0114-KDIP2-1.4010.412.2018.3.MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem po stronie Spółki Przejmującej nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 5 października 2018 r. (data wpływu 8 października 2018 r.) oraz piśmie z dnia 22 listopada 2018 r. (data nadania 22 listopada 2018 r., data wpływu 22 listopada 2018 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie organu z dnia 20 listopada 2018 r. (data nadania 21 listopada, data doręczenia 21 listopada 2018 r.) Nr 0114-KDIP3-2.4011.528.2018.3.AK, 0114-KDIP2-1.4010.412.1.2018.MR oraz 0114-KDIB4.4014.393.2018.3.AD o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem po stronie Spółki Przejmującej nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem po stronie Spółki Przejmującej nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania:
  Pan X
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:
  Pan Y

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X. ("Wnioskodawca") wraz z Y. („Zainteresowanym”) i funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych („Fundusz”) są akcjonariuszami Spółki Akcyjnej specjalizującej się w usługach w zakresie cyberbezpieczeństwa („Spółka”). Wnioskodawca i Zainteresowany są polskimi rezydentami podatkowymi.

Spółka prowadzi obecnie działalność w zakresie bezpieczeństwa w sieci. W jej ramach świadczy swoim klientom dwa rodzaje usług. Jedną z nich są oferowane przez Spółkę klientom indywidualnym (tj. osobom fizycznym - konsumentom bądź osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą) kompleksowe usługi wsparcia Cyber, świadczone w przypadku zidentyfikowania przez użytkownika sieci internetowej nieautoryzowanej aktywności takiej jak w szczególności:

 • utrata dostępu do konta na portalach społecznościowych;
 • wycieki danych;
 • atak hakerski;
 • przejęcie tożsamości internetowej bądź kradzież środków zgromadzonych w portfelu wirtualnym („Działalność Wydzielana” albo „Usługa Cyber”).

W ramach Działalności Wydzielanej Spółka oferuje swoim klientom dostępny przez całą dobę serwis techniczny, który następnie prowadzi klientów przez wszystkie techniczne i formalne procesy związane z rozwiązaniem zgłoszonego przez nich problemu. Jedną z kluczowych wartości dla klienta z tytułu usług świadczonych przez Spółkę jest pozostawanie Spółki w gotowości do reprezentowania go w procedurach reklamacyjnych w sytuacjach takich jak wymienione powyżej, w szczególności utrata dostępu do konta w serwisach internetowych zabezpieczonych loginem i hasłem, w tym w serwisach społecznościowych.

Ponadto, należy podkreślić, iż Działalność Wydzielana nie polega wyłącznie na pomocy klientom, którzy już padli ofiarą ataku hakerskiego. Strategią Spółki jest też informowanie o aktualnych zagrożeniach, które mogą dotknąć każdego użytkownika internetu w sposób maksymalnie przystępny, czytelny i ciekawy (infograficzny) w celu antycypowania zagrożeń pojawiających się w cyberprzestrzeni oraz ich unikania w przyszłości. Innymi słowy, Spółka kieruje się w ramach Działalności Wydzielanej również szeroko rozumianą misją edukacyjną skierowaną do swoich klientów.

Co ważne, oferta skorzystania z Usługi Cyber jest dedykowana klientom banków. Spółka dotychczas nawiązała współpracę z jednym bankiem na gruncie umowy o współpracę („Umowa o współpracę”), która umożliwiła dostęp do bazy klientów banku. Dzięki udostępnieniu infrastruktury informatycznej przez bank, klient ma możliwość zawarcia umowy ze Spółką za pośrednictwem systemu transakcyjnego banku bądź w jego placówkach. Docelowo, Spółka zamierza sukcesywnie rozszerzać świadczenie Usługi Cyber w ramach Działalności Wydzielanej również na rzecz klientów innych instytucji finansowych.

Cechą charakterystyczną Działalności Wydzielanej jest zatem nie tylko zakres Usługi Cyber dedykowany bezpieczeństwu w sieci osób fizycznych, ale też podstawowy kanał dystrybucji, którym jest instytucja finansowa (bank) dająca Spółce dostęp do klientów.

Działalność Wydzielana oparta jest przede wszystkim na wspomnianej powyżej Umowie o współpracę, w której Spółka zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania zasad i właściwego korzystania z systemów informatycznych banku, a bank udostępnia Spółce m.in. dane osobowe i dane biometryczne klientów oraz umożliwia klientowi złożenie wniosku o zawarcie umowy ze Spółką za pośrednictwem placówki, infolinii bądź systemu transakcyjnego banku.

