0112-KDIL3-3.4011.178.2018.1.WS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2018 r. (data wpływu 27 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujący następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki kapitałowej podlegającej obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej również: Spółka Dzielona). Jednocześnie Wnioskodawca będzie również wspólnikiem innej spółki kapitałowej posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: Spółka Przejmująca).

Profil działalności gospodarczej Spółki Dzielonej obejmuje następujące podstawowe grupy asortymentowe produkowanych wyrobów:

 • geotkaniny,
 • agrotkaniny,
 • tkaniny siatkowe cieniujące,
 • folie dachowe paroprzepuszczalne i paroizolacyjne,
 • tkaniny siatkowe dla budownictwa,
 • tkaniny podsadzkowe (dla przemysłu górniczego),
 • tkaniny techniczne i podkładowe,
 • tkaniny powlekane,
 • tkaniny opakowaniowe i torbowe,
 • tkaniny kontenerowe płaskie i okrągłotkane,
 • sznurek polipropylenowy dla rolnictwa.

Ponadto Spółka Dzielona wynajmuje lub wydzierżawia nieruchomości na rzecz podmiotów zewnętrznych. Działalność Spółki Dzielonej, zarówno w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów, prowadzona jest w X oraz poprzez oddział w Y. Działalność w zakresie wynajmu lub wydzierżawiania nieruchomości prowadzona jest w X. Wszystkie nieruchomości Spółki Dzielonej znajdują się na terytorium Polski.

Działalność Grupy, do której należy Spółka Dzielona, zostanie poddana restrukturyzacji obejmującej utworzenie spółki zajmującej się wynajmem nieruchomości. W związku z powyższym planowane jest dokonanie podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie. W wyniku podziału przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, dalej: KSH), część majątku Spółki Dzielonej zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą, a jednocześnie część majątku pozostanie w Spółce Dzielonej. Na moment podziału w Spółce Przejmującej będzie wyłącznie kapitał zakładowy, a wartość rynkowa udziałów Spółki Przejmującej będzie odpowiadać ich wartości nominalnej. Na moment składania niniejszego wniosku Spółka Przejmująca istnieje.

Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Dzielonej (a zatem również Wnioskodawcy) udziały w zamian za przenoszony majątek Spółki Dzielonej. W związku z planowanym podziałem nie zostaną wypłacone żadne dopłaty w gotówce. Wartość emisyjna udziałów wydanych wspólnikowi/wspólnikom Spółki Dzielonej przez Spółkę Przejmującą będzie odpowiadać wartości rynkowej majątku otrzymanego w ramach podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej (nie wystąpi nadwyżka wartości otrzymanego przez Spółkę Przejmującą majątku ponad nominalną wartość udziałów wydanych każdemu wspólnikowi Spółki Dzielonej). Całość majątku otrzymanego przez Spółkę Przejmującą w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie zostanie przekazana na powiększenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Zarówno Spółka Dzielona, jak i Spółka Przejmująca na moment dokonania podziału będą czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Majątek podlegający wydzieleniu (dalej: Dział Wynajmu Nieruchomości) będzie na moment wydzielenia wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych, tj.:

 1. uchwały zarządu Spółki Dzielonej w sprawie potwierdzenia wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i utworzenia w ten sposób samodzielnego działu prowadzącego działalność gospodarczą,
 2. uchwały zarządu Spółki Dzielonej w sprawie ustalenia podstawowych zasad funkcjonowania wyodrębnionego samodzielnego działu Spółki Dzielonej,
 3. uchwały zarządu Spółki Dzielonej w sprawie wyodrębnienia finansowego samodzielnego działu prowadzącego działalność gospodarczą,
 4. uchwały zarządu Spółki Dzielonej w sprawie regulaminu organizacyjnego samodzielnego działu prowadzącego działalność gospodarczą,
 5. Regulaminu Organizacyjnego samodzielnego działu prowadzącego działalność gospodarczą.

Formalne wydzielenie Działu Wynajmu Nieruchomości będzie mieć miejsce w związku z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu/wydzierżawiania nieruchomości na rzecz podmiotów zewnętrznych. Do Działu Wynajmu Nieruchomości przyporządkowani będą pracownicy dedykowani do wykonywania zadań związanych ze wskazaną powyżej działalnością.

