0113-KDIPT2-3.4011.133.2018.1.GG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwości uznania przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych ze świadczenia usług na rzecz Spółki za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2018 r. (data wpływu 6 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 kwietnia 2018 r. (data wpływu 24 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych ze świadczenia usług na rzecz Spółki za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych ze świadczenia usług na rzecz Spółki za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym.

Natomiast w dniu 25 kwietnia 2018 r. wpłynęło do Organu uzupełnienie wniosku z dnia 19 kwietnia 2018 r., w którym pełnomocnik Wnioskodawcy wskazał pełny adres elektroniczny do doręczeń e-PUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca pełni funkcję członka zarządu w spółce F.... sp. z o.o. z siedzibą w K.....(zwana dalej również Spółką). Oprócz Wnioskodawcy członkami zarządu Spółki są jeszcze dwie inne osoby.

Wnioskodawca pełni funkcję członka zarządu Spółki, wykonując swoje obowiązki i otrzymując należne z tego tytułu wynagrodzenie w oparciu o sam akt powołania Wnioskodawcy do zarządu Spółki, tj. na podstawie tzw. wynagrodzenia z powołania.

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim działalność gospodarcza związana z oprogramowaniem (kod PKD ), związana z doradztwem w zakresie informatyki (kod PKD....), a także pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD ...).

Spółka tworzy oprogramowanie oraz świadczy usługi związane z jego utrzymywaniem na rzecz polskich oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Ponadto, Spółka świadczy usługi na rzecz niezwiązanej z nią kapitałowo ani osobowo spółki trzeciej w zakresie bieżącego wsparcia administracyjnej obsługi biura, doradztwa personalnego a także planowania i organizacji pracy personelu oraz doradztwa w zakresie bieżącej sytuacji ekonomicznej i strategicznego planowania zasobów. Z tych przyczyn, Spółka potrzebuje nawiązać współpracę z osobą świadczącą usługi w szczególności w obszarze zarządzania projektami informatycznymi, doradztwa personalnego a także w zakresie usług jakie Spółka świadczy dla spółki trzeciej.

W związku z powyższym, z uwagi na zapotrzebowanie Spółki na wsparcie jej w obszarze zarządzania projektami informatycznymi oraz usług świadczonych przez Spółkę na rzecz wskazanej wyżej spółki trzeciej, Wnioskodawca oraz Spółka, w której jest członkiem zarządu zamierzają zawrzeć dodatkową umowę o stałe świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki następujących usług w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej:

 1. pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD...),
 2. działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki (PKD ....),
 3. działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą biura (PKD...)

w zakresie której będą realizowane zgodnie z PKD m.in. następujące czynności:

 1. podwykonawstwo w zakresie świadczonych przez Spółkę na rzecz spółki trzeciej usług: administracyjnej obsługi biura oraz prowadzenia rekrutacji a także planowania i organizacji pracy personelu oraz doradztwa w zakresie bieżącej sytuacji ekonomicznej i strategicznego planowania zasobów (PKD...., PKD....),
 2. planowanie i projektowanie systemów komputerowych oraz wsparcie przy planowaniu organizacji pracy przy wykonywaniu projektów informatycznych przez Spółkę, tj. zarządzanie projektami informatycznymi (PKD...., PKD .....).

Co istotne, Wnioskodawca posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności wskazanych wyżej, stąd decyzja o świadczeniu usług będzie korzystna dla obu stron przedmiotowej umowy, gdyż pozyskanie przez Spółkę podobnej klasy specjalisty byłoby wysoce utrudnione.

Wyżej wymienione usługi będą wykonywane prawdopodobnie wyłącznie dla wskazanej wyżej spółki F.... sp. z o.o.

Wyniki wykonywanych usług będą przedstawiane ustnie lub pisemnie odpowiednim osobom umocowanym w tym zakresie do działania na rzecz Spółki. W tej samej formie będą przedstawiane zlecenia czynności do realizacji.

Wnioskodawca w związku z wykonywaniem usługi będzie podlegał Prezesowi zarządu Spółki, który z uwagi na wewnętrzną organizację funkcjonowania Spółki będzie odpowiedzialny za zlecanie Wnioskodawcy określonych zadań oraz weryfikację poprawności ich wykonania.

