IBPB-1-1/4510-313/15/DW | Interpretacja indywidualna

W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania wskazanych we wniosku przychodów
IBPB-1-1/4510-313/15/DWinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. spółki
 4. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 31 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania wskazanych we wniosku przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania wskazanych we wniosku przychodów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka”) należy do grupy kapitałowej (dalej jako: „Grupa”). Działalność Grupy obejmuje przede wszystkim produkcję kabli i przewodów oraz ich dystrybucję. Grupa znajduje się w światowej czołówce firm branży kablowej oraz pozostaje trzecim w Europie producentem kabli i przewodów. Produkty wytwarzane przez Grupę znajdują swoich odbiorców w ponad 80 krajach. Spółka prowadzi działalność operacyjną oraz stanowi główną jednostkę produkcyjną i dystrybucyjną Grupy. Wnioskodawca jest obecnie jedynym akcjonariuszem spółki kapitałowej (dalej jako: „Spółka Zależna”).

Wnioskodawca zamierza przeprowadzić szereg działań reorganizacyjnych w Grupie, które nakierowane są na poprawę efektywności działania grupy kapitałowej. W ramach tych działań Wnioskodawca zamierza między innymi dokonać podwyższenia zwykłego kapitału zakładowego Spółki Zależnej. W tym celu, Walne Zgromadzenie Spółki Zależnej ma podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. W treści uchwały zostanie postanowione, że na pokrycie akcji dotychczasowi lub przyszli akcjonariusze wniosą wkłady pieniężne. Wartość wkładu pieniężnego zostanie w całości przekazana na kapitał zakładowy, a fakt objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej w zamian za wkład pieniężny zostanie udokumentowany wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS”) przed upływem 6 miesięcy od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały.

Jednocześnie, Wnioskodawca pozostaje wierzycielem Spółki Zależnej. Wierzytelności Wnioskodawcy wobec Spółki Zależnej mogą obejmować m.in.:

 • Wierzytelności z tytułu udzielonych Spółce Zależnej pożyczek
 • Wierzytelności z tytułu odsetek od udzielonych Spółce Zależnej pożyczek
 • Pozostałe wierzytelności handlowe (dalej łącznie: Wierzytelności).

Przedmiotowe Wierzytelności są wymagalne i bezsporne.

Jak zostało wskazane, Wnioskodawca zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej w zamian za wkład pieniężny. W momencie objęcia lub nabycia akcji przez Spółkę, powstanie po jej stronie zobowiązanie wobec Spółki Zależnej o wpłatę kapitału pieniężnego na pokrycie wartości akcji określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

W konsekwencji, należy zauważyć, że w momencie objęcia lub nabycia akcji przez Spółkę, zarówno po stronie Wnioskodawcy jak i Spółki Zależnej, będą istniały jednocześnie wzajemne, wymagalne i bezsporne wierzytelności pieniężne.

Z powyższych względów, strony mogą dojść do porozumienia, że najbardziej efektywną formą ich spłaty byłoby dokonanie wzajemnego potrącenia wierzytelności posiadanych przez:

 • Wnioskodawcę wobec Spółki Zależnej z tytułu spłaty Wierzytelności oraz
 • Spółkę Zależna wobec Wnioskodawcy z tytułu zobowiązania do wniesienia wkładu pieniężnego.