Natomiast w Spółce Dzielonej pozostanie zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań związany z działalnością jednostki organizacyjnej Spółki Dzielonej (dalej: Dział Operacyjny) zajmującej się działalnością operacyjną, tj. przede wszystkim:

 • produkcją tkanin z włókien chemicznych,
 • wykończeniem wyrobów włókienniczych,
 • produkcją wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów,
 • produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży,
 • produkcją pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych,
 • produkcją włókien chemicznych,
 • produkcją wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
 • obróbką mechaniczną elementów metalowych,
 • sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych,

ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania uregulowanymi w ramach wewnętrznych aktów Spółki Dzielonej (analogicznymi do aktów wewnętrznych dotyczących Działu Wynajmu Nieruchomości). Działalność Działu Operacyjnego będzie obejmować całokształt działalności Spółki Dzielonej, zasadniczo z wyłączeniem wynajmu/wydzierżawiania nieruchomości (które to funkcje przypisane są do Działu Wynajmu Nieruchomości), przy czym do Działu Operacyjnego przyporządkowana będzie jedna nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem wynajmu oraz prawa i obowiązki związane z tą umową (przypisanie wynajmu tej nieruchomości – w drodze wyjątku – do działalności Działu Operacyjnego wynika z przyczyn biznesowych, jest to umowa najmu zawarta z podmiotem powiązanym ze Spółką Dzieloną, a ponadto przedmiotowa nieruchomość nie jest położona bezpośrednio w obszarze, do którego należą nieruchomości, których wydzielenie jest planowane – brak jest zatem związku przestrzennego pomiędzy opisywaną nieruchomością a Działem Wynajmu Nieruchomości). Spółka Dzielona wynajmuje nieruchomości do dziewięciu kontrahentów, przy czym tylko jedna, ww. nieruchomość (oraz prawa i obowiązki związane z umową najmu) będzie na moment podziału przypisana do Działu Operacyjnego, podczas gdy pozostałe będą przypisane do Działu Wynajmu Nieruchomości). Dodatkowo należy wskazać, że z końcem lutego 2018 r. wygasły dwie z umów najmu, związanych z nieruchomościami, które będą wchodzić w skład majątku przenoszonego (wcześniej nieruchomości były wynajmowane do jedenastu kontrahentów).

Wskazane powyżej działy Spółki Dzielonej na moment podziału będą jednostkami z przyporządkowanymi zasobami ludzkimi i technicznymi, zadaniami oraz celami biznesowymi. Do obu działów będą przyporządkowane osoby odpowiedzialne za kierowanie nimi. Należy podkreślić, że nieruchomości wykorzystywane w działalności Działu Operacyjnego (przede wszystkim na potrzeby produkcji) nie są i nie będą wykorzystywane w działalności Działu Wynajmu Nieruchomości (wynajmowane do podmiotów zewnętrznych) i odwrotnie – wynajmowane nieruchomości nie będą wykorzystywane w celach operacyjnych (przede wszystkim w zakresie produkcji), przy czym zgodnie z powyższym – w drodze wyjątku jedna wynajmowana nieruchomość będzie przyporządkowana do Działu Operacyjnego.

Na moment podziału przez wydzielenie w ramach prowadzonej przez Spółkę Dzieloną działalności możliwe będzie przypisanie zarówno do Działu Wynajmu Nieruchomości, jak i Działu Operacyjnego odpowiadających tym działom przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów (w tym zobowiązań i środków trwałych). Zarówno do Działu Wynajmu Nieruchomości, jak i do Działu Operacyjnego na moment wydzielenia będzie możliwe przypisanie przychodów (o charakterze zewnętrznym) oraz kosztów. Ponadto na moment podziału możliwe będzie dokonanie oceny rentowności i efektywności Działu Wynajmu Nieruchomości oraz Działu Operacyjnego, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających na Dział Wynajmu Nieruchomości oraz na Dział Operacyjny. Dodatkowo do Działów zostaną alokowane środki pieniężne znajdujące się w kasie i na odrębnych rachunkach bankowych Spółki Dzielonej, które będą bezpośrednio związane z prowadzoną przez te jednostki działalnością gospodarczą, tj. odpowiednia część środków pieniężnych zostanie alokowana do Działu Wynajmu Nieruchomości, a część do Działu Operacyjnego.

W konsekwencji, mimo że Dział Wynajmu Nieruchomości oraz Dział Operacyjny na dzień podziału przez wydzielenie nie będą zorganizowane w formie oddziałów samobilansujących, Spółka Dzielona będzie w stanie sporządzić bilans i rachunek zysków i strat odzwierciadlające sytuację majątkową oraz wyniki (rentowność) prowadzonych rodzajów działalności i przypisanych im struktur organizacyjnych.

