0113-KDIPT2-3.4011.451.2018.2.GG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Kwalifikacji przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o świadczenie usług na rzecz Spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2018 r. (data wpływu 17 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 września 2018 r. (data wpływu 26 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o świadczenie usług na rzecz Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o świadczenie usług na rzecz Spółki.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym Organ podatkowy pismem z dnia 13 września 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.451.2018.1.GG (doręczonym w dniu 19 września 2018 r.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 13 września 2018 r. do tutejszego Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku z dnia 26 września 2018 r. (nadane w dniu 26 września 2018 r.), potwierdzające wniesienie w dniu 25 września 2018 r. opłaty od ww. wniosku w wysokości 40 zł.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (dalej również jako „Wnioskodawca” lub „Usługodawca”). Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”). Wnioskodawca pełni również funkcję członka zarządu Spółki. W sumie Spółka posiada trzech wspólników, z których dwóch jest jednocześnie jej członkami zarządu. Członkowie zarządu Spółki otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie kompleksowych prac budowlanych polegających na wznoszeniu budynków, montażu instalacji, wykańczaniu wnętrz oraz innych specjalistycznych prac budowlanych (dalej „Usługi budowlane”). Klientami Spółki są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność gospodarczą: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe i spółki kapitałowe (dalej: „Klienci”).

Spółka zaangażuje wspólników Spółki, w tym Wnioskodawcę, do wykonywania czynności niezbędnych do należytego świadczenia przez nią Usług budowlanych na rzecz Klientów.

W tym celu, Spółka zawarła umowę o świadczenie usług z Wnioskodawcą. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę dotyczą kompleksowego kierowania projektami realizowanymi przez Spółkę i obejmują w szczególności:

 1. sporządzanie i opracowywanie ofert,
 2. bezpośredni kontakt z klientami oraz podwykonawcami oraz poszukiwanie nowych klientów (akwizycja),
 3. opracowywanie zleceń i kontrola realizacji zleceń,
 4. dokonywanie wyceny elementów prac,
 5. przygotowywanie parametrów technicznych, specyfikacji co do użytych materiałów dla projektu,
 6. określanie szczegółowych wymogów zamówień i zleceń kierowanych do wykonawców,
 7. określanie harmonogramu, terminów i kontrola terminowości wykonywanych prac,
 8. nadzór nad budżetem projektu i kontrola kosztów projektu,
 9. dobór ekip podwykonawczych i firm zewnętrznych biorących udział w projekcie,
 10. koordynowanie prac zespołów lub osób biorących udział w projekcie,
 11. koordynowanie dostaw materiałów w trakcie projektów,
 12. dokonywanie rozliczeń pieniężnych z podwykonawcami w danym projekcie,
 13. bieżące raportowanie statusu prac do klienta,
 14. planowanie projektów i rzutów poziomych z widokiem ścian i renderowaniem (obrazowanie),
 15. sporządzanie gotowych rysunków w grafice 3D,
 16. wykonywanie planów szczegółowych detali i montażu,
 17. przygotowywanie dokumentacji wykonawczej realizowanych prac,

–dalej: „Usługi”.

Z tytułu realizacji Usług Usługodawca otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość jest ustalana indywidualnie przez Spółkę i Usługodawcę dla poszczególnych realizowanych projektów.

Usługi są wykonywane przez Usługodawcę w miejscach i terminach ustalanych przez Niego samego. Wnioskodawca ponadto nie jest związany instrukcjami Spółki co do sposobu i treści świadczonych Usług, nie wiążą go w tym zakresie zalecenia Spółki i nie podlega jej kierownictwu.

