IBPB-2-1/4514-180/16/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. (Wnioskodawcy) w związku z wniesieniem akcji w spółce akcyjnej, w zamian za objęcie przez tę spółkę udziałów Spółki (Wnioskodawcy), nie będzie stanowiło czynności opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 25 marca 2016 r. (data wpływu do Biura – 30 marca 2016 r.), uzupełnionym 25 i 31 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki w związku z wniesieniem akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki w związku z wniesieniem akcji. Wniosek uzupełniono 25 i 31 maja 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszłego występuje akcjonariusz spółki akcyjnej, będący osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tzn. podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej również jako: „Akcjonariusz”). Akcjonariusz jest akcjonariuszem w spółce akcyjnej (dalej: „Spółka Akcyjna”), w której posiada akcje dające Akcjonariuszowi bezwzględną większość praw głosów w Spółce Akcyjnej.

Spółka Akcyjna posiada siedzibę w Polsce i podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Akcjonariusz planuje dokonanie restrukturyzacji swoich aktywów. W ramach planowanego scenariusza działania Akcjonariusz wniesie wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki Akcyjnej (dalej: „Akcje”) do Wnioskodawcy, tj. istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, która podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Wnioskodawca”).

Akcje Spółki Akcyjnej zostaną wniesione przez Akcjonariusza aportem do Wnioskodawcy w celu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy, czyli innymi słowy Akcje będą stanowiły wkład niepieniężny przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Na skutek nabycia przedmiotu aportu (Akcji) Wnioskodawca będzie posiadał liczbę akcji w Spółce Akcyjnej, dającą jej bezwzględną większość praw głosu w Spółce Akcyjnej.

Wnioskodawca zamierza podjąć w formie aktu notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy poprzez utworzenie nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy (dalej jako: „Podwyższenie Kapitału Zakładowego”). Akcjonariusz w zamian za wkład niepieniężny w postaci Akcji Spółki Akcyjnej (aport) otrzyma wyłącznie nowe udziały Wnioskodawcy, wyemitowane przez Wnioskodawcę w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego.

Akcjonariusz otrzyma od Wnioskodawcy udziały tego Wnioskodawcy o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej przekazywanych przez Akcjonariusza Akcji w Spółce Akcyjnej. Powyższe udziały u Wnioskodawcy obejmie Akcjonariusz na mocy oświadczenia o objęciu udziałów sporządzonego w formie odrębnego aktu notarialnego.

Podwyższenie Kapitału Zakładowego Wnioskodawcy oraz zmiany Umowy Spółki Wnioskodawcy zostaną zarejestrowane (wpisane) w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez właściwy dla Wnioskodawcy, Sąd Rejestrowy.

Wnioskodawca nie otrzyma od Akcjonariusza żadnej (w tym częściowej) zapłaty w gotówce w zamian za udziały Wnioskodawcy. Akcjonariusz nie otrzyma od Wnioskodawcy żadnej (w tym częściowej) zapłaty w gotówce w zamian za Akcje Spółki Akcyjnej.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości będzie chciał zbyć Akcje posiadane w Spółce Akcyjnej nabyte w drodze opisanej wyżej wymiany udziałów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym Podwyższenie Kapitału Zakładowego Wnioskodawcy, w związku z wniesieniem do Wnioskodawcy przez Akcjonariusza wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wszystkich posiadanych przez niego Akcji w Spółce Akcyjnej w zamian za udziały Wnioskodawcy, podlegać będzie podatkowi od czynności cywilnoprawnych...

W opinii Wnioskodawcy, w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym Podwyższenie Kapitału Zakładowego Wnioskodawcy, w związku z wniesieniem do Wnioskodawcy przez Akcjonariusza wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wszystkich posiadanych akcji Spółki Akcyjnej, nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Przywołując art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 233), zgodnie z którym nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów; Wnioskodawca wskazał, że zdarzenie przyszłe przedstawione przez niego wypełni hipotezę powyższego przepisu, gdyż Akcjonariusz przeniesie na rzecz Wnioskodawcy (będącej spółką kapitałową – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) wkład niepieniężny (akcje w Spółce Akcyjnej dające bezwzględną większość głosów w Spółce Akcyjnej), z jednoczesnym objęciem przez Akcjonariusza udziałów Wnioskodawcy. Nabywający – Wnioskodawca uzyska wówczas bezwzględną większość głosów w Spółce Akcyjnej.

Zdaniem przedstawicieli doktryny: „wdrażając postanowienia dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L46 z dnia 21 lutego 2008 r., s. 11), wprowadzono korzystne regulacje dla spółek kapitałowych, w wyniku których ograniczono katalog czynności podlegających podatkowi kapitałowemu. Wyłączono z opodatkowania czynności niepodlegające podatkowi w świetle przepisów tej dyrektywy, w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz czynności restrukturyzacyjne w spółkach kapitałowych: łączenie spółek kapitałowych, podział spółek kapitałowych oraz wniesienie do spółki kapitałowej wkładów niepieniężnych, tj. aportów w postaci oddziału innej spółki kapitałowej, a także czynności określane jako „wymiana udziałów” w spółkach kapitałowych” (tak Ofiarski Z., „Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz.”, ABC 2009).

Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 marca 2012 r. (sygn. akt: III SA/Wa 1330/11), w którym zaprezentowano stanowisko, że: „podwyższenie kapitału zakładowego nie jest objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdy do spółki kapitałowej wnoszone są udziały innej spółki, dające większość praw głosu.

Zatem w opinii Wnioskodawcy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym Podwyższenie Kapitału Zakładowego Wnioskodawcy, w związku z wniesieniem do Wnioskodawcy przez Akcjonariusza wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wszystkich posiadanych akcji w Spółce Akcyjnej dających bezwzględną większość głosów w Spółce Akcyjnej, nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku sądowego należy stwierdzić, że orzeczenie to zostało wydane w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla Organu interpretacyjnego, gdyż orzeczenia sądów nie stanowią źródła prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.