IBPBI/1/415-716/14/KB | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe nieodpłatnego udzielenia poręczenia kredytu/pożyczki spółce komandytowej
IBPBI/1/415-716/14/KBinterpretacja indywidualna
  1. poręczenie
  2. spółki
  3. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 17 czerwca 2014 r.), uzupełnionym 26 sierpnia i 2 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego udzielenia poręczenia kredytu/pożyczki spółce komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego udzielenia poręczenia kredytu/pożyczki spółce komandytowej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 sierpnia 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-716/14/KB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 26 sierpnia i 2 września 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi za pośrednictwem spółek komandytowych; jest wspólnikiem w spółkach komandytowych, w których pełni rolę komandytariusza. Zdarza się, że na potrzeby prowadzonej działalności spółki komandytowe, w których Wnioskodawca jest komandytariuszem (dalej: „Spółki” lub „Spółka”), zaciągają różnego rodzaju kredyty lub pożyczki. Ponieważ pożyczkodawcy lub kredytodawcy chcą od Spółek ustanowienia określonych zabezpieczeń spłaty pożyczki lub kredytu Wnioskodawca udziela Spółkom poręczenia. Za udzielenie poręczenia Wnioskodawcy nie przysługuje żadna odpłatność ze strony Spółki. Wnioskodawca oświadcza także, że nie prowadzi samodzielniej działalności gospodarczej polegającej na odpłatnym udzielaniu poręczeń. Spółki - jako spółki komandytowe - nie są podatnikami podatku dochodowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy z tytułu udzielenia Spółce poręczenia bez pobierania wynagrodzenia u Wnioskodawcy dochodzi do powstania przychodu, tj. czy udzielenie poręczenia będzie dla Wnioskodawcy całkowicie neutralne podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. W szczególności Wnioskodawca prosi o odpowiedź, czy do jego przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej należy zaliczać wartość nieodpłatnego świadczenia uzyskiwanego przez Spółkę przypadającą na Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu udzielenia Spółce poręczenia bez pobierania wynagrodzenia nie dochodzi u niego do powstania przychodu, tj. udzielenie poręczenia jest dla Wnioskodawcy całkowicie neutralne podatkowo na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej „Ustawa PIT”).

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien doliczać do przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej części wartości nieodpłatnego świadczenia uzyskiwanego przez Spółkę, która przypada na niego, jako wspólnika Spółki, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki.

Uzasadniając powyższe stanowiska Wnioskodawca wskazał, że na gruncie podatków dochodowych spółki osobowe nie są podatnikami. Spółki te są transparentne podatkowo, co oznacza, że podatek od osiągniętych dochodów, związanych z działalnością gospodarczą tych spółek, obciąża ich wspólników. Sposób podziału przychodu pomiędzy wspólników takich spółek reguluje art. 8 Ustawy PIT który stanowi, że przychody określa się proporcjonalnie do prawa do udziału w zyskach poszczególnych wspólników. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz z zastrzeżeniem ust. la łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy PIT, zasady wyrażone w art. 8 ust. 1 Ustawy PIT stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy PIT stanowi, że jednym z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b Ustawy PIT, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy PIT. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że znany jest mu pogląd zgodnie, z którym uzyskanie poręczenia bez konieczności uiszczenia opłaty, stanowi, co do zasady, nieodpłatne świadczenie dla dłużnika poręczanej wierzytelności, którego wartość należy obliczyć zgodnie z art. 11 ust. 2-2b Ustawy PIT. W związku z tym jeśli Spółka uzyskuje nieodpłatne poręczenie od innych wspólników albo od osób trzecich Wnioskodawca uważa, że powinien doliczać do swoich przychodów wartość nieodpłatnego świadczenia otrzymywanego przez Spółkę, uwzględniając udział w zysku Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, poręczenie, które jest udzielane Spółce nieodpłatnie przez Wnioskodawcę nie powinno jednak stanowić nieodpłatnego świadczenia dla Wnioskodawcy. Jest to bowiem świadczenie, które Wnioskodawca świadczy sam sobie. W takiej sytuacji podatek od nieodpłatnego świadczenia udzielonego przez Wnioskodawcę Spółce, obciążałby de facto Wnioskodawcę, z uwagi na opisaną powyżej transparentność podatkową spółek osobowych na gruncie podatków dochodowych. Byłoby to z podatkowego punktu widzenia, świadczenie dla samego siebie, które powinno być neutralne podatkowo.

Jak wskazał, opisana w stanie faktycznym sytuacja rożni się zasadniczo od przypadku, kiedy poręczenie jest udzielane przez wspólnika spółki kapitałowej (z o.o. lub S.A.) tej spółce. W tym przypadku spółka kapitałowa jest bowiem podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i występuje jako odrębny podmiot podatkowy. Natomiast w sytuacji będącej przedmiotem tego wniosku, przyjęcie poglądu o konieczności opodatkowania takiego przychodu przez Wnioskodawcę doprowadziłoby do opodatkowania czynności świadczonych, z podatkowego punktu widzenia, samemu sobie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z udzieleniem poręczenia Spółce nie znajduje w stosunku do niego zastosowania art. 25 Ustawy PIT. Udzielenie nieodpłatnego poręczenia nie powoduje powstania konkretnego przysporzenia finansowego w majątku Wnioskodawcy, a w konsekwencji przychodu. Udzielenie poręczenia nie wiąże się bowiem z uzyskaniem przez Wnioskodawcę jakichkolwiek świadczeń wzajemnych. Nie ma zatem podstaw do doszacowania przychodu Wnioskodawcy z tytułu udzielenia przez niego nieodpłatnie poręczenia Spółce.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazać należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.