IBPBI/1/415-835/12/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dot. powstania przychodu w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 16 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie powstania przychodu w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest komandytariuszem w spółce komandytowej i ma prawo do odpowiedniego udziału w zysku tej spółki. Spółka komandytowa ma zostać przekształcona w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej „SKA”). Przekształcenie zostanie dokonana na podstawie art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że spółka przekształcana (spółka komandytowa) stanie się spółką przekształconą (SKA) z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (zwianego dalej „Dniem Przekształcenia”). Z chwilą przekształcenia wspólnicy spółki komandytowej, w tym Wnioskodawca, staną się wspólnikami SKA. Na mocy umowy SKA, Wnioskodawca uzyska status akcjonariusza. Wnioskodawca będzie jednym z akcjonariuszy w SKA. Akcjonariuszem w SKA – poza nim – będzie też spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komplementariuszem w SKA będzie natomiast inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która obecnie jest komplementariuszem w spółce komandytowej.

W wyniku dokonanego przekształcenia nastąpi kontynuacja bytu prawnego spółki komandytowej i zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu dojdzie do przeniesienia majątku spółki działającej w formie spółki komandytowej na inny podmiot, który dalszą działalność będzie prowadzić, jako osobowa spółka handlowa innego typu, tj. jako spółka komandytowo-akcyjna.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Wnioskodawca jako akcjonariusz nie będzie odpowiadać za zobowiązania SKA i – co do zasady – nie będzie jej reprezentować (Wnioskodawca może reprezentować SKA jedynie jako pełnomocnik, przy czym jeszcze nie wie, czy takie pełnomocnictwo zostanie mu udzielone).

SKA będzie zajmować się prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży samochodów (będzie dealerem samochodowym). Jako akcjonariusz SKA Wnioskodawca będzie miał prawo udziału w zyskach uzyskiwanych przez SKA.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy czynność przekształcenia spółki komandytowej w SKA, doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu (w momencie przekształcenia), czy też sam moment zmiany formy prawnej spółki komandytowej w SKA będzie neutralny dla rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w chwili przekształcenie spółki komandytowej w SKA po jego stronie nie dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy sam moment zmiany formy prawnej spółki komandytowej na SKA będzie neutralny dla rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 93a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

  1. przekształcenia innej osoby prawnej,
  2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

-wstępuje we wszelki przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązku przekształcanej osoby lub spółki.

Z treści art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej, wynika z kolei, że powyższy przepis stosuje się odpowiedni do :

  1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
    a) innej spółki niemającej osobowości prawnej,
    b) spółki kapitałowej;
  2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Przekształcenie spółki komandytowej w SKA jest wprost objęte normą wynikającą z art. 93a § 2 pkt 1 lit. a) Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że SKA jako spółka, w którą przekształca się spółka komandytowa, jest jej sukcesorem (następcą prawnym). Innymi słowy, „wstępuje we wszelki przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej innej spółki niemającej osobowości prawnej”.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku nie dochodzi do zmiany charakteru spółki. Zarówno spółka komandytowa, jak i SKA są bowiem spółkami osobowymi modyfikacji ulega de facto jedynie forma działania podmiotu. W związku z tym należy uznać, że sam moment zmiany formy prawnej spółki komandytowej na SKA będzie neutralny dla rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przekształcenie spółki komandytowej w SKA nie doprowadzi do konieczności wykazania przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu z jakiegokolwiek tytułu.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm. – w dalszej części określanej skrótem „Ustawa PIT”), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lup praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawo do udziału w zysku (udziału) są równe.

Z kolei art. 9 ust. 1 Ustawy PIT wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ust. 2 statuuje natomiast, iż dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W ocenie Wnioskodawcy w wyniku przekształcenia spółki osobowej w inny typ spółki osobowej nie uzyska On jakiegokolwiek przysporzenia, a tym samym – nie powstanie obowiązek wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Należy zauważyć, że ustawodawca wiąże obowiązek wykazania przychodu przez wspólników przekształcanej spółki tylko w wypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT przychodem jest wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. Przepis ten nie znajduje zastosowania w wypadku przekształcenia spółki komandytowej w SKA, gdyż obie te spółki są spółkami osobowymi.

Przychodu Wnioskodawcy nie można też ustalić na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT. Przepis ten stanowi bowiem, że przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny. Art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT nie dotyczy zatem obejmowania akcji w spółce komandytowo-akcyjnej, gdyż nie jest ona spółką mającą osobowość prawną. Z art. 12 Kodeksu spółek handlowych wynika bowiem, że osobowość prawną mogą uzyskać, z chwilą wpisu do rejestru, tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2012 r. Znak ILPB4/423-245/10-4/DS oraz Znak ILPB1/415-1136/10-4/AGr.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.