1061-IPTPB1.4511.355.2016.2.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy otrzymanie przez Wnioskodawczynię składników majątku Spółki komandytowej w postaci udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (2) spowoduje u Niej powstanie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku, który wpłynął za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 14 kwietnia 2016 r., uzupełnionym pismem z dnia 27 czerwca 2016 r. (data wpływu 29 czerwca 2016 r.) oraz pismem z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 30 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2016 r., za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 22 czerwca 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.355.2016.1.MM, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 22 czerwca 2016 r. (data odbioru 23 czerwca 2016 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 27 czerwca 2016 r. (data wpływu 29 czerwca 2016 r.), nadanym w dniu 27 czerwca 2016 r. oraz pismem z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 30 czerwca 2016 r.), nadanym w dniu 28 czerwca 2016 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność inwestycyjną, w ramach której jest udziałowcem w spółkach. Obecnie posiada udziały m.in. w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (1). Majątek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1) składa się m.in. z aktywów rzeczowych oraz udziałów w innej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (2). Planowane jest przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1), w której Wnioskodawczyni jest udziałowcem, w spółkę komandytową lub inną spółkę osobową. Po przekształceniu, Wnioskodawczyni stałaby się wspólnikiem (komandytariuszem) w Spółce komandytowej. Natomiast majątek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1), na skutek przekształcenia stałby się majątkiem Spółki komandytowej. Spółka komandytowa będzie prowadzić działalność gospodarczą i osiągać z tego tytułu przychody. Możliwe jest, że w przyszłości podjęta zostanie decyzja o likwidacji Spółki komandytowej. W wyniku likwidacji Spółki komandytowej, jej majątek zostałby podzielony pomiędzy jej wspólników, w wyniku czego Wnioskodawczyni otrzymałaby m.in. udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (2) (i tym samym stałaby się udziałowcem w tej Spółce). Wnioskodawczyni wskazuje, że w momencie przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1) w Spółkę komandytową, ewentualne dochody stanowiące wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż zakładowy zostaną opodatkowane, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W piśmie z dnia 28 czerwca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że w związku z możliwą likwidacją Spółki komandytowej, planuje otrzymać udziały w innej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, w związku z likwidacją Spółki, Wnioskodawczyni przewiduje, że może otrzymać inne składniki w posiadaniu tej spółki w momencie jej likwidacji. Aktualnie nie jest możliwe określenie jakie będą to składniki majątku, jednakże mogą to być przykładowo rzeczowe składniki majątku (np. wyposażenie biura).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (postawione ostatecznie w uzupełnieniu wniosku):

Czy otrzymanie przez Wnioskodawczynię składników majątku Spółki komandytowej w postaci udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (2) spowoduje u Niej powstanie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przedstawionym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku, otrzymanie składników majątku Spółki komandytowej w postaci udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (2), nie spowoduje u Niej powstanie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, termin spółka niebędąca osobą prawną oznacza spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody przez nią osiągnięte rozliczane są przez jej wspólników. W związku z czym, spółkę komandytową należy uznać na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za spółkę niebędącą osobą prawną. W przypadku likwidacji Spółki komandytowej, jej majątek (m.in. udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (2) zostanie podzielony pomiędzy wspólników. W wyniku czego, Wnioskodawczyni otrzyma jego część.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wniosek o braku momentu podatkowego w powyższej sytuacji można wyprowadzić z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że do przychodów nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Powyższy przepis należy rozumieć w ten sposób, że otrzymanie w związku z likwidacją, składników majątku spółki niebędącej osobą prawną, co do zasady nie powoduje u wspólnika otrzymującego takie składniki, powstania przychodu. Przychód taki może dopiero powstać, w przypadku ewentualnego zbycia składników majątku, otrzymanych w związku z likwidacją. Spółki komandytowej. Jako, że spółka komandytowa, stanowi spółkę niebędącą osobą prawną, w związku z czym, ww. przepis art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie do Wnioskodawczyni, jako wspólnika Spółki komandytowej.

W związku z powyższym, otrzymanie przez Wnioskodawczynię, w wyniku likwidacji Spółki komandytowej jej majątku, w postaci udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (2), nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że Wnioskodawczyni nie dokona zbycia otrzymanych składników majątku SK (udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (2) w ramach ewentualnie prowadzonej działalności gospodarczej w terminie 6 lat od ich otrzymania.

Ponadto Wnioskodawczyni wskazuje, że fakt, że majątek Spółki komandytowej będzie majątkiem pochodzącym ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1) (Spółka komandytowa uzyska majątek w wyniku przekształcenia) nie będzie mieć wpływu na wskazany powyżej brak opodatkowania otrzymania przez Wnioskodawczynię majątku likwidowanej Spółki komandytowej. Wynika to z tego, że w przypadku przekształcenia w Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1) w Spółkę komandytową ewentualne dochody stanowiące wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż zakładowy, zostaną opodatkowane, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymanie przez Nią majątku, w postaci udziałów w innej spółce, nie spowoduje u Niej powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.