IBPBI/2/423-1366/13/PP | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do Wnioskodawcy stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej; „Ustawa PDOP”)? (część pytania oznaczona we wniosku nr 1)
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP w postaci majątku nabywanego w ramach Podziału przez przejęcie? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
IBPBI/2/423-1366/13/PPinterpretacja indywidualna
 1. majątek
 2. podział
 3. spółki
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 22 października 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania majątku przenoszonego ze Spółki Dzielonej do Wnioskodawcy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1),
 • ustalenia, czy w związku z wniesieniem do Wnioskodawcy majątku Spółki Dzielonej (podział przez przejęcie) po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2013 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • uznania majątku przenoszonego ze Spółki Dzielonej do Wnioskodawcy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
 • ustalenia, czy w związku z wniesieniem do Wnioskodawcy majątku Spółki Dzielonej (podział przez przejęcie) po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Planowana jest restrukturyzacja Spółki z o.o. (dalej: „Spółka Dzielona”), w której BANK (dalej jako „Bank”) posiada 100% udziałów. Restrukturyzacja polegać ma na dokonaniu podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030; dalej: „KSH”), tj. przez przejęcie jej majątku na inne spółki kapitałowe (dalej: „Podział przez przejęcie”), tj. przez Bank oraz przez Wnioskodawcę.

Planowana transakcja będzie dokonywana w następujących okolicznościach aktualnych na dzień Podziału przez przejęcie:

1. Opis działalności gospodarczej Spółki Dzielonej i związanych z nią składników materialnych i niematerialnych.

Spółka Dzielona prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami o charakterze komercyjnym. Działalność Spółki Dzielonej prowadzona jest w ramach dwóch obszarów gospodarczych:

(i) rynek Z, gdzie Spółka Dzielona wynajmuje powierzchnię budynku biurowego, usytuowanego przy ul. ... obejmującego oprócz przestrzeni biurowej, również halę garażową (dalej: „Biurowiec C”), jak również świadczy na rzecz Banku usługi zarządzania budynkiem biurowym usytuowanym przy ul. ... (dalej: „Biurowiec S”) oraz wykonuje dla Banku usługi dodatkowe w ramach umowy o utrzymanie Biurowca S - (dalej: „Rynek Z”), oraz

(ii) rynek Y, gdzie Spółka Dzielona wynajmuje powierzchnię budynku znajdującego się przy ul. ... (dalej: „Biurowiec P”) oraz 15 miejsc garażowych usytuowanych w budynku sąsiednim - (dalej: „Rynek Y”).

Przedsiębiorstwo Spółki Dzielonej składa się z dwóch części: Zakładu głównego prowadzącego działalność na Rynku Z (dalej: „Zakład główny”), kierowanego przez struktury zarządu Spółki Dzielonej („Pion Zarządu”) oraz zakładu prowadzącego działalność na Rynku Y (dalej: „Filia Y”), na czele którego stoi kierownik. Stosownie do obowiązujących przepisów, do zadań Pionu Zarządu należy także zarządzanie i nadzorowanie działalności całej Spółki Dzielonej. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa została określona w drodze stosownych uchwał zarządu Spółki Dzielonej.

(i)

Zakład główny

Działalność na Rynku Z prowadzona jest przez Zakład główny wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej. W ramach struktury Zakładu głównego wyodrębnione są zadania w zakresie sprzedaży i marketingu usług Zakładu Głównego, za które odpowiedzialny jest Koordynator ds. Sprzedaży i Marketingu. Natomiast zadania w zakresie technicznej obsługi Biurowca C oraz Biurowca S są realizowane przez podmiot zewnętrzny na podstawie umów outsourcingu. Realizacja zadań gospodarczych Zakładu głównego jest nadzorowana i kierowana przez Pion Zarządu, w tym przede wszystkim Wiceprezesa Zarządu.

Przedmiotem działalności Zakładu głównego jest przede wszystkim najem powierzchni Biurowca C oraz zarządzanie Biurowcem S, w tym także czynności obejmujące w szczególności:

 1. nadzór nad stanem technicznym zarządzanych nieruchomości, tj. Biurowcem C oraz Biurowcem S, planowanie prac remontowych oraz analizowanie istniejących potrzeb modernizacyjnych;
 2. nadzór nad realizacją zatwierdzonych prac modernizacyjnych i remontowych dla ww. nieruchomości;
 3. współpraca z najemcami w zakresie bieżących prac naprawczo-konserwacyjnych w wynajmowanych pomieszczeniach;
 4. współpraca z najemcami w zakresie realizowanych prac adaptacyjno-budowlanych na wynajmowanych powierzchniach;
 5. przygotowanie umów wynajmu pow. oraz aneksów do istniejących umów;
 6. negocjowanie nowych umów wynajmu i renegocjacje istniejących;
 7. prowadzenie bazy zabezpieczeń umów wynajmu: kaucji/gwarancji;
 8. monitoring stanu należności oraz wstępna windykacja należności przeterminowanych;
 9. zarządzanie stanem wyposażenia zarządzanych budynków;
 10. współpraca z kontrahentami świadczącymi usługi na rzecz ww. nieruchomości umożliwiająca stałe monitorowanie potrzeb budynków, a co za tym idzie racjonalne planowanie wydatków i kosztów funkcjonowania;
 11. współpraca z agencjami nieruchomości;
 12. prowadzenie akcji reklamowych i promocyjnych w nieruchomości.

