0114-KDIP3-2.4014.9.2017.2.AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych planowanego połączenia transgranicznego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2017 r. (data wpływu 21 marca 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 maja 2017 r. (data nadania 26 maja 2017 r., data wpływu 29 maja 2017 r.) na wezwanie z dnia 11 maja 2017 r. (data doręczenia 19 maja 2017 r.) Nr 0114-KDIP3-2.4014.9.2017.1.AF o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych planowanego połączenia transgranicznego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych planowanego połączenia transgranicznego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

H. B.V. (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową (besloten vennootschap – odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Holandii. Wnioskodawca podlega w Holandii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, tzn. jest holenderskim rezydentem podatkowym podlegającym w Holandii nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i nie korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania.

Wnioskodawca jest wyłącznym udziałowcem spółki kapitałowej P. sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, która podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, tzn. jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i nie korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania.

Ze względów biznesowych, a przede wszystkim ze względu na chęć uproszczenia struktury grupy, do której należą ww. podmioty, jak również w związku z oczekiwaniami ze strony banku finansującego i mając na uwadze postanowienia dokumentów finansowania zawartych z tym bankiem, planowane jest przeprowadzenie w 2017 r. (lub później) połączenia Wnioskodawcy ze spółką P. sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Planowane połączenie Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną będzie połączeniem transgranicznym, o którym mowa w art. 5161 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm., dalej: „KSH”). Połączenie transgraniczne przeprowadzone zostanie na podstawie właściwych przepisów prawa handlowego, w szczególności zgodnie z regulacjami zawartymi w KSH oraz przepisami holenderskimi.

Połączenie będzie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej przez spółkę przejmującą (Wnioskodawcę). W wyniku połączenia, byt prawny Spółki Przejmowanej ustanie w dniu wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W wyniku połączenia, Spółka Przejmowana zostanie włączona do Wnioskodawcy i przestanie istnieć, a Wnioskodawca wejdzie we wszystkie przewidziane w przepisach prawa i obowiązki polskiej Spółki Przejmowanej oraz przejmie cały jej majątek. Wszelkie składniki majątku Spółki Przejmowanej zostaną przeniesione na Wnioskodawcę, Wnioskodawca przejmie również wszelkie zobowiązania Spółki Przejmowanej.

Na moment połączenia jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej będzie Wnioskodawca. W ramach transgranicznego połączenia nie zostaną wydane żadne udziały, ani nie zwiększy się wartość udziałów Spółki Przejmowanej. W związku z planowanym połączeniem, Wnioskodawcy, jako udziałowcowi Spółki Przejmowanej, nie zostaną również wypłacone żadne dopłaty w gotówce. W związku z powyższym, nie dojdzie również do zwiększenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy.

Pismem z dnia 11 maja 2017 r. nr 0114-KDIP3-2.4014.9.2017.1.AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 1. przedłożenie urzędowo poświadczonego aktualnego dokumentu w języku obowiązującym na terytorium Holandii oraz jego tłumaczenia przysięgłego w języku polskim (wraz z wymaganą w tym przypadku klauzulą apostille) potwierdzającego upoważnienie osób podpisanych na pełnomocnictwie szczególnym złożonym na druku PPS-1 do reprezentowania Strony w zakresie oświadczeń woli i podpisywania dokumentów,
 2. przedłożenie urzędowo poświadczonego aktualnego dokumentu w języku obowiązującym na terytorium Holandii oraz jego tłumaczenia przysięgłego w języku polskim (wraz z wymaganą w tym przypadku klauzulą apostille) potwierdzającego upoważnienie osób podpisanych na pełnomocnictwie szczególnym złożonym na druku PPS-1 do reprezentowania Spółki B. B.V. w zakresie oświadczeń woli i podpisywania dokumentów,
 3. przedłożenie pochodzącej z holenderskiego rejestru handlowego Izby Handlowo-Przemysłowej urzędowo poświadczonej kopii statutu Spółki B. B.V. w języku obowiązującym na terytorium Holandii oraz jego tłumaczenia przysięgłego w języku polskim (wraz z wymaganą w tym przypadku klauzulą apostille) potwierdzającego zasady reprezentacji spółki,
 4. uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, gdzie znajduje się rzeczywisty ośrodek zarządzania Wnioskodawcy.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie przesyłając stosowne dokumenty. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że rzeczywisty ośrodek zarządzania Wnioskodawcy znajduje się w Holandii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przedstawione w opisie zdarzenie przyszłe, tj. planowane połączenie transgraniczne Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione w opisie zdarzenie przyszłe – planowane połączenie transgraniczne Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „ustawa o PCC”), podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

W myśl art. 1 ust. 3 ustawy o PCC, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Stosownie do art. 1a pkt 2 ustawy o PCC, określenie „spółka kapitałowa” oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o PCC, umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 • rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 • siedziba tej spółki – jeżeli rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 1a pkt 5 ustawy o PCC, określenie „państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy, natomiast podstawę opodatkowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy o PCC, stanowi – przy przekształceniu lub łączeniu spółek – wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

W końcu, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych.

Jak zostało przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca, tj. spółka prawa holenderskiego, planuje dokonać transgranicznego połączenia z polską Spółką Przejmowaną, której jest jedynym udziałowcem. Na skutek połączenia cały majątek Spółki Przejmowanej zostanie przyjęty przez Wnioskodawcę.

