0114-KDIP3-2.4011.338.2018.2.LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w radzie zarządzającej spółki prawa maltańskiego będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku - od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, ze. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2018 r. (data wpływu 6 czerwca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 lipca 2018 r. (data nadania 4 lipca 2018 r., data wpływu 10 lipca 2018 r.) na wezwanie Nr 0114-KDIP3-2.4011.338.2018.1.LS z dnia 21 czerwca 2018 r. (data nadania 22 czerwca 2018 r., data doręczenia 27 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego w Spółce maltańskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego w Spółce maltańskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym. Posiada on stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce. Jednocześnie Podatnik nie posiada w żadnym innym państwie poza Polska stałego miejsca zamieszkania ani ośrodka interesów życiowych.

Podatnik rozważa objęcie funkcji zarządczej w organie spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Republiki Maltańskiej, będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej - Spółka). Będzie to funkcja dyrektora w radzie zarządzającej spółki. Rada zarządzająca spółki jest pojęciem przedmiotowo szerszym od określenia rada dyrektorów. W skład rady zarządzającej lub innego podmiotu mającego siedzibę na terytorium Malty mogą wchodzić zarówno członkowie rady dyrektorów ujawnieni w odpowiednim rejestrze spółek, jak i dyrektorzy nie wchodzący w skład rady dyrektorów. Podatnik zatem nie będąc członkiem rady dyrektorów zasiadać będzie w radzie zarządzającej.

Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (aktu powołania), która będzie stanowić, wraz ze statutem spółki, źródło obowiązków dyrektora związanych z pełnieniem rzeczonych funkcji. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce. W imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcje zarządcze oraz nadzorcze co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej. Podatnik będzie pełnił funkcje dyrektora zarządzającego w spółce. Podatnik będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. Działając zgodnie z aktem powołania Podatnik będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, w zakresie których mieści się, w szczególności nadzór nad zarządzaniem spółką, nadzorowanie procesów uzgadniania na forum rady dyrektorów biznesowej strategii działania spółki, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji co do kierunków rozwoju działalności spółki i wdrażania nowych projektów, nadzorowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności spółki, nadzór nad realizacją bieżących zadań spółki.

Ponadto, Podatnik będzie podejmował wszelkie czynności, do których zostanie uprawniony aktem powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego. W ramach powyższego dyrektor będzie uprawniony do reprezentowana spółki i działania w jej imieniu. Niezależnie od okoliczności natury formalno-prawnej, także charakter i sposób wykonywania wymienionych czynności wskazywać będą jednoznacznie, że nie będą one wykonywane w roli pracownika, doradcy czy też konsultanta.

Wobec powyższego zaznaczyć należy, że Podatnik nie będzie pozostawał ze spółką w stosunku pracy ani w relacji wynikającej z umowy zlecenia lub umowy o dzieło czy też innej umowy na postawie której mógłby on wypełniać powyżej opisane obowiązki i otrzymywać w związku z tym wynagrodzenie.

Podatnik nie wie czy będzie występować w spółce w roli udziałowca.

Spółka zostanie zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek zgodnie z obowiązującym prawem oraz będzie prowadzić działalność na terytorium Republiki Malty poprzez usytuowane tam biuro. Siedzibą Spółki będzie miejscowość położona na Malcie. Na terytorium Republiki Malty swoją siedzibę będzie miał również zarząd spółki i z tego miejsca zapadać będą główne decyzje w sprawach istotnych z punku widzenia prowadzenia działalności spółki. Spółka posiadać będzie status maltańskiego rezydenta podatkowego i będzie podlegać opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania z uwzględnieniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Malta.

Podatnik z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie nadzorczo-zarządzającym, w zamian za wykonywanie czynności nadzorczych i zarządczych w spółce będzie uprawniony do wynagrodzenia. Nie będzie to wynagrodzenie z tytułu pełnienia innych funkcji w spółce, takich jak doradca, konsultant czy pracownik. Wynagrodzenie będzie wypłacane z rachunku firmowego spółki.

