IBPB-2-1/4514-47/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Na kim będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu wniesienia aportem nieruchomości do spółki cywilnej i związanej z tym zmianą umowy tej spółki oraz jaka wartość będzie stanowić podstawę opodatkowania?
IBPB-2-1/4514-47/15/MZinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. czynności cywilnoprawne
 3. nieruchomości
 4. obowiązek podatkowy
 5. podatek od czynności cywilnoprawnych
 6. podstawa opodatkowania
 7. spółka osobowa
 8. spółki
 9. umowa spółki
 10. wartość rynkowa
 11. wkład
 12. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 8 czerwca 2015 r. (data wpływu do Biura – 15 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 11 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości do spółki cywilnej i związanej z tym zmiany umowy spółki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości do spółki cywilnej i związanej z tym zmiany umowy spółki. Wniosek uzupełniono 11 września 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Udziałowcami Spółki cywilnej (Wnioskodawcy) są P. B. oraz M. B. w wysokości udziałów po 50%. Spółka otrzyma w drodze aportu od ww. wspólników działki budowlane o numerach 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6 obr. 52 N. H., pawilon usługowy (posadowiony na działkach 46/3 i 46/4 obr. 52 N. H.) oraz parking wyłożony kostką znajdujący się na działce 46/5 obr. 52 N. H.). Obecnie ww. nieruchomości stanowią majątek wspólników Spółki.

X Spółka cywilna otrzyma w drodze aportu ww. nieruchomości tak, aby mogła poczynić inwestycje w przedmiotowej nieruchomości, a także, aby była wynajmującym pawilon.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy na spółce cywilnej ciążyć będzie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania aportu...
 2. Jak należy obliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu otrzymania aportu przez spółkę cywilną...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania aportu będzie ciążył na spółce cywilnej.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają umowy spółki oraz zmiany umów (pkt 2), jeśli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki (art. 1 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy). Art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych normuje, iż obowiązek podatkowy przy umowie spółki cywilnej – ciąży na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce. Na podstawie art. 5 ust. 1 tej ustawy, obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy skoro wniesienie aportu nie jest umową spółki, a jej zmianą, to obowiązek podatkowy będzie ciążył na spółce cywilnej, a nie na jej wspólnikach.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy podatek wyniesie 0,5% wartości rynkowej przedmiotu aportu.

Wnioskodawca wskazał, że art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych normuje, iż podstawę opodatkowania stanowi przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 wyżej cyt. ustawy, stawka podatku wynosi od umowy spółki – 0,5%.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, podatek wyniesie 0,5% wartości rynkowej przedmiotu aportu.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015, poz. 626) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce osobowej – uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ww. ustawy określenie spółka osobowa oznacza spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 cyt. ustawy obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy wniesieniu wkładów do spółki osobowej stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Instytucję spółki cywilnej regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W myśl art. 861 § 1 i § 2 Kodeksu wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług, domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że wspólnicy Spółki cywilnej (Wnioskodawcy) zamierzają wnieść do tej spółki, w formie wkładu niepieniężnego, nieruchomości w postaci działek budowlanych nr 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6 obr. 52 N. H.; pawilonu usługowego (posadowionego na działkach nr 46/3 i 46/4 obr. 52 N. H.) oraz parkingu znajdującego się na działce nr 46/5 obr. 52 N. H.). Obecnie ww. nieruchomości stanowią majątek wspólników Spółki.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że wniesienie opisanych nieruchomości do Spółki cywilnej (Wnioskodawcy) przez jej wspólników, w formie wkładu niepieniężnego spowoduje podwyższenie wkładu w ww. spółce cywilnej oraz zwiększenie jej majątku. W świetle art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nastąpi zatem zmiana umowy tej spółki. Zmiana umowy spółki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w zw. z pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast stawka podatku, liczona od wartości wniesionego przez wspólników wkładu powiększającego majątek spółki wynosić będzie 0,5%. Obowiązek uiszczenia podatku będzie ciążył – stosownie do brzmienia art. 4 pkt 9 cyt. ustawy – solidarnie na wspólnikach spółki.

W związku z powyższym, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że skoro wniesienie aportu nie jest umową spółki, a jej zmianą, to obowiązek podatkowy będzie ciążył na spółce cywilnej, a nie na jej wspólnikach. Z treści przepisu art. 4 pkt 9 ww. ustawy jednoznacznie wynika bowiem, że obowiązek podatkowy ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce. Jednocześnie przepis ten odnosi się również analogicznie do zmiany umowy spółki. Tym samym w przypadku spółki cywilnej i jedynie w jej przypadku zobowiązanymi do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych są solidarnie wspólnicy tej spółki a nie sama spółka i obowiązek ten ciąży na wspólnikach zarówno w przypadku umowy spółki cywilnej jak i jej zmiany. Nie ma zatem rozgraniczenia na kim ciąży obowiązek podatkowy w zależności od tego jaka czynność cywilnoprawna ma miejsce, tj. umowa spółki cywilnej czy zmiana tej umowy. Jeżeliby iść tokiem rozumowania Wnioskodawcy, analizowany przepis musiałby brzmieć, że obowiązek podatkowy ciąży przy umowie spółki cywilnej na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki i ich zmianach – na spółce, jednak tak nie jest. Nie można się zatem zgodzić z twierdzeniem Wnioskodawcy w tym zakresie.

Nie można również potwierdzić, wywiedzionego z brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) oraz ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stanowiska Wnioskodawcy, z którego wynika, że podstawę opodatkowania będzie stanowić wartość rynkowa przedmiotu aportu. Należy wskazać, że określenie wartości przedmiotu aportu w celu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki nie jest uzależnione od wartości rynkowej tego aportu. Wartość przedmiotu aportu może zostać samodzielnie ustalona przez wspólników spółki, musi jednak odpowiadać wartości, o którą zostanie powiększony majątek spółki. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie odwołuje się bowiem do pojęcia „wartości rynkowej” wkładów, lecz do wartości wkładów. Nie ma zatem ustawowego obowiązku, aby podstawę opodatkowania przedmiotowej czynności ustalać według „wartości rynkowej”, skoro ustawa tak nie stanowi.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.