Jeżeli klient banku wyrazi wolę zawarcia umowy ze Spółką na świadczenie Usług Cyber, akceptuje Regulamin Świadczenia Usługi Cyber („Regulamin”), na podstawie którego Spółka zobowiązuje się na rzecz klienta do nieodpłatnego:

 • udzielenia klientowi pomocy i wsparcia w zebraniu, zabezpieczeniu informacji dotyczących okoliczności związanych z wystąpieniem zdarzenia skutkującego zagrożeniem bezpieczeństwa sieciowego klienta;
 • pozostawania w gotowości do udzielenia klientowi pomocy i wsparcia oraz reprezentowania go w procedurach reklamacyjnych, w sytuacji utraty przez klienta dostępu do konta w serwisach, do których dostęp wymaga dodatkowego uwierzytelnienia , w tym w serwisach społecznościowych;
 • prowadzenia bieżącej działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa poprzez zdalne informowanie klientów, w tym za pomocą e-maila lub komunikatora m.in. o aktualnych zagrożeniach dotyczących urządzeń końcowych oraz o możliwych sposobach zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Drugim rodzajem usług świadczonych przez Spółkę jest tzw. innowacyjna usługa Digital Fingerprints („Usługa Digital Fingerprints”) dedykowana instytucjom finansowym, która opiera się na biometrii behawioralnej, tj. technologii analizującej zachowania użytkowników strony internetowej („Działalność Pozostająca”). Na podstawie weryfikowanych w ramach usługi zachowań użytkownika sieci, tworzony jest jego unikatowy profil biometryczny, który pozwala następnie potwierdzić jego tożsamość.

Działalność Pozostająca głównie koncentruje się na usprawnieniu procesów uwierzytelniania klientów przez instytucję finansową w sposób zapewniający maksymalny poziom bezpieczeństwa i chroniący przed cyberprzestępcami wykorzystującymi tradycyjny sposób uwierzytelniania do popełniania czynów zabronionych ze szkodą dla instytucji finansowych i ich klientów. W efekcie, Spółka rozwija nowoczesne narzędzia takie jak m.in.:

 1. profilowanie kontekstowe - polega na wykorzystywaniu danych osobowych klientów i badaniu częstości korzystania z systemu informatycznego (np. systemu transakcyjnego banku) w danym kontekście np. pora dnia, adres IP, za pomocą którego uzyskano dostęp do systemu, środowisko uruchomieniowe klienta oraz wiele innych. To podejście pozwala na zmniejszenie ryzyka korzystania z systemu poprzez reagowanie w sytuacjach nietypowych;
 2. uwierzytelnianie ciągłe - oznacza, iż uwierzytelnianie nie jest wykonywane tylko w jednym punkcie w czasie (na przykład podczas logowania), a podczas całego trwania sesji. Jedną z metod uwierzytelniania jest pasywna biometria behawioralna, która opiera się na analizie zachowania użytkownika w celu uwierzytelnienia.

Należy podkreślić, iż podstawową cechą odróżniającą Działalność Wydzielaną od Działalności Pozostającej jest grupa docelowa klientów Spółki, gdyż w przypadku Działalności Wydzielanej jest to klient indywidualny, a Usługi Digital Fingerprints w ramach Działalności Pozostającej są skierowane do klienta korporacyjnego, przede wszystkim instytucji finansowych. Kolejnym czynnikiem mającym istotne znaczenie przy porównywaniu obu rodzajów działalności Spółki jest faza rozwoju. Działalność Wydzielana została już wdrożona przez Spółkę na gruncie Umowy o współpracę z jednym z banków i jest świadczona na rzecz klientów na podstawie Regulaminu.

Z drugiej strony, Działalność Pozostająca znajduje się na etapie rozwoju wewnątrz Spółki i w dalszym ciągu trwają prace nad przygotowaniem najbardziej optymalnych rozwiązań w celu rozpoczęcia oferowania Usługi Digital Fingerprints podmiotom zewnętrznym. Ponadto, Spółka pragnie nadmienić, że zamierza wystąpić o dofinansowanie projektu Digital Fingerprints ze środków publicznych i wniosek dotyczył będzie jedynie usług wchodzących w zakres Działalności Pozostającej.

Obecnie, Wnioskodawca, Zainteresowany, Fundusz oraz Spółka planują reorganizację działalności Spółki w celu usprawnienia zarządzania i wyodrębnienia ze swojej struktury usług będących na innym etapie rozwoju i świadczonych na rzecz innego typu klientów („Podział”). Reorganizacja ma polegać na przeniesieniu części majątku Spółki w postaci Działalności Wydzielanej do majątku sp. z o.o., która zostanie utworzona wraz z rejestracją Podziału („Spółka Przejmująca”).

Przeniesienie majątku odbędzie się w trybie podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, dalej: „KSH”).

Zgodnie z planem Podziału, na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione m.in. Umowa o współpracę oraz umowy zawarte z klientami Wnioskodawcy na podstawie Regulaminu. W konsekwencji, w ramach tzw. sukcesji generalnej stroną tych umów w miejsce Spółki stanie się Spółka Przejmująca bez konieczności otrzymywania zgód kontrahentów (klientów) Spółki (art. 531 KSH).