Pismem z dnia 21 czerwca 2018 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.338.2018.1.LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 1. przedłożenie oryginału lub prawidłowo poświadczonej kopii pełnomocnictwa zgodnego z art. 138c § 1 Ordynacji podatkowej, w którym to pełnomocnictwie wskazany będzie adres elektroniczny pełnomocnika w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy, tj. w systemie ePUAP, bądź informacja o odbiorze pism w siedzibie Organu.

Ponadto organ podatkowy w celu prawidłowego wydania interpretacji indywidualnej wezwał do uzupełnienia:

 1. doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie:
  1. Czy „rada zarządzająca spółki maltańskiej”, o której mowa we wniosku, w której funkcję będzie pełnił Wnioskodawca jest w rozumieniu prawa maltańskiego „radą zarządzającą spółki lub innym podobnym organem spółki” („the board of directors, or other comparable body however described”), o której mowa w art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, z
  2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie – Czy akt powołania Wnioskodawcy na członka rady zarządzającej spółki maltańskiej będzie uprawniał go wyłącznie do pełnienia obowiązków (realizacji zadań) wynikających z ustrojowego charakteru „rady zarządzającej spółki lub innego podobnego organu spółki” („the board of directors, or other comparable body however described”), o której mowa w art. 16 ww. umowy jako organu maltańskiej spółki kapitałowej, określonego przepisami prawa maltańskiego, czy także do pełnienia innych funkcji?
 2. doprecyzowanie pytania, poprzez wyjaśnienie:
  1. Czy przez „przedmiotowe wynagrodzenie” Wnioskodawca rozumie swoje wynagrodzenie, o którym mowa we wniosku, czy „wynagrodzenie (...) z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub innym podobnym organie spółki” („Directorst fees (...) derived by a resident of one of the Contracting States in his capacity as a member of the board of directors, or other comparable body however described”), o którym mowa w art. 16 ww. umowy?
  2. Co Wnioskodawca rozumie pod pojęciem „sposób uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie”? W szczególności, o jakich elementach kształtujących zasady opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na gruncie prawa maltańskiego mowa w pytaniu?
 3. doprecyzowanie własnego stanowiska w sprawie w zakresie kwestii „zależności” pomiędzy zwolnieniem dochodu Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie zarządzającym w spółce na Malcie od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce a „sposobem uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie”.

Pismem z dnia 4 lipca 2018 r. (data wpływu 10 lipca 2018 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca przedłożył kopię pełnomocnictwa, doprecyzował pytanie oraz własne stanowisko a także wskazał, że:

Organ podatkowy zwrócił się o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie czy „rada zarządzająca spółki maltańskiej”, o której mowa we wniosku, w której funkcje będzie pełnił Wnioskodawca jest w rozumieniu prawa maltańskiego „radą zarządzającą spółki lub innym podobnym organem spółki”, o której mowa w art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, zwanej dalej „Umową”. Doprecyzowując powyższą kwestię Wnioskodawca wskazuje, iż rada zarządzająca spółki maltańskiej, o której mowa we wniosku, jest w rozumieniu prawa maltańskiego „radą zarządzającą spółki lub innym podobnym organem spółki”, o której mowa w art. 16 Umowy.

Jednocześnie pełnomocnik wskazuje, że akt powołania Wnioskodawcy na członka organu spółki maltańskiej będzie uprawniał go wyłącznie do pełnienia obowiązków (realizacji zadań) wynikających z ustrojowego charakteru „rady zarządzającej spółki lub innego podobnego organu spółki”, o której mowa w art. 16 Umowy, jako organu maltańskiej spółki kapitałowej, określonego przepisami prawa maltańskiego, tj. będzie uprawniał go do wykonywania czynności zarządczych lub nadzorczych w spółce maltańskiej.

