IBPB-1-2/4510-671/16-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej nabytych przez Wnioskodawcę w 2016 r., bądź też w 2017 r. w drodze kupna, bądź też wniesienia do Spółki przez wspólników/wspólnika Wnioskodawcy wkładu niepieniężnego w formie udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej po upływie 2 lat od ich nabycia jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767, dalej: „Ustawa o innowacyjności”)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 lipca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 lipca 2016 r.), uzupełnionym 14 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej nabytych przez Wnioskodawcę w 2016 r., bądź też w 2017 r. w drodze kupna, bądź też wniesienia do Spółki przez wspólników/wspólnika Wnioskodawcy wkładu niepieniężnego w formie udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej po upływie 2 lat od ich nabycia jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej nabytych przez Wnioskodawcę w 2016 r., bądź też w 2017 r. w drodze kupna, bądź też wniesienia do Spółki przez wspólników/wspólnika Wnioskodawcy wkładu niepieniężnego w formie udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej po upływie 2 lat od ich nabycia jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 2 września 2016 r. Znak: IBPB-1-2/4510-671/16-1/AK wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 14 września 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Wnioskodawca”, „Spółka”).

W 2016 r. w wyniku zawarcia umów kupna, Spółka nabyła udziały/akcje spółek kapitałowych podlegających w Rzeczypospolitej Polskiej, bądź też w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania („Spółki Innowacyjne”).

Jednocześnie w 2016 r. w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Spółka nabyła udziały/akcje Spółki Innowacyjnej/Spółek Innowacyjnych. Nowo utworzone udziały Spółki zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej/Spółek Innowacyjnych.

W dalszej części 2016 r., jak również i w 2017 r. Spółka planuje nabycie kolejnych udziałów/akcji Spółek Innowacyjnych zarówno w wyniku zawarcia umów kupna, jak również w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Wyłącznym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest dokonywanie inwestycji finansowych, polegających na nabywaniu lub obejmowaniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź też instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm., dalej: „Działalność Inwestycyjna”).

W przyszłości Wnioskodawca planuje sprzedaż udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej/Spółek Innowacyjnych po upływie co najmniej 2 lat od dnia ich nabycia w wyniku:

 1. zawarcia umowy kupna.
 2. wniesienia w formie wkładu niepieniężnego do Spółki.

W momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej, Spółka będzie właścicielem pakietu co najmniej 10% udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej.

Spółka zakłada, że w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej co najmniej 75% wartości bilansowej aktywów Spółki ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego, w którym Spółka odpłatnie zbędzie udziały/akcje Spółki Innowacyjnej będą stanowiły inwestycje inne niż:

 • papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe staną się przedmiotem publicznej oferty lub zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Wnioskodawcę,
 • instrumenty rynku pieniężnego, z wyjątkiem tych, które zostaną wyemitowane przez spółki niepubliczne, których papiery nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Wnioskodawcy,
 • nieruchomości.

W momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej, wartość aktywów Spółki nie będzie przekraczała 50.000.000 euro według ceny nabycia, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia roboczego poprzedzającego dzień nabycia aktywów.

Jednocześnie Wnioskodawca zakłada, że przez okres 2 lat od dnia wniesienia aportem udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej do Spółki do dnia ich odpłatnego zbycia, Spółka Innowacyjna:

 1. nie będzie spełniała warunków, o których mowa w art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo w art. 24a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 2. nie będzie prowadziła działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
 3. nie będzie prowadziła działalności handlowej,
 4. będzie prowadziła działalność badawczo-rozwojową.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej nabytych przez Wnioskodawcę w 2016 r., bądź też w 2017 r. w drodze kupna, bądź też wniesienia do Spółki przez wspólników/wspólnika Wnioskodawcy wkładu niepieniężnego w formie udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej po upływie 2 lat od ich nabycia jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767, dalej: „Ustawa o innowacyjności”)?

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej nabytych przez Wnioskodawcę w 2016 r., bądź też w 2017 r. w drodze kupna, bądź też w wyniku wniesienia do Spółki przez wspólników/wspólnika Wnioskodawcy wkładu niepieniężnego w formie udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej po upływie 2 lat od ich nabycia jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy o Innowacyjności.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o Innowacyjności, zwalnia się z podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, dochód z tytułu zbycia udziałów (akcji), nabytych w 2016 r. albo 2017 r. przez spółkę kapitałową lub spółkę komandytowo-akcyjną, której:

 1. wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji finansowych i która zainwestowała co najmniej 75% wartości bilansowej aktywów, ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego, w którym dokonała zakończenia inwestycji, w aktywa inne niż:
  1. papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez tę spółkę,
  2. instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego tej spółki,
  3. nieruchomości, oraz
 2. wartość aktywów, innych niż określone w pkt 1 lit. a-c, nie przekracza 50 000 000 euro według ceny nabycia, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia roboczego poprzedzającego dzień nabycia aktywów.