W oparciu o ww. umowy, Działalność Wydzielana będzie w pełnym zakresie kontynuowana przez Spółkę Przejmującą. Wszystkie czynności przygotowawcze do transakcji będą zatem dokonane w taki sposób, by na dzień rejestracji Podziału Spółka Przejmująca była w pełni gotowa z perspektywy prawnej i biznesowej do natychmiastowego podjęcia Działalności Wydzielanej, a także by zachowana została ciągłość między funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Spółce i Spółce Przejmowanej.

Przed Podziałem, Spółka zamierza dokonać reorganizacji obecnej działalności w zakresie Cyber poprzez wyodrębnienie Działalności Wydzielanej, tj. w szczególności Umowy o współpracę i Regulaminu.

Wspomniane wyodrębnienie będzie miało swoje odzwierciedlenie m.in. w strukturze organizacyjnej Spółki. W celu dokonania wyodrębnienia organizacyjnego działalności powiązanej z usługą Cyber, Spółka dokona zmiany struktury organizacyjnej poprzez uchwałę zarządu Spółki tworzącą regulamin organizacyjny („Regulamin Organizacyjny”) i wydzielenie usługi Cyber oraz utworzenie dwóch departamentów: Departamentu Cyber („Departament Cyber”) oraz Departamentu Digital Fingerprints („Departament Digital Fingerprints”).

W świetle nowej struktury organizacyjnej Spółki, Departament Cyber będzie miał przypisane kompetencje w zakresie pełnej obsługi świadczonej Usługi Cyber oraz wsparcie księgowe, prawne i rozliczenia. Należy podkreślić, iż zadania Departamentu Cyber obejmować będą działalność podstawową sensu stricto, tj. świadczenie Usługi Cyber na rzecz klientów Spółki. Natomiast, funkcje uzupełniające np. w zakresie obsługi administracyjnej, kadrowej czy logistyki będą realizowane na rzecz Departamentu przez inne jednostki Spółki, gdyż są to tzw. funkcje wsparcia, a zatem dotyczą Spółki jako całości.

Ponadto, w ramach nowej struktury organizacyjnej Działalność Pozostająca Spółki będzie świadczona przez Departament Digital Fingerprints.

W celu dokonania wyodrębnienia finansowego, Spółka będzie prowadzić ewidencję, z której wynikać będzie przypisanie do Departamentu Cyber konkretnych składników majątkowych i pracowników. Ponadto, przyporządkowane będą mu odrębny budżet oraz plan finansowy. W systemie księgowym przychody i koszty ewidencjonowane będą zgodnie z miejscem ich powstawania (w ramach Departamentu Cyber będzie można wyróżnić Miejsca Powstawania Kosztów [„MPK”], dzięki którym możliwe będzie przypisanie kosztów bezpośrednich Departamentu). Ponadto, do Departamentu Cyber możliwe będzie przyporządkowanie kosztów pośrednich (np. koszty prowizji bankowych; koszty biura rachunkowego; koszty prawników) według klucza 50/50.

Tak zaewidencjonowane koszty i przychody pozwolą wyodrębnić finansowo oraz ocenić efektywność ekonomiczną oddzielnie w odniesieniu do Departamentu Cyber oraz Departamentu Digital Fingerprints (Działalności Pozostającej).

Na dzień Podziału, wyodrębnione i przenoszone na rzecz Spółki Przejmującej składniki materialne i niematerialne będą składać się m.in. z następujących elementów („Przedmiot Transakcji”):

 • kapitał ludzki, tj. pracowników operacyjnych (merytorycznych) posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie do świadczenia Usługi Cyber;
 • Umowę o współpracę oraz Regulamin;
 • dedykowany system informatyczny wraz z aplikacjami i niezbędnym sprzętem (komputery, drukarki itp.);
 • prawa i obowiązki z innych odpowiednich umów zawartych przez Spółkę;
 • (Spółka Przejmująca przejmie prawa i obowiązki z ww. umów ex lege na zasadach sukcesji uniwersalnej o czym było wspomniane powyżej);
 • aktywa materialne, w postaci sprzętu biurowego i wyposażenia biura (komputery, monitory, telefony, meble biurowe), przypisane do Departamentu Cyber;
 • rozrachunki z kontrahentami w zakresie związanym z prowadzeniem Działalnośći Wydzielanej, w tym przede wszystkim należności Spółki w stosunku do kontrahentów (co do zasady, obejmujące zobowiązania finansowe powstałe przed dniem Podziału oraz określone co do wartości i terminu, a jeszcze niezapłacone);
 • zobowiązania Spółki wobec innych podmiotów, z którymi łączą Spółkę relacje gospodarcze - przykładowo, z tytułu korzystania z systemów informatycznych, usług telekomunikacyjnych - o ile takie wystąpią na moment Podziału - w odpowiedniej części przypisanej do Departamentu Cyber.