W skład przenoszonego w ramach podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej Działu Wynajmu Nieruchomości na dzień podziału przez wydzielenie wchodzić będą składniki majątku wykorzystywane w działalności w zakresie wynajmu nieruchomości. Przeniesieniu podlegać będzie zespół następujących składników majątkowych, w tym zobowiązań:

 1. Aktywa trwałe Spółki Dzielonej funkcjonalnie związane z Działem Wynajmu Nieruchomości (w tym nieruchomości, urządzenia oraz wyposażenie wykorzystywane w ramach wynajmu/wydzierżawiania), przy czym przeniesione zostaną jedynie te nieruchomości, które są lub będą wynajmowane/wydzierżawiane przez Spółkę Dzieloną, natomiast nieruchomości wykorzystywane w działalności operacyjnej (przede wszystkim w zakresie produkcji), pozostaną w Spółce Dzielonej. Przeniesione zostaną działki gruntu:
  • objęte księgą wieczystą, na których znajdują się kotłownia, siłownia – podstacja, pięć budynków murowanych, urządzenia takie jak: instalacje wodne, kanały sanitarne, oczyszczalnia biologiczna, kanały burzowe, linie kablowe, komin przemysłowy, słupy oświetleniowe;
  • objęta księgą wieczystą, oraz objęta księgą wieczystą, na których znajdują się budynek murowany, wiata metalowa, urządzenia takie jak: instalacje wodne, kanały sanitarne, linie kablowe.
  Łączna powierzchnia działek to 3,2760 ha. Nieruchomości gruntowe stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółki Dzielonej. Właścicielem naniesień budowlanych jest Spółka Dzielona. Jest możliwe, że na moment podziału działki gruntu podlegające wydzieleniu zostaną wyodrębnione do osobnej księgi wieczystej/osobnych ksiąg wieczystych.
 2. Kontakty z najemcami i inne kontakty związane z Działem Wynajmu Nieruchomości;
 3. Zakład pracy lub jego część w rozumieniu art. 231 ustawy w z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dla pracowników związanych z Działem Wynajmu Nieruchomości;
 4. Aktywa obrotowe, w tym należności od najemców oraz środki pieniężne związane z Działem Wynajmu Nieruchomości;
 5. Prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z Działem Wynajmu Nieruchomości, w szczególności wynikające z zawartych umów wynajmu nieruchomości (z obecnie podpisanych umów najmu dziesięć będzie przyporządkowanych do Działu Wynajmu Nieruchomości).

Działalność Spółki Przejmującej po wydzieleniu Działu Wynajmu Nieruchomości ze Spółki Dzielonej będzie odpowiadała funkcjom przypisanym do Działu Wynajmu Nieruchomości jeszcze przed podziałem, a obejmującym usługi w zakresie wynajmu/wydzierżawiania nieruchomości. Nie jest wykluczone, że poza wskazanym powyżej, głównym przedmiotem działalności, Spółka Przejmująca może prowadzić działalność o charakterze pobocznym w innym zakresie (niemniej głównym przedmiotem działalności Spółki Przejmującej będzie wynajem/wydzierżawianie nieruchomości). Zatem po podziale Spółka Przejmująca przy wykorzystaniu zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład Działu Wynajmu Nieruchomości będzie kontynuowała działalność tego działu (wynajem/wydzierżawianie nieruchomości). Wykonywanie tej działalności będzie możliwe bez wykorzystania składników majątkowych, które – jako przyporządkowane do Działu Operacyjnego – pozostaną w Spółce Dzielonej.

Natomiast w skład Działu Operacyjnego na dzień podziału przez wydzielenie będą wchodzić składniki majątku związane z działalnością operacyjną (przede wszystkim w zakresie produkcji). W skład Działu Operacyjnego wchodził będzie zespół m.in. następujących składników, w tym zobowiązań:

 1. Aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane do wykonywania działalności produkcyjnej, usługowej (innej niż wynajem/ wydzierżawianie nieruchomości) oraz sprzedaży wyrobów, niezwiązane funkcjonalnie z Działem Wynajmu Nieruchomości. W szczególności w skład Działu Operacyjnego będą wchodzić środki trwałe, takie jak: budynki produkcyjne i magazynowe wraz z instalacjami, przyłączami i infrastrukturą, w tym budowlaną, prasa hydrauliczna, tokarki, wiertarka, frezarki, przecinarki, krajarki, dłutownica, szlifierki, mieszalniki, sprężarki, agregat sprężarkowy, spawarki, chłodziarki, sieć komputerowa, zestawy komputerowe, drukarki, laptopy, serwery, zasilacze, piec fluidyzacyjny, linia do produkcji tasiemki polipropylenowej, powlekarka, zdwajarka, ciąg foliowy, wytłaczarki, zgrzewarki, pakowarki, skręcarki, przędzarka, krosna, nawijarka, snowarki, prasa, przewijarki, granulator, samochody, wózki widłowe, zrywarki, wagi, oprogramowanie i licencje na programy i systemy komputerowe.
 2. Zakład pracy lub jego część w rozumieniu art. 231 ustawy w z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dla pracowników związanych z Działem Operacyjnym.
 3. Tajemnice przedsiębiorstwa wraz z bazą kontaktów handlowych i inne kontakty związane z działalnością operacyjną.
 4. Aktywa obrotowe (np. zapasy, produkcja w toku), w tym środki pieniężne, oraz wyprodukowane towary związane z Działem Operacyjnym.
 5. Prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z Działem Operacyjnym (przede wszystkim umowy związane ze sprzedażą produktów, dostawą materiałów itp.), w tym wierzytelności wynikające z umów sprzedaży produktów i materiałów, zobowiązania wynikające z umów nabycia materiałów, wierzytelności/zobowiązania związane ze świadczonymi usługami (innymi niż wynajem nieruchomości).

