1462-IPPB5.4510.881.2016.2.AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów alternatywnej spółki inwestycyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2016 r. (data wpływu 20 września 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 listopada 2016 r. (data wpływu 28 listopada 2016 r.) na wezwanie Organu podatkowego z dnia 18 listopada 2016 r. (data doręczenia 24 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów alternatywnej spółki inwestycyjnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów alternatywnej spółki inwestycyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną, spółką kapitałową (dalej: „Wnioskodawca”), podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) w Polsce. Wnioskodawca podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (jest polskim rezydentem podatkowym). Niniejszy wniosek składany jest przez Wnioskodawcę jako osobę planującą założenie spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „Spółka”), w rozumieniu art. 14n par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej i dotyczy działalności Spółki i związanych z nią konsekwencji podatkowych.

Wnioskodawca zostanie komplementariuszem w Spółce. Odnośnie danych identyfikacyjnych Spółki, Wnioskodawca wskazuje, że obecnie nie podjęto jeszcze decyzji co do jej nazwy, przy czym w nazwie Spółki obowiązkowo znajdzie się oznaczenie „alternatywna spółka inwestycyjna”. Spółka będzie miała w umowie spółki zapisane prawo i obowiązek posługiwania się także skrótem „ASI”. Planowaną siedzibą Spółki będzie D.. Obecnie nie jest jeszcze znany ostateczny adres siedziby. Powyższe dane identyfikacyjne Spółki nie mają charakteru ostatecznego i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac przygotowawczych związanych z jej tworzeniem (za wyjątkiem miasta siedziby Spółki). Spółka będzie prowadzić działalności wyłącznie w zakresie zbierania aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną (dalej: „Działalność inwestycyjna”). Spółka po spełnieniu warunków przewidzianych ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2014.157; dalej: „ustawa o FIZAFI”) otrzyma status alternatywnej spółki inwestycyjnej (dalej: „ASI”), która tym samym będzie alternatywnym funduszem inwestycyjnym (dalej: „AFI”). Wnioskodawca będzie zarządzającym ASI jako zewnętrznie zarządzający w rozumieniu ustawy o FIZAFI. Sposób lokowania aktywów ASI będzie określała jej polityka inwestycyjna oraz strategie inwestycyjne ujęte w dokumentach założycielskich ASI oraz w dokumentach, w tym regulaminach, przyjętych przez zarządzającego ASI dotyczących działalności prowadzonej przez

ASI. Spółka będzie wykonywać Działalność inwestycyjną, zgodnie z przepisami ustawy o FIZAFI po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI lub wpisu do rejestru zarządzających ASI przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „Komisja”). Działalności inwestycyjna Spółki, prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o FIZAFI oraz zgodnie z jej polityką inwestycyjną, będzie polegała na nabywaniu lub obejmowaniu papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub innych praw majątkowych.

W związku z tym, Spółka będzie osiągała przychody (dochody) z tytułu:

 1. zbywania papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub innych prawa majątkowych oraz
 2. bieżące przychody (dochody) jakie będą wiązały się z posiadaniem papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub innych praw majątkowych, takie np. jak wypłaty z tytułu udziału w zysku spółek lub odsetki.

W ramach tak określonej działalności inwestycyjnej Spółka będzie wspólnikiem spółek prawa handlowego mających siedzibę w Polsce oraz będzie właścicielem papierów wartościowych i instrumentów finansowych emitowanych przez spółki mające siedzibę w Polsce.

Nadto w uzupełnieniu wniosku ORD-IN Wnioskodawca przedstawił dane identyfikacyjne AFI, którego planuje utworzenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychody (dochody) Spółki osiągane z Działalności inwestycyjnej Spółki, prowadzonej zgodnie jej polityką inwestycyjną, będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody (dochody) Spółki osiągane z Działalności inwestycyjnej Spółki, prowadzonej zgodnie jej polityką inwestycyjną, będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ustawa CIT w art. 6 ust. 1 pkt 10 zwalnia od podatku fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Wnioskodawca wskazuje, że na mocy odesłania zawartego w art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przepisy przewidujące zasady ochrony podatnika (tj. art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej), który uzyskał indywidualną interpretację podatkową stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki.