Zgodnie z przepisami KSH, wyceny majątku Działalności Wydzielanej i Działalności Pozostającej zostaną dokonane na dowolny dzień miesiąca poprzedzający ogłoszenie planu Podziału. W praktyce wyceny te zostaną dokonane na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia planu Podziału. Od dnia dokonania wycen do dnia wydzielenia Spółka będzie prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej oraz profilu prowadzenia działalności innych niż wynikające z normalnej działalności.

Na skutek Podziału akcjonariusze Spółki, tj. Wnioskodawca, Zainteresowany i Fundusz obejmą udziały Spółki Przejmującej (objęcie udziałów nastąpi wraz z rejestracją Podziału w sądzie rejestrowym, które będzie równoznaczne z powstaniem nowego podmiotu prawnego - Spółki Przejmowanej). Łączna wartość udziałów (wartość emisyjna zgodnie z definicją art. 5a pkt 29a Ustawy o PIT), które obejmą Wnioskodawca, Zainteresowany i Fundusz, odpowiadać będzie wartości majątku Działalności Wydzielanej. Udział kapitałowy Wnioskodawcy, Zainteresowanego i Funduszu w Spółce Przejmującej wyrażony procentowo będzie odpowiadał udziałowi każdego z tych wspólników w Spółce, a wartość emisyjna udziałów każdego ze wspólników w Spółce Przejmującej zależeć będzie od wartości rynkowej Działalności Wydzielanej. Wnioskodawca pragnie również podkreślić, iż w związku z Podziałem nie jest przewidziana wypłata dopłat w gotówce na rzecz wspólników Spółki.

Ponadto, jak wspomniano powyżej, do Przedmiotu Transakcji zostaną przypisani pracownicy Wnioskodawcy odpowiedzialni za prowadzenie Działalności Wydzielanej na rzecz Spółki Przejmującej, przypisani do Departamentu Cyber. Podział będzie stanowił tzw. przejście zakładu pracy zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 t.j.).

Biorąc pod uwagę powyższy opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca pragnie ponownie podkreślić, iż zasadniczym celem dokonywanej restrukturyzacji jest podniesienie efektywności zarówno Działalności Wydzielanej, jak i Działalności Pozostającej poprzez ich wykonywanie przez odrębne podmioty prawa, co jest uzasadnione w szczególności innym rodzajem klienta oraz fazą rozwoju. Wnioskodawca, Zainteresowany, Fundusz oraz Spółka doszli do wniosku, iż z punktu widzenia ładu korporacyjnego, koordynacji różnorodnych projektów w ramach Działalności Wydzielanej i Działalności Pozostającej oraz odpowiedniego podziału ryzyka (którego poziom jest inny w obu przypadkach) taka struktura będzie najbardziej optymalna.

Końcowo, Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż w skład Przedmiotu Transakcji nie będą wchodziły nieruchomości.

Pismem z dnia 20 listopada 2018 r. Nr KDIP3-2.4011.528.2018.3.AK, 0114-KDIP2-1.4010.412.1.2018.MR oraz 0114-KDIB4.4014.393.2018.3.AD wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez:

 1. Wykazanie interesu prawnego w uzyskaniu interpretacji indywidualnej w zakresie ww. podatków przez Zainteresowanego niebędącego stroną postepowania, tj. Pana Y. – tj. wykazanie, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stanowi dla ww. Zainteresowanego indywidualną sprawę prawnopdatkową uprawniającą do uznania go za podmiot zainteresowany w zakresie uzyskania interpretacji indywidualnej w przedmiocie ww. podatków.
 2. Doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku poprzez wskazanie:
  1. czy Pan Y (Zainteresowany niebędący strona postepowania) planuje utworzenie wskazanej we wniosku sp. z o.o. Spółka Przejmujaca), tj. czy będzie podmiotem tworzącymi spółkę,
  2. czy też Pan Y przystąpi do spółki, kiedy ta już powstanie,
  3. z jakiego podmiotu zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą : Umowa o współpracę, umowy zawarte z klientami oraz pracownicy jakiego podmiotu zostaną przypisani do Przedmiotu Transakcji; czy podmiotem tym będzie Pan Y, spółka dzielona, czy też inny podmiot (jaki?).
 3. Gdzie (w jakim budynku) będzie prowadziła działalność Spółka Przejmująca po przejęciu Działalności Wydzielanej, czy będzie korzystała z pomieszczeń Spółki Dzielonej na podstawie np. zawartej umowy podnajmu i czy w związku z powyższym po tronie kosztowej Spółki Przejmującej będą widniały zobowiązania za ww. podnajem.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w skład Działalności Wydzielanej (Departamentu Cyber) będą wchodziły aktywa materialne i niematerialne, z drugiej zaś strony Wnioskodawca wskazuje, że nie będą wchodziły nieruchomości.

