonego zaangażowania kapitałowego w spółce nie będzie rodziło żadnych skutków podatkowych objętych zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - czynność neutralna podatkowo w zakresie podatku VAT ponieważ Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w momencie wnoszenia przedmiotowego wkładu. W związku z powyższym nie wystąpi obowiązek naliczenia podatku należnego od wartości zwróconego wkładu rzeczowego odpowiadającego wartości zmniejszonego zaangażowania kapitałowego w spółce.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP1/443-736/12/AW z 24 października 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W świetle art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 7 ust. 2 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z powyższych przepisów wynika więc, iż aby doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu.

Zatem co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu imporcie lub wytworzeniu..

Niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów – w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy, bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że jeden ze wspólników spółki zamierza zmniejszyć swoje zaangażowanie kapitałowe w spółce i obniży swój wkład. W ramach wycofania części swojego wkładu otrzyma od spółki wydzieloną nieruchomość oraz ruchomości w postaci dwóch samochodów osobowych.

Przedmiotem przekazania będą towary, od których Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jednocześnie zwrot części wniesionego wkładu nastąpi bez żadnego świadczenia wzajemnego.

Zgodnie z art. 8 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Natomiast zgodnie z art. 22 § 1 ww. ustawy spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Z kolei art. 28 Kodeksu spółek handlowych precyzuje, że majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Zgodnie z art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 48 § 2 Kodeksu spółek handlowych wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki.

Prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione na spółkę (art. 48 § 3 Kodeks spółek handlowych).

W myśl art. 50 ww. Kodeksu, udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. Wspólnik nie jest uprawniony ani zobowiązany do podwyższenia umówionego wkładu.

Natomiast stosownie do art. 54 § 1 ww. Kodeksu, zmniejszenie udziału kapitałowego wymaga zgody pozostałych wspólników.

W świetle powyższych regulacji majątek spółki jawnej jest prawnie wydzielony.

Wspólnicy spółki jawnej wnieśli do majątku tej spółki własność należących do nich składników majątkowych przekształconej spółki cywilnej. Prawo własności lokalu mieszkalnego oraz samochodów osobowych Ford Eskort i Opel Vectra stało się zatem majątkiem spółki jawnej.

Wnioskodawca, dokonując przekazania wspólnikowi lokalu mieszkalnego oraz samochodów osobowych Ford Eskort i Opel Vectra stanowiących wkład do spółki Wnioskodawcy, dokona tej czynności z majątku należącego do spółki będącej czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Powyższe okoliczności nie stanowią jednak podstawy aby twierdzić, iż transakcja ta nastąpi w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

W przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ze „zwrotem” części wkładu bowiem jeśli spółka Wnioskodawcy będąca właścicielem lokalu mieszkalnego oraz samochodów osobowych Ford Eskort i Opel Vectra, nabytych i wykorzystywanych do celów działalności Wnioskodawcy, przenosi prawo do rozporządzania tymi składnikami majątkowymi na rzecz innej osoby, to dokonuje czynności dostawy towaru w rozumieniu ustawy o VAT. Działa zatem bez wątpienia w charakterze podatnika tego podatku.

Przedmiotowe przekazanie nie będzie jednak stanowiło takiej dostawy towarów, która podlega opodatkowaniu, gdyż nie będą wypełnione przesłanki, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT dla opodatkowania dostawy nieodpłatnej.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe wskazać należy, iż nieodpłatne (jak wskazał Wnioskodawca – zwrot części wniesionego wkładu nastąpi bez żadnego świadczenia wzajemnego) przekazanie wspólnikowi lokalu mieszkalnego oraz samochodów osobowych Ford Eskort i Opel Vectra (o wartości odpowiadającej wartości, o którą obniżono wkład wspólnika), będzie czynnością wyłączoną od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, iż planowana dostawa nie będzie dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy. Wprawdzie nieodpłatnego przekazania lokalu mieszkalnego oraz samochodów osobowych Ford Eskort i Opel Vectra - towarów w świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT - dokonuje podatnik i towary te należą do jego przedsiębiorstwa, jednakże w związku z ich nabyciem Wnioskodawcy jak i spółce cywilnej z której przekształcenia powstała spółka Wnioskodawcy - jak oświadczono we wniosku - nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu. W konsekwencji brak jest przesłanek do uznania takiej czynności za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu.

Reasumując, należy stwierdzić, iż przeniesienie własności lokalu mieszkalnego oraz samochodów osobowych Ford Eskort i Opel Vectra, wniesionych uprzednio do spółki Wnioskodawcy, na rzecz jednego ze wspólników, w związku z dokonaniem zmniejszenia udziału kapitałowego tego wspólnika stanowi nieodpłatną dostawę towaru, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, gdyż przy nabyciu przedmiotowych składników majątkowych Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że nie wystąpi obowiązek naliczenia podatku należnego od wartości zwróconego wspólnikowi wkładu rzeczowego odpowiadającego wartości zmniejszonego zaangażowania kapitałowego w spółce, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionych zdarzeń przyszłych lub zmiany stanu prawnego.

Na marginesie należy zauważyć, że powołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna została wydana w indywidualnej sprawie, w której indywidualnie oceniano zdarzenie przyszłe i stanowisko wnioskodawcy. Powołana interpretacja nie stanowi źródła prawa i tut. Organ nie jest nią związany rozpatrując inne sprawy na podstawie innych wniosków.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.