0112-KDIL4.4012.420.2018.2.JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT, wystawionych w związku ze zrealizowaniem umowy o dostosowanie sieci wodociągowej pod potrzeby Spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2018 r. (data wpływu 7 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 września 2018 r. (data wpływu 26 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT, wystawionych w związku ze zrealizowaniem umowy o dostosowanie sieci wodociągowej pod potrzeby Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT, wystawionych w związku ze zrealizowaniem umowy o dostosowanie sieci wodociągowej pod potrzeby Spółki. Wniosek uzupełniono w dniu 26 września 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka Jawna (dalej Wnioskodawca lub Spółka) prowadzi księgi rachunkowe. Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT dotyczącym w całości czynności opodatkowanych. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja mebli. Działalność w tym zakresie Wnioskodawca prowadzi ponad dwadzieścia lat.

Branża meblarska potrzebuje surowców do produkcji, które są łatwopalne. Z surowców tych Spółka wytwarza produkty, które generują duże obciążenie ogniowe. Do dnia dzisiejszego zapotrzebowanie na wodę wynosiło 20 m3 na sekundę dla celów p.poż., co zapewniał istniejący rurociąg o przekroju Ø150mm.

Ze względu na rozbudowę Zakładu i zwiększenie produkcji powstanie większe obciążenie ogniowe, które będzie miało zapotrzebowanie na wodę 40 m3 na sekundę dla celów p.poż. Głównym celem Zakładu jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie p.poż.

Wnioskodawca musi mieć możliwość zabezpieczenia odpowiedniej ilości wody w razie zagrożenia ogniowego. Istnieją dwa sposoby rozwiązania problemu zagrożenia ogniowego: budowa zbiornika wodnego lub przebudowa istniejącej sieci wodociągowej. Najbardziej rozsądnym i ekonomicznym rozwiązaniem jest przebudowa sieci wodociągowej z przekroju Ø150mm na przekrój Ø225mm.

Na podstawie wstępnych wyliczeń wynika, że przebudowa rurociągu jest korzystniejsza pod względem finansowym i eksploatacyjnym niż budowa zbiornika p.poż. Przebudowa jest tańsza niż budowa zbiornika. Kalkulowane koszty budowy zbiornika wraz z posadowieniem to około 250 tys. zł netto, natomiast przebudowa rurociągu to koszt około 100 tys. zł netto.

Rurociąg jest własnością A, w związku z tym Wnioskodawca nie ponosi kosztów związanych z jego eksploatacją.

Natomiast zbiornik w zimie należy podgrzewać i uzupełniać wodę, a w dłuższych okresach czasu dokonywać wymiany wody. Ponadto zbiornik potrzebuje miejsca, w którym trzeba go usytuować. Powinien stać w odpowiedniej odległości od budynków.

Brak miejsca na przepisowe umiejscowienie zbiornika, aby w razie zagrożenia ogniowego móc z niego skorzystać.

A mając na uwadze potrzeby Spółki w zakresie wielkości, ciągłości i częstotliwości zapotrzebowania w wodę dostosują sieć wodociągową pod potrzeby Spółki w ten sposób, że dokonają na koszt Wnioskodawcy wymiany odcinka żeliwnej sieci o przekroju Ø 150mm na sieć polietylenową (PE 225) zgodnie z przebiegiem rurociągu żeliwnego Ø150mm.

Jednocześnie z chwilą zapłaty za dostosowanie rurociągu pod potrzeby Spółki Wnioskodawca zrzecze się wszelkich roszczeń z tytułu poniesionych nakładów.

