IBPBI/2/423-808/12/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przypadku wniesienia Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do kapitałowej spółki prawa handlowego przed upływem roku od dnia wprowadzenia Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i oddaniu jej do używania, kosztem uzyskania przez Spółkę przychodu z tytułu objęcia udziałów/akcji będzie wartość początkowa Nieruchomości pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z dnia 03 lipca 2012r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2012r. (data wpływu do tut. BKIP 05 lipca 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji wniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz w prawem własności posadowionych na gruncie budynków i budowli w formie aportu do spółki kapitałowej (pytanie oznaczone we wniosku literą a) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 lipca 2012r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji wniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz w prawem własności posadowionych na gruncie budynków i budowli w formie aportu do spółki kapitałowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zamierza nabyć w przyszłości jako wkład niepieniężny prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz w prawem własności posadowionych na gruncie budynków i budowli („Nieruchomość”). Wartość rynkowa Nieruchomości zostanie odniesiona w części na kapitał zakładowy, a w części na kapitał zapasowy Spółki. Spółka nie prowadzi działalności w zakresie obrotu nieruchomościami, zatem Nieruchomość (prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle) zostanie ujęta w jej księgach rachunkowych i podatkowych jako środek trwały. W przyszłości może nastąpić zbycie Nieruchomości, w tym również w formie wniesienia jej jako wkładu niepieniężnego do kapitałowej spółki prawa handlowego z siedzibą w Polsce. Zbycie Nieruchomości może nastąpić przed upływem roku od dnia wprowadzenia Nieruchomości do ewidencji środków trwałych Spółki i oddania jej do używania w działalności Spółki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku wniesienia Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do kapitałowej spółki prawa handlowego przed upływem roku od dnia wprowadzenia Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i oddaniu jej do używania, kosztem uzyskania przez Spółkę przychodu z tytułu objęcia udziałów/akcji będzie wartość początkowa Nieruchomości pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych...

(pytanie oznaczone we wniosku literą a)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wniesienia Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do kapitałowej spółki prawa handlowego przed upływem roku od dnia wprowadzenia Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i oddaniu jej do używania, kosztem uzyskania przez Spółkę przychodu z tytułu objęcia udziałów/akcji będzie wartość początkowa Nieruchomości pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych.

Objęcie udziałów/akcji w kapitałowej spółce prawa handlowego w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część powoduje dla obejmującego udziały/akcje powstanie przychodu do opodatkowania w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów/akcji - art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397, ze zm., określanej w dalszej części skrótem „Ustawy CIT”).

Kosztem uzyskania tego rodzaju przychodu w przypadku, gdy przedmiotem wkładu jest środek trwały lub wartość niematerialna i prawna jest w myśl art. 15 ust. lj pkt 1 Ustawy CIT wartość początkowa przedmiotu wkładu, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT.

Powyższe uregulowania znajdą w ocenie Spółki zastosowanie w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, bowiem Nieruchomość, na którą będą się składać: prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz własność budynków i budowli będzie stanowiła w księgach rachunkowych i podatkowych Spółki środek trwały.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Środkami trwałymi są również w świetle uregulowań art. 16c pkt 1 Ustawy CIT grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów. Tego rodzaju środki trwałe nie podlegają jednak amortyzacji.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami definiującymi środki trwałe oraz planowanym przeznaczeniem, zarówno prawo użytkowania wieczystego gruntów, jak i budynki i budowle składające się na Nieruchomość zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki i używane będą w jej działalności gospodarczej. W konsekwencji, w przypadku wniesienia Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego, kosztem objęcia w zamian za ten aport udziałów lub akcji spółki kapitałowej będzie zgodnie z art. 15 ust. lj pkt 1 Ustawy CIT, tzw. wartość netto Nieruchomości, wynikająca z ewidencji podatkowej Spółki.