Działalność na Rynku Z prowadzona jest w oparciu o organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnione składniki majątkowe, do których należą w szczególności:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. ...;
 2. wszelkie budynki, budowle i ich części posadowione na ww. gruncie (w tym Biurowiec C);
 3. środki trwałe funkcjonalnie i organizacyjnie związane z działalnością Zakładu głównego, w tym w szczególności sprzęt IT oraz sprzęt biurowy;
 4. składniki niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne, takie jak licencje na oprogramowanie komputerowe, jak również oznaczenie komercyjne Biurowca C;
 5. prawa i obowiązki wynikające z umów najmu powierzchni biurowej w Biurowcu C, w tym również zabezpieczenia w postaci kaucji oraz gwarancji;
 6. prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami mediów dla Biurowca C, w tym w szczególności w zakresie dostarczania ciepła, wody, energii elektrycznej, jak również wywozu nieczystości stałych;
 7. prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego i środki zgromadzone na tym rachunku, związane z działalnością Zakładu głównego;
 8. prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących utrzymania Biurowca C, w szczególności w zakresie utrzymania (serwis i obsługa techniczna budynku, serwis dot. m.in. windy), jak również w zakresie fizycznej ochrony obiektu;
 9. stanowiska pracy (pracownicy) związane z działalnością Zakładu głównego, wraz z ich wyposażeniem oraz zobowiązania wynikające z umów o pracę z pracownikami Zakładu głównego;
 10. należności i zobowiązania związane z działalnością Zakładu głównego, w tym wynikające z ww. umów;
 11. inne składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Zakładu głównego.

(ii)

Filia Y

Działalność na Rynku Y prowadzona jest przez Filię Y, wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej. Zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej w sprawie powołania zamiejscowej jednostki organizacyjnej pod nazwą (...) Filia Y, na czele Filii Y stoi Kierownik tej jednostki. W ramach struktury Filii Y wyodrębnione są zadania w zakresie sprzedaży i marketingu usług tej jednostki, za które odpowiedzialny jest Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu. Natomiast zadania w zakresie technicznej obsługi Biurowca P są realizowane przez podmiot zewnętrzny na podstawie umów outsourcingu.

Zgodnie z powyższą uchwałą, przedmiotem działalności wyodrębnionej jednostki jest przede wszystkim najem powierzchni Biurowca P, w tym także czynności obejmujące:

 1. nadzór nad stanem technicznym Biurowca P, planowanie prac remontowych oraz analizowanie istniejących potrzeb modernizacyjnych;
 2. nadzór nad realizacją zatwierdzonych prac modernizacyjnych i remontowych dla ww. nieruchomości;
 3. współpraca z najemcami w zakresie bieżących prac naprawczo-konserwacyjnych w wynajmowanych pomieszczeniach;
 4. współpraca z najemcami w zakresie realizowanych prac adaptacyjno-budowlanych na wynajmowanych powierzchniach;
 5. przygotowanie umów wynajmu pow. oraz aneksów do istniejących umów;
 6. negocjowanie nowych umów wynajmu i renegocjacje istniejących;
 7. prowadzenie bazy zabezpieczeń umów wynajmu: kaucji/gwarancji;
 8. monitoring stanu należności oraz wstępna windykacja należności przeterminowanych;
 9. zarządzanie stanem wyposażenia budynku;
 10. współpraca z kontrahentami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości umożliwiająca stałe monitorowanie potrzeb budynku, a co za tym idzie racjonalne planowanie wydatków i kosztów funkcjonowania;
 11. współpraca z agencjami nieruchomości;
 12. prowadzenie akcji reklamowych i promocyjnych w nieruchomości.