Ponadto w piśmie z dnia 20 września 2018 r., będącym uzupełnieniem do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Spółka Jawna jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Faktury będą wystawione przez Spółka z o.o. za dostosowanie sieci wodociągowej – wymiana odcinka żeliwnej sieci o przekroju Ø150mm na sieć polietylenową (PE 225).
 3. Faktury będą wystawiane przez Spółka z o.o. na Spółkę Jawną.
 4. Wnioskodawca, tj. Spółka Jawna zawarła umowę z przedsiębiorcą Sp. z o.o. Z umowy wynika, że Sp. z o.o. (Wykonawca) zobowiązuje się dostosować sieć wodociągową pod potrzeby Spółki Jawnej (Zamawiający) w ten sposób, że dokona wymiany odcinka żeliwnej sieci o przekroju Ø150mm na sieć polietylenową (PE 225) w określonym przez strony terminie, w zamian za należne Wykonawcy wynagrodzenie.
  Jednocześnie w umowie strony ustaliły, że z chwilą wykonania przedmiotu umowy (tj. dostosowania sieci wodociągowej pod potrzeby Zamawiającego i zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia), Zamawiający oświadczył, że zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu poniesionych nakładów (tj. należnego Wykonawcy wynagrodzenia).
 5. Zawarte w pytaniu (poz. 75 druku ORD-IN) sformułowanie „zrealizowanie umowy o dostosowanie sieci” to zdaniem Wnioskodawcy: wykonanie usługi polegającej na dostosowaniu sieci wodociągowej przez sp. z o.o. (Wykonawcę) pod potrzeby Spółki Jawnej (Zamawiający) w ten sposób, że Wykonawca dokona wymiany odcinka żeliwnej sieci o przekroju Ø150mm na sieć polietylenową (PE 225), a następnie za wykonane usługi wystawi dla Zamawiającego faktury, o których mowa w pytaniu przedstawionym w poz. 75 druku ORD-IN.
 6. Poniesione wydatki, które udokumentują faktury wystawione w związku ze zrealizowaniem umowy o dostosowanie sieci wodociągowej pod potrzeby Spółki, będą niezbędne w celu rozbudowy Zakładu i zwiększenia produkcji przez Spółkę. Poniesienie tych wydatków będzie również niezbędne w celu spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej oraz zachowania norm związanych z użytkowaniem Zakładu. Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej zobowiązują Spółkę do zachowania odpowiednich norm oraz stosowania odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej. Na dzień dzisiejszy Spółka spełnia te warunki, jednak planowana rozbudowa (rozwój) Zakładu i zwiększenie produkcji spowodują powstanie większego obciążenia ogniowego, a tym samym powstanie obowiązku zapewnienia przez Spółkę dostępu do większej ilości wody, na wypadek wystąpienia pożaru, niż obecnie Spółka posiada.
  Na dzień dzisiejszy zapotrzebowanie na wodę wynosi 20 m3 na sekundę dla celów przeciwpożarowych, co zapewnia istniejący rurociąg o przekroju Ø150mm, jednak w związku z planowaną rozbudową Zakładu i zwiększeniem produkcji nie będzie on już wystarczający, ponieważ powstanie większe obciążenie ogniowe, które będzie miało zapotrzebowanie na wodę 40 m3 na sekundę dla celów przeciwpożarowych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka Jawna będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikających z faktur VAT, wystawionych w związku ze zrealizowaniem umowy o dostosowanie sieci wodociągowej pod potrzeby Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy (uzupełnionym w piśmie z dnia 20 września 2018 r.), Spółka Jawna będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w związku ze zrealizowaniem umowy o dostosowanie sieci wodociągowej pod potrzeby Spółki.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi natomiast suma kwot wynikających z faktur otrzymanych przez Spółkę z tytułu nabycia towarów i usług. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Z kolei na podstawie art. 8 ust.1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawową cechą podatku od wartości dodanej i zapewnia neutralność tego podatku dla podatnika tego podatku przy jednoczesnym opodatkowaniu konsumpcji. Dzięki takiej konstrukcji podatek ten ma nie stanowić obciążenia finansowego dla podatnika w przypadku, gdy usługi są wykorzystywane w działalności opodatkowanej. W przypadku czynnych podatników VAT nie powinno mieć miejsca zatem ich obciążenie podatkiem w sytuacji, gdy usługa jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wystawione dla Spółki Jawnej faktury będą związane z kosztami, jakie zobowiąże się ponieść Spółka w związku z dostosowaniem sieci wodociągowej na własne potrzeby. Nawet jeśli przyjąć, że poniesione przez Spółkę koszty dostosowania sieci wodociągowej pod potrzeby Spółki Jawnej nie będą miały bezpośredniego związku ze sprzedażą towarów, jednak będą miały związek pośredni. W ocenie Wnioskodawcy, do uznania pośredniego związku wystarczy by nabyte usługi wpływały na ogólne funkcjonowanie Spółki jako całości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. I tak, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy, bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić, gdy zakupy towarów i usług nie przyczynią się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynią się do generowania przez podmiot obrotów. Ważne jest, aby miały charakter cenotwórczy w odniesieniu do opodatkowanych czynności danego podatnika.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest płatnikiem podatku VAT dotyczącym w całości czynności opodatkowanych. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja mebli. Działalność w tym zakresie Wnioskodawca prowadzi ponad dwadzieścia lat.