 1. Czy Spółka Dzielona po podziale będzie świadczyła odpłatnie na rzecz Spółki Przejmującej usługi np. księgowe, prawne, rozliczania.
 2. Czy po podziale Spółka Przejmująca i Dzielona będą świadczyły wzajemnie na swoją rzecz jakiekolwiek inne dodatkowe usługi, i czy ewentualne funkcjonowanie po podziale zarówno Spółki Przejmującej jak i Dzielonej będzie możliwe bez świadczenia ww. usług (w tym np. usług podnajmu powierzchni biurowych, świadczenia usług księgowych, prawnych, rozliczeń).
 3. Czy Działalność Wydzielona w ramach podziału stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz Działalność Pozostająca w Spółce po podziale również będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 4. Podanie czy podział Spółki przez wydzielenie zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jednym z głównych celów tego podziału nie będzie unikniecie lub uchylenie się od opodatkowania.
 5. Przeformułowanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 „Czy opisana powyżej Działalność Wydzielana oraz Działalność Pozostająca stanowić będą na moment Podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT?” oraz przedstawienie własnego stanowiska do ponownie zadanego pytania.

Pismem z dnia 22 listopada 2018 r. (data wpływu 22 listopada 2018 r.) w wyznaczonym terminie Wnioskodawca dokonał uzupełnienia braków wniosku i wskazał, że:

Pan Y. jest jednym z akcjonariuszy Spółka Akcyjna, tj. Spółki Dzielonej. W ramach planowego procesu podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Pan Y. jest jedną z osób planujących utworzenie nowej spółki sp. z o.o., tj. Spółki Przejmującej.

Na skutek Podziału akcjonariusze Spółki Dzielonej, tj. Pan X. (Wnioskodawca), Pan Y. (Zainteresowany) i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) obejmą udziały Spółki Przejmującej (objęcie udziałów nastąpi wraz z rejestracją Podziału w sądzie rejestrowym, które będzie równoznaczne z powstaniem nowego podmiotu prawnego - Spółki Przejmującej). W rezultacie, Pan X, Pan Y i Fundusz będą podmiotami tworzącymi Spółkę Przejmującą.

Wobec powyższego, Zainteresowany niewątpliwe będzie uczestniczył w tym samym zdarzeniu przyszłym zgodnie z art. 14r § 1 Ordynacji podatkowej, a jego interes prawny polega na uzyskaniu potwierdzenia stanowiska, iż w związku z Podziałem po jego stronie nie powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT i w konsekwencji Spółka Przejmująca nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4c Ustawy o PIT (pytanie dotyczące Spółki Przejmującej zadane przez Zainteresowanego jako osobę planującą utworzenie spółki w zw. z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Pan Y jest jednym z akcjonariuszy Spółka Akcyjna, tj. Spółki Dzielonej. W ramach planowego procesu podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Pan Y jest jedną z osób planujących utworzenie nowej spółki sp. z o.o., tj. Spółki Przejmującej.

Na skutek Podziału akcjonariusze Spółki Dzielonej, tj. Pan X (Wnioskodawca), Pan Y (Zainteresowany) i Fundusz obejmą udziały Spółki Przejmującej (objęcie udziałów nastąpi wraz z rejestracją Podziału w sądzie rejestrowym, które będzie równoznaczne z powstaniem nowego podmiotu prawnego - Spółki Przejmującej). W rezultacie Pan Y będzie jedną z osób tworzących sp. z o.o. - Spółkę Przejmującą. Pan Y będzie wspólnikiem Spółki Przejmującej już w momencie jej powstania/rejestracji w sądzie rejestrowym.

Podmiotem będącym stroną Umowy o współpracę, umów zawartych z klientami oraz pracownikami przypisanymi do Przedmiotu Transakcji jest Spółka Akcyjna, tj. Spółka Dzielona.

Pytania nr 4 i 5 wniosku zostały zadane przez Pana X. (Wnioskodawcę) i dotyczą podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych należnego od Spółki Przejmującej (tj. sp. z.o.o.). Niemniej jednak, Spółka Przejmująca nie została jeszcze zarejestrowana, a zatem pytania te zostały zadane w trybie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, tj. przez osobę planującą utworzenie spółki (Pan Y jest obecnie akcjonariuszem spółki Spółka Akcyjna - Spółki Dzielonej i stanie się wspólnikiem sp. z o.o. - Spółki Przejmującej wraz z jej zarejestrowaniem w sądzie rejestrowym w ramach podziału przez wydzielenie).

Spółka Przejmująca będzie miała siedzibę w tym samym budynku, w którym mieści się siedziba Spółki Dzielonej. Niemniej jednak, Spółka Przejmująca będzie zajmować inne pomieszczenia niż Spółka Dzielona i zawrze oddzielną umowę najmu z właścicielem budynku, która będzie obejmować jedynie pomieszczenia zajmowane przez Spółkę Przejmującą. Spółka Przejmująca oraz Spółka Dzielona nie planują zawierania umowy podnajmu.