Jednocześnie Ustawa o Innowacyjności zawiera definicję inwestycji finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 Ustawy o Innowacyjności. Zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy o Innowacyjności, przez inwestycje finansowe, o których mowa w ust. 1, rozumie się inwestycje w instrumenty finansowe określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.) oraz nabywanie lub obejmowanie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ustawa o Innowacyjności przewiduje również szereg wymogów w odniesieniu do spółki, której udziały/akcje będą zbywane. Aby odpłatne zbycie udziałów/akcji spółki było zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, w momencie zbycia spółka powinna spełniać następujące warunki:

 1. spółka, której udziały (akcje) są zbywane, jest spółką podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej, w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz w okresie, o którym mowa w pkt 2, spółka ta:
  1. nie spełniała warunków, o których mowa w art. 30f ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 albo w art. 24a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 2,
  2. nie prowadziła działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
  3. nie prowadziła działalności handlowej,
  4. prowadziła działalność badawczo-rozwojową;
 2. spółka dokonująca zbycia udziałów (akcji) posiada bezpośrednio, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w spółce, o której mowa w pkt 1.

W konsekwencji, na podstawie powyższych przepisów, Wnioskodawca chciałby potwierdzić, że odpłatne zbycie udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej nabytych przez Wnioskodawcę w drodze kupna, bądź też w wyniku wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o Innowacyjności, o ile zostaną spełnione pozostałe warunki, o których mowa w tejże ustawie.

Zdaniem Wnioskodawcy, pojęcie „nabytych w 2016 r. oraz w 2017 r.”, o których mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o Innowacyjności, nie ogranicza się wyłącznie do uzyskania własności na podstawie umowy sprzedaży, ale ma znaczenie szersze i obejmuje każdą formę uzyskania własności, w tym także uzyskanie własności poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki. Należy wskazać, że zarówno Ustawa o Innowacyjności, jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) posługuje się pojęciem „nabycie” w sposób szeroki, obejmując tym pojęciem różne formy uzyskania własności składników majątku, w szczególności uzyskanie przez podatnika własności składników majątku polegającego na otrzymaniu ich jako wkładu niepieniężnego (przykładowo: art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d, art. 16 ust. 1 pkt 8e, art. 16g ust. 10a ustawy o CIT). W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, niewątpliwie ustawodawca uznaje otrzymanie wkładu niepieniężnego za formę nabycia składników majątkowych stanowiących ten wkład.

Wyrażone przez Spółkę stanowisko potwierdza również językowa wykładnia sformułowania „nabyć”. Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego „nabyć” to „otrzymać coś na własność, płacąc za to” (Słownik Języka Polskiego, www.sjp.pwn.pl). Odnosząc tę definicję do treści art. 14 ust. 1 Ustawy o Innowacyjności, w ocenie Wnioskodawcy, wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej w zamian za wkład niepieniężny spełnia obydwie przesłanki do uznania przeniesienia własności udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej na rzecz Spółki za „nabycie”. Po pierwsze, w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki, Spółka stanie się właścicielem udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej („otrzyma coś na własność”), po drugie w zamian za udziały/akcje Spółki Innowacyjnej, Spółka „zapłaci” wydając swoje udziały na rzecz wspólników wnoszących aport („otrzyma coś na własność, płacąc za to”).

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej do Spółki również dojdzie do nabycia udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej przez Wnioskodawcę, o którym mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o Innowacyjności.

Jednocześnie, o ile zostaną spełnione założenia Wnioskodawcy w zakresie planowanych działań inwestycyjnych, tj. w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej co najmniej 75% wartości bilansowej aktywów Spółki ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego, w którym Spółka odpłatnie zbędzie udziały/akcje Spółki Innowacyjnej będą stanowiły inwestycje inne niż:

 • papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe staną się przedmiotem publicznej oferty lub zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Wnioskodawcę,
 • instrumenty rynku pieniężnego, z wyjątkiem tych, które zostaną wyemitowane przez spółki niepubliczne, których papiery nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Wnioskodawcy,
 • nieruchomości

-pozostałe warunki, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Innowacyjności zostaną spełnione przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca jednocześnie zakłada, że przez okres 2 lat od dnia nabycia w drodze kupna bądź też wniesienia aportem udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej do Spółki do dnia ich odpłatnego zbycia, Spółka Innowacyjna:

 1. nie będzie spełniała warunków, o których mowa w art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo w art. 24a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 2. nie będzie prowadziła działalności polegającej na wywarzaniu wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
 3. nie będzie prowadziła działalności handlowej,
 4. będzie prowadziła działalność badawczo-rozwojową

-w konsekwencji warunki, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1-2 Ustawy o Innowacyjności zostaną spełnione przez Spółkę Innowacyjną.

Podsumowując, odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej nabytych przez Wnioskodawcę w 2016 r., bądź też w 2017 r. w drodze kupna, bądź też w wyniku wniesienia do Spółki przez wspólników/wspólnika Wnioskodawcy wkładu niepieniężnego w formie udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej po upływie 2 lat od ich nabycia jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy o Innowacyjności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.