Wykonując natomiast zobowiązanie organu podatkowego w zakresie doprecyzowania pytania poprzez wyjaśnienie czy przez „przedmiotowe wynagrodzenie” wnioskodawca rozumie swoje wynagrodzenie o którym mowa we wniosku, czy „wynagrodzenie (...) z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub innym podobnym organie spółki, o którym mowa w art. 16 Umowy oraz wyjaśnienie co wnioskodawca rozumie pod pojęciem „sposób uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie”? W szczególności, o jakich elementach kształtujących zasady opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na gruncie prawa maltańskiego mowa w pytaniu, Wnioskodawca wskazuje, iż przez zawarte w pytaniu stwierdzenie „przedmiotowe wynagrodzenie” wnioskodawca rozumie wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu pełnienia w spółce maltańskiej funkcji członka rady zarządzającej lub innym podobnym organie, o którym mowa w art. 16 Umowy. Jak wskazano natomiast we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wynagrodzenie otrzymywane przez wnioskodawcę od spółki maltańskiej będzie stanowiło wyłącznie wynagrodzenie za pełnienie funkcji zarządzania i nadzoru. Wynagrodzenie to nie będzie obejmowało wynagrodzenia za pełnienie przez wnioskodawcę innych funkcji lub świadczenia usług na rzecz Spółki, w szczególności usług doradczych, konsultacji itd. Wnioskodawca wskazuje również, iż pod pojęciem „sposób uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie” wnioskodawca rozumie czy oraz w jaki sposób wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zarządczych lub nadzorczych w spółce maltańskiej jest opodatkowane na terytorium Malty na gruncie prawa maltańskiego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a Umowy wynagrodzenie wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „Ustawą PDOF”), niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie.

Zdaniem wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PDOF, niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie.

Jak stanowi art. 3 ust. 1 Ustawy PDOF, osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie natomiast z art. 3 ust. la pkt 1 Ustawy PDOF za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

Wnioskodawca wskazuje, że posiada ośrodek interesów życiowych wyłącznie w Polsce, zatem posiada w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. W konsekwencji, wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych (posiada status rezydenta podatkowego).

Zgodnie jednak z art. 4a Ustawy o PDOF, przepisy art. 3 ust. 1, la, 2a i 2b Ustawy PDOF stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W związku z uzyskiwaniem przez wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków dyrektora w spółce maltańskiej, do przychodów z tego tytułu powinien znaleźć zastosowanie art. 16 Umowy. Zgodnie z tym przepisem, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie.

Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki powstałej pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki (zarządcze i nadzorcze) pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek w ramach organu zarządczego tworząc Radę Dyrektorów (Board of Directors). Prócz tego, funkcje zarządcze i nadzorcze mogą być również sprawowane przez dyrektorów zarządzających. Mogą oni zasiadać w „Board of Directors” lub wykonywać swoje zadania samodzielnie. Funkcjonują w tym zakresie, zdaniem wnioskodawcy, jako inny organ zarządzający spółki.

Wnioskodawca wskazuje, że wynagrodzenie otrzymywane od spółki maltańskiej będzie stanowiło wyłącznie wynagrodzenie za pełnienie funkcji zarządzania i nadzoru.

Wynagrodzenie to nie będzie obejmowało wynagrodzenia za pełnienie przez wnioskodawcę innych funkcji lub świadczenia usług na rzecz spółki, w szczególności usług doradczych, konsultacji itd.

Tym samym wynagrodzenie wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w spółce maltańskiej będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki, o którym mowa w art. 16 Umowy. W konsekwencji, na podstawie Umowy przychód uzyskany przez wnioskodawcę może być opodatkowany wyłącznie na Malcie.

Z kolei art. 23 ust. 1 lit. a Umowy stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie zwalniać taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem pkt. b (dotyczy on dochodów wskazanych w art. 10, 11, 12 i 13 Umowy, zatem nie ma zastosowania w niniejszej sprawie). Jeżeli jednak zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód (art. 23 ust. 1 lit. d Umowy).