Spółka Dzielona po podziale nie będzie świadczyć odpłatnie na rzecz Spółki Przejmującej żadnych usług. Spółka Przejmująca i Dzielona nie będą świadczyć wzajemnie na swoją rzecz jakichkolwiek innych dodatkowych usług. Wszelkie usługi księgowe, prawne, rozliczeń itp. będą nabywane przez każdą ze Spółek we własnym zakresie. Spółka Przejmująca będzie miała siedzibę w tym samym budynku, w którym mieści się siedziba Spółki Dzielonej. Niemniej jednak, Spółka Przejmująca będzie zajmować inne pomieszczenia niż Spółka Dzielona i zawrze oddzielną umowę najmu z właścicielem budynku, która będzie obejmować jedynie pomieszczenia zajmowane przez Spółkę Przejmującą. Spółka Przejmująca oraz Spółka Dzielona nie planują zawierania umowy podnajmu.

Zdaniem Wnioskodawcy, Działalność Wydzielana w ramach podziału będzie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa oraz Działalność Pozostająca w Spółce Dzielonej po podziale również będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Przed Podziałem, Spółka dzielona zamierza dokonać reorganizacji obecnej działalności w zakresie Cyber poprzez wyodrębnienie Działalności Wydzielanej, tj. w szczególności Umowy o współpracę i Regulaminu.

Wspomniane wyodrębnienie będzie miało swoje odzwierciedlenie m.in. w strukturze organizacyjnej Spółki dzielonej. W celu dokonania wyodrębnienia organizacyjnego działalności powiązanej z usługą Cyber, Spółka dzielona dokona zmiany struktury organizacyjnej poprzez uchwałę zarządu Spółki dzielonej tworzącą regulamin organizacyjny („Regulamin Organizacyjny”) i wydzielenie usługi Cyber oraz utworzenie dwóch departamentów: Departamentu Cyber („Departament Cyber”) oraz Departamentu Digital Fingerprints („Departament Digital Fingerprints”).

W świetle nowej struktury organizacyjnej Spółki dzielonej, Departament Cyber będzie miał przypisane kompetencje w zakresie pełnej obsługi świadczonej Usługi Cyber oraz wsparcie księgowe, prawne i rozliczenia. Należy podkreślić, iż zadania Departamentu Cyber obejmować będą działalność podstawową sensu stricto, tj. świadczenie Usługi Cyber na rzecz klientów Spółki dzielonej. Natomiast, funkcje uzupełniające np. w zakresie obsługi administracyjnej, kadrowej czy logistyki będą realizowane na rzecz Departamentu przez inne jednostki Spółki dzielonej, gdyż są to tzw. funkcje wsparcia, a zatem dotyczą Spółki dzielonej jako całości.

Ponadto, w ramach nowej struktury organizacyjnej Działalność Pozostająca Spółki dzielonej będzie świadczona przez Departament Digital Fingerprints.

W celu dokonania wyodrębnienia finansowego, Spółka dzielona będzie prowadzić ewidencję, z której wynikać będzie przypisanie do Departamentu Cyber konkretnych składników majątkowych i pracowników. Ponadto, przyporządkowane będą mu odrębny budżet oraz plan finansowy. W systemie księgowym przychody i koszty ewidencjonowane będą zgodnie z miejscem ich powstawania (w ramach Departamentu Cyber będzie można wyróżnić Miejsca Powstawania Kosztów [„MPK”], dzięki którym możliwe będzie przypisanie kosztów bezpośrednich Deprtamentu). Ponadto, do Departamentu Cyber możliwe będzie przyporządkowanie kosztów pośrednich (np. koszty prowizji bankowych; koszty biura rachunkowego; koszty prawników) według klucza 50/50.

Tak zaewidencjonowane koszty i przychody pozwolą wyodrębnić finansowo oraz ocenić efektywność ekonomiczną oddzielnie w odniesieniu do Departamentu Cyber oraz Departamentu Digital Fingerprints (Działalności Pozostającej).

Na dzień Podziału, wyodrębnione i przenoszone na rzecz Spółki Przejmującej składniki materialne i niematerialne będą składać się m.in. z następujących elementów („Przedmiot Transakcji”):