Wnioskodawcy zatem, jako podmiotowi planującemu utworzenie Spółki, przysługuje prawo do wystąpienia do organów podatkowych o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej zastosowanie przepisów podatkowych w zakresie dotyczącym działalności Spółki, która z kolei w razie zastosowania się do wydanej interpretacji indywidualnej będzie korzystać z ochrony przewidzianej w przepisach art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy CIT przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy CIT, podatnikami podatku dochodowego w Polsce są, m.in., osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji. Przy czym, od zasady powszechności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych istnieją wyjątki, a jednym z nich są zwolnienia podmiotowe uregulowane w art. 6. Istotą tego rodzaju zwolnienia jest odstąpienie - z powodów uznanych przez ustawodawcę za istotne – od opodatkowania ze względu na podmiot. Zwolnienie, o którym mowa, odnosi się do podmiotów objętych już zakresem opodatkowania na podstawie klauzuli generalnej określonej w art. 1 (nie można bowiem zwolnić z podatku kogoś, kto podatkowi temu i tak nie podlega). Zwolnienie podmiotowe rozciąga się na całą aktywność danego podmiotu, tj. nie ma znaczenia, jakiego rodzaju przychody on uzyskuje i na jaki cel je przekazuje. Oznacza to, że podmioty te nie rozliczają podatku i nie składają zeznań podatkowych (tak np. Pogoński Mariusz, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz. Opublikowano: LexisNexis 2014). Zgodnie zaś z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy CIT zwalnia się od podatku fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm. (tj. ustawy o FIZAFI). Oznacza to, że jedynym warunkiem dla przyznania ww. zwolnienia podmiotowego z CIT jest to, aby był podatnik był funduszem inwestycyjnym działającym na podstawie przepisów ustawy o FIZAFI. Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie spełniać warunki uprawniające do zwolnienia z podatku CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy CIT. A to dlatego, że Spółka będzie funduszem inwestycyjnym działającym na podstawie przepisów ustawy o FIZAFI. Zgodnie z art. 1 ustawy o FIZAFI, ustawa ta określa zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez fundusze zagraniczne i spółki zarządzające. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o FIZAFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Natomiast na podstawie ust. 4 ww. artykułu - fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako:

 1. fundusz inwestycyjny otwarty;
 2. alternatywny fundusz inwestycyjny: specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o FIZAFI,. alternatywna spółka inwestycyjna (ASI) jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o FIZAFI. Zgodnie natomiast z ust. 2 ww. przepisu alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie: 1) spółki kapitałowej, w tym spółki europejskiej; 2) spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa, w tym spółka europejska. Jednocześnie zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy o FIZAFI, wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI), z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji dotyczącej alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) będącej alternatywnym funduszem inwestycyjnym wynika z dostosowania polskich przepisów do ustawodawstwa unijnego. W szczególności, z dniem 4 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016.615; dalej: „Nowelizacja”). Celem Nowelizacji było implementowanie do polskiego porządku prawnego, a konkretnie dostosowanie ustawy o FIZAFI, do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (dalej: „AIFMD”). W uzasadnieniu do projektu Nowelizacji wyjaśniono m.in., że podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1), a tym samym realizacja w ramach prawa krajowego celów wyznaczonych przez prawodawcę unijnego.

Wobec powyższych przepisów należy zdaniem Wnioskodawcy przyjąć, że skoro alternatywna spółka inwestycyjna (ASI) jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym (AFI) to w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym Spółka po otrzymaniu statusu ASI stanie się funduszem inwestycyjnym działającym na podstawie przepisów ustawy o FIZAFI. Tym samym będzie do niej miało zastosowanie zwolnienie podmiotowe określone w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy CIT. Przepis ten zwalnia z podatku wszystkie fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy o FIZAFI. Poza zatem funduszami inwestycyjnymi otwartymi (FIO), zwolnione od podatku dochodowego są wszystkie alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI) jakie reguluje ustawa o FIZAFI, tj.:

 1. specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO),
 2. fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ),
 3. alternatywne spółki inwestycyjne (ASI).

