IBPB-2-1/4514-560/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy od czynności wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej i związanej z tym zmianą umowy tej spółki powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak, to jaką stawkę podatku należy zastosować do opodatkowania tej czynności oraz jaka wartość będzie stanowić podstawę opodatkowania i na kim będzie ciążył obowiązek podatkowy?
IBPB-2-1/4514-560/15/MZinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. czynności cywilnoprawne
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. podstawa opodatkowania
 5. przedsiębiorstwa
 6. spółka osobowa
 7. spółki
 8. umowa spółki
 9. wkład
 10. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 grudnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 14 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 15 grudnia 2015 r. i 1 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej. Wniosek uzupełniono 15 grudnia 2015 r.

Z uwagi na fakt, że wniosek nadal nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 21 stycznia 2016 r. znak: IBPB-2-1/4514-560/15/MZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 1 lutego 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod firmą P. (dalej: Przedsiębiorstwo). Przedsiębiorstwo stanowi współwłasność Wnioskodawcy oraz jego żony i wchodzi w skład majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, jednakże zarejestrowanym jako przedsiębiorca w ewidencji działalności gospodarczej jest Wnioskodawca.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianej obróbki metali. W szczególności działalność ta polega na obróbce mechanicznej metali (toczenie, frezowanie, szlifowanie), a także obróbce cieplno-chemicznej, nawęglaniu, spawaniu i prasowaniu metalu. Ponadto w ramach przedmiotowej działalności wykonywane są usługi w zakresie hydrauliki siłowej (w tym m.in. produkcji i remontów siłowników do maszyn), wykonywania konstrukcji stalowych, budowy i remontów maszyn.

W skład majątku Przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

a.nieruchomości, w tym:

 • hale produkcyjne z pomieszczeniami socjalnymi,
 • budynki biurowe,
 • plac wokół terenu Przedsiębiorstwa (na którym zlokalizowany jest parking dla pracowników i klientów firmy oraz portiernia);

b.ruchomości i inne składniki majątku, w tym w szczególności:

 • maszyny i urządzenia przemysłowe (centra obróbcze, frezarki CNC, tokarki CNC, wypalarki plazmowe CNC, frezarki konwencjonalne, tokarki uniwersalne, szlifierki, etc.),
 • narzędzia do obróbki ręcznej,
 • materiały do produkcji,
 • materiały pomocnicze do produkcji,
 • odzież i obuwie robocze,
 • projekty inżynierskie,
 • dokumentacje techniczne,
 • sprzęt komputerowy,
 • meble biurowe i inne elementy wyposażenia,
 • środki pieniężne (w kasie i na rachunkach bankowych).

Ponadto w skład Przedsiębiorstwa wchodzą:

 • umowy z pracownikami,
 • umowy z kontrahentami,
 • dokumentacja księgowa,
 • wierzytelności i zobowiązania,

a także wszelkie elementy niematerialne Przedsiębiorstwa, tj. w szczególności:

 • kontakty,
 • wiedza, know how.

Majątek Przedsiębiorstwa jest wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (Wnioskodawca nie realizuje sprzedaży zwolnionej z opodatkowania czy też niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).

Na obecnym etapie Wnioskodawca planuje wniesienie Przedsiębiorstwa jako wkładu do utworzonej w tym celu i istniejącej już na moment aportu spółki komandytowej (dalej: Spółka).

Z przedmiotu aportu zostaną wyłączone tylko nieruchomości, wchodzące w skład Przedsiębiorstwa, których właścicielem pozostanie Wnioskodawca wraz z żoną. Pozostawienie przedmiotowych nieruchomości w majątku prywatnym Wnioskodawcy i jego żony ma podłoże ekonomiczne, tj. ma na celu ich zabezpieczenie finansowe w przyszłości.

