IBPB-1-1/4511-192/15/DW | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej w formie aportu do spółki cywilnej.
IBPB-1-1/4511-192/15/DWinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. przedsiębiorstwa
  3. spółki
  4. wkład
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 6 maja 2015 r., który wpłynął do tut. Biura w dniu 7 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej w formie aportu do spółki cywilnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej w formie aportu do spółki cywilnej.

We wniosku został przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od dnia 1 marca 2001 r. Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą. Przedmiotem tej działalności jest handel, najem, usługi serwisowe, usługi franczyzowe. Do prowadzenia tej działalności Wnioskodawczyni wykorzystuje nieruchomości, ruchome środki trwałe oraz środki obrotowe w postaci towarów, wyposażenia i gotówki. Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT. W najbliższym czasie Wnioskodawczyni zamierza założyć wraz z mężem (z którym jest we wspólnocie małżeńskiej) spółkę cywilną. Do spółki tej zamierza wnieść w formie aportu ww. zorganizowane przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie ww. przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki cywilnej generuje przychód dla wnoszącego...

(pytanie oznaczono we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawczyni, wnosząc do spółki cywilnej wkład niepieniężny w postaci zorganizowanego przedsiębiorstwa, nie osiąga się przychodu, gdyż nie wiąże się to z odpłatnym zbyciem składników majątku, zatem nie powstaje przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”), przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W odniesieniu do spółki cywilnej zwrot „wniesienie wkładów” nabiera specyficznego znaczenia. Spółka cywilna nie jest bowiem podmiotem prawa, nie jest także wyposażona we własny majątek, ale w świetle art. 863 Kodeksu cywilnego majątek zgromadzony w ramach spółki stanowi wspólny majątek wspólników objęty wspólnością łączną. Wniesienie wkładu do spółki oznacza więc, że następuje wniesienie go do majątku wspólnego wspólników. Objęcie majątku powstałego na podstawie stosunku spółki wspólnością łączną powoduje jego wyodrębnienie od majątków poszczególnych wspólników oraz zapewnia jego ochronę i trwałość. W miejsce dotychczasowego prawa w majątku wspólnika pojawia się nieokreślony (abstrakcyjny) udział we wspólności łącznej (zob. Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna. LEX, 2014). Dochodzi więc do swego rodzaju przeniesienia własności. W dodatku ma ono charakter odpłatny, ponieważ w zamian za wniesienie aportu, wspólnik otrzymuje udział w spółce.

Powyższe oznacza, że w momencie wniesienia przez wspólnika przedsiębiorstwa aportem do spółki cywilnej, następuje odpłatne zbycie składników majątku wchodzących w skład tego aportu. Dochodzi bowiem do zmiany podmiotowej, po stronie właściciela ww. składników majątkowych.

Jednocześnie jednak pamiętać należy, że spółka cywilna nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce cywilnej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „Ustawa PIT”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku). Takim zwolnieniem zostały objęte m.in. aporty wnoszone do spółek niebędących osobami prawnymi. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do art. 5a pkt 26 ustawy PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, a zatem także spółkę cywilną.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni planuje założyć spółkę cywilną i następnie wnieść aportem do tej spółki prowadzone przez siebie jednoosobowo przedsiębiorstwo.

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że w momencie wniesienia przez Wnioskodawczynię aportu do spółki cywilnej, po stronie Wnioskodawczyni, jako wnoszącej aport, powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniony jednakże z opodatkowania tym podatkiem, zgodnie z cyt. art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy PIT. Logiczną bowiem konsekwencją stwierdzenia, że określony przychód jest zwolniony z opodatkowania jest fakt, że przychód ten w ogólności musiał wcześniej powstać. Tym samym, w związku z wniesieniem aportu nie wystąpi u Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem także obowiązek zapłaty tego podatku.

W świetle powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem ORD-IN wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.