Wnioskodawca określi ze Spółką w umowie stałe wynagrodzenie miesięczne płatne na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wnioskodawcę. Ustalona zostanie możliwość obciążenia Spółki kosztami i wydatkami, ponoszonymi przez Wnioskodawcę w związku z wykonywaniem umowy na rzecz Spółki.

Zawarta pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą umowa na świadczenie ww. usług nie będzie miała charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani też umowy o podobnym charakterze. Będą to czynności prowadzone w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Wnioskodawca świadczący usługi zlecone przez Spółkę z o.o. w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej:

 1. będzie wykonywać te czynności we własnym zakresie i na swoją rzecz oraz na własne ryzyko i rachunek,
 2. nie będzie podejmował wiążących decyzji w zakresie objętym umową o świadczenie usług,
 3. nie będzie reprezentował Spółki w stosunkach zewnętrznych, w tym wyrażał woli Spółki w zakresie objętym umową o świadczenie usług.

Umowa będzie przewidywać nadzór nad wykonywaniem usługi przez Wnioskodawcę przez Prezesa Zarządu Spółki, który z uwagi na wewnętrzną organizację funkcjonowania Spółki będzie w szczególności uprawniony do podjęcia decyzji o jej wypowiedzeniu w przypadku nienależytego jej wykonywania przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca świadczący opisane w stanie faktycznym usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej ze Spółką (w której jednocześnie pełni funkcję członka zarządu na podstawie aktu powołania) może stosować stawkę liniową 19% podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do dochodów osiąganych na podstawie ww. umowy?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zasady opodatkowania przychodu z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm., dalej: updof), wyróżnia jako odrębne źródła przychodu – przychody osiągane z tytułu działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 updof) oraz przychody osiągane z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof).

Zgodnie z art. 13 pkt 7 updof, za przychody uzyskiwane z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, wchodzące w skład zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Ponadto, zgodnie z art. 13 pkt 9 updof, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się również przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 – wskazanego powyżej. Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe prowadzi do wniosku, że wynagrodzenie otrzymywane przez Niego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu i zarządzania w Spółce z o.o. należy niewątpliwie uznać za działalność wykonywaną przez Niego osobiście.

Zasady opodatkowania przychodu z tytułu świadczenia usług na rzecz Spółki.

Z kolei, za pozarolniczą działalność gospodarczą, zgodnie z art. 5a pkt 6 updof uznaje się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu, z której uzyskane przychody zaliczane są do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 updof.

Z tych przyczyn, przychody uzyskiwane na podstawie umowy w zakresie opisanego wyżej stanu faktycznego należy traktować inaczej niż przychody otrzymywane za m.in. zarządzanie Spółką.

Członek zarządu, świadcząc w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi objęte umową w zakresie planowania i projektowania systemów komputerowych oraz wsparcia przy planowaniu organizacji pracy przy wykonywaniu projektów informatycznych, a także świadcząc usługi jako podwykonawca Spółki w zakresie świadczonych przez Spółkę na rzecz spółki trzeciej usług administracyjnej obsługi biura oraz prowadzenia rekrutacji, a także planowania i organizacji pracy personelu oraz doradztwa w zakresie bieżącej sytuacji ekonomicznej i strategicznego planowania zasobów, będzie wykonywał usługi całkowicie odmienne od czynności zarządczych. Wnioskodawca nie będzie wykonywał żadnych czynności zarządczych, a jedynie usługę, której istotą jest koordynacja projektów informatycznych oraz świadczenie usług podwykonawczych w zakresie usług świadczonych przez Spółkę dla spółki trzeciej. Co istotne, Wnioskodawca w zakresie wykonywania usługi podlegać będzie Prezesowi zarządu Spółki, który z uwagi na wewnętrzną organizację funkcjonowania Spółki będzie sprawował nadzór nad sposobem świadczenia usługi przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca nie będzie posiadał pełnej samodzielności w wykonywaniu zobowiązań umownych skoro:

 1. umowa będzie przewidywać nadzór nad wykonywaniem usługi przez Wnioskodawcę, w tym prawo jej wypowiedzenia w przypadku nienależytego jej wykonywania,
 2. usługi wskazane wyżej nie będą związane z podejmowaniem decyzji co do gospodarowania majątkiem Spółki,
 3. Wnioskodawca nie będzie posiadał uprawnień do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki w związku z wykonywaniem umowy.