W świetle powyższego, otrzymywane przez wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej powinno podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego w Polsce. Fakt otrzymania takiego wynagrodzenia będzie miał jednakże wpływ na ustalenie stawki podatku w Polsce, znajdującej zastosowanie do opodatkowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej (tj. w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych). Podatek będzie kalkulowany zgodnie z regułami wskazanymi w art. 27 ust. 8 Ustawy PDOF, tj.:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek wg skali,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy,
 3. ustaloną zgodnie z pkt. b) stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Postanowienie w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, że danego rodzaju dochód może podlegać opodatkowaniu w państwie źródła nie oznacza, że podatnik czy organ podatkowy mogą wybrać państwo, w którym dochód zostanie opodatkowany. Państwo źródła może zaś skorzystać z przysługującego mu prawa opodatkowania bądź nie, odpowiednio regulując tą kwestię w swoich wewnętrznych przepisach. Wybór dokonany przez państwo źródła nie wpływa natomiast na zastosowanie metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zważywszy na powyższe, sposób, w jaki Malta poddaje opodatkowaniu wynagrodzenie wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej, nie wpłynie na sytuację Wnioskodawcy na gruncie Ustawy PDOF. Oznacza to, iż ww. dochód będzie w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce, niezależnie od jego opodatkowania na Malcie. Przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyska w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie będzie uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podsumowując:

 • Wynagrodzenie otrzymywane od Spółki maltańskiej z tytułu pełnienia w niej funkcji Dyrektora podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Umowy.
 • Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując tzw. metodę wyłączenia z progresją określoną w art. 23 ust. 1 pkt. a) i d) Umowy oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PDOF.
 • Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał żadnego wpływu fakt czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym czy nie i w jakim stopniu.

Następnie, doprecyzowując własne stanowisko w sprawie w zakresie kwestii „zależności” pomiędzy zwolnieniem dochodu wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie zarządzającym w spółce na Malcie od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce a „sposobem uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie” Wnioskodawca podkreśla, iż zgodnie z art. 16 Umowy, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. W konsekwencji, na podstawie Umowy przychód uzyskany przez wnioskodawcę może być opodatkowany na Malcie. Jak wskazano zaś w art. 23 ust. 1 lit. a Umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b). Tym samym, Wnioskodawca wskazuje, iż na podstawie wyżej przytoczonych przepisów zależność pomiędzy zwolnieniem dochodu wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w organie zarządzającym w spółce na Malcie od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce a sposobem opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie rozumie w ten sposób, że Polska zwalnia ten dochód z opodatkowania, niezależnie od tego. czy na podstawie przepisów prawa maltańskiego dochód ten jest zwolniony z opodatkowania na Malcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Jak wynika z cytowanego przepisu, źródłem nieograniczonego obowiązku podatkowego jest miejsce zamieszkania podatnika w Polsce. Treść tego obowiązku odnosi się natomiast do całości dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez tego podatnika, tj. zarówno dochodów (przychodów) uzyskiwanych w Polsce, jak i zagranicznych. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się przy tym – stosownie do art. 3 ust. 1a ustawy – osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepis art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest – z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29-30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f – suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów (art. 9 ust. 1a).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zasadę powszechności opodatkowania (art. 9 ust. 1). Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada przy tym zróżnicowanie sposobu opodatkowania poszczególnych rodzajów dochodów (przychodów) osób fizycznych w oparciu o system przyporządkowywania ich do odpowiedniego źródła przychodów. Ustawodawca tworząc system opodatkowania dochodów osób fizycznych miał na względzie, że przysporzenia uzyskiwane przez osoby fizyczne mogą być skutkiem różnych rodzajów czynności i zdarzeń. Stworzył więc klasyfikację tych przysporzeń w oparciu o kryterium źródła przychodów i system ich opodatkowania uwzgledniający specyfikę poszczególnych źródeł przychodów.

Źródła przychodów zostały określone przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród nich ustawodawca wyodrębnił źródło: działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 ust. 1 pkt 7 omawianej ustawy). Zakres zastosowania powołanego przepisu obejmuje zarówno przychody z tytułu uczestnictwa w składzie zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych z siedzibą w Polsce, jak i zagranicznych osób prawnych.