 1. kapitał ludzki, tj. pracowników operacyjnych (merytorycznych) posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie do świadczenia Usługi Cyber;
 2. Umowę o współpracę oraz Regulamin;
 3. dedykowany system informatyczny wraz z aplikacjami i niezbędnym sprzętem (komputery, drukarki itp.);
 4. prawa i obowiązki z innych odpowiednich umów zawartych przez Spółkę dzieloną (Spółka Przejmująca przejmie prawa i obowiązki z ww. umów ex lege na zasadach sukcesji uniwersalnej o czym było wspomniane powyżej);
 5. aktywa materialne, w postaci sprzętu biurowego i wyposażenia biura (komputery, monitory, telefony, meble biurowe), przypisane do Departamentu Cyber;
 6. rozrachunki z kontrahentami w zakresie związanym z prowadzeniem Działalności Wydzielanej, w tym przede wszystkim należności Spółki w stosunku do kontrahentów (co do zasady, obejmujące zobowiązania finansowe powstałe przed dniem Podziału oraz określone co do wartości i terminu, a jeszcze niezapłacone);
 7. zobowiązania Spółki dzielonej wobec innych podmiotów, z którymi łączą Spółkę dzieloną relacje gospodarcze - przykładowo, z tytułu korzystania z systemów informatycznych, usług telekomunikacyjnych - o ile takie wystąpią na moment Podziału - w odpowiedniej części przypisanej do Departamentu Cyber.

W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, Działalność Wydzielana (Przedmiot Transakcji) będzie charakteryzować się również wyodrębnieniem funkcjonalnym. Zgodnie z planem Podziału, na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione m.in. Umowa o współpracę oraz umowy zawarte z klientami Wnioskodawcy na podstawie Regulaminu.

W konsekwencji, w ramach tzw. sukcesji generalnej stroną tych umów w miejsce Spółki dzielonej stanie się Spółka Przejmująca bez konieczności otrzymywania zgód kontrahentów (klientów) Spółki dzielonej (art. 531 KSH).

W oparciu o ww. umowy, Działalność Wydzielana będzie w pełnym zakresie kontynuowana przez Spółkę Przejmującą. Wszystkie czynności przygotowawcze do transakcji będą zatem dokonane w taki sposób, by na dzień rejestracji Podziału Spółka Przejmująca była w pełni gotowa z perspektywy prawnej i biznesowej do natychmiastowego podjęcia Działalności Wydzielanej, a także by zachowana została ciągłość między funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Spółce dzielonej i Spółce Przejmowanej.

Zdaniem Wnioskodawcy, podział Spółki przez wydzielenie zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jednym z głównych celów tego podziału nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Wnioskodawca pragnie ponownie podkreślić (co uczynił już we wniosku), iż zasadniczym celem dokonywanej restrukturyzacji jest podniesienie efektywności zarówno Działalności Wydzielanej, jak i Działalności Pozostającej poprzez ich wykonywanie przez odrębne podmioty prawa, co jest uzasadnione w szczególności innym rodzajem klienta oraz fazą rozwoju obu działalności.

Wnioskodawca, Zainteresowany, Fundusz oraz Spółka doszli do wniosku, iż z punktu widzenia ładu korporacyjnego, koordynacji różnorodnych projektów w ramach Działalności Wydzielanej i Działalności Pozostającej oraz odpowiedniego podziału ryzyka (którego poziom jest inny w obu przypadkach) taka struktura będzie najbardziej optymalna. Należy podkreślić, że Podział zostanie dokonany jedynie z przyczyn ekonomiczno - biznesowych.

W uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż zdaniem Wnioskodawcy zarówno Działalność Wydzielana, jak i Działalność Pozostająca będą stanowić na moment Podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa zarówno na gruncie art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT, jak i art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT.

Wnioskodawca pragnie również nadmienić, iż Wnioskodawca i Zainteresowany są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Wobec powyższego, skutki podatkowe podziału przez wydzielenie w zakresie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych na gruncie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT, do których odnosi się Wnioskodawca i Zainteresowany w pytaniach nr 2 i 3 należy rozpatrywać z punktu widzenia Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem.

W efekcie, pomimo że Działalność Wydzielana i Działalność Pozostająca dotyczą spółki kapitałowej podlegającej podatkowi dochodowemu od osób prawnych, to kwestię stanowienia przez Działalność Wydzielaną i Działalność Pozostającą zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy analizować w świetle art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT. Wynika to przede wszystkim z faktu, że art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT wprost odwołuje się do pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, której definicja zawarta jest w Ustawie o PIT, a zatem nie ma potrzeby analizować tej kwestii z perspektywy Ustawy o CIT.

Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego zawarł też obszerny opis Działalności Pozostającej i Działalności Wydzielanej w ramach Spółki Dzielonej, co zdaniem Wnioskodawcy umożliwia odpowiedź na pytanie czy obie działalności stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w świetle art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT. Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 12 czerwca 2018 roku (sygn. 0113- KDIPT2-3.4011.197.2018.6.IR), wnioskodawca zadał następujące pytanie: „1. Czy zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Części Inwestycyjnej, która na skutek planowanej transakcji (podziału przez wydzielenie) zostanie wydzielona ze Spółki Dzielonej do Wnioskodawcy, powinien być sklasyfikowany dla celów podatkowych jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r.?

