0114-KDIP3-2.4011.199.2018.2.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie uznania spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Malty za zagraniczną spółkę kontrolowaną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r.) na wezwanie znak: 0114-KDIP3-2.4011.199.2018.1.MK z dnia 24 kwietnia 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Malty za zagraniczną spółkę kontrolowaną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Malty za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce i podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych od całości swoich przychodów (dochodów) niezależnie od miejsca położenia ich źródła.

Wnioskodawca od roku 2016 posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki kapitałowej, mającej swą siedzibę na terytorium Republiki Malty (dalej: „Spółka”).

Spółka jest rezydentem podatkowym Malty i podlega tam opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia ich źródła.

Przedmiot działalności Spółki, obejmuje realizacje inwestycji i transakcji kapitałowych i finansowych, zarządzanie, doradztwo gospodarcze oraz inwestycyjne, a także pośrednictwo w wykonywaniu tych czynności oraz inne usługi. Wnioskodawca zwraca jednak uwagę, że Spółka powstała w listopadzie 2016 r. i w roku 2017 nie prowadziła jeszcze działalności w pełnym, wskazanym wyżej zakresie. W roku 2017 Spółka:

 • uzyskała przychód z tytułu zapłaty należności wynikających z nabytych uprzednio przez Spółkę wierzytelności wobec spółki z siedzibą w Luksemburgu,
 • dokonała inwestycji polegających na nabyciu nieruchomości położonych na terenie Wielkiej Brytanii, oraz na nabyciu wierzytelności z tytułu pożyczek,
 • podjęła czynności zmierzające do inwestycji w nabycie nieruchomości we Francji - w 2017 r. nie doszło jeszcze do nabycia nieruchomości w tym kraju,
 • podjęła czynności związane ze świadczeniem usług doradztwa gospodarczego oraz pośrednictwa w sprzedaży udziałów, jednakże w roku 2017 nie uzyskała z tego tytułu przychodów.

Spółka w roku 2017 nie prowadziła działalności na terytorium Polski i nie uzyskała w Polsce dochodów. Spółka również nie posiadała w 2017 r. i nadal nie posiada w Polsce nieruchomości, ani udziałów i akcji w spółkach położonych w Polsce.

Jak wskazano wyżej, Spółka podlega na Malcie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od wszystkich swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródła ich uzyskania. Do przychodów osiągniętych przez Spółkę w roku 2017 zastosowanie miała obowiązująca na Malcie stawka podatku dochodowego w wysokości 35%. Spółka nie uzyskała przychodów, które byłyby zwolnione od podatku lub wyłączone z opodatkowania.

Wnioskodawca składając niniejszy wniosek dąży do potwierdzenia zasadności swojego stanowiska co do zakresu obowiązków wynikających z posiadania udziałów w Spółce w roku 2017, według stanu prawnego obowiązującego w roku 2017.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nr znak: 0114-KDIP3-2.40111.199.2018.1.MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w celu doprecyzowania przedstawionego stanu faktycznego poprzez wskazanie czy zgodnie z przepisem art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) i c) w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r.:

 • Spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Malty będzie spełniała warunki o których mowa w art. 30f ust. 1 pkt 3 lit. b, tj.: co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 • czy co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 9 maja 2018 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Spółka kapitałowa z siedzibą na Malcie (dalej: „Spółka Maltańska”) w roku 2017 uzyskała przychody z różnych źródeł, w tym przychody z tytułu zapłaty należności wynikających z nabytych uprzednio przez tę spółkę wierzytelności wobec spółki z siedzibą w Luksemburgu oraz przychody z nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii. Na potrzeby wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca zakłada, że Spółka Maltańska spełniała warunki, o których mowa o w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit b Ustawy PDOF.

Żaden z uzyskanych przez Spółkę Maltańską przychodów, o których - co powyżej Wnioskodawca wyraźnie zakłada - mowa jest w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit b Ustawy PDOF, nie podlegał opodatkowaniu stawką podatku dochodowego niższą o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również nie podlegał zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na Malcie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle okoliczności przedstawionych w opisie zaistniałego zdarzenia na Wnioskodawcy ciąży obowiązek rozliczenia podatku, o którym mowa w art. 30f ust. 1 PDOF, od dochodów uzyskanych przez Spółkę w roku 2017?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie jest „zagraniczna spółką kontrolowaną” w rozumieniu art. 30f ust. 3 PDOP, a tym samym, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek rozliczenia podatku, o którym mowa w art. 30f ust. 1 PDOP od dochodów uzyskanych przez Spółkę w roku 2017.