W analizowanej sytuacji faktycznej Wnioskodawca będzie uzyskiwał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego w radzie zarządzającej Spółki maltańskiej. Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego:

 • Wnioskodawca zostanie powołany do pełnienia tej funkcji na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników;
 • w imieniu spółki maltańskiej działają jej dyrektorzy pełniący funkcje zarządcze oraz nadzorcze, co stanowi połączenie funkcji zarządu oraz rady nadzorczej istniejących w polskiej spółce kapitałowej;
 • Rada zarządzająca, w której funkcje będzie pełnił Wnioskodawca jest w rozumieniu prawa maltańskiego „radą zarządzającą spółki lub innym podobnym organem spółki” („the board of directors, or other comparable body however described”), o której mowa w art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Przyjmując za Wnioskodawcą, że Rada zarządzająca spółki maltańskiej, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję dyrektora, będzie organem zarządzającym spółki maltańskiej w rozumieniu przepisów maltańskich, należy stwierdzić, że opisana sytuacja mieści się w zakresie zastosowania art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy – z zastrzeżeniem art. 29-30f – pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali podatkowej określonej w tym przepisie.

Jednocześnie, omawiana ustawa zawiera szczególne unormowania dotyczące zasad obliczania podatku dochodowego w sytuacji, gdy podatnik o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce osiąga przychody zagraniczne. Ustawodawca zróżnicował te zasady w oparciu o kryterium istnienia regulacji umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, odnoszących się do opodatkowania ww. przychodów (art. 27 ust. 8-9a).

Stosownie do art. 27 ust. 8 omawianej ustawy, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z uwagi na wskazane okoliczności zdarzenia przyszłego oraz treść regulacji art. 4a i art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ocena sytuacji podatkowej Wnioskodawcy w zakresie objętym wnioskiem wymaga uwzględnienia postanowień umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, z późn. zm.).

Powołana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawiera m.in. regulacje odnoszące się do „wynagrodzeń dyrektorów”. Zgodnie z jej art. 16 wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zakres zastosowania powołanej regulacji obejmie więc sytuacje, w których spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. osoba ma miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie;
 2. osoba ta jest członkiem rady zarządzającej lub innego podobnego organu spółki;
 3. spółka ta ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie;
 4. osoba otrzymuje wynagrodzenia lub inne podobne należności z tytułu członkostwa w ww. organach spółki.

Należy przy tym wskazać, że zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d) umowy, w jej rozumieniu, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej: określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę, trust, a także każde inne zrzeszenie osób.

W myśl art. 3 ust. 1 lit. e) umowy, w jej rozumieniu, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej: określenie „spółka” oznacza każdą osobę prawną lub każdą jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną.

Stosownie do art. 3 ust. 1 lit. c) umowy, określenia „Umawiające się Państwo” i „drugie Umawiające się Państwo” oznaczają, zależnie od kontekstu, Polskę lub Maltę.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 2 umowy, przy jej stosowaniu w dowolnym czasie przez Umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej niezdefiniowane będzie miało takie znaczenie, jakie w tym czasie ma ono zgodnie z prawem tego Państwa dla celów podatków, do których ma zastosowanie niniejsza Umowa, przy czym jakiekolwiek znaczenie wynikające z ustawodawstwa podatkowego tego Państwa ma pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym temu pojęciu przez inne przepisy prawa tego Państwa.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. umowy, w jej rozumieniu określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze; określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie w zakresie dochodu osiąganego ze źródeł położonych tylko w tym Państwie.

Na gruncie art. 16 w zw. z art. 4 ust. 1 umowy, „osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce” to osoba fizyczna, która zgodnie z prawem Polski podlega w Polsce opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Chodzi zatem o osobę fizyczną, o której mowa w art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – osobę podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (art. 3 ust. 1 ww. ustawy).

Analogicznie, na gruncie art. 16 w zw. z art. 4 ust. 1 i art. 3 ust. 1 lit. e) umowy, „spółka mająca siedzibę w Malcie” to osoba prawna lub jednostka, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną, która zgodnie z prawem Malty podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze.