Organ podatkowy udzielił odpowiedzi na tak zadane pytanie i zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż „W kontekście powyższej analizy, mając na uwadze, że w momencie wydzielenia Część Inwestycyjna:

 • będzie dysponowała własnym zespołem składników majątkowych, w tym zobowiązań i należności, jak również dedykowanym personelem;
 • będzie wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej;
 • będzie posiadała własne środki pieniężne lub papiery wartościowe zdeponowane na dedykowanych rachunkach bankowych;
 • będzie w stanie realizować zadania gospodarcze niezależnie od Spółki Dzielonej, - w opinii Spółki, będzie ona stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT.”

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane również w m.in. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 lipca 2018 roku (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.274.2018.3.AK), w której organ twierdząco odpowiedział na pytanie wnioskodawcy: „Czy Dział Wynajmu Nieruchomości oraz Dział Operacyjny będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o p.d.o.f. i w związku z tym, czy Spółka Przejmująca zobowiązana będzie do pobrania jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych?”;

interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 czerwca 2018 roku (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.209.2018.1.KS) oraz

interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 maja 2018 roku (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.100.2018.4.ES).

Ponadto, Wnioskodawca pragnie przeformułować pytanie nr 1 (powtórzone również w poz. 75) na następujące brzmienie: Pytanie nr 1: Czy Działalność Pozostająca i Działalność Wydzielana w Spółce będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT i w związku z Podziałem po stronie Wnioskodawcy i Zainteresowanego powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT?

Przeformułowane pytanie Nr 1, zostało zawarte w treści pytań wskazanych we wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Działalność Pozostająca i Działalność Wydzielana w Spółce będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT i w związku z Podziałem po stronie Wnioskodawcy i Zainteresowanego powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT?
 2. Czy w związku z Podziałem po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT i w konsekwencji Spółka Przejmująca będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4c ustawy o PIT (pytanie dotyczące Spółki Przejmującej zadane przez Wnioskodawcę jako osobę planującą utworzenie spółki w zw. z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)
 3. Czy w związku z Podziałem po stronie Zainteresowanego powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o PIT i w konsekwencji Spółka Przejmująca będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4c ustawy o PIT (pytanie dotyczące Spółki Przejmującej zadane przez Wnioskodawcę jako osobę planującą utworzenie spółki w zw. z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)?
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle przepisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze Ustawy o PCC planowany Podział nie będzie powodował powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym Spółka Przejmująca nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na gruncie art. 4 pkt 9 Ustawy o PCC (pytanie dotyczące Spółki Przejmującej zadane przez Wnioskodawcę jako osobę planującą utworzenie spółki w zw. z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)?
 5. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem po stronie Spółki Przejmującej nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT (pytanie dotyczące Spółki Przejmującej zadane przez Wnioskodawcę jako osobę planującą utworzenie spółki w zw. z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej)?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 5 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie pozostałych pytań zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Zainteresowanych,

Ad. 5)

Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem po stronie Spółki Przejmującej nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c Ustawy o CIT.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.; dalej: CIT), przychodami z zysków kapitałowych są przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki.

Z kolei, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c Ustawy o CIT, przychodem spółki przejmującej jest ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą. Do przychodu takiego nie zalicza się jednak w szczególności:

 • wartości majątku spółki dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów przydzielonych udziałowcom spółki dzielonej (art. 12 ust. 4 pkt 3e Ustawy o CIT);
 • wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, odpowiadającej procentowemu udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, określonemu na ostatni dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, otrzymanego przez spółkę przejmującą posiadającą w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości nie mniejszej niż 10% art. 12 ust. 4 pkt 3f Ustawy o CIT).

Spółka Przejmująca będzie spółką nowozawiązaną, a zatem na dzień Podziału nie będzie posiadać udziałów w Spółce. Z kolei, przez wartość emisyjną udziałów należy rozumieć cenę, po jakiej obejmowane są udziały, określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (art. 4 pkt 16a Ustawy o CIT).

Na skutek Podziału udziałowcy Spółki, tj. Wnioskodawca, Zainteresowany i Fundusz nabędą nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej. Wartość emisyjna udziałów, które nabędą Wnioskodawca, Zainteresowany i Fundusz odpowiadać będzie wartości majątku przenoszonego na rzecz Spółki Przejmującej, tj. Działalności Wydzielanej, przy czym część wartości majątku wydzielanego może zostać wniesiona na poczet kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a część zasilić kapitał zapasowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z powyższym, planowany Podział nie będzie wiązał się dla Spółki Przejmującej z koniecznością rozpoznania przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, m.in.:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 sierpnia 2018 roku (0111-KDIB2-3.4010.121.2018.2.LG);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 sierpnia 2018 roku (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.120.2018.2.PB);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 lipca 2018 roku (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.187.2018.1.SŚ);
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie ustalenia czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem po stronie Spółki Przejmującej nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 , 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach – (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z poźn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy)

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.