Działalność Spółki Dzielonej po wydzieleniu Działu Wynajmu Nieruchomości będzie odpowiadała funkcjom przypisanym do Działu Operacyjnego jeszcze przed podziałem, a obejmującym działalność w zakresie produkcji tkanin z włókien chemicznych, sprzedaż tych produktów, świadczenie usług (innych niż wynajem/wydzierżawianie nieruchomości) oraz pozostałą działalnością operacyjną. Wykonywanie tej działalności będzie możliwe bez wykorzystania składników majątkowych, które – jako przyporządkowane do Działu Wynajmu Nieruchomości – zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej.

Tym samym na dzień dokonania podziału przez wydzielenie zarówno Dział Wynajmu Nieruchomości, jak i Dział Operacyjny będą gotowe do funkcjonowania w oparciu o własne zasoby, w tym aktywa i pasywa oraz zasoby ludzkie. Zatem Dział Wynajmu Nieruchomości i Dział Operacyjny, dysponując własnymi zasobami ludzkimi, składnikami majątkowymi, własnymi należnościami i zobowiązaniami itp., będą mogły samodzielnie realizować swoje zadania.

Planowany podział wynika z faktu, że w związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz płynności finansowej Spółka Dzielona korzysta z finansowania od innego podmiotu. Jednocześnie, w toku rozmów z podmiotem, który udzielił finansowania, ustalono, że z perspektywy podjęcia decyzji o udzieleniu finansowania kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie roszczenia podmiotu udzielającego finansowania. Finansujący podniósł, że zabezpieczenie na majątku Spółki Dzielonej nie gwarantuje odpowiedniego ograniczenia poziomu ryzyka, ponieważ majątek ten nie jest formalnie oddzielony od działalności operacyjnej Spółki Dzielonej oraz obszarów ryzyka, które związane są z tą działalnością, w efekcie może on zostać obciążony zobowiązaniami, które potencjalnie będą miały pierwszeństwo zaspokojenia względem wierzytelności podmiotu udzielającego finansowania. W związku z tym planowany podział Spółki Dzielonej zakłada oddzielenie podstawowej działalności operacyjnej od aktywów wykorzystywanych w ramach działalności obejmujących ich najem. Planowane działania mają na celu dywersyfikację ryzyka, polegającą na tym, że wskazane powyżej składniki majątkowe (związane z Działem Wynajmu Nieruchomości) zostaną przeniesione do jednostki, która nie prowadzi produkcyjnej lub handlowej działalności operacyjnej (tj. do Spółki Przejmującej, jako spółki, z której działalnością związane jest mniejsze ryzyko rynkowe niż w przypadku ww. działalności operacyjnej). W celu zabezpieczenia roszczenia podmiotu udzielającego finansowania Spółce Dzielonej zostanie udzielone poręczenie majątkowe przez Spółkę Przejmującą. W umowie pożyczki zawartej pomiędzy Spółką Dzieloną a udzielającym finansowania Spółka Dzielona zobowiązała się (1) podjąć niezbędne działania prawne celem wydzielenia składników majątku do Spółki Przejmującej oraz (2) podjąć niezbędne działania celem zawarcia umowy poręczenia spłaty pożyczki, z udziałem Spółki Przejmującej. Ponadto opisane powyżej wyodrębnienie pozwoli Spółce Dzielonej na skoncentrowaniu się wyłącznie na prowadzeniu działalności operacyjnej (przede wszystkim w zakresie produkcji tkanin z włókien chemicznych), natomiast Spółce Przejmującej na działalności w zakresie wynajmu lub wydzierżawiania nieruchomości.