Należy wskazać, że w momencie połączenia transgranicznego rzeczywisty ośrodek zarządzania, jak i siedziba Wnioskodawcy znajdować się będą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym jakakolwiek zmiana umowy Wnioskodawcy, stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o PCC, nie skutkowałaby powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o PCC.

Dodatkowo, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych. W ocenie Wnioskodawcy, przepis ten należy interpretować z uwzględnieniem przepisów prawa wspólnotowego. Ustawa o PCC w zakresie swojej regulacji dokonuje implementacji postanowień Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U.UE L 46/11, dalej jako „Dyrektywa”), w szczególności w zakresie wyłączenia od opodatkowania podatkiem kapitałowym transgranicznych połączeń spółek kapitałowych państw członkowskich. Jako, że zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka Przejmowana stanowią spółki kapitałowe państw członkowskich w rozumieniu Dyrektywy, to prowspólnotowa wykładnia przepisów ustawy o PCC, w ocenie Wnioskodawcy, przemawia za uznaniem połączenia transgranicznego za połączenie dwóch spółek kapitałowych w rozumieniu Dyrektywy i ustawy o PCC, tj. Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej. Tym samym, planowane połączenie nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na poparcie swojego stanowiska, Wnioskodawca pragnie wskazać szereg interpretacji indywidualnych, które zostały wydane w tożsamych stanach faktycznych:

 • interpretacja indywidualna wydana w dniu 8 sierpnia 2016 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o nr IPPB2/4514-336/16-2/JG1, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym połączenie transgraniczne będzie połączeniem dwóch spółek kapitałowych w rozumieniu Dyrektywy i ustawy o PCC, które nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych;
 • interpretacja indywidualna wydana w dniu 8 sierpnia 2016 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o nr IPPB2/436-333/12-2/AF, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym połączenie transgraniczne, w którym spółka holenderska przejmuje spółkę polską, nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego dla spółki holenderskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na gruncie ustawy o PCC;
 • interpretacja indywidualna wydana w dniu 8 sierpnia 2016 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o nr IPPB2/436-238/12-4/AF, potwierdzająca, że transgraniczne połączenie się dwóch spółek kapitałowych w rozumieniu Dyrektywy i ustawy o PCC, w sytuacji, gdy ani rzeczywisty ośrodek zarządzania, ani siedziba spółki przejmującej nie znajdują się w Polsce oraz nie dojdzie do podwyższenia kapitału spółki przejmującej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych;
 • interpretacja indywidualna wydana w dniu 16 listopada 2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o nr IBPBII/1/436-377/11/MZ, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy przedstawione w opisie zdarzenie przyszłe, tj. planowane połączenie transgraniczne Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223 z późn. zm.) podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Stosownie do art. 1 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa spółki osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. w przypadku spółki osobowej – siedziba tej spółki;
 2. w przypadku spółki kapitałowej:
  1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
  2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

W przypadku umowy spółki kapitałowej należy mieć na uwadze przywołany wyżej przepis art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z ww. przepisem, umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się rzeczywisty ośrodek zarządzania albo siedziba tejże spółki jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że H. B.V. (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową (besloten vennootschap – odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Holandii. Wnioskodawca podlega w Holandii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, tzn. jest holenderskim rezydentem podatkowym podlegającym w Holandii nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i nie korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania. Wnioskodawca jest wyłącznym udziałowcem spółki kapitałowej P. sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, która podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, tzn. jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i nie korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania. Ze względów biznesowych, a przede wszystkim ze względu na chęć uproszczenia struktury grupy, do której należą ww. podmioty, jak również w związku z oczekiwaniami ze strony banku finansującego i mając na uwadze postanowienia dokumentów finansowania zawartych z tym bankiem, planowane jest przeprowadzenie w 2017 r. (lub później) połączenia Wnioskodawcy ze spółką P. sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmowana”). Planowane połączenie Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną będzie połączeniem transgranicznym, o którym mowa w art. 5161 i nast. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Połączenie transgraniczne przeprowadzone zostanie na podstawie właściwych przepisów prawa handlowego, w szczególności zgodnie z regulacjami zawartymi w KSH oraz przepisami holenderskimi. Połączenie będzie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej przez spółkę przejmującą (Wnioskodawcę). W wyniku połączenia, byt prawny Spółki Przejmowanej ustanie w dniu wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W wyniku połączenia, Spółka Przejmowana zostanie włączona do Wnioskodawcy i przestanie istnieć, a Wnioskodawca wejdzie we wszystkie przewidziane w przepisach prawa i obowiązki polskiej Spółki Przejmowanej oraz przejmie cały jej majątek. Wszelkie składniki majątku Spółki Przejmowanej zostaną przeniesione na Wnioskodawcę, Wnioskodawca przejmie również wszelkie zobowiązania Spółki Przejmowanej. Na moment połączenia jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej będzie Wnioskodawca. W ramach transgranicznego połączenia nie zostaną wydane żadne udziały, ani nie zwiększy się wartość udziałów Spółki Przejmowanej. W związku z planowanym połączeniem, Wnioskodawcy, jako udziałowcowi Spółki Przejmowanej, nie zostaną również wypłacone żadne dopłaty w gotówce. W związku z powyższym, nie dojdzie również do zwiększenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że rzeczywisty ośrodek zarządzania Wnioskodawcy znajduje się w Holandii.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że z uwagi na fakt, że rzeczywisty ośrodek zarządzania Wnioskodawcy znajduje się w Holandii, planowane połączenie transgraniczne, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 5 pkt 2) lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym w przedmiotowej spawie nie znajdzie zastosowanie art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.