Umowa zawiera również tzw. normy kolizyjne, które regulują sposób określenia miejsca zamieszkania lub siedziby danej osoby w przypadku, gdy na gruncie prawa polskiego osobie tej można przypisać miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i jednocześnie na gruncie prawa maltańskiego – miejsce zamieszkania lub siedzibę w Malcie. I tak:

 • jeżeli stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 umowy osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obydwu Umawiających się Państwach, to jej status będzie określony według kryteriów wskazanych w art. 4 ust. 2 umowy;
 • jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to uważa się ją za mającą siedzibę tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu (art. 4 ust. 3).

Użyte w art. 16 umowy pojęcie „wynagrodzenie i inne podobne należności otrzymywane z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki” należy odczytywać z uwzględnieniem wytycznych wskazanych w art. 3 ust. 2 umowy. Co istotne, pojęcie „rada zarządzająca”, czy też „rada dyrektorów” (w dosłownym tłumaczeniu pojęcia użytego w wersji umowy w języku angielskim) określa rodzaj organu spółki, którego dotyczy ten przepis, a nie wskazuje jego nazwy w prawach umawiających się państw. Chodzi zatem o organ o charakterze kolegialnym (rada), który pełni funkcje zarządzania spółką.

W doktrynie wskazuje się, że użyte w angielskim brzmieniu art. 16 Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku (stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania wypracowany i stosowany przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD, w tym Polskę) określenie „board of directors” jest rozumiane w prawie angielskim jako główny organ odpowiadający za zarządzanie spółką który co prawda może delegować swoje kompetencje w zakresie kierowania działalnością gospodarczą spółki na jej innych pracowników, jednakże nie może im przekazać związanej z tym odpowiedzialności. Użyte we francuskim brzmieniu art. 16 Modelowej Konwencji określenie „member du conseil d’administration” podobnie wskazuje na organ pełniący funkcję zarówno zarządczą jak i nadzorczą. (Klaus Vogel on Double Taxation Convention. A commentary to the OECD-, UN-, US Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation on Income and Capital With Particular Reference to German Treaty Practise, Third Edition, Kluwer Law International, str. 956, Nb 11).

W odniesieniu do sytuacji uzyskiwania wynagrodzenia lub innych należności przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce pełniącą funkcje w maltańskiej spółce, regulacja art. 16 umowy znajdzie więc zastosowanie, jeśli funkcja ta polega na członkostwie w „radzie zarządzającą lub innym podobnym organie spółki” („radzie dyrektorów lub innej porównywalnej radzie, jakkolwiek określonej, nazwanej” „the board of directors, or other comparable body however described”) w znaczeniu tych pojęć funkcjonujących na gruncie wewnętrznego prawa maltańskiego dla celów podatków od dochodu. Chodzi tu więc o organ spółki maltańskiej o składzie, sposobie powołania, uprawnieniach i obowiązkach przypisanych w maltańskim prawie spółek „radzie zarządzającej” („radzie dyrektorów”; „the board of directors”), a nie jakikolwiek organ czy quasi-organ spółki maltańskiej, któremu nadano nazwę „rady zarządzającej” („the board of directors”) lub który wykonuje czynności o charakterze zarządczo -nadzorczym z polecenia czy z upoważnienia właściwej „rady zarządzającej” („the board of directors”).

Ponadto, omawiany przepis umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczy wyłącznie wynagrodzenia oraz innych należności, które są wypłacane z tytułu członkostwa w tak rozumianym organie, tj. z tytułu pełnienia obowiązków (realizacji zadań) wynikających z ustrojowego charakteru tego organu spółki maltańskiej określonego przepisami prawa maltańskiego, przypisanych do członków tego organu. Omawiane określenie nie obejmuje natomiast:

 • należności z tytułu innych funkcji pełnionych dodatkowo przez osoby będące członkami organu, o którym mowa w art. 16 umowy (np. funkcji doradcy, konsultanta);
 • należności z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach tego organu albo z tytułu współpracy z tym organem dla osób niebędących jego członkami.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym:

 • Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i jednocześnie według prawa maltańskiego podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Malcie – jest więc osobą mającą miejsce zamieszkania w Polsce w rozumieniu art. 16 polsko-maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Wnioskodawca będzie członkiem Rady zarządzającej Spółki maltańskiej, która – jak wskazał w opisie zdarzenia przyszłego – jest w rozumieniu prawa maltańskiego „radą zarządzającą spółki lub innym podobnym organem spółki”, o której mowa w art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu;
 • ww. spółka według prawa maltańskiego podlega opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania i jednocześnie, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, ma siedzibę w miejscowości położonej na terytorium Malty oraz swoją siedzibę ma również zarząd spółki i z tego miejsca zapadać będą główne decyzje w sprawach istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności spółki – ma siedzibę na terytorium Malty w rozumieniu art. 16 omawianej umowy;
 • Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie zarządzającej ww. spółki, obejmujące wyłącznie wynagrodzenie związane z pełnieniem obowiązków (realizacji zadań) wynikających z ustrojowego charakteru „rady zarządzającej spółki lub innego podobnego organu spółki” („the board of directors, or other comparable body however described”), o której mowa w art. 16 ww. umowy jako organu maltańskiej spółki kapitałowej, określonego przepisami prawa maltańskiego, tj. z wykonywaniem czynności zarządczych lub nadzorczych w Spółce maltańskiej.

Sytuacja opisana we wniosku mieści się zatem w zakresie zastosowania art. 16 polsko -maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W konsekwencji, wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę może być opodatkowane na Malcie.

Sposoby unikania podwójnego opodatkowania zostały określone w art. 23 omawianej umowy. Stosownie do art. 23 ust. 1 lit. a) umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Wobec powyższego, w odniesieniu do otrzymywanych przez Wnioskodawcę należności z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w radzie zarządzającej spółki maltańskiej mieszczących się w zakresie zastosowania art. 16 umowy, umowa przewiduje zwolnienie tych należności od opodatkowania w Polsce.

Na mocy art. 23 ust. 1 lit. d) umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek jej postanowieniami dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Uprawnienie określone w art. 23 ust. 1 lit. d) umowy jest realizowane na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powoływanym już w niniejszej interpretacji przepisem art. 27 ust. 8.

Należy przy tym podkreślić, że sposób określenia podatku wskazany w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie, gdy podatnik o nieograniczonym obowiązku podatkowym uzyskał zarówno:

 • dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych;
 • dochody podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ust. 1.

W świetle powyżej zaprezentowanych stwierdzeń i obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz przyjmując za Wnioskodawcą, że rada zarządzająca spółki maltańskiej, w której będzie pełnił funkcję dyrektora, jest organem, o którym mowa w art. 16 umowy polsko-maltańskiej należy wskazać, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tego tytułu podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy polsko-maltańskiej, tj. na Malcie i w Polsce. Jednocześnie należy wskazać, że w Polsce, by uniknąć podwójnego opodatkowania zastosowanie znajdzie tzw. metoda wyłączenia z progresją, określona w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. Umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w radzie zarządzającej spółki prawa maltańskiego będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym, jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, to dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku - od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Tutejszy organ nie ocenił stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej kwalifikacji podatkowej rady zarządzającej spółki maltańskiej na gruncie przepisów maltańskich, a w konsekwencji – na gruncie art. 16 Umowy oraz w części dotyczącej możliwości uznania obowiązków Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego za wpisujące się w zakres przedmiotowy czynności podlegających opodatkowaniu na zasadach wskazanych w art. 16 polsko-maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ocena tych kwestii sprowadzałaby się de facto do badania prawdziwości (zgodności z rzeczywistością) wskazanych przez Wnioskodawcę elementów opisu zdarzenia przyszłego, co pozostaje poza zakresem kompetencji tutejszego organu. Ponadto, kwestia ta jest regulowana wewnętrznym prawem maltańskim i nie mogłaby podlegać ocenie w interpretacji indywidualnej. Może być jednak przedmiotem postępowania dowodowego stosownych organów podatkowych.

Końcowo należy zastrzec, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora zarządzającego Spółki maltańskiej, o którym mowa w art. 16 ww. umowy polsko-maltańskiej. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od Spółki wynagrodzenie z innego tytułu niż wskazany powyżej – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.