Dodatkowo należy wskazać, że podział Spółki Dzielonej został wybrany, jako sposób na przeniesienie Działu Wynajmu Nieruchomości i związanego z nim majątku do Spółki Przejmującej z następujących przyczyn:

 • Jest to, w ocenie Wnioskodawcy, prawnie najprostszy sposób na przeniesienie do Spółki Przejmującej zespołu składników majątkowych w taki sposób, aby nastąpiło pełne formalne oddzielenie tych składników od działalności operacyjnej. Podobny efekt nie byłby możliwy do uzyskania np. w drodze aportu, ze względu na konieczność wydania przez spółkę otrzymującą aport udziałów na rzecz wnoszącego (efektem czego byłoby powstanie stosunku zależności pomiędzy Spółką Dzieloną a spółką otrzymującą aport i brak oddzielenia przeniesionych składników majątkowych od ryzyka związanego z działalnością operacyjną). Jednocześnie podział pozostaje metodą przeniesienia Działu Wynajmu Nieruchomości, która nie wymaga zaangażowania dodatkowych środków pieniężnych (których zaangażowanie byłoby niezbędne np. w przypadku wyboru sprzedaży, jako metody przeniesienia zespołu składników majątkowych).
 • W przypadku podziału przez wydzielenie zastosowanie znajduje zasada generalnej sukcesji prawnej wynikająca z art. 531 § 1 i 2 KSH (a która nie ma zastosowania np. w przypadku aportu lub sprzedaży). W związku z tym podział pozwala uniknąć konieczności ewentualnego ponownego zawierania przez Spółkę Przejmującą umów związanych z Działem Wynajmu Nieruchomości, ewentualnego ponownego ubiegania się o pozwolenia administracyjne etc.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy realizacja opisanego powyżej podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie części majątku do Spółki Przejmującej prowadzić będzie do powstania dochodu (przychodu) dla Wnioskodawcy?

Zdaniem Wnioskodawcy realizacja opisanego powyżej podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej nie będzie prowadzić do powstania dochodu (przychodu) dla Wnioskodawcy.

Możliwość powstania dochodu (przychodu) do opodatkowania dla Spółki Przejmującej w związku z planowanym podziałem regulują, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym przypadku niżej wskazane przepisy ustawy o PDOF.

Źródłami przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOF), a zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Do kwestii przychodu dla wspólnika spółki dzielonej odnosi się wprost art. 24 ust. 8 ustawy o PDOF, zgodnie z którym w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

 1. art. 22 ust. 1f – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny;
 2. art. 23 ust. 1 pkt 38 – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny;
 3. wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie.

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o PDOF dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 1. w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 2. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem.

Z uwagi na fakt, że – jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego – wspólnicy spółki dzielonej nie otrzymają dopłat w gotówce, to przepis art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy o PDOF nie znajdzie zastosowania.

Tym samym, mając na uwadze treść art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PDOF, podstawową kwestią niezbędną do ustalenia, czy po stronie wspólnika/wspólników Spółki Dzielonej powstanie ewentualny dochód (przychód), jest kwalifikacja składników przejmowanego na skutek podziału majątku oraz majątku pozostającego w Spółce Dzielonej jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja składników majątku jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania” (wskazana definicja jest identyczna jak w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym tezy przytoczonych poniżej rozstrzygnięć zapadłych w sprawach dotyczących tego podatku mają zastosowanie również na gruncie ustawy o PDOF).

Tym samym, dla zakwalifikowania danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczne jest spełnione następujących przesłanek:

 1. zespół składników majątkowych powinien być zorganizowany,
 2. zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem organizacyjnym,
 3. zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem finansowym,
 4. zespół składników majątkowych powinien być wyodrębniony pod względem funkcjonalnym tak, aby mógł samodzielnie służyć wykonywaniu określonej działalności gospodarczej.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w wyroku NSA z dnia 12 maja 2011 r. (II FSK 2222/09), a także w interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 czerwca 2017 r. (0111-KDIB1-2.4010.14.2017.2.AW), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 stycznia 2017 r. (2461-IBPB-1-3.4510.988.2016.1.APO), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2017 r. (2461-IBPB-1-2.4510.9.2017.1.BG), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 listopada 2014 r. (IBPBI/2/423-1047/14/AK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 października 2014 r. (IPPB5/423-703/14-5/MK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 lipca 2012 r. (IPTPB3/423-137/12-4/MF), interpretacji indywidualnej wydanej rzez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2011 r. (ILPB3/423-840/10-4/EK).

Zdaniem Wnioskodawcy zarówno w odniesieniu do Działu Wynajmu Nieruchomości, jak i Działu Operacyjnego wszystkie ww. przesłanki zostaną spełnione:

Dział Wynajmu Nieruchomości oraz Dział Operacyjny jako zorganizowane zespoły składników majątkowych

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 listopada 2017 r., 0111-KDIB2-1.4010.237.2017.2.AP, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK).