Przedmiotem aportu będzie zatem zespół składników majątkowych i niemajątkowych Przedsiębiorstwa, obejmujący w szczególności wymienione w powyższym punkcie b) ruchomości i inne składniki majątku Przedsiębiorstwa, kontakty, wiedzę i know how, wszelkie wierzytelności i zobowiązania (Wnioskodawca pragnie przy tym nadmienić, iż przed dokonaniem aportu planowane jest uprzednie uzyskanie zgód wierzycieli Przedsiębiorstwa na przejęcie zobowiązań przez Spółkę) oraz księgi i dokumenty związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa, jak również Spółka stanie się stroną stanowiących integralną część Przedsiębiorstwa: umów z pracownikami, umów z kontrahentami i wynikających z nich praw i obowiązków (dalej łącznie jako: zespół składników majątkowych i niemajątkowych Przedsiębiorstwa).

W składzie majątku ruchomego, będącego przedmiotem aportu, znajdować się będą m.in.:

 • środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 15 tys. złotych,
 • środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 15 tys. złotych,

od których dokonywane były odliczenia podatku od towarów i usług, stosownie do odpowiednich regulacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W Spółce Wnioskodawca będzie pełnił rolę komandytariusza. Ponadto komandytariuszami Spółki będą inni członkowie rodziny Wnioskodawcy (w różnych proporcjach udziału w zysku Spółki), tj. żona oraz synowie Wnioskodawcy. Rolę komplementariusza pełnić będzie natomiast spółka z o. o., której udziałowcami są ww. członkowie rodziny.

W związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę do Spółki zespołu składników majątkowych i niemajątkowych Przedsiębiorstwa, do Spółki przejdą również pracownicy obecnie zatrudnieni w Przedsiębiorstwie.

Za wyborem takiej właśnie formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przemawia, według Wnioskodawcy, znaczne ograniczenie ryzyka finansowo-majątkowego (w porównaniu z niemalże nieograniczonym ryzykiem z jakim wiąże się prowadzenie tej działalności jako osoba fizyczna), a także potencjalnie większa możliwość pozyskania kapitału (poprzez włączenie innych udziałowców), co daje szerokie możliwości rozwoju i w konsekwencji systematycznego rozszerzania zakresu przedmiotowej działalności w przyszłości.

Jednocześnie, w celu zapewnienia Spółce możliwości kontynuacji dotychczasowej działalności Przedsiębiorstwa w niezmienionym zakresie oraz w dotychczasowy sposób, bezpośrednio po wniesieniu do Spółki aportem zespołu składników majątkowych i niemajątkowych Przedsiębiorstwa, nieruchomości, które pozostaną własnością Wnioskodawcy i jego żony, staną się przedmiotem umowy najmu zawartej pomiędzy nimi a Spółką. Czynsz najmu zostanie przy tym określony na warunkach rynkowych. Zdaniem Wnioskodawcy, z punktu widzenia Spółki posiadanie na własność nieruchomości nie będzie niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Wystarczającym będzie ich pozyskanie w formie odpłatnego posiadania zależnego, np. planowanego najmu.

Ponadto należy podkreślić, iż, jako że nieruchomości te są odpowiednio przystosowane do działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo, ich wynajem przez Spółkę jest w pełni uzasadniony, bowiem zwolni Spółkę z obowiązku inwestowania w zakup lub budowę nowych nieruchomości czy odpowiedniego dostosowywania oferowanych pod wynajem nieruchomości innych właścicieli.

Spółka będzie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i będzie prowadziła wyłącznie działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, co następuje:

 1. Wskazana we wniosku spółka komandytowa (Spółka), do której Wnioskodawca zamierza wnieść aportem prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo zostanie dopiero utworzona. Niemniej jednak, jak wskazano we wniosku, na moment wniesienia aportu będzie już istniała.
 2. Wnioskodawca planuje utworzenie Spółki, będzie on jednym z jej wspólników. Wnioskodawca dokona rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nazwa Spółki będzie brzmiała: K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Jej siedziba będzie znajdować się w miejscu prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.
 3. W opinii Wnioskodawcy czynność wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług jako niepodlegająca regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej jednak, kwestia ta jest przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów skierowanego przez Wnioskodawcę.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.Czy wniesienie przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych i niemajątkowych Przedsiębiorstwa w drodze aportu do Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

2.W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1:

 1. kiedy powstanie obowiązek podatkowy,
 2. na kim ciąży obowiązek podatkowy,
 3. jak należy określić podstawę opodatkowania oraz
 4. jaką stawkę podatku należy zastosować...