W ocenie Spółki wartość netto Nieruchomości będzie kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów/akcji spółki kapitałowej również w przypadku, gdyby wbrew pierwotnym zamierzeniom okres faktycznego używania Nieruchomości przez Spółkę był krótszy niż rok, Nieruchomość będzie wnoszona aportem jako środek trwały Spółki. Poprawność takiej kwalifikacji potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 grudnia 2009 r. (nr IPPB1/415-707/09-4//MT) stwierdzając, że „o klasyfikacji danego składnika majątku do środków trwałych lub towarów handlowych decyduje sam podatnik. Decyzja ta nie może mieć jednak charakteru dobrowolnego. Decydujące znaczenie dla klasyfikacji danego składnika majątku ma jego przeznaczenie. Klasyfikowanie składnika zależy wyłącznie od zamierzonego przez podatnika sposobu wykorzystania tego składnika. Spółka, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, uwzględniła przedmiotowe urządzenia w ewidencji środków trwałych i rozpoczęła dokonywanie odpisów amortyzacyjnych (...) Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego spółka nie potraktowała nabytych urządzeń jako towarów handlowych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Przewidywała natomiast, że będą one wykorzystywane w działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok, dlatego też wprowadziła je do ewidencji środków trwałych oraz dokonywała od nich odpisów amortyzacyjnych. Jednakże Spółka podjęła decyzję o sprzedaży środka trwałego innemu podmiotowi. Wobec tego zaprzestanie odpisów na skutek zbycia środka trwałego uzasadnia wykreślenie go z ewidencji środków trwałych, jednakże bez możliwości przekwalifikowania go i potraktowania jako towar handlowy.

Podobnie wypowiedział się również Pomorski Urząd Skarbowy w interpretacji z dnia 23 lutego 2006 r. (nr DP/PD/423-0164/05/AK), w której wskazano, że „zaliczenie składnika majątkowego do środków trwałych uzależnione jest min. od wypełnienia przesłanki odnoszącej się do zamiaru używania składnika majątku na potrzeby działalności gospodarczej w przewidywanym okresie powyżej jednego roku. Przewidywany okres użytkowania danego składnika majątku określa sam Podatnik. Jeżeli Podatnik uzna, że dany samochód osobowy przeznaczony do jazd testowych będzie przez niego używany dłużej niż rok, to powinien samochód taki wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono go do ewidencji. W przypadku, gdy samochód wprowadzony do ewidencji środków trwałych zostanie sprzedany przed upływem roku jego użytkowania nie zachodzi konieczność korygowania odpisów amortyzacyjnych dokonanych za okres od miesiąca następnego po oddaniu samochodu do używania do miesiąca zbycia tego samochodu włącznie. Do sprzedaży samochodu zaliczonego do środków trwałych mają zastosowanie ogólne zasady ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów zawarte w art. 14 i art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Stanowisko to potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 21 grudnia 2009 r. (nr IBPBI/1/415-786/09/ZK), w której potwierdzono, że „mimo, iż urządzenia medyczne, będące środkami trwałymi, zostały sprzedane przed upływem roku ich użytkowania, to brak było podstaw prawnych do ich przekwalifikowania, tj. uznania ich za towary handlowe.

Przytoczone pisma odnoszą się bezpośrednio do ustalenia wyniku ze sprzedaży środka trwałego przed upływem roku od dnia oddania go do używania, jednak w ocenie Spółki formułują zasadę mającą zastosowanie w przypadku wszelkich form zbycia środka trwałego. Jeżeli zatem środek trwały nie może być przekwalifikowany na towar handlowy w przypadku jego sprzedaży przed upływem roku, brak również podstaw do takiego przekwalifikowania w przypadku wniesienia środka trwałego aportem do spółki prawa handlowego przed upływem roku. W konsekwencji, w każdym przypadku, gdy przedmiotem aportu będzie składnik majątku ujęty w ewidencji wnoszącego wkład jako środek trwały, kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów/akcji w zamian za ten wkład będzie, zgodnie z art. 15 ust. lj pkt 1 Ustawy CIT, wartość netto tego przedmiotu wkładu.

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku wniesienia Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do kapitałowej spółki prawa handlowego przed upływem roku od dnia wprowadzenia Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i oddaniu jej do używania kosztem uzyskania przez Spółkę przychodu z tytułu objęcia udziałów/akcji będzie zgodnie z art. 15 ust. lj pkt 1 Ustawy CIT wartość początkowa Nieruchomości pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku literą b wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.