Na gruncie stanu prawnego obowiązującego w roku 2017, źródłem przychodów osoby fizycznej była m.in. działalność prowadzona przez „zagraniczną spółkę kontrolowaną” (art. 10 ust. 1 pkt 8a PDOF). Stosownie do art. 30f ust. 1 PDOF, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, wynosił 19% i podlega zapłacie w terminie wskazanym w art. 45 ust. 1aa PDOF, tj. do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Dla stwierdzenia, czy dochody Spółki mogą stanowić dla Wnioskodawcy wskazane wyżej źródło przychodów i rodzić po jego stronie obowiązek zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30f ust. 1 PDOF, niezbędne jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy Spółka spełniała warunki uznania jej za „zagraniczną spółkę kontrolowaną”. Definicję legalną tego pojęcia zawiera art. 30f ust. 3 PDOF.

W świetle art. 30f PDOF „zagraniczną spółką kontrolowaną” jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej

- stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo

 1. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Jak wynika z przedstawionego opisu zaistniałego zdarzenia, zarówno siedziba Spółki, jak i jej organu zarządzającego mieści się na Malcie. Z tego też względu:

 • nie zachodzi sytuacja określona w pkt 1 powyższego przepisu, bowiem:

-Malta nie jest krajem wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 PDOF,

 • siedziba zarządu Spółki również nie mieści się na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 Ustawy PDOF
 • nie zachodzi sytuacja określona w pkt 2 powyższego przepisu, bowiem pomiędzy Rzeczpospolita Polską i Republiką Malty zawarta została w dniu 7 stycznia 1994 r. umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, której art. 26 stanowi podstawę prawną do uzyskiwania informacji od organów podatkowych Malty.

Odnosząc się z kolei do pkt 3 powyższego przepisu należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, że dla uznania Spółki za „zagraniczna spółkę kontrolowaną” przesłanki wskazane w tym przepisie (ppkt a-c) powinny zaistnieć łącznie. Tymczasem, jak wynika z opisu zaistniałego zdarzenia, nie została spełniona przesłanka wskazana w ppkt c), bowiem:

 • stosownie do obowiązujących na Malcie przepisów o podatku dochodowym, osiągnięte przez Spółkę w roku 2017 dochody podlegały opodatkowaniu według stawki 35%, tj. wg stawki wyższej niż wskazana w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • nie zaistniała sytuacja, by Spółka uzyskała przychody wymienione w ppkt b), które podlegały na Malcie zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym; jak już wskazano wyżej, uzyskane przez Spółkę dochody polegały opodatkowaniu na Malcie według stawki wyższej niż 19% i nie korzystały ze zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania.

Z uwagi zatem na niespełnienie przez Spółkę żadnej z przesłanek definicji z art. 30f ust. 3 (pkt 1-3) PDOF, koniecznych do uznania jej za „zagraniczną Spółkę kontrolowaną”, działalność Spółki nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8a Ustawy PDOP, a tym samym, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty w Polsce podatku od dochodów osiągniętych przez Spółkę w roku 2017.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzono regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy).

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Jednym ze źródeł przychodów jest w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym – zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd – przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu.

Nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółkę”, a jedynie taka, która spełniać będzie warunki określone w art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym (wg stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2017 r.), podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30f ust. 2 ww. ustawy (wg stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2017 r.) użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

– nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Warunki uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną wskazuje art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wg stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2017 r.).

Zgodnie z powyższym przepisem zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej

– stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo

 1. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z dnia 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Zatem, o uznaniu zagranicznej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną decydują następujące kryteria:

 • kraj (terytorium) siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,
 • stopień powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikający z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,
 • stawka podatku dochodowego obowiązująca w państwie jej rezydencji podatkowej, rodzaj uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę przychodów.

Samodzielną podstawę uznania takiej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną stanowi sytuacja, w której zagraniczna spółka:

 • posiada siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Listę tych krajów i terytoriów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 600) oraz Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 599);
 • posiada siedzibę lub zarząd w państwie niewymienionym w ww. rozporządzeniu, z którym ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych).