Działalność na Rynku Y prowadzona jest w oparciu o organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnione składniki majątkowe, do których należą w szczególności:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. ...;
 2. wszelkie budynki i budowle posadowione na powyższym gruncie, w tym Biurowiec P;
 3. udział we współwłasności lokalu garażowego „B” stanowiącego odrębny przedmiot własności, składającego się z 15 miejsc postojowych;
 4. środki trwałe funkcjonalnie i organizacyjnie związane z działalnością Filii Y, w szczególności sprzęt IT oraz sprzęt biurowy;
 5. składniki niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne, takie jak licencje na oprogramowanie komputerowe, jak również oznaczenie komercyjne budynku P;
 6. prawa i obowiązki wynikające z umów najmu powierzchni biurowej w Biurowcu P, w tym również zabezpieczenia w postaci kaucji oraz gwarancji;
 7. prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami mediów dla Biurowca P, w tym w szczególności w zakresie dostarczania ciepła, wody, energii elektrycznej, jak również wywozu nieczystości stałych;
 8. prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących utrzymania Biurowca P, w szczególności w zakresie utrzymania (serwis i obsługa techniczna budynku, serwis dot. m.in. windy), jak również w zakresie fizycznej ochrony obiektu;
 9. stanowiska pracy (pracownicy) wraz z ich wyposażeniem oraz zobowiązania z umów o pracę z pracownikami Filii;
 10. prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego i środki zgromadzone na tym rachunku, związane z działalnością Filii Y;
 11. należności i zobowiązania związane z działalnością Filii Y, w tym wynikające z ww. umów;
 12. inne składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Filii Y.

(iii)

Pion Zarządu

W Pionie Zarządu, którym kieruje Prezes Zarządu Spółki Dzielonej, realizowane są zadania związane z działalnością przedsiębiorstwa prowadzoną na Rynku Z oraz na Rynku Y. Zadania te realizowane są w Biurowcu C (siedziba Spółki). Do niniejszego pionu przypisane są odpowiednie składniki majątkowe, wykorzystywane w tej działalności, w tym sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem i licencjami.

Pion Zarządu obejmuje następujące stanowiska: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Główna Księgowa oraz Prokurent. Pion Zarządu kieruje całokształtem działalności Spółki, w szczególności koordynuje działalność prowadzoną przez Zakład główny oraz Filię Y, jak również nadzoruje pozostałe obszary działalności Spółki, zapewniając jej prawidłowe funkcjonowanie. Do szczególnych zadań Pionu Zarządu należy również kierowanie (zarząd) bieżącą działalnością operacyjną Zakładu Głównego.

W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, księgowości oraz w zakresie technicznej obsługi obiektów, Pion Zarządu Spółki Dzielonej nadzoruje i wykorzystuje usługi wykonywane przez podmioty zewnętrzne, na podstawie stosownych umów o świadczenie usług (outsourcing), świadczonych odrębnie na potrzeby Zakładu głównego oraz Filii Y.

2. Ewidencja księgowa

Spółka Dzielona posiada ewidencję księgową umożliwiającą identyfikację operacji gospodarczych, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań dotyczących działalności prowadzonej w ramach Zakładu głównego, jak również działalności prowadzonej w ramach Filii Y. Powyższy sposób prowadzenia ewidencji księgowej umożliwia sporządzenie w szczególności dla celów informacji zarządczej rachunku zysków i strat, odrębnie w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Zakład Główny oraz w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Filię Y.

Jednocześnie, budżet Spółki obejmuje odrębnie poszczególne pozycje budżetowe dla działalności prowadzonej przez Zakład Główny i działalności prowadzonej przez Filię Y co umożliwia sporządzanie odrębnych budżetów i planów finansowych dla Zakładu Głównego i Filii Y.

Dodatkowo, dla Filii Y istnieje odrębny rachunek bankowy, na którym znajdują się środki pieniężne przypisane Filii Y. Z odrębnych rachunków bankowych korzysta również Zakład główny.

Ponadto, rejestry i ewidencje składników majątkowych oraz umów prowadzone przez Spółkę Dzieloną umożliwiają identyfikację pozwalającą na wyodrębnienie tych składników, które są funkcjonalnie i organizacyjnie przypisane do Zakładu głównego i osobno do Filii Y.

3. Założenia planowanej transakcji

Bank rozważa restrukturyzację działalności prowadzonej na rynkach nieruchomości przez spółki grupy kapitałowej Banku w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomości, tj. przez Spółkę Dzieloną oraz Wnioskodawcę.

Jedynym udziałowcem Spółki Dzielonej jest Bank. Z kolei, w kapitale zakładowym Wnioskodawcy Bank posiada 82,3% udziałów. Pozostałe 17,7 % udziałów posiada Fundacja X.

W ramach powyższej restrukturyzacji rozważany jest podział Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH przez przejęcie, w wyniku którego dojdzie do przeniesienia na Bank oraz Wnioskodawcę (dalej razem jako: „Spółki przejmujące”) odpowiednio składników majątkowych związanych z działalnością nieruchomościową prowadzoną w ramach Zakładu głównego oraz składników majątkowych związanych z działalnością prowadzoną w ramach Filii Y.

Wskutek Podziału przez przejęcie:

 • składniki majątkowe związane z działalnością prowadzoną przez Zakład główny, wymienione w planie podziału, zostaną przeniesione na Bank, który nie będzie podwyższał kapitału zakładowego, ani emitował nowych akcji;
 • składniki majątkowe związane z działalnością prowadzoną przez Filię Y, wymienione w planie podziału, zostaną przeniesione na Wnioskodawcę, który dokona podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyemituje nowe udziały. Nowe udziały we Wnioskodawcy zostaną objęte przez Bank, jedynego udziałowca Spółki Dzielonej.

