IBPB-1-3/4510-607/15/WLK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przedstawionym stanie faktycznym można uznać, że Szkoła stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w związku z czym objęcie udziałów przez Spółkę w spółce zależnej w zamian za ZCP nie będzie stanowiło przychodu do opodatkowania, w świetle uregulowań wynikających z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 października 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Szkoła stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w związku z czym objęcie udziałów przez Spółkę w spółce zależnej w zamian za ZCP nie będzie stanowiło przychodu do opodatkowania, w świetle uregulowań wynikających z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Szkoła stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w związku z czym objęcie udziałów przez Spółkę w spółce zależnej w zamian za ZCP nie będzie stanowiło przychodu do opodatkowania, w świetle uregulowań wynikających z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka X (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) zajmuje się działalnością edukacyjną. Do 30 czerwca 2015 r., Wnioskodawca prowadził cztery szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Oprócz tego, Wnioskodawca prowadzi szkolenia dla pracowników oświaty i szkolenia dwujęzyczne dla dzieci mające na celu zwiększenie swobody w posługiwaniu się językiem obcym.

Dnia 30 czerwca 2015 r. w kancelarii notarialnej odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wnioskodawcy, co zostało potwierdzone stosownym aktem notarialnym. Wspólnicy podjęli uchwałę o wniesieniu do Spółki Y (która jest spółką w 100% zależną od Spółki X), wyodrębnionej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki X, w postaci Z (dalej również: „Szkoła”). W związku z powyższym, 30 czerwca 2015 r. odbyło się również Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Y, co zostało potwierdzone stosownym aktem notarialnym. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Y, o wartość wkładu niepieniężnego w postaci wyodrębnionej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Z.

Z jest szkołą niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej (zgodnie z wpisem z 8 listopada 2010 r. do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta, oraz decyzją tego samego organu z 8 listopada 2010 r., w związku z pozytywną opinią wyrażoną przez Kuratora Oświaty). Szkoła ta stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Integralną częścią protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, z 30 czerwca 2015 r. jest wykaz składników majątkowych i niematerialnych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Z. Do składników ZCP (Szkoły) zaliczono:

-Wartości niematerialne i prawne związane z działalnością Szkoły w tym m.in. know-how, licencje na programy komputerowe;

-Marka i znak towarowy objęte odrębną ochroną;

-Inne prawa autorskie i majątkowe oraz prawa własności intelektualnej związane z produktami sprzedawanymi przez Szkołę;

-Środki trwałe wykorzystywane przez Szkołę, w tym: komputery, wyposażenie biurowe, meble biurowe, pozostałe składniki niskocenne;

-Inny majątek;

-Aktywa obrotowe, w tym:

 • Zapasy wyrobów handlowych dedykowanych dla Szkoły;
 • Należności handlowe i wszystkie pozostałe należności Szkoły;
 • Należności od uczniów wymagalne na dzień przeniesienia Szkoły;
 • Materiały promocyjne i reklamowe, materiały biurowe, opakowania itp. wykorzystywane w codziennej działalności Szkoły;

-Zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu usług świadczonych na rzecz Szkoły, oraz pozostałe zobowiązania przypisane do Szkoły;

-Prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przez Szkołę, w tym m.in. z umów o świadczenie usług, umów o pracę i zlecenie oraz umów z podwykonawcami;

-Procedury, regulaminy oraz wszystkie pozostałe dokumenty regulujące zasady i cele funkcjonowania Z.

Na mocy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) z dniem wniesienia aportu nauczyciele stali się pracownikami spółki zależnej.