Branża meblarska potrzebuje surowców do produkcji, które są łatwopalne. Z surowców tych Spółka wytwarza produkty, które generują duże obciążenie ogniowe. Do dnia dzisiejszego zapotrzebowanie na wodę wynosiło 20 m3 na sekundę dla celów p.poż., co zapewniał istniejący rurociąg o przekroju Ø150mm.

Ze względu na rozbudowę Zakładu i zwiększenie produkcji powstanie większe obciążenie ogniowe, które będzie miało zapotrzebowanie na wodę 40 m3 na sekundę dla celów p.poż. Głównym celem Zakładu jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie p.poż.

Wnioskodawca musi mieć możliwość zabezpieczenia odpowiedniej ilości wody w razie zagrożenia ogniowego. Istnieją dwa sposoby rozwiązania problemu zagrożenia ogniowego: budowa zbiornika wodnego lub przebudowa istniejącej sieci wodociągowej. Najbardziej rozsądnym i ekonomicznym rozwiązaniem jest przebudowa sieci wodociągowej z przekroju Ø150mm na przekrój Ø225mm.

Na podstawie wstępnych wyliczeń wynika, że przebudowa rurociągu jest korzystniejsza pod względem finansowym i eksploatacyjnym niż budowa zbiornika p.poż. Przebudowa jest tańsza niż budowa zbiornika. Kalkulowane koszty budowy zbiornika wraz z posadowieniem to około 250 tys. zł netto, natomiast przebudowa rurociągu to koszt około 100 tys. zł netto.

Rurociąg jest własnością Wodociągów Miejskich, w związku z tym Wnioskodawca nie ponosi kosztów związanych z jego eksploatacją.

Natomiast zbiornik w zimie należy podgrzewać i uzupełniać wodę, a w dłuższych okresach czasu dokonywać wymiany wody. Ponadto zbiornik potrzebuje miejsca, w którym trzeba go usytuować. Powinien stać w odpowiedniej odległości od budynków.

Brak miejsca na przepisowe umiejscowienie zbiornika, aby w razie zagrożenia ogniowego móc z niego skorzystać.

Wodociągi Miejskie mając na uwadze potrzeby Spółki w zakresie wielkości, ciągłości i częstotliwości zapotrzebowania w wodę dostosują sieć wodociągową pod potrzeby Spółki w ten sposób, że dokonają na koszt Wnioskodawcy wymiany odcinka żeliwnej sieci o przekroju Ø 150mm na sieć polietylenową (PE 225) zgodnie z przebiegiem rurociągu żeliwnego Ø150mm.

Jednocześnie z chwilą zapłaty za dostosowanie rurociągu pod potrzeby Spółki Wnioskodawca zrzecze się wszelkich roszczeń z tytułu poniesionych nakładów.