Według Wnioskodawcy, należy zatem uznać, że przedmiotowych usług nie można kwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie na rzecz Spółki usługi w ramach planowanej umowy w zakresie opisanym wyżej a w szczególności przychód, który ma być uzyskiwany na podstawie umowy, która ma zostać zawarta ze Spółką należy zakwalifikować wyłącznie do przychodów z tytułu prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, z przyczyn wskazanych wyżej:

 1. przychody uzyskiwane przez Niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług w zakresie planowania i projektowania systemów komputerowych oraz wsparcia przy planowaniu organizacji pracy przy wykonywaniu projektów informatycznych a także świadczenia usług jako podwykonawca Spółki w zakresie świadczonych przez Spółkę na rzecz spółki trzeciej usług administracyjnej obsługi biura oraz prowadzenia rekrutacji a także planowania i organizacji pracy personelu oraz doradztwa w zakresie bieżącej sytuacji ekonomicznej i strategicznego planowania zasobów stanowić będą przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof. Jak stanowi art. 9a ust. 2 updof, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c updof (stawka liniowa), co Wnioskodawca zamierza uczynić – składając odpowiedni wniosek w tym względzie.
 2. przychody uzyskiwane przez Niego z tytułu sprawowania funkcji członka zarządu Spółki na podstawie powołania przez zgromadzenie wspólników, po potrąceniu kosztów uzyskania przychodów podlegać będą opodatkowaniu według skali zgodnie z ogólnymi zasadami, a Spółka będzie płatnikiem tego podatku.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

 • pkt 2 – działalność wykonywana osobiście,
 • pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 i pkt 9 tej ustawy: za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • pkt 7 – przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • pkt 9 – przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 2. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 3. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W świetle wskazanych przepisów, wyłączenie określonych czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej może nastąpić tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie trzy przesłanki w nim wymienione, a więc nieziszczenie się któregokolwiek z tych warunków skutkuje brakiem możliwości uznania czynności za niewykonaną w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Poszczególne kategorie tych przychodów wymieniono w art. 13 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca pełni funkcję członka zarządu Spółki, wykonując swoje obowiązki i otrzymując należne z tego tytułu wynagrodzenie w oparciu o sam akt powołania Go do zarządu Spółki, tj. na podstawie tzw. wynagrodzenia z powołania. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim działalność gospodarcza związana z oprogramowaniem, związana z doradztwem w zakresie informatyki, a także pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Spółka tworzy oprogramowanie oraz świadczy usługi związane z jego utrzymywaniem na rzecz polskich oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych. Ponadto Spółka świadczy usługi na rzecz niezwiązanej z nią kapitałowo ani osobowo spółki trzeciej w zakresie bieżącego wsparcia administracyjnej obsługi biura, doradztwa personalnego, a także planowania i organizacji pracy personelu oraz doradztwa w zakresie bieżącej sytuacji ekonomicznej i strategicznego planowania zasobów. Z tych przyczyn Spółka potrzebuje nawiązać współpracę z osobą świadczącą usługi w szczególności w obszarze zarządzania projektami informatycznymi, doradztwa personalnego a także w zakresie usług jakie Spółka świadczy dla spółki trzeciej. W związku z powyższym, z uwagi na zapotrzebowanie Spółki na wsparcie jej w obszarze zarządzania projektami informatycznymi oraz usług świadczonych przez Spółkę na rzecz wskazanej wyżej spółki trzeciej, Wnioskodawca oraz Spółka, w której jest członkiem zarządu zamierzają zawrzeć dodatkową umowę o stałe świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki następujących usług w ramach prowadzonej przez Niego jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej: pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki, działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą biura.