W kontekście powyższego należy podkreślić, że podstawą do wyodrębnienia w ramach Działu Wynajmu Nieruchomości oraz Działu Operacyjnego składników materialnych i niematerialnych jest cel, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie oddawania do odpłatnego używania majątku (w przypadku Działu Wynajmu Nieruchomości), jak również w zakresie produkcji tkanin z włókien chemicznych, sprzedaży tych produktów, świadczenia usług oraz pozostałej działalności operacyjnej (w przypadku Działu Operacyjnego). Składniki materialne i niematerialne tworzące Dział Wynajmu Nieruchomości oraz Dział Operacyjny na moment wydzielenia będą stanowiły zespół, w ramach którego wzajemne powiązania funkcjonalne i zależności umożliwią wykonywanie zadań, do których zostaną przeznaczone. Tym samym wyselekcjonowanie i zestawienie razem składników Działu Wynajmu Nieruchomości podobnie jak składników Działu Operacyjnego następuje nie przypadkowo, ale ze względu na efekt synergii, jaki ich łączne wykorzystywanie pozwala osiągnąć.

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, Dział Wynajmu Nieruchomości oraz Dział Operacyjny na moment wydzielenia będą stanowiły zorganizowane zespoły składników majątkowych w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF.

Wyodrębnienie organizacyjne

Przepisy ustawy o PDOF nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 listopada 2017 r., 0111-KDIB2-1.4010.237.2017.2.AP, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2011 r., ILPB3/423-840/10-4/EK). Ocena odrębności w tej płaszczyźnie powinna polegać na analizie umiejscowienia zespołu składników majątkowych w ramach struktury przedsiębiorstwa oraz ich zorganizowania i możliwości alokacji do zadań, których wykonywaniu mają służyć.

Jednym z głównych czynników świadczących o wyodrębnieniu organizacyjnym Działu Wynajmu Nieruchomości oraz Działu Operacyjnego będzie ich spójna wewnętrzna organizacja, realizowane zadania, jak również funkcjonalność przypisanych do tego działu stanowisk pracy. Wnioskodawca chciałby podkreślić, że zarówno Dział Wynajmu Nieruchomości, jak również Dział Operacyjny na moment wydzielenia będą wyodrębnione w ramach wewnętrznej struktury Spółki Dzielonej zarówno pod względem formalnym – na podstawie wewnętrznych aktów, jak i pod względem praktycznym – z uwagi na wykonywaną działalność. Jednocześnie istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym będzie czynnik ludzki, czyli pracownicy przyporządkowani wyłącznie do Działu Wynajmu Nieruchomości oraz Działu Operacyjnego i tym samym dedykowani do wykonywania zadań przypisanych do tych działów.

Wyodrębnienie organizacyjne będzie miało miejsce także na innych płaszczyznach. W szczególności będzie istnieć możliwość ścisłego przypisania do Działu Wynajmu Nieruchomości oraz Działu Operacyjnego poszczególnych składników majątku. Tym samym zarówno na Dział Wynajmu Nieruchomości, jak również na Dział Operacyjny będą składać się zespoły kluczowych składników przeznaczonych do realizacji zadań, z zakresu oddawania majątku do odpłatnego używania w różnych formach (w przypadku Działu Wynajmu Nieruchomości), jak również w zakresie produkcji tkanin z włókien chemicznych, sprzedaży tych produktów, świadczenia usług oraz pozostałej działalności operacyjnej (w przypadku Działu Operacyjnego). Należy zatem uznać, że składniki Działu Wynajmu Nieruchomości oraz Działu Operacyjnego będą tworzyły w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wyodrębnioną strukturę, zorganizowaną tak, aby umożliwić prowadzenie działalności gospodarczej, do której zostały przypisane (poszczególne składniki materialne i niematerialne Działu Wynajmu Nieruchomości oraz Działu Operacyjnego będą połączone czynnikiem organizacyjnym).

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, Dział Wynajmu Nieruchomości oraz Dział Operacyjny na dzień wydzielenia będą stanowiły zorganizowane zespoły składników majątkowych wyodrębnione w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej pod względem organizacyjnym.