Przy wycenie wartość know-how Szkoły brana była pod uwagę m.in. wysoka jakość świadczonych usług dydaktycznych. Szkoła zapewnia przygotowanie absolwentów do rekrutacji do służb mundurowych, a także wskazanie procesu szkolenia żołnierzy i funkcjonariuszy. Szkoła posiada szeroki zakres przedmiotów praktycznych (np. kursy samoobrony, strzelectwa sportowego, szkolenia poligonowe), co sprawia, że absolwenci są przygotowani do rekrutacji do pracy w służbach mundurowych. Obok zajęć typowo specjalistycznych, szkoła stawia także na jakość przygotowania do egzaminów maturalnych. Organizowane są zajęcia dodatkowe z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych. Dzięki temu polepszają się wyniki uczniów na egzaminie. Ewidencja księgowa (księgi rachunkowe) prowadzona przez Wnioskodawcę wyodrębniała majątek, który był wykorzystany przez Szkołę. Przychody i koszty były ewidencjonowane w sposób zapewniający sporządzanie rachunku zysków i strat zarówno na poziomie całej Spółki, jak również na poziomie tej Szkoły.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym można uznać, że Szkoła stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w związku z czym objęcie udziałów przez Spółkę w spółce zależnej w zamian za ZCP nie będzie stanowiło przychodu do opodatkowania, w świetle uregulowań wynikających z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Szkoła stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w związku z tym objęcie udziałów przez Spółkę X w spółce zależnej w zamian za ZCP nie będzie stanowiło przychodu do opodatkowania, w świetle uregulowań wynikających z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) zawiera art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest więc organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W kontekście powyższej definicji ZCP, ważna jest także definicja przedsiębiorstwa. W tym wypadku zostało zawarte bezpośrednie odesłanie do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121). Definicję przedsiębiorstwa zawiera art. 551 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przedsiębiorstwo jest „zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo obejmuje w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w kontekście objęcia udziałów w spółce kapitałowej, jest o tyle istotna, że nominalna wartość objętych w zamian za wniesienie przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) udziałów nie stanowi przychodu dla podatnika. Inaczej sytuacja wygląda w sytuacji objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT). Wtedy wartość nominalna objętych udziałów stanowi przychód do opodatkowania.

W doktrynie wskazuje się, że aby mówić o zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą być spełnione następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Pierwszą przesłanką niezbędną do istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań. Nie mogą one stanowić zbioru przypadkowych elementów, będących własnością jednego podmiotu, ale zespół składników majątku służących prowadzeniu danego rodzaju działalności gospodarczej (zob. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 23 lutego 1999 r. (SA/Rz 1266/97)). Zorganizowana część przedsiębiorstwa obok aktywów obejmuje również zobowiązania.

Należy wskazać, że powyższa przesłanka jest spełniona w przedstawionym stanie faktycznym, tj. w sytuacji wniesienia aportem Szkoły do spółki zależnej. Szkoła ta jest w pełni wyposażona w środki trwałe i elementy wyposażenia niezbędne do prowadzenia działalności dydaktycznej, również w zakresie przedmiotów związanych ze specyfiką szkoły. Ważną część aktywów Szkoły stanowi jej know-how związany ze specjalizacją kształcenia do służb mundurowych. Dzięki temu absolwenci Szkoły są cenionymi kandydatami do pracy w służbach mundurowych. Obok tego Szkoła kładzie nacisk na profesjonalne przygotowanie do egzaminów maturalnych, dzięki czemu wyniki osiągane przez uczniów są coraz lepsze. Powyższe przekłada się na zwiększoną rozpoznawalność Szkoły na rynku edukacyjnym, przez co występują stale rosnące przychody z opłat czesnego. Elementem integralnym Szkoły są także jej zobowiązania wynikające m.in. z umów o pracę i umów zlecenie zawartych z nauczycielami, umów najmu, dostaw, czy inne.

Drugim istotnym czynnikiem jest wyodrębnienie powyższych składników majątku organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że dane składniki majątku stanowią pewną część przedsiębiorstwa występując w strukturze organizacyjnej jako np. dział, wydział, biuro, etc. Do takiego wyodrębnienia jest niezbędne ustanowienie aktu wewnętrznego, np. regulaminu (tak wskazano, np. w interpretacji indywidualnej z 26 listopada 2013 r. Znak: IPTPB3/423-342/13-2/MF). Wyodrębnienie to wymaga również, aby istniał kierownik danej jednostki. W przypadku Szkoły, wyodrębnienie organizacyjne jest oczywiste, gdyż wynika już bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm). Zgodnie z art. 82 ww. ustawy, szkoły niepubliczne mogą być zakładane przez osoby prawne lub osoby fizyczne. Warunkiem formalnym jest uzyskanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. Podmiot prowadzący szkołę nadaję jej statut, który określa np. organy szkoły, jej strukturę, czy organizację. W związku z powyższymi wymaganiami Spółka X nadała statut Z. Wyodrębnienie finansowe, związane jest między innymi z odpowiednim prowadzeniem ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa. Ewidencja powinna pozwalać na przyporządkowanie majątku, przychodów, kosztów, należności, czy zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dzięki czemu powinno być możliwe określenie, np.: wyniku finansowego nie tylko na poziomie całego przedsiębiorstwa, ale również na poziomie jego zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Należy zaznaczyć, że Wnioskodawca prowadzi kilka szkół na terenie całego kraju. Ewidencja księgowa (księgi rachunkowe) prowadzona przez Wnioskodawcę umożliwia wyodrębnienie majątku, który jest wykorzystany przez poszczególne szkoły. Przychody i koszty są ewidencjonowane w sposób zapewniający sporządzanie rachunku zysków i strat zarówno na poziomie całej Spółki, jak również na poziomie poszczególnych szkół. W stosunku do Z, które zostało wniesione aportem do spółki zależnej powyższe wymagania również były zachowane.