Umowa pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą przewiduje, że Usługodawca zabezpiecza Spółkę przed roszczeniami osób trzecich i zrekompensuje Spółce koszty i szkody poniesione na skutek działania lub zaniechania Wnioskodawcy, w szczególności wynikające z nieprawidłowej realizacji Umowy przez Usługodawcę, z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

Usługodawca nie korzysta z infrastruktury i organizacji wewnętrznej Spółki w celu świadczenia Usług. Z drugiej strony, infrastruktura ta jest wykorzystywana przez Usługodawcę do pełnienia funkcji członka zarządu Spółki, z tytułu której otrzymuje odrębne wynagrodzenie.

Wnioskodawca nie jest związany ze Spółką zakazem konkurencji i może świadczyć Usługi także na rzecz innych podmiotów niż Spółka.

Niezależnie od wynagrodzenia za świadczone Usługi, Wnioskodawca otrzymuje od Spółki wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu, za bieżące zarządzanie Spółką. Sposób opodatkowania tego świadczenia nie jest przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Wnioskodawca podkreśla przy tym, że zakres czynności określony umową o świadczenie usług, którą Spółka zamierza zawrzeć z Wnioskodawcą nie pokrywa się z obowiązkami Wnioskodawcy jako członka zarządu Spółki i są to zupełnie odrębne czynności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym opisie stanu faktycznego Wnioskodawca może opodatkować dochody uzyskane z tytułu świadczenia przez Niego Usług na rzecz Spółki jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym może On opodatkować dochody uzyskane z tytułu świadczenia przez Niego Usług na rzecz Spółki jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof).

Jak stanowi art. 5a pkt 6 updof, ilekroć w ustawie mowa jest o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W ocenie Wnioskodawcy – z oczywistych przyczyn – do przychodów osiąganych przez Niego z tytułu świadczenia Usług na rzecz Spółki nie będzie miał zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 1, 4-9 updof. Do przychodów tych nie będzie miał również zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 2 updof z przyczyn wskazanych poniżej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 updof, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Jak stanowi art. 13 ust. 1 pkt 8 updof, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

–z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 9 updof.

Z kolei w świetle art. 13 ust. 1 pkt 9 updof, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 updof.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do przychodów osiąganych przez Niego z tytułu świadczenia Usług na rzecz Spółki nie będzie miał zastosowania ani art. 13 ust. 1 pkt 8 updof, ani art. 13 ust. 1 pkt 9 updof. Będzie tak, ponieważ świadczone przez Wnioskodawcę Usługi, po pierwsze nie są usługami w zakresie zarządzania, ale stanowią one usługi kompleksowego kierowania projektami, a po drugie wykonywane one są w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy – w przedstawionym opisie stanu faktycznego – do osiąganych przez Niego przychodów z tytułu świadczenia Usług na rzecz Spółki zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 1 pkt 3 updof. Zgodnie z tym przepisem, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Jak stanowi art. 5b ust. 1 updof, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca wykonuje Usługi w miejscach i terminach ustalanych przez Niego samego, a nie przez Spółkę, korzystając z własnej infrastruktury (np. posiada własne narzędzia i wykorzystuje własne zasoby). Ponadto, Wnioskodawca w żadnym przypadku nie jest związany instrukcjami Spółki co do sposobu i treści świadczonych Usług, nie wiążą Go w tym zakresie zalecenia Spółki i nie podlega jej kierownictwu. Co więcej, umowa pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą przewiduje, że Usługodawca zabezpiecza Spółkę przed roszczeniami osób trzecich i zrekompensuje Spółce koszty i szkody poniesione na skutek działania lub zaniechania Wnioskodawcy, w szczególności wynikające z nieprawidłowej realizacji Umowy przez Usługodawcę, z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec osób trzecich).

Należy zwrócić również uwagę, na charakterystyczny dla działalności gospodarczej sposób kalkulacji wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu świadczonych Usług. Otóż nie jest to stałe wynagrodzenie, ale wynagrodzenie ustalane indywidualnie dla każdego realizowanego projektu.