Wyodrębnienie finansowe

Ustawa o PDOF nie zawiera wytycznych odnośnie wyodrębnienia finansowego, jednakże ani prowadzenie osobnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzanie bilansu (czyli zakwalifikowanie do kategorii „samobilansującego się oddziału”) nie jest wymienione wśród warunków niezbędnych do tego, by dany zespół składników i zobowiązań mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jego pozostałej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Takie stanowisko zaprezentował np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 7 listopada 2017 r., 0111-KDIB2-1.4010.237.2017.2.AP czy Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2014 r., ITPB3/423-251a/14/DK. Jednocześnie organy podatkowe potwierdzają, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tak np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 marca 2017 r. 2461-IBPB-1-3.4510.10.2017.2.KB, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lutego 2015 r., znak IBPBI/2/423-1284/14/IŻ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 kwietnia 2014 r., znak ILPB3/423-27/14-4/JG).

Należy wskazać, że na moment podziału przez wydzielenie w ramach prowadzonej przez Spółkę Dzieloną działalności możliwe będzie przypisanie zarówno do Działu Wynajmu Nieruchomości, jak i Działu Operacyjnego odpowiadających tym działom przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów (w tym zobowiązań i środków trwałych). Po dokonaniu podziału przez wydzielenie i nabyciu Działu Wynajmu Nieruchomości Spółka Przejmująca będzie prowadziła działalność polegającą w szczególności na odpłatnym oddawaniu do używania aktywów wchodzących w skład tego Działu.

Ponadto na moment podziału możliwe będzie dokonanie oceny rentowności i efektywności Działu Wynajmu Nieruchomości oraz Działu Operacyjnego, jak również wyodrębnienie w tabeli amortyzacyjnej środków trwałych wartości umorzeń i amortyzacji przypadających na Dział Wynajmu Nieruchomości oraz na Dział Operacyjny. Dodatkowo do Działów zostaną alokowane wszystkie środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych Spółki Dzielonej, które są bezpośrednio związane z prowadzoną przez te jednostki działalnością gospodarczą, tj. odpowiednia część środków pieniężnych i odpowiednie rachunki bankowe zostaną alokowane do Działu Wynajmu Nieruchomości i Działu Operacyjnego.

W konsekwencji, mimo że Dział Wynajmu Nieruchomości oraz Dział Operacyjny na dzień podziału przez wydzielenie nie będą zorganizowane w formie oddziałów samobilansujących, Spółka Dzielona w oparciu o prowadzoną ewidencję będzie w stanie sporządzić bilans i rachunek zysków i strat odzwierciadlające sytuację majątkową oraz wyniki (rentowność) prowadzonych rodzajów działalności i przypisanych im struktur organizacyjnych.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że na moment podziału możliwe będzie w ramach finansów całego przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oddzielenie finansów Działu Wynajmu Nieruchomości oraz Działu Operacyjnego, jako wyodrębnionych finansowo części. W efekcie, w przypadku planowanego podziału przez wydzielenie, będzie istniała możliwość przeniesienia do ksiąg rachunkowych Spółki Przejmującej majątku i zobowiązań związanych funkcjonalnie z Działem Wynajmu Nieruchomości, jak również będzie możliwe pozostawienie w księgach rachunkowych Spółki Dzielonej majątku i zobowiązań związanych funkcjonalnie z Działem Operacyjnym.

W związku z tym należy uznać, że zarówno Dział Wynajmu Nieruchomości, jak również Dział Operacyjny na moment wydzielenia będą stanowić zespół składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym.

Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, że przedmiot działalności Działu Wynajmu Nieruchomości oraz Działu Operacyjnego będą stanowić na moment przeprowadzenia podziału odrębne obszary działalności Spółki Dzielonej. Przypisany na moment przeprowadzenia podziału do Działu Wynajmu Nieruchomości oraz Działu Operacyjnego zespół składników majątkowych i jego struktura organizacyjna pozwolą na samodzielną realizację zadań odpowiednio z zakresu oddawania majątku do odpłatnego używania (w przypadku Działu Wynajmu Nieruchomości), jak również w zakresie produkcji tkanin z włókien chemicznych, sprzedaży tych produktów, świadczenia usług oraz pozostałej działalności operacyjnej (w przypadku Działu Operacyjnego).

W opinii Wnioskodawcy, z funkcjonalnego punktu widzenia, Dział Wynajmu Nieruchomości oraz Dział Operacyjny jako odrębne podmioty (w wyniku podziału przez wydzielenie) będą w stanie kontynuować realizację swoich dotychczasowych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Dział Wynajmu Nieruchomości oraz Dział Operacyjny będą posiadać bowiem zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty gospodarcze świadczące usługi na rzecz innych podmiotów. W tym zakresie Wnioskodawca chciałby wskazać, że wydzielony Dział Wynajmu Nieruchomości będzie wyposażony na moment przeprowadzenia podziału we wszelkie aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą zostać mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Działu Wynajmu Nieruchomości umożliwią Spółce przejmującej prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oddawaniu majątku do odpłatnego używania. Podobnie Dział Operacyjny będzie na moment przeprowadzenia podziału wyposażony w aktywa i pasywa niezbędne do realizacji zadań, które mogą być mu powierzone, a tym samym składniki majątkowe wchodzące w skład Działu Operacyjnego umożliwią Spółce Dzielonej prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na produkcji tkanin z włókien chemicznych, sprzedaży tych produktów, świadczeniu usług oraz pozostałej działalności operacyjnej.