Aby uznać składniki majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą one pozwalać na realizację określonych zadań gospodarczych. Jest to tak zwane wyodrębnienie funkcjonalne. Oznacza to, że dane składniki majątku nie są zbiorem przypadkowych elementów, ale zostały wyodrębnione w celu realizacji określonej działalności w strukturze przedsiębiorstwa. Prowadzone przez Spółkę szkoły wykazują niezależność funkcjonalną. Składniki majątku Z, pozwalają na prowadzenie działalności edukacyjnej. W posiadaniu Szkoły znajdowały się typowe składniki majątku potrzebne placówce edukacyjnej (np. ławki, krzesła, sprzęt biurowy), jak również sprzęt sportowy, którego posiadanie wiąże się ze specyfiką danej placówki. Ważną częścią aktywów Szkoły jest jej know-how związany z profesjonalnym przygotowaniem kandydatów do pracy w służbach mundurowych. Środki na funkcjonowanie Szkoły pochodziły z opłat wnoszonych przez uczniów. Oczywiście niezbędnym elementem w szkole są nauczyciele, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do pracy na tak odpowiedzialnym stanowisku. Na mocy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z dniem wniesienia Szkoły tytułem aportu do spółki zależnej nauczyciele stali się pracownikami spółki zależnej.

Ostatnim ważnym czynnikiem warunkującym, uznanie danego zespołu składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest potencjalna zdolność do działania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Oznacza to, że nabywający te składniki majątku będzie mógł za ich pomocą realizować cele gospodarcze, które dotychczas były realizowane przez zbywcę. Z tego względu tak ważne jest to, że musi następować zbycie zespołu składników materialnych i niematerialnych, które są powiązane ze sobą organizacyjnie i finansowo i służą danemu celowi gospodarczemu. Co istotne, to powiązanie musi już istnieć w strukturze przedsiębiorstwa, które dokonuje zbycia, a nie dopiero nastąpić w następstwie transakcji zbycia składników majątku.

Należy wskazać, że również i ta przesłanka została spełniona w sytuacji wniesienia aportem Szkoły do spółki zależnej. Wniesienie wkładu w formie szkoły będzie umożliwiało nabywcy kontynuowanie działalności edukacyjnej (oczywiście pod warunkiem dalszego spełniania warunków określonych w ustawie o systemie oświaty).

Jak już zostało wykazane, każdej z prowadzonych przez Wnioskodawcę szkół są przypisane składniki majątku niezbędne do prowadzenia działalności. Są one ze sobą powiązane zarówno organizacyjnie, jak i finansowo. Dzięki temu poszczególne szkoły mogą świadczyć usługi dydaktyczne.

Reasumując należy uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym Szkoła , jest zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Szkoła posiadała bowiem wyodrębniony ze Spółki X organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych. Ten majątek służył realizacji zadań edukacyjnych, a po wniesieniu aportem do spółki zależnej działalność ta będzie nadal prowadzona.

W związku z powyższym należy uznać, że Szkoła stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, objęcie udziałów przez Spółkę w spółce zależnej, w zamian za ZCP, nie będzie stanowiło przychodu do opodatkowania, w świetle uregulowań wynikających z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z cytowanego przepisu, status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
 • jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że wyodrębniona część przedsiębiorstwa Spółki (Szkoła), o której mowa we wniosku spełnia kryteria uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Przechodząc do oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przychodu trzeba zaznaczyć, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Z literalnego brzmienia cyt. przepisu wynika, że w przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, po stronie wspólnika (wnoszący wkład) nie powstaje przychód do opodatkowania. Oznacza to, że wartość nominalna udziałów (akcji) w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny w ww. postaci nie generuje przychodu podatkowego na dzień objęcia tych udziałów.

Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że opisaną w stanie faktycznym Szkołę, należy traktować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 updop, niepodlegającą opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 updop.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.