O tym, że świadczone przez Wnioskodawcę Usługi powinny być kwalifikowane do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza świadczy również fakt, że Wnioskodawca może świadczyć te Usługi także na rzecz innych podmiotów niż Spółka (brak zakazu konkurencji).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy: źródłami przychodów są:

 • działalność wykowywana osobiście (pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Ponadto w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy: za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W kontekście działalności gospodarczej należy także zacytować art. 14 ust. 1 omawianej ustawy, zgodnie z którym, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 13 pkt 7, pkt 8 i pkt 9 tej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • pkt 7 – przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • pkt 8 – przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
  • z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9,
 • pkt 9 – przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Należy zauważyć, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym należy stwierdzić, że przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych między przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

W tym miejscu należy również wskazać, że przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowi o tym „wyłączenie” określone w art. 13 pkt 9 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca pełni również funkcję członka zarządu Spółki. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie kompleksowych prac budowlanych polegających na wznoszeniu budynków, montażu instalacji, wykańczaniu wnętrz oraz innych specjalistycznych prac budowlanych (dalej „Usługi budowlane”). Spółka zaangażuje wspólników Spółki, w tym Wnioskodawcę, do wykonywania czynności niezbędnych do należytego świadczenia przez Nią Usług budowlanych na rzecz Klientów. W tym celu, Spółka zawarła umowę o świadczenie usług z Wnioskodawcą. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę dotyczą kompleksowego kierowania projektami realizowanymi przez Spółkę, które zostały szczegółowo opisane przez Wnioskodawcę. Z tytułu realizacji Usług Usługodawca otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość jest ustalana indywidualnie przez Spółkę i Usługodawcę dla poszczególnych realizowanych projektów. Usługi są wykonywane przez Usługodawcę w miejscach i terminach ustalanych przez Niego samego. Wnioskodawca ponadto nie jest związany instrukcjami Spółki co do sposobu i treści świadczonych Usług, nie wiążą Go w tym zakresie zalecenia Spółki i nie podlega jej kierownictwu. Umowa pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą przewiduje, że Usługodawca zabezpiecza Spółkę przed roszczeniami osób trzecich i zrekompensuje Spółce koszty i szkody poniesione na skutek działania lub zaniechania Wnioskodawcy, w szczególności wynikające z nieprawidłowej realizacji Umowy przez Usługodawcę, z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy. Usługodawca nie korzysta z infrastruktury i organizacji wewnętrznej Spółki w celu świadczenia Usług. Z drugiej strony, infrastruktura ta jest wykorzystywana przez Usługodawcę do pełnienia funkcji członka zarządu Spółki, z tytułu której otrzymuje odrębne wynagrodzenie. Wnioskodawca nie jest związany ze Spółką zakazem konkurencji i może świadczyć Usługi także na rzecz innych podmiotów niż Spółka. Niezależnie od wynagrodzenia za świadczone Usługi, Wnioskodawca otrzymuje od Spółki wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu, za bieżące zarządzanie Spółką. Sposób opodatkowania tego świadczenia nie jest przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Wnioskodawca podkreśla przy tym, że zakres czynności określony umową o świadczenie usług, którą Spółka zamierza zawrzeć z Wnioskodawcą nie pokrywa się z obowiązkami Wnioskodawcy jako członka zarządu Spółki i są to zupełnie odrębne czynności.

Mając zatem na uwadze informacje przestawione we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że umowa o świadczenie usług, którą Wnioskodawca zawarł ze Spółką, dotyczy usług w ramach projektów realizowanych przez Spółkę. Natomiast nie obejmują one czynności o zarządzanie Spółką lub czynności o podobnym charakterze. Charakter wykonywanych czynności wskazuje także, że nie istnieją okoliczności, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia tych usług można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Tym samym Wnioskodawca, świadcząc w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Spółki usługi na podstawie umowy o świadczenie usług, której zakres wskazany został w opisie stanu faktycznego wniosku, jest uprawniony do kwalifikowania przychodu uzyskanego z tego tytułu jako mającego źródło w pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami art. 5b w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres:
Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.