Istotnym argumentem przemawiającym za uznaniem, że zarówno Dział Wynajmu Nieruchomości, jak również Dział Operacyjny będą na moment podziału przez wydzielenie stanowić zorganizowane i wyodrębnione funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej jest fakt, że do Działu Wynajmu Nieruchomości oraz Działu Operacyjnego na moment przeprowadzenia podziału zostaną przydzieleni pracownicy posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie zadań przypisanych do tych działów. Tym samym podmiot otrzymujący Dział Wynajmu Nieruchomości, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tego działu oraz zasoby ludzkie, będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie. Podobnie w przypadku Spółki Dzielonej, Dział Operacyjny, pozostający w strukturach Spółki Dzielonej, w oparciu o aktywa i pasywa przypisane do tego działu oraz zasoby ludzkie będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności w analogicznym zakresie. Na skutek otrzymania oraz pozostawienia omawianych zespołów składników majątkowych Spółka Przejmująca oraz Spółka Dzielona będą w stanie generować strumienie zewnętrznych przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe przesądza o tym, że zarówno Dział Wynajmu Nieruchomości, jak również Dział Operacyjny na moment przeprowadzenia podziału będą stanowić zorganizowane zespoły składników majątkowych wyodrębnione pod względem funkcjonalnym i zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

W świetle wyżej przedstawionych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno Dział Wynajmu Nieruchomości, jak również Dział Operacyjny na moment wydzielenia będą wyodrębnionymi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołami składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań w zakresie oddawania majątku do odpłatnego używania (w przypadku Działu Wynajmu Nieruchomości), jak również w zakresie produkcji tkanin z włókien chemicznych, sprzedaży tych produktów, świadczenia usług oraz pozostałej działalności operacyjnej (w przypadku Działu Operacyjnego), które zarazem będą mogły stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania i funkcjonujące na rynku. W konsekwencji należy stwierdzić, że Dział Wynajmu Nieruchomości oraz Dział Operacyjny będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PDOF.

W związku z powyższym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód (przychód). Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PDOF warunkiem powstania dochodu (przychodu) dla wspólnika Spółki Dzielonej jest wyodrębnienie – w ramach podziału przez wydzielenie – części majątku niestanowiących zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Skoro, jak zostało wykazane powyżej, zarówno Dział Operacyjny, jak i Dział Wynajmu Nieruchomości będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa, to w związku z podziałem przez wydzielenie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód (dochód) po stronie wspólnika/wspólników spółki dzielonej i tym samym na Spółce Przejmującej (jako płatniku) nie będzie ciążył obowiązek pobrania podatku dochodowego.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez Ministra Finansów w interpretacjach indywidualnych, np.:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 r., znak 1061- IPTPB3.4511.231.2016.1.KJ, w którym organ podatkowy uznał, że „w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie Zespołu składników (działu) na rzecz Nowej Spółki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do opisanego zdarzenia przyszłego nie będzie miał zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ majątek pozostający w Spółce dzielonej oraz majątek Nowej Spółki powstałej z wyodrębnionego ze Spółki działu stanowić będą (każde osobno) zorganizowane części przedsiębiorstwa”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 marca 2016 r., znak ILPB1/4511-1-78/16-2/SŚ, w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że „akcjonariusze Spółki Dzielonej podlegający opodatkowaniu PDOF nie uzyskają wskutek przeprowadzenia opisanego w opisie zdarzenia przyszłego podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 UPDOF w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 7 UPDOF”.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe stanowiska zachowują aktualność pomimo tego, iż zostały one wyrażone w interpretacjach indywidualnych wydanych na gruncie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PDOF w poprzednim brzmieniu, które co prawda odnosiło kwestię powstania przychodu do wartości nominalnej otrzymanych udziałów (akcji), a nie do ich wartości emisyjnej, jednak kwestia zorganizowanej części przedsiębiorstwa miała takie samo znaczenie dla powstania przychodu jak w obecnym brzmieniu. Tym samym w tym zakresie powyższe stanowiska pozostają aktualne.

Reasumując, realizacja opisanego powyżej podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej nie będzie prowadzić do powstania dochodu (przychodu) dla Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla Organu. Wydane interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznych lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.