0113-KDIPT2-3.4011.440.2018.1.DS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe transgranicznego połączenia spółek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2018 r. (data wpływu 9 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych transgranicznego połączenia spółek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków transgranicznego połączenia spółek.

Pismem z dnia 9 sierpnia 2018 r. (data wpływu 17 sierpnia 2018 r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej o uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy. Wnioskodawca jest udziałowcem polskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka matka, dalej: spółka A), która ma 100 % udziałów w Spółce ... na Cyprze B (spółka córka). W niedalekiej przyszłości planowane jest połączenie transgraniczne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością A, która planuje połącznie ze Spółką ... na Cyprze B, polegające na przejęciu Spółki B przez Spółkę A, zgodnie z zasadami transgranicznego łącznia się spółek określonymi w art. 5161-51618 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h). Połączenie spółek, stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 i 2 k.s.h., będzie dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki B (przejmowanej) na spółkę A (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Konsekwencją tego połączenia będzie tzw. sukcesja generalna określona w art. 494 § 1 k.s.h., zgodnie z którym spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. W wyniku fuzji spółki A i B w obrocie prawnym pozostanie tylko spółka A (polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w wyniku połączenia transgranicznego Spółki z o.o. ze Spółką ... na Cyprze B, polegającego na przejęciu Spółki B przez Spółkę A, u Wnioskodawcy będącego udziałowcem spółki przejmującej powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie przejęcia Spółki przejmowanej B przez Spółkę przejmującą A nie powstanie u udziałowców dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tym samym na Wnioskodawcy jako wspólniku Spółki przejmującej A (polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) nie będzie ciążył obowiązek zapłaty w tym zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na gruncie prawa podatkowego zasada sukcesji generalnej została określona w art. 93 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym osoba prawna zawiązana w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek.

Zgodnie z zasadą określoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.), za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych, w zamian za wkład niepieniężny.

Przepis art. 24 ust. 8 u.p.d.o.f. określa natomiast szczególne zasady opodatkowania dochodu udziałowca w związku z łączeniem spółek. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie udziałów w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

  1. art. 22 ust. 1f – jeżeli udziały w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny;
  2. art. 23 ust. 1 pkt 38 – jeżeli udziały w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny.

Skutki podatkowe połączenia spółek – z punktu widzenia ich udziałowców – regulują wyżej cytowane przepisy art. 24 ust. 8 u.p.d.o.f., z których wynika, że w przypadku połączenia spółek, dochód (przychód) udziałowca spółki przejmowanej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą (czyli spółkę A) a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów w spółce przejmowanej (cypryjskiej spółce B) nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia. Tym samym ustawodawca postanowił przesunąć opodatkowanie tego dochodu na moment, gdy dojdzie do ewentualnego odpłatnego zbycia udziałów spółki powstałej w wyniku połączenia, co wynika z treści art. 24 ust. 8 u.p.d.o.f.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy, połączenie dwóch spółek kapitałowych dokonane w drodze przejęcia cypryjskiej spółki ... B przez polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością A, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., nie spowoduje powstania u udziałowców spółki A obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wobec powyższego, skoro w momencie przejęcia spółki przejmowanej B przez spółkę przejmującą A nie powstanie u udziałowców dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tym samym na Wnioskodawcy jako wspólniku Spółki przejmującej A (polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) nie będzie ciążył obowiązek zapłaty w tym zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazał, że analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2016 r., nr ITPB4/4511-59/16/KK: „Skutki podatkowe połączenia spółek – z punktu widzenia ich udziałowców – regulują wyżej cytowane przepisy art. 24 ust. 8 ww. ustawy, z których wynika, że w przypadku połączenia spółek, dochód (przychód) udziałowca spółki przejmowanej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów w spółce przejmowanej nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia. Tym samym ustawodawca postanowił przesunąć opodatkowanie tego dochodu na moment, gdy dojdzie do odpłatnego zbycia udziałów spółki powstałej w wyniku połączenia, co wynika z treści art. 24 ust. 8 ww. ustawy. Zatem, połączenie dwóch spółek kapitałowych dokonane w drodze przejęcia Spółki cypryjskiej zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych nie spowoduje powstania u udziałowców w tej spółki obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wobec powyższego, skoro w momencie przejęcia spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą nie powstanie u udziałowców dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tym samym na Wnioskodawcy jako wspólniku zarówno Spółki przejmującej (polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) jak i Spółki przejmowanej (Spółki cypryjskiej) nie będzie ciążył obowiązek zapłaty w tym zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca wniósł o uznanie powyższego stanowiska za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy poinformować, że na dzień wydania niniejszej interpretacji obowiązuje tekst jednolity ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.).

Ponadto wskazać należy, że przedstawiając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca przywołał nieobowiązujące brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1550) zmieniono brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 9, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który po zmianie stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Nowe brzmienie – w myśl art. 17 ustawy zmieniającej – obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. Powyższa zmiana nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Tutejszy Organ podkreśla, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, zatem niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.