W następstwie Podziału przez przejęcie dojdzie do wykreślenia Spółki Dzielonej z rejestru przedsiębiorstw KRS bez konieczności przeprowadzania jej likwidacji. W rezultacie, dojdzie również do uproszczenia struktury korporacyjnej i organizacyjnej tej grupy spółek.

Stosownie do planu podziału Spółki Dzielonej oraz w zakresie wskazanym w jego załącznikach, na Bank zostałby przeniesiony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z tymi składnikami, wykorzystywany do realizacji działalności gospodarczej prowadzonej w ramach Zakładu głównego, obejmujący w szczególności następujące składniki:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. ...;
 2. wszelkie budynki budowle i ich części posadowione na ww. gruncie (w tym Biurowiec C);
 3. środki trwałe funkcjonalnie i organizacyjnie związane z działalnością Zakładu głównego, w tym w szczególności sprzęt IT oraz sprzęt biurowy;
 4. składniki niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne, takie jak licencje na oprogramowanie komputerowe, jak również oznaczenie komercyjne Biurowca C;
 5. prawa i obowiązki wynikające z umów najmu powierzchni biurowej w Biurowcu C, w tym również zabezpieczenia w postaci kaucji oraz gwarancji;
 6. prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami mediów dla Biurowca C, w tym w szczególności w zakresie dostarczania ciepła, wody, energii elektrycznej, jak również wywozu nieczystości stałych;
 7. prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego i środki zgromadzone na tym rachunku, związane z działalnością Zakładu głównego;
 8. prawa i obowiązku wynikające z zawartych umów outsourcingu związanych funkcjonalnie z Zakładem głównym;
 9. prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących utrzymania Biurowca C, w szczególności w zakresie utrzymania (serwis i obsługa techniczna budynku, serwis dot. m.in. windy), jak również w zakresie fizycznej ochrony obiektu;
 10. stanowiska pracy (pracownicy) związane z działalnością Zakładu głównego, wraz z ich wyposażeniem oraz zobowiązania wynikające z umów o pracę z pracownikami Zakładu głównego;
 11. należności i zobowiązania związane z działalnością Zakładu głównego, w szczególności wynikające z umów najmu powierzchni biurowej w Biurowcu C oraz umów z dostawcami mediów;
 12. inne składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Zakładu głównego.

Z kolei stosownie do planu podziału Spółki Dzielonej oraz w zakresie wskazanym w jego załącznikach na Wnioskodawcę zostałby przeniesiony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z tymi składnikami, wykorzystywany do realizacji działalności gospodarczej prowadzonej w ramach Filii Y, obejmujący w szczególności następujące składniki:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. ...;
 2. wszelkie budynki i budowle posadowione na powyższym gruncie, w tym Biurowiec P;
 3. udział we współwłasności lokalu garażowego „B” stanowiącego odrębny przedmiot własności, składającego się z 15 miejsc postojowych;
 4. środki trwałe funkcjonalnie i organizacyjnie związane z działalnością Filii Y, w szczególności sprzęt IT oraz sprzęt biurowy;
 5. składniki niematerialne, w tym wartości niematerialne i prawne, takie jak licencje na oprogramowanie komputerowe, jak również oznaczenie komercyjne Biurowca P;
 6. prawa i obowiązki wynikające z umów najmu powierzchni biurowej w Biurowcu P, w tym również zabezpieczenia w postaci kaucji oraz gwarancji;
 7. prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami mediów dla Biurowca P, w tym w szczególności w zakresie dostarczania ciepła, wody, energii elektrycznej, jak również wywozu nieczystości stałych;
 8. prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących utrzymania Biurowca P, w szczególności w zakresie utrzymania (serwis i obsługa techniczna budynku, serwis dot. m.in. windy), jak również w zakresie fizycznej ochrony obiektu;
 9. stanowiska pracy (pracownicy) wraz z wyposażeniem oraz zobowiązania z umów o pracę z pracownikami Filii Y;
 10. prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego i środki zgromadzone na tym rachunku, związane z działalnością Filii Y;
 11. prawa i obowiązku wynikające z zawartych umów outsourcingu związanych funkcjonalnie z Filią Y;
 12. należności i zobowiązania, w szczególności wynikające z umów najmu powierzchni biurowej w Biurowcu P oraz umów z dostawcami mediów,
 13. inne składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Filii Y.

