IBPB-2-1/4514-128/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe zmiany umowy spółki w związku z wymianą udziałów
IBPB-2-1/4514-128/15/MCZinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. podatek od czynności cywilnoprawnych
  3. spółki
  4. udział
  5. wymiana udziałów
  6. zmiana umowy
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 lipca 2015 r. (data wpływu do Biura – 24 lipca 2015 r.), uzupełnionym 20 i 25 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki w związku z wymianą udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki w związku z wymianą udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która planuje utworzenie polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”).

Wnioskodawca występuje na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej o wydanie interpretacji indywidualnej jako osoba planująca utworzenie Spółki, przed powstaniem Spółki – w zakresie dotyczącym jej działalności.

Spółka nabędzie udziały w innej polskiej spółce kapitałowej (dalej: „SPV”) poprzez tzw. transakcję wymiany udziałów. W tym celu Spółka planuje wydać nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym (dalej: „Udziały Własne”) w zamian za aport niepieniężny w postaci udziałów SPV wniesiony przez osobę fizyczną (dalej: „OF”), która wniesie ponad 50% udziałów w SPV. Na skutek nabycia przedmiotu aportu (udziałów SPV) Spółka będzie posiadała liczbę udziałów SPV dającą jej bezwzględną większość praw głosu w SPV. Spółka w zamian za aport wyda wyłącznie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, przy czym OF nie otrzyma od Spółki żadnej (w tym częściowej) zapłaty w gotówce. Wszystkie podmioty mające brać udział w planowanej transakcji wymiany udziałów tzn. Spółka, SPV oraz OF podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Opisana wyżej transakcja spełniać więc będzie wszystkie warunki do uznania jej za tzw. wymianę udziałów, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zmiana umowy Spółki skutkująca wydaniem OF nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za udziały OF posiadane w SPV w związku z ich aportem do Spółki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja zmiany umowy Spółki skutkująca wydaniem osobie fizycznej nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za udziały osoby fizycznej posiadane w polskiej spółce kapitałowej (SPV) w związku z ich aportem do Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626 ze zm.), podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. zmiany umowy spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 tego przepisu.

Zatem, co do zasady zmiana umowy spółki kapitałowej, związana z podwyższeniem jej kapitału zakładowego, podlega opodatkowaniu.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi, przewiduje wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów spółki i ich zmian związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ww. ustawy znajdzie zastosowanie w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku, bowiem w związku ze zmianą umowy Spółki dojdzie do wniesienia do Spółki w zamian za jej udziały, wydane osobie fizycznej, udziałów w innej polskiej spółce kapitałowej (SPV) dających Spółce (Wnioskodawcy) bezwzględną większość głosów w SPV (powyżej 50% udziałów w kapitale zakładowym SPV, dających powyżej 50% głosów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników).

Wniesienie wkładu w postaci udziałów w SPV przez osobę fizyczną pozwoli na uzyskanie przez Spółkę bezwzględnej większości praw głosów w SPV. Cała wartość wkładu niepieniężnego zostanie alokowana na kapitał zakładowy Spółki. Z powyższego przepisu wynika zatem, że w przypadku tzw. transakcji wymiany udziałów, gdzie do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce wnoszone są w ramach wkładu niepieniężnego udziały innej spółki kapitałowej dające w niej większość praw głosu lub spółka z siedzibą w Polsce posiada już większość głosów w spółce, której udziały są wnoszone, podwyższenie kapitału zakładowego spółki otrzymującej wkład niepieniężny nie jest objęte zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jednym z warunków niepodlegania podatkowi od czynności cywilnoprawnych transakcji wymiany udziałów jest by podmioty uczestniczące w tej procedurze były spółkami kapitałowymi.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, jako spółkę kapitałową, w art. la pkt 2 wymienia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub spółkę europejską.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że podmioty zaangażowane w transakcję wymiany udziałów to spółki kapitałowe prawa polskiego. Wymóg zatem dotyczący formy prawnej w jakiej mają działać podmioty biorące udział w transakcji opisanej w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ww. ustawy będzie zatem spełniony.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zmiana umowy Spółki – jako czynność związana z transakcją wymiany udziałów – nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – zgodnie z wyżej wskazaną regulacją, tj. art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi tejże ustawy.

Wnioskodawca wskazał, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach Organów interpretacyjnych m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 grudnia 2013 r., znak: ILPB2/436-254/13-2/MK oraz interpretacja indywidualna z 25 czerwca 2014 r., znak: ILPB2/436-95/14-3/MK).

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisana w zdarzeniu przyszłym transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w powyższym zakresie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez wnioskodawcę. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia przedstawionego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, wówczas interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.