W zakresie tej działalności będą realizowane zgodnie z PKD czynności takie jak: podwykonawstwo w zakresie świadczonych przez Spółkę na rzecz spółki trzeciej usług: administracyjnej obsługi biura oraz prowadzenia rekrutacji, a także planowania i organizacji pracy personelu oraz doradztwa w zakresie bieżącej sytuacji ekonomicznej i strategicznego planowania zasobów, planowanie i projektowanie systemów komputerowych oraz wsparcie przy planowaniu organizacji pracy przy wykonywaniu projektów informatycznych przez Spółkę (tj. zarządzanie projektami informatycznymi). Wyżej wymienione usługi będą wykonywane prawdopodobnie wyłącznie dla wskazanej wyżej Spółki. Wyniki wykonywanych usług będą przedstawiane ustnie lub pisemnie odpowiednim osobom umocowanym w tym zakresie do działania na rzecz Spółki. W tej samej formie będą przedstawiane zlecenia czynności do realizacji. Wnioskodawca w związku z wykonywaniem usługi będzie podlegał Prezesowi zarządu Spółki, który z uwagi na wewnętrzną organizację funkcjonowania Spółki będzie odpowiedzialny za zlecanie Wnioskodawcy określonych zadań oraz weryfikację poprawności ich wykonania. Wnioskodawca określi ze Spółką w umowie stałe wynagrodzenie miesięczne płatne na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wnioskodawcę. Ustalona zostanie możliwość obciążenia Spółki kosztami i wydatkami, ponoszonymi przez Wnioskodawcę w związku z wykonywaniem umowy na rzecz Spółki. Zawarta pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą umowa na świadczenie ww. usług nie będzie miała charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani też umowy o podobnym charakterze. Będą to czynności prowadzone w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca świadczący usługi zlecone przez Spółkę z o.o. w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej: będzie wykonywać te czynności we własnym zakresie i na swoją rzecz oraz na własne ryzyko i rachunek, nie będzie podejmował wiążących decyzji w zakresie objętym umową o świadczenie usług, nie będzie reprezentował Spółki w stosunkach zewnętrznych, w tym wyrażał woli Spółki w zakresie objętym umową o świadczenie usług.

Umowa będzie przewidywać nadzór nad wykonywaniem usługi przez Wnioskodawcę przez Prezesa zarządu Spółki, który z uwagi na wewnętrzną organizację funkcjonowania Spółki będzie w szczególności uprawniony do podjęcia decyzji o jej wypowiedzeniu w przypadku nienależytego jej wykonywania przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązujących przepisów prawa, stosownie do art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o stosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Natomiast, zgodnie z przepisem art. 9a ust 2 przedmiotowej ustawy, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał opodatkowanie liniowe, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób skreślony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1ww. ustawy, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

We wskazanym wyżej terminie możliwe jest złożenie oświadczenia podatnika o wyborze opodatkowania 19% podatkiem liniowym od dochodów z prowadzonej przed niego działalności gospodarczej.

W ocenie Organu, literalna wykładnia art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że wyłączenie stosowania 19% podatku liniowego do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku podatkowym będzie miało zastosowanie tylko w sytuacji, gdy podatnik będzie wykonywał takie same czynności na podstawie umowy, które wykonywał lub wykonuje w roku bieżącym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Wyżej wymienione wyłączenie nie będzie miało zastosowania w przypadku Wnioskodawcy, ponieważ jak zostało wyżej opisane, Wnioskodawca będzie w ramach umowy wykonywał inne czynności niż wykonuje na podstawie Uchwały o powołaniu na członka zarządu. Na podstawie umowy będzie On wykonywał usługi pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi w zakresie działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki, w ramach której będą realizowane czynności w zakresie planowania i projektowania systemów komputerowych oraz wsparcia przy planowaniu organizacji pracy przy wykonywaniu projektów informatycznych, a także usługi związane z administracyjną obsługą biura, w ramach których będzie realizowane podwykonawstwo w zakresie świadczonych przez Spółkę na rzecz spółki trzeciej usług: administracyjnej obsługi biura oraz prowadzenia rekrutacji, a także planowania i organizacji pracy personelu oraz doradztwa w zakresie bieżącej sytuacji ekonomicznej i strategicznego planowania zasobów, z tytułu których uzyska przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

W związku z powyższym, mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że przychody Wnioskodawcy z tytułu usług wykonywanych na podstawie umowy zawartej ze Spółką, będą stanowić przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w efekcie Wnioskodawca będzie miał możliwość opodatkowana dochodu z ww. tytułu 19% podatkiem liniowym, pod warunkiem skutecznego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w....., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.