IBPB-1-2-/4510-314/15/MW | Interpretacja indywidualna

Ustalenie, czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu nabycia udziałów SPV (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
IBPB-1-2-/4510-314/15/MWinterpretacja indywidualna
 1. nabycie udziałów
 2. przychód
 3. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 lipca 2015 r. (data wpływu do BKIP 24 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu nabycia udziałów SPV (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu nabycia udziałów SPV.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która planuje utworzenie polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”). Wnioskodawca występuje na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej o wydanie interpretacji in-dywidualnej jako osoba planująca utworzenie Spółki, przed powstaniem Spółki - w zakresie dotyczącym jej działalności. Spółka nabędzie udziały w innej pol-skiej spółce kapitałowej (dalej: „SPV”) poprzez tzw. transakcję wymiany udzia-łów. W tym celu Spółka planuje wydać nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym (dalej: „Udziały Własne”) w zamian za aport niepieniężny w po-staci udziałów SPV wniesiony przez osobę fizyczną (dalej: „OF”), która wniesie ponad 50% udziałów w SPV. Na skutek nabycia przedmiotu aportu (udziałów SPV) Spółka będzie posiadała liczbę udziałów SPV, dającą jej bezwzględną większość praw głosu w SPV. Spółka w zamian za aport wyda wyłącznie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, przy czym OF nie otrzyma od Spółki żadnej (w tym częściowej) zapłaty w gotówce. Wszystkie podmioty mające brać udział w planowanej transakcji wymiany udziałów tzn. Spółka, SPV oraz OF podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich do-chodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie Spółki powstanie przy-chód z tytułu nabycia udziałów SPV...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja aportu udziałów SPV nie spo-woduje po stronie Spółki powstania jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku docho-dowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „Ustawa o CIT”), jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki prze-kazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (ak-cjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (ak-cji), a u przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udzia-łów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (ak-cji) w tej spółce

-do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udzia-łowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) naby-tych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie nale-żącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Opisana wyżej regulacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą czynność wymia-ny udziałów przy spełnieniu warunków wskazanych w tym artykule nie wiąże się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie Ustawy CIT. Dla nabywającego udziały (akcje) w wyniku takiej transakcji przychód nie powstanie, pod warunkiem że:

 1. spółka nabędzie od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spół-ki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekaże wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekaże wspólnikom lej innej spółki własne udziały (ak-cje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nic wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji);
 2. podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkow-skim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia;
 3. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce.

Odnosząc powyższe rozważania do opisanego zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w planowanej przez Wnioskodawcę transakcji wszystkie wskazane powyżej warunki zostaną spełnione, tj.:

 1. Spółka nabędzie od OF udziały SPV oraz w zamian za te udziały przekaże OF Udziały Własne, przy czym OF nie otrzyma od Spółki żadnej (w tym częściowej) zapłaty w gotówce,
 2. podmioty biorące udział w planowanej transakcji wymiany udziałów (tj. Spółka, OF oraz SPV) podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swo-ich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia oraz
 3. w wyniku planowanej transakcji wymiany udziałów, Spółka nabędzie od OF ponad 50% udziałów w SPV (co oznacza, że będzie posiadała bez-względną większość praw głosu w SPV).

W świetle powyższych rozważań, zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez Spół-kę udziałów SPV nie spowoduje po stronie Spółki powstania jakiegokolwiek przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej defini-cji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodo-wym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „updop”) przykładowych przysporzeń zaliczanych do tej kategorii.

Kwestia powstania (lub nie) przychodów w ramach transakcji wymiany udzia-łów uregulowana została w art. 12 ust. 4d updop.

Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku na-bycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (ak-cji) w tej spółce- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub in-nym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opo-datkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Ponadto, w myśl art. 12 ust. 11 updop, przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Ob-szaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jako osoba fizyczna, planuje utworzenie polskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzial-nością. Spółka nabędzie udziały w innej polskiej spółce kapitałowej SPV po-przez tzw. transakcję wymiany udziałów. W tym celu Spółka planuje wydać nowe Udziały Własne w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za aport niepieniężny w postaci udziałów SPV wniesiony przez osobę fizyczną, któ-ra wniesie ponad 50% udziałów w SPV. Na skutek nabycia przedmiotu aportu w formie udziałów SPV Spółka będzie posiadała liczbę udziałów SPV, dającą jej bezwzględną większość praw głosu w SPV. Spółka w zamian za aport wyda wy-łącznie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, przy czym osoba fizyczna wnosząca aportem 50% udziałów nie otrzyma od Spółki żadnej zapłaty w gotówce. Wszystkie podmioty mające brać udział w planowanej transakcji wymiany udziałów tzn. Spółka, SPV oraz osoba fizyczna podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Reasumując, w związku z zamiarem utworzenia Spółki, która nabędzie udziały w polskiej spółce kapitałowej SPV oraz planowanym wydaniem nowych Udzia-łów Własnych w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wniesiony przez osobę fizyczną aport niepieniężny w postaci 50% udziałów dzięki czemu Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w SPV (wszystkie podmioty biorące udział w transakcji podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swo-ich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania) w niniejszej sprawie bę-dziemy mieli do czynienia z transakcją wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d updop, tym samym w momencie dokonania tej transakcji Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wniosko-dawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydano odrębne rozstrzy-gnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację prze-pisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał inter-pretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami admini-stracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydzie-stu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naru-szenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.