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.Wniesienie przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych i niemajątkowych Przedsiębiorstwa w drodze aportu do Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2.W tym przypadku:

 1. obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wniesienia Zespołu składników majątkowych i niemajątkowych Przedsiębiorstwa do Spółki,
 2. obowiązek podatkowy będzie ciążył na Spółce,
 3. podstawą opodatkowania będzie wartość wniesionego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych Przedsiębiorstwa, pomniejszona o wartość kosztów związanych ze zmianą umowy Spółki,
 4. należy zastosować stawkę podatku w wysokości 0,5%.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał, co następuje:

Ad. 1

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania tym podatkiem.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, za zmianę umowy spółki osobowej uważa się: wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Jak stanowi art. 1 ust. 5 ww. ustawy, zmiana umowy spółki osobowej podlega opodatkowaniu, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się siedziba tej spółki.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez niego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych Przedsiębiorstwa w drodze wkładu do już istniejącej Spółki będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki. Wniesienie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych Przedsiębiorstwa do Spółki spowoduje bowiem wzrost jej majątku, co na gruncie wskazanej powyżej regulacji art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi przesłankę dokonania zmiany umowy Spółki.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez organy podatkowe.

Ad. 2

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

W tym przypadku zatem, jako że przedmiotem opodatkowania jest zmiana umowy spółki, obowiązek podatkowy powstanie w momencie zmiany umowy Spółki, tj. z chwilą wniesienia zespołu składników majątkowych i niemajątkowych Przedsiębiorstwa do Spółki.

Jednocześnie, w myśl art. 4 pkt 9 ww. ustawy, obowiązek podatkowy będzie ciążył na Spółce.

Jak wynika natomiast z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego skutkujących zmianą umowy spółki stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stosownie jednak do treści art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od tak określonej podstawy opodatkowania, odlicza się:

 1. kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego zmiany umowy spółki, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego,
 2. opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu w rejestrze przedsiębiorców dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego,
 3. opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

W przedmiotowej sytuacji zatem, podstawę opodatkowania będzie stanowiła wartość wniesionego do Spółki zespołu składników majątkowych i niemajątkowych Przedsiębiorstwa, pomniejszona o wartość wskazanych powyżej kosztów związanych ze zmianą umowy Spółki.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stawka podatku właściwa dla umowy spółki wynosi 0,5%. Ta sama stawka podatku znajdzie zatem zastosowanie dla czynności zmiany umowy Spółki.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez organy podatkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016, poz. 223) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce osobowej – uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ww. ustawy określenie spółka osobowa oznacza spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy wniesieniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stosownie do uregulowań art. 6 ust. 9 cyt. ustawy, od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

 1. kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
 2. opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
 3. opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano również sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., wprowadzonym ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1045) nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

a.w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b.jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz w jego uzupełnieniu wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść aportem prowadzone indywidualnie przedsiębiorstwo pod firmą P. do mającej zostać utworzoną spółki komandytowej pod nazwą K. Sp. z o.o. Sp. k., której Wnioskodawca będzie jednym ze wspólników. Na moment wniesienia aportu ww. spółka komandytowa będzie już istniała. W opinii Wnioskodawcy czynność wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług jako niepodlegająca regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że wniesienie do spółki komandytowej pod nazwą K. Sp. z o.o. Sp. k. przedsiębiorstwa pod firmą P., w formie wkładu niepieniężnego spowoduje podwyższenie wkładu w ww. spółce komandytowej oraz zwiększenie jej majątku. W świetle art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nastąpi zatem zmiana umowy tej spółki.

Skoro przedmiotowa czynność wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej nie będzie – jak Wnioskodawca wskazał w uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego – podlegać regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, to zmiana umowy spółki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast stawka podatku, liczona od wartości wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu powiększającego majątek spółki (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) oraz art. 6 ust. 9 ww. ustawy) wynosić będzie 0,5%. Obowiązek uiszczenia podatku będzie ciążył na wskazanej we wniosku spółce komandytowej i powstanie z chwilą dokonania zmiany umowy tej spółki, spowodowanej przesłanką wniesienia wkładu.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach– art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.