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym uzupełnionym na wezwanie organu podatkowego, Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce i podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych od całości swoich przychodów (dochodów) niezależnie od miejsca położenia ich źródła. Wnioskodawca od roku 2016 posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki kapitałowej, mającej swą siedzibę na terytorium Republiki Malty. Spółka jest rezydentem podatkowym Malty i podlega tam opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia ich źródła. Do przychodów osiągniętych przez Spółkę w roku 2017 zastosowanie miała obowiązująca na Malcie stawka podatku dochodowego w wysokości 35%. Przedmiot działalności Spółki, obejmuje realizacje inwestycji i transakcji kapitałowych i finansowych, zarządzanie, doradztwo gospodarcze oraz inwestycyjne, a także pośrednictwo w wykonywaniu tych czynności oraz inne usługi. Spółka kapitałowa z siedzibą na Malcie w roku 2017 uzyskała przychody z różnych źródeł, w tym przychody z tytułu zapłaty należności wynikających z nabytych uprzednio przez tę spółkę wierzytelności wobec spółki z siedzibą w Luksemburgu oraz przychody z nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii. Na potrzeby wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca zakłada, że Spółka Maltańska spełniała warunki, o których mowa o w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit b Ustawy PDOF. Żaden z uzyskanych przez Spółkę Maltańską przychodów, o których mowa jest w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit b Ustawy PDOF, nie podlegał opodatkowaniu stawką podatku dochodowego niższą o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również nie podlegał zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na Malcie.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy zakresu obowiązków wynikających z posiadania udziałów w Spółce mającej siedzibę na Malcie w roku 2017, w świetle uregulowań art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych według stanu prawnego obowiązującego w roku 2017.

Wskazać należy, że Republika Malty nie została wymieniona w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W dniu 7 stycznia 1994 r. została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256). Natomiast w dniu 6 kwietnia 2011 r. został podpisany w Warszawie Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. Nr 283, poz. 1661).

Zatem, w przedstawionych okolicznościach nie będą miały zastosowania regulacje przepisu art. 30f ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku zagranicznej spółki posiadającej siedzibę lub zarząd w państwie innym, niż wymienione w pkt 1 i 2 art. 30f ust. 3 ww. ustawy, za zagraniczną spółkę kontrolowaną zostanie uznana zagraniczna spółka spełniająca łącznie przesłanki wynikające z powołanego powyżej art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy.

Pierwszy warunek odwołuje się do określonego poziomu kontroli, którego osiągnięcie oznaczać będzie, że podatnik wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie zagranicznej spółki kontrolowanej. Warunek ten zostanie zatem uznany za spełniony, gdy podatnik będący polskim rezydentem posiadał będzie nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, nie mniej niż 25% udziałów w spółce zagranicznej.

Wyjaśnić należy, że udział w spółce zagranicznej ustalany jest poprzez odwołanie do udziału w kapitale spółki zagranicznej, praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących spółki zagranicznej, jak również praw do uczestnictwa w zyskach tej spółki.

Drugi warunek odnosi się do charakteru przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę. Spółka taka zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, jeżeli co najmniej 50% jej przychodów osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (przychody o charakterze pasywnym).

Trzecim warunkiem zastosowania przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej jest zlokalizowanie zagranicznej spółki w państwie stosującym opodatkowanie niższe o co najmniej 25% od nominalnej stawki określonej w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bądź w państwie tym przychody te, są zwolnione albo wyłączone z opodatkowania.

Warunek ten nie dotyczy jednakże zwolnień, których źródłem są przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.), przewidujące wyłączenie z opodatkowania określonych dochodów z uwagi na fakt, że uzyskującym przychody z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie należącym do UE i EOG (por. art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W świetle zaprezentowanego opisu stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia oraz w kontekście powołanych regulacji prawnych stwierdzić należy, że spółka maltańska nie będzie dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca uznanie ww. spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną na podstawie art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przesłanka dotycząca zlokalizowania zagranicznej spółki w państwie stosującym opodatkowanie niższe o co najmniej 25% od nominalnej stawki określonej w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bądź w państwie tym przychody te, są zwolnione albo wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym na Malcie.

Warunek ten nie został uznany za spełniony, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca w odpowiedzi na wezwanie organu w 2017 roku uzyskane przez Spółkę mającą siedzibę na Malcie dochody polegały opodatkowaniu na Malcie według stawki wyższej (35%) niż wskazana w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie korzystały ze zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania.

W konsekwencji, dochód jaki Wnioskodawca uzyskał z tytułu posiadania 100% udziałów w zagranicznej spółce z siedzibą na Malcie w 2017 roku, nie będzie opodatkowany w Polsce jako dochód z zagranicznej spółki kontrolowanej na podstawie art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych według stanu prawnego obowiązującego w 2017 r.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14 na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach – (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z poźn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy)

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.