W zakresie funkcjonalnie związanym z działalnością Filii Y, zadania Pionu Zarządu Spółki Dzielonej, zostaną przejęte przez odpowiednie struktury organizacyjne Wnioskodawcy. Z kolei w zakresie funkcjonalnie związanym z działalnością Zakładu głównego, zadania Pionu Zarządu Spółki Dzielonej zostaną przejęte przez odpowiednie struktury organizacyjne Banku. Z kolei prawa i obowiązki z obowiązujących w Spółce Dzielonej na dzień Podziału przez przejęcie umów outsourcingowych zostaną przeniesione w całości lub w odpowiednich częściach, stosownie do istniejącego na dzień Podziału przez przejęcie ich funkcjonalnego związku, w szczególności z Biurowcem P oraz Biurowcem C - odpowiednio na Wnioskodawcę lub na Bank. Według tego samego kryterium związku funkcjonalnego z działalnością Filii Y i Zakładu głównego rozdzielone między Spółki przejmujące i przeniesione zostaną na rzecz Wnioskodawcy i Banku pozostałe składniki materialne i niematerialne, w tym określone stanowiska pracy, wyposażenie oraz zobowiązania, wchodzące w skład opisanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa a objęte w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej Pionem Zarządu.

4. Uzasadnienie transakcji.

Restrukturyzacja w drodze opisanego powyżej Podziału przez przejęcie Spółki Dzielonej będzie wiązała się z osiągnięciem korzyści gospodarczych obejmujących przede wszystkim:

 • centralizację u Wnioskodawcy działalności w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami. Obecnie dwie spółki Wnioskodawca oraz Spółka Dzielona prowadzą analogiczną działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami w ramach grupy kapitałowej Banku. W wyniku podziału Spółki Dzielonej dojdzie do połączenia tych działalności w jednym podmiocie, co zapewni większą przejrzystość działalności Spółek dla kontrahentów i klientów oraz maksymalizację zysku. Z uwagi na fakt, że opisany wyżej Podział przez przejęcie będzie skutkował wykreśleniem Spółki Dzielonej z rejestru przedsiębiorców KRS bez konieczności przeprowadzania jej likwidacji (która jest skomplikowaną i długotrwałą procedurą), Podział przez przejecie będzie też prostym i szybkim sposobem restrukturyzacji grupy spółek zaangażowanych w Podział przez przejęcie, pozwalającym w sposób racjonalny i efektywny osiągnąć powyżej opisane korzyści gospodarcze.
 • uproszczenie struktury korporacyjnej i organizacyjnej grupy kapitałowej Banku. Wykreślenie Spółki Dzielonej z rejestru przedsiębiorców KRS w wyniku podziału powinno zwiększyć efektywność zarządzania grupą kapitałową Banku w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami, w szczególności poprzez większe skupienie zarządu i nadzoru przez Bank (z obecnych dwóch spółek prowadzących działalność na rynku nieruchomości pozostanie jedna - Wnioskodawca). Wykreślenie Spółki Dzielonej z rejestru uwolni też Bank od obowiązków administracyjnych związanych z zarządzaniem działalnością Spółki Dzielonej, w której ma 100% udziałów oraz będzie prowadzić do uproszczenia struktury korporacyjnej i organizacyjnej grupy spółek zaangażowanych w Podział przez przejęcie. Uproszczenie na płaszczyznach struktury korporacyjnej, organizacyjnej oraz zarządzania powinno skutkować zwiększeniem siły rynkowej oraz potencjału Spółek przejmujących, w tym w szczególności Wnioskodawcy;
 • wykorzystanie efektu skali dla zmniejszenia kosztów zarządu majątkiem trwałym przez Wnioskodawcę oraz ułatwienie procesu zarządu majątkiem trwałym przez Bank, zgodnie z komercyjnym przeznaczeniem tego majątku;
 • dywersyfikację ryzyka. Obecnie Spółka Dzielona jest właścicielem Biurowca C oraz Biurowca P. Po podziale, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, dojdzie do przeniesienia na Bank działalności nieruchomościowej związanej z Biurowcem C oraz na Wnioskodawcę działalności nieruchomościowej związanej z Biurowcem P, dzięki czemu ryzyko związane z prowadzeniem tych dwóch biurowców, położonych w różnych lokalizacjach rozłoży się na dwa podmioty;
 • uzyskanie oszczędności w postaci redukcji kosztów ogólnych działania spółek zaangażowanych w Podział przez przejęcie. Wykreślenie Spółki Dzielonej z rejestru przedsiębiorców KRS w wyniku podziału powinno prowadzić do zmniejszenia kosztów administracyjnych oraz zarządzania, co przełoży się na maksymalizację zysków wynikających z racjonalizacji wykorzystania majątku Spółki Dzielonej w Spółkach przejmujących.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek przenoszony ze Spółki Dzielonej do Wnioskodawcy stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej; „Ustawa PDOP”)... (część pytania oznaczona we wniosku nr 1)

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP w postaci majątku nabywanego w ramach Podziału przez przejęcie... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W ramach podziału Spółki Dzielonej przez przejęcie majątek przenoszony do Wnioskodawcy, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP.

Ad. 2

W związku z dokonaniem transakcji podziału przez przejęcie, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w przepisach Ustawy PDOP.

1.