Faktury będą wystawione przez Spółka z o.o. Wodociągi Miejskie za dostosowanie sieci wodociągowej – wymiana odcinka żeliwnej sieci o przekroju Ø150mm na sieć polietylenową (PE 225).

Faktury będą wystawiane przez Sp. z o.o. na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca zawarł umowę z przedsiębiorcą Sp. z o.o. Z umowy wynika, że Sp. z o.o. (Wykonawca) zobowiązuje się dostosować sieć wodociągową pod potrzeby Spółka Jawna (Zamawiający) w ten sposób, że dokona wymiany odcinka żeliwnej sieci o przekroju Ø150mm na sieć polietylenową (PE 225) w określonym przez strony terminie, w zamian za należne Wykonawcy wynagrodzenie.

Jednocześnie w umowie strony ustaliły, że z chwilą wykonania przedmiotu umowy (tj. dostosowania sieci wodociągowej pod potrzeby Zamawiającego i zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia), Zamawiający oświadczył, że zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu poniesionych nakładów (tj. należnego Wykonawcy wynagrodzenia).

Zrealizowanie umowy o dostosowanie sieci” oznacza wykonanie usługi polegającej na dostosowaniu sieci wodociągowej przez sp. z o.o. (Wykonawcę) pod potrzeby Wnioskodawcy (Zamawiający) w ten sposób, że Wykonawca dokona wymiany odcinka żeliwnej sieci o przekroju Ø150mm na sieć polietylenową (PE 225), a następnie za wykonane usługi wystawi dla Zamawiającego faktury.

Poniesione wydatki, które udokumentują faktury wystawione w związku ze zrealizowaniem umowy o dostosowanie sieci wodociągowej pod potrzeby Spółki, będą niezbędne w celu rozbudowy Zakładu i zwiększenia produkcji przez Spółkę. Poniesienie tych wydatków będzie również niezbędne w celu spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej oraz zachowania norm związanych z użytkowaniem Zakładu. Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej zobowiązują Spółkę do zachowania odpowiednich norm oraz stosowania odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej. Na dzień dzisiejszy Spółka spełnia te warunki, jednak planowana rozbudowa (rozwój) Zakładu i zwiększenie produkcji spowodują powstanie większego obciążenia ogniowego, a tym samym powstanie obowiązku zapewnienia przez Spółkę dostępu do większej ilości wody, na wypadek wystąpienia pożaru, niż obecnie Spółka posiada.

Na dzień dzisiejszy zapotrzebowanie na wodę wynosi 20 m3 na sekundę dla celów przeciwpożarowych, co zapewnia istniejący rurociąg o przekroju Ø 150mm, jednak w związku z planowaną rozbudową Zakładu i zwiększeniem produkcji nie będzie on już wystarczający, ponieważ powstanie większe obciążenie ogniowe, które będzie miało zapotrzebowanie na wodę 40 m3 na sekundę dla celów przeciwpożarowych.

Przy tak przedstawiony opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikających z faktur VAT, wystawionych w związku ze zrealizowaniem umowy o dostosowanie sieci wodociągowej pod potrzeby Spółki.

Na podstawie powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie warunek ten zostanie spełniony, gdyż – jak wynika z przedstawionego opisu sprawy – poniesione przez Wnioskodawcę wydatki, które udokumentują faktury wystawione w związku ze zrealizowaniem umowy o dostosowanie sieci wodociągowej pod potrzeby Spółki, będą niezbędne w celu rozbudowy Zakładu i zwiększenia produkcji przez Spółkę. Ponadto Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, a jego działalność dotyczący w całości czynności opodatkowanych – głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja mebli. Zatem poniesienie przez Spółkę ww. wydatków będzie konieczne w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT.

Podsumowując, Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT, wystawionych w związku ze zrealizowaniem umowy o dostosowanie sieci wodociągowej pod potrzeby Spółki, bowiem towary i usługi, z których nabyciem podatek jest naliczony, będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.