Wszystkie SFIO, FIZ i ASI są bowiem alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AFI) działającymi na podstawie przepisów ustawy o FIZAFI. Działalność inwestycyjna Spółki, prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o FIZAFI oraz zgodnie z jej polityką inwestycyjną, będzie polegała na nabywaniu lub obejmowaniu papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub innych praw majątkowych. W związku z tym, Spółka będzie osiągała przychody (dochody) z tytułu:

 1. zbywania papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub innych prawa majątkowych oraz
 2. bieżące przychody (dochody) jakie będą wiązały się z posiadaniem papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub innych praw majątkowych, takie np. jak wypłaty z tytułu udziału w zysku spółek lub odsetki.

Tym samym, przychody (dochody) Spółki osiągane z działalności inwestycyjnej Spółki, prowadzonej zgodnie z jej polityką inwestycyjną, będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, dalej także, z późn. zm. – dalej: „updop”), zwalnia się od podatku fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o funduszach inwestycyjnych (dalej także „ufi”).

W myśl art. 1 ufi Ustawa określa zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez fundusze zagraniczne i spółki zarządzające.

Na podstawie art. 1a ufi Ustawa określa również zasady działania podmiotów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez podmioty zarządzające alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi mające siedzibę w państwie członkowskim albo w państwie trzecim.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ufi fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako:

 1. fundusz inwestycyjny otwarty;
 2. alternatywny fundusz inwestycyjny: specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty.

Stosownie do treści art. 8a ust. 1 ufi alternatywna spółka inwestycyjna jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2.

Z powyższych unormowań niezbicie wynika, że:

 • w art. 6 ust. 1 pkt 10 updop Prawodawca wprost odwołuje się do postanowień ufi;
 • na gruncie ufi Ustawodawca wyraźnie odróżnia pojęcia funduszu inwestycyjnego oraz alternatywnej spółki inwestycyjnej, a także alternatywnego funduszu inwestycyjnego; (już w tytule ustawy mowa jest o „funduszach inwestycyjnych” i zarządzaniu „alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”, a nie np. „tymi funduszami”),
 • za fundusz inwestycyjny w rozumieniu ufi uważa się jedynie następujące podmioty: fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty i fundusz inwestycyjny zamknięty – do kręgu tych podmiotów nie zalicza się natomiast alternatywnej spółki inwestycyjnej;
 • gdyby Ustawodawca chciał rozszerzyć grono podmiotów uprawnionych do zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10 updop o alternatywne spółki inwestycyjne, dokonałby stosownej modyfikacji tego punktu i wymienił je w tym przepisie, ewentualnie wskazał, że zwolnieniem są objęte wszystkie alternatywne fundusze inwestycyjne (w przypadku wszelkiego rodzaju zwolnień przepisy powinny być interpretowanie ściśle, a wykładnię rozszerzającą należy uznać za niedozwoloną).

W konsekwencji należy uznać, że alternatywna spółka inwestycyjna nie jest funduszem inwestycyjnym działającym na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (takimi funduszami oprócz funduszy inwestycyjnych otwartych są tylko dwa enumeratywnie wyżej wymienione typy alternatywnych funduszy inwestycyjnych), co jednocześnie przesądza o braku możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10 updop.

Nie ma także żadnej normy prawa wspólnotowego zobowiązującej do zwolnienia z opodatkowania alternatywnych spółek inwestycyjnych.

W szczególności dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywami funduszami inwestycyjnymi (Dz. Urzędowy UE L 174/1) nie zawiera żadnych wytycznych w sprawie opodatkowania alternatywnych funduszy inwestycyjnych.

W tym stanie rzeczy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychody (dochody) alternatywnej spółki inwestycyjnej (działającej w formie prawnej spółki komandytowo-akcyjnej) osiągane z działalności inwestycyjnej Spółki, prowadzonej zgodnie z jej polityką inwestycyjną, będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych - należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.