Artykuł 4a pkt 4 Ustawy PDOP definiuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiąc, że jest to organizacyjnie i finansowo wydzielony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, oraz zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania.

W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że w zakresie wydzielenia istotne jest, aby zachodziło ono na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych), a wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2010 r., sygn. I SA/Wr 1150/10).

Analogiczne stanowisko prezentowane jest w wydawanych przez Ministra Finansów indywidualnych interpretacjach podatkowych, w których przyjmuje się, iż wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika, jako dział, wydział, oddział itp. Natomiast wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie składników majątkowych, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto podkreśla się, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki będące w takich wzajemnych relacjach, że składniki te tworzą zespół, a nie zbiór przypadkowych elementów, których jedyna cechą wspólna jest własność jednego podmiotu gospodarczego (tak np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2012 r., ITPB3/423-211/12/DK).

2.

W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wyodrębnione są Zakład główny oraz Filia Y, co podyktowane jest m.in. odrębnością geograficzną i odmiennością rynków, Klienteli i sposobu prowadzenia działalności na Rynku Z (Zakład główny) oraz na Rynku Y (Filia Y). W ramach Zakładu głównego wyodrębniona jest dalsza struktura organizacyjna odnosząca się do zadań w zakresie sprzedaży i marketingu oraz technicznej obsługi obiektów, których wykonanie nadzoruje Pion Zarządu. Podobnie w ramach Filii Y wyodrębniona jest dalsza struktura organizacyjna odnosząca się do zadań w zakresie sprzedaży i marketingu oraz technicznej obsługi obiektów, których wykonanie nadzoruje Kierownik Filii Y. W konsekwencji, wyodrębnienie zespołu wyżej opisanych składników materialnych i niematerialnych oraz związanych z nimi zobowiązań, przeznaczonych do realizacji na Rynku Z zadań gospodarczych w Zakładzie głównym ma swoje oparcie w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej. Spełniona zatem jest ustawowa przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego tego zespołu składników jako zorganizowanej część przedsiębiorstwa w rozumieniu powołanych przepisów. Analogicznie, w świetle powyższych okoliczności swoje miejsce w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej ma także działalność prowadzona w ramach Filii Y. Spełniony jest zatem ustawowy warunek organizacyjnego wyodrębnienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wynikający z art. 4a ust. 4 Ustawy PDOP. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest także zgodne z praktyką stosowania tego przepisu na gruncie interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, oraz wykładnią przyjmowaną w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Działalność prowadzona przez Zakład główny oraz Filię Y, prowadzona jest przy wykorzystaniu odrębnych składników majątkowych, w różnych miejscach.

Odrębność miejsca położenia powyższych składników, a co za tym idzie, odrębność miejsca prowadzenia obu tych rodzajów działalności, wykorzystywanie odrębnych składników materialnych i niematerialnych oraz ich funkcjonalny związek, jaki występuje w ramach tych dwóch grup składników, właściwy dla prowadzenia danego rodzaju działalności, jak również odrębne zarządzanie tymi rodzajami działalności, wynikające z przyjętej w Spółce Dzielonej struktury organizacyjnej, przemawiają za wnioskiem o istnieniu w ramach Spółki Dzielonej odrębnych pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym struktur, tj. odrębnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, prowadzących działalność odrębnie na Rynku Z oraz Rynku Y. Obie te części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej charakteryzują się zdolnością do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębne przedsiębiorstwa.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż przypisane odrębnie do Zakładu głównego oraz Filii Y składniki majątkowe, jak również umowy z dostawcami i odbiorcami towarów i usług, umożliwiają w zasadzie samodzielną realizację zadań gospodarczych polegających na wynajmowaniu powierzchni, w tym powierzchni biurowej, i zarządzaniu nieruchomościami w należących do Spółki Dzielonej Biurowcu P oraz Biurowcu C, jak również w należącym do Banku Biurowcu S. Do obu rodzajów działalności przypisane są zatem niezbędne im odrębne nieruchomości (grunty, budynki, budowle), środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inne składniki, w tym środki pieniężne na odrębnych rachunkach bankowych, oraz przychody i koszty. W skład każdej z opisanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wchodzą też odrębne należności i zobowiązania, w szczególności, należności z tytułu usług najmu i zarządzania nieruchomościami przypisanymi do danej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji, przedmiotem przeniesienia do Spółek przejmujących będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP umożliwiające ich niezależne i samodzielne wykorzystanie do realizacji zadań gospodarczych.

3.