Potrącenie wierzytelności zostałoby dokonane w formie tzw. potrącenia umownego (dwustronnego), w wyniku umowy zawartej pomiędzy Spółką Zależną a Wnioskodawcą.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w sytuacji, w której dojdzie do zbycia akcji Spółki Zależnej objętych lub nabytych w zamian za wkład pieniężny Wnioskodawca, z chwilą uzyskania przychodu z takiej sprzedaży, będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie zbywanych akcji, tj. uwzględniających wszelkie wkłady pieniężne - w tym wartości wierzytelności Wnioskodawcy wobec Spółki Zależnej będących przedmiotem potrącenia z wierzytelnością Spółki Zależnej z tytułu objętych lub nabytych akcji (do wysokości wierzytelności Spółki Zależnej wobec Spółki)...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, w której dojdzie do zbycia akcji Spółki Zależnej objętych lub nabytych przez niego w zamian za wkład pieniężny w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym, będzie on uprawniony, z chwilą uzyskania przychodu z takiej sprzedaży, do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie zbywanych akcji, w tym odpowiadających wartości wierzytelności Wnioskodawcy wobec Spółki Zależnej będących przedmiotem potrącenia z wierzytelnością Spółki Zależnej z tytułu objętych lub nabytych akcji (do wysokości wierzytelności Spółki Zależnej wobec Spółki).

Legalna definicja kosztów uzyskania przychodów została przewidziana w art. 15 ust. 1 z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej jako: „Ustawa o CIT”). Zgodnie z treścią przepisu, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, a także koszty poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia ich źródeł, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Analizując art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT można zauważyć, że na powyższą definicję składają się w istocie dwa elementy, tj.:

 • konieczność faktycznego poniesienia wydatku w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a także
 • wyłączenie kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów bezpośrednio przez ustawę w treści art. 16 ust. 1.

Powyższa regulacja wskazuje zatem, że dany podmiot ma prawo do pomniejszenia przychodów o wydatki, których katalog pozostaje co do zasady otwarty. Warunkiem pomniejszenia jest wykazanie ich związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ich wpływu na osiągany (zachowywany lub zabezpieczany) przychód.

Dla prawidłowego wskazania konsekwencji sytuacji rozważanej w opisie zdarzenia przyszłego, tj. późniejszej ewentualnej odsprzedaży akcji Wnioskodawcy, w tym nabytych przez Wnioskodawcę w sposób opisany w niniejszym wniosku o interpretację (poprzez dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności), konieczna jest odpowiednia interpretacja art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT. Jak wynika z jego treści, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie akcji. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych akcji.

Należy wskazać, że Ustawa o CIT nie przewiduje legalnej definicji terminu „wydatki”, co sprawia, że stanowi on pojęcie nieostre, posiadające szeroki zakres desygnatów. Można zatem stwierdzić, że poniesienie kosztu w celu objęcia lub nabycia akcji przez Wnioskodawcę, będzie w istocie faktycznym i definitywnym przesunięciem pewnej wartości z jego majątku do majątku Spółki Zależnej.

W szczególności, takie przesunięcie może przybrać postać potrącenia jako formy uiszczenia wydatku. Jak zostało bowiem przedstawione we wcześniejszych rozważaniach, istotą umownego potrącenia jest ograniczenie obrotu środkami pieniężnymi, a samo potrącenie pełni przede wszystkim funkcję zapłaty. Oznacza to, że potrącenie uważa się za równoważne zapłacie spełnienie świadczenia, prowadzące do wygaszenia stosunku zobowiązaniowego Potwierdza to dodatkowo treść art. 503 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), zgodnie z którym przepisy o zaliczeniu zapłaty stosuje się odpowiednio do potrącenia.

Należy zatem stwierdzić, że w sytuacji, w której Wnioskodawca zdecyduje się na odpłatne zbycie akcji Spółki Zależnej, podejmie działania, których wynikiem będzie powstanie po jego stronie przychodu z tytułu sprzedaży. Tym samym, będzie on uprawniony, z chwilą uzyskania przychodu z takiej sprzedaży, do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie sprzedawanych akcji. Jako, że wydatek w sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym został poniesiony między innymi w formie potrącenia, za koszt uzyskania przychodu należy uznać całość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na objęcie/nabycie akcji – w tym wartość odpowiadającą wartości wierzytelności Wnioskodawcy wobec Spółki Zależnej w momencie objęcia lub nabycia akcji (do wysokości wierzytelności Spółki Zależnej wobec Wnioskodawcy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem wniosku, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.