W zakresie funkcjonalnie związanym z działalnością Filii Y, zadania Pionu Zarządu Spółki Dzielonej zostaną przejęte przez odpowiednie struktury organizacyjne Wnioskodawcy. Z kolei w zakresie funkcjonalnie związanym z działalnością Zakładu głównego, zadania Pionu Zarządu Spółki Dzielonej zostaną przejęte przez odpowiednie struktury organizacyjne Banku. Z kolei prawa i obowiązki z obowiązujących w Spółce Dzielonej na dzień Podziału przez przejęcie umów outsourcingowych zostaną przeniesione w całości lub w odpowiednich częściach, stosownie do istniejącego na dzień Podziału przez przejęcie ich funkcjonalnego związku w szczególności z Biurowcem P oraz Biurowcem C - odpowiednio na Wnioskodawcę lub na Bank. Według tego samego kryterium związku funkcjonalnego z działalnością Filii Y i Zakładu głównego rozdzielone między Spółki przejmujące i przeniesione zostaną na rzecz Wnioskodawcy i Banku pozostałe składniki materialne i niematerialne, w tym określone stanowiska pracy, wyposażenie oraz zobowiązania, wchodzące w skład opisanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa a objęte w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej Pionem Zarządu.

Wnioskodawca zwraca w tym miejscu uwagę na stanowisko zaprezentowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 marca 2012 r. w sprawie II FSK 2314/10, w którym stwierdzono m.in.: Istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez realizację określonych zadań gospodarczych, które mogą być wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne (outsourcing). Usługi te, jako niematerialne, nie decydują o realizacji przez przedsiębiorstwo jego zadań gospodarczych, lecz wspomagają jedynie jego funkcjonowanie jako podmiotu gospodarczego. Przyjęcie stanowiska organu prowadziłoby do wniosku, że podmiot gospodarczy, który realizując swoje zadania gospodarcze korzysta z zewnętrznych usług niematerialnych, np. w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej - nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. Praktyka gospodarcza pokazuje natomiast coś przeciwnego: wiele przedsiębiorstw realizujących zadania gospodarcze, dla których zostały powołane, korzysta w powyższych spornych zakresach z usług outsourcingowych, co nie wyklucza uznawania ich za przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c.

W świetle powyższego wyroku NSA, zadania realizowane na rzecz Spółki Dzielonej przez podmiot zewnętrzny, w tym m.in. usługi księgowe, zarządzania zasobami ludzkimi, czy usługi w zakresie technicznej obsługi obiektów, mają właśnie charakter usług niematerialnych, które nie przesądzają o braku możliwości prowadzenia odrębnej działalności w ramach Spółki Dzielonej przez Zakład główny oraz Filię Y. Tym samym, na gruncie przytoczonego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego majątek Spółki Dzielonej obejmujący prawa i obowiązki z umów z zewnętrznymi dostawcami (w tym zobowiązania) przenoszone do Spółek Przejmujących także w tym zakresie będzie spełniać warunki ustawowej definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP.

W ocenie Wnioskodawcy, zarówno Zakład główny, jak Filia Y są też zespołami składników majątkowych wyodrębnionych finansowo. W świetle zasad prowadzenia w Spółce Dzielonej księgowości możliwa jest identyfikacja i wyodrębnienie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań, tworzenia rachunków wyników, planów i budżetów odrębnie dla działalności prowadzonej przez Zakład główny i odrębnie dla działalności prowadzonej przez Filię Y. W efekcie, spełniona jest również przesłanka ustawowa wyodrębnienia finansowego zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP. Uzasadnia ona uznanie majątku przenoszonego do Spółek przejmujących za zorganizowane części przedsiębiorstwa. Wniosek ten potwierdza także okoliczność, że zarówno Zakład główny, jak i Filia Y posiadają odrębne rachunki bankowe, poprzez które następują rozliczenia finansowe związane z działalnością prowadzoną przez daną cześć przedsiębiorstwa.

Powyższy pogląd potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji z 2 grudnia 2010 r. (sygn. IPPB5/423-622/10-3/MB) uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, który wskazał, że Odnosząc się do warunku wyodrębnienia finansowego o którym mowa w art. 4a pkt 4 UPDOP należy podkreślić, iż nie oznacza ono samodzielności finansowej, lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. (...) Spółka stoi na stanowisku, iż jej systemy księgowe wspomagane przez wewnętrzne analizy sporządzane na potrzeby rachunkowości zarządczej, w sposób kompletny zapewniają ewidencję wszystkich kosztów i potencjalnych przychodów oraz należności i zobowiązań gospodarczych związanych z funkcjonowaniem działu marketingu. W świetle powyższego, Spółka uważa warunek wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego za spełniony.

5.

Na gruncie planowanego podziału Spółki Dzielonej dojdzie również do wyodrębnienia omawianych zorganizowanych zespołów składników nie tylko na płaszczyźnie organizacyjnej i finansowej, lecz również na płaszczyźnie funkcjonalnej przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej. Obie wyodrębnione organizacyjnie części tego przedsiębiorstwa przeznaczone są do realizacji odrębnych zadań gospodarczych Spółki Dzielonej. Zgodnie z wcześniejszymi uwagami, u Wnioskodawcy znajdzie się część przedsiębiorstwa funkcjonalnie związana z Filią Y, tj. z działalnością nieruchomościową prowadzoną na Rynku Y, z kolei w Banku znajdzie się część przedsiębiorstwa funkcjonalnie związana z Zakładem głównym, tj. z działalnością nieruchomościową prowadzoną na Rynku Z. Podkreślenia wymaga również to, iż wskutek Podziału przez przejęcie, na Wnioskodawcę oraz Bank przejdą pracownicy Spółki Dzielonej, przypisani odpowiednio do Filii Y oraz Zakładu głównego.

6.

W ocenie Wnioskodawcy, przedstawiony wyżej opis zdarzenia przyszłego, w szczególności zawarte w nim informacje dotyczące odrębnych rodzajów działalności, struktury organizacyjnej i identyfikacji zdarzeń gospodarczych i składników majątkowych na gruncie księgowości (rachunkowości) Spółki Dzielonej prowadzą do wniosku, że składniki materialne i niematerialne wykorzystywane przez Spółkę Dzieloną do działalności na Rynku Y, w tym funkcjonalnie związane z nimi zobowiązania, które mają zostać przeniesione do Wnioskodawcy, jak również odrębne składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania wykorzystywane przez Spółkę Dzieloną do działalności na Rynku Z, spełniają z osobna ustawowe przesłanki określone dla zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP. W konsekwencji, każdy z tych omawianych zespołów składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań stanowi odrębną zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.

W wyniku zrealizowania planowanej transakcji Wnioskodawca otrzyma składniki majątkowe Spółki Dzielonej na powiększenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Mając na uwadze art. 12 ust. 4 pkt 4 Ustawy PDOP, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wartość tego majątku Spółki Dzielonej nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Ponadto, w świetle opisanego wyżej zdarzenia przyszłego, ewentualna nadwyżka wartości otrzymanego majątku Spółki Dzielonej ponad wartość nominalną udziałów wydanych Bankowi będącemu udziałowcem Spółki Dzielonej, na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy PDOP nie będzie dla Wnioskodawcy stanowić przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 powyższej ustawy stanowi bowiem, że przy podziale spółek kapitałowych dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki dzielonej.

Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku Podziału przez przejęcie nie znajdzie zastosowania art. 10 ust. 4 Ustawy PDOP z uwagi na fakt, iż Podział przez przejęcie Spółki Dzielonej będzie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn gospodarczych. Jak bowiem wskazano w punkcie 4 opisu zdarzenia przyszłego, głównym celem transakcji jest uproszczenie struktury korporacyjnej i organizacyjnej grupy spółek uczestniczących w Podziale przez przejęcie, jak również centralizacja u Wnioskodawcy działalności w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami oraz dywersyfikacja ryzyka, poprzez przeniesienie działalności nieruchomościowej związanej z Biurowcem C na Bank oraz działalności nieruchomościowej związanej z Biurowcem P na Wnioskodawcę. Ponadto, wskutek Podziału przez przejęcie Spółki Dzielonej zostanie wykreślony z rejestru przedsiębiorców KRS bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej i długotrwałej procedury likwidacyjnej.

Powyższy pogląd potwierdził, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 24 września 2010 r., (sygn. IPPB5/423-384/10-4/MB), w której wskazał, że (...) w sytuacji gdy spółka przejmująca nie posiada wcale udziału <podkr. Wnioskodawcy> w spółce przejmowanej/dzielonej lub posiada udział w spółce przejmowanej/dzielonej w wysokości co najmniej 10%, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...).

Analogiczny pogląd przedstawił również, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z 8 kwietnia 2013 r. (sygn. IBPBI//2/423-2/13/AK), jak również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z 21 września 2009 r. (sygn. IPPB3/423-345/09-4/AG).

W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy, prawidłowe jest jego stanowisko, że w związku z dokonaniem transakcji Podziału przez przejęcie, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w przepisach Ustawy PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać jednakże należy, iż powołany przez Spółkę art. 10 ust. 2 ustawy PDOP od 1 stycznia 2014 r. otrzymał nowe brzmienie.

I tak, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy PDOP, przy połączeniu lub podziale spółek:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Jednakże zmiana brzmienia ww. przepisu nie miała wpływu na rozstrzygnięcie.

Nadmienić również należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena spełnienia przesłanek wynikających z art. 10 ust. 4 ustawy PDOP. Zbadanie przesłanek i celów dokonywanego podziału spółki jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Należy zatem wskazać, iż podatnik stosując przepis art. 10 ust. 2 ustawy PDOP, będzie zobowiązany do wskazania dowodów, iż podział spółek został przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania. Stosownie do treści art. 536 § 1 KSH, zarządy spółki dzielonej i każdej spółki przejmującej mają obowiązek sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, oraz kryteria ich podziału. W przypadku szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów albo akcji spółki dzielonej, sprawozdanie powinno wskazywać na te trudności.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie części pytania oznaczonego nr 1 oraz pytania oznaczonego nr 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.