0111-KDIB4.4014.170.2018.1.LB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym Wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Dystrybucyjnego i przeniesienie go do Spółki Przejmującej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej lub z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 07 maja 2018 r. (data wpływu – 11 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

C.P. Sp. z o.o. jest spółką mającą siedzibę na terytorium Polski, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Spółka Dzielona” lub „C.P.”). Spółka Dzielona zajmuje się produkcją i przetwórstwem pianek poliuretanowych (dalej: „Produkty”), a także dystrybucją Produktów na terytorium Polski i za granicą.

W C.P. funkcjonują dwa obszary istotne z punktu widzenia wewnętrznego zarządzania Spółką Dzieloną, tj.:

(i) obszar produkcji Produktów (funkcji produkcyjnej), obejmujący w szczególności sprawy związane z działalnością w zakresie produkcji i przetwarzania Produktów, inwestycji, gospodarki magazynowej i logistyki.

W szerokim zakresie działalność ta obejmuje w szczególności zadania z zakresu:

 • planowania i realizacji procesów produkcji i przetwarzania w odniesieniu do Produktów,
 • planowania, przygotowywania i nadzoru nad realizacją inwestycji,
 • prowadzenia, nadzorowania, organizacji i koordynacji gospodarki magazynowej oraz procesów logistycznych,
 • utrzymania ruchu i remontów maszyn, urządzeń oraz budynków i budowli,
 • nadzoru i wdrażania nowych przepisów z zakresu obrotu i stosowania chemikaliów.

W ramach tego obszaru wykonywane są także zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Działalność w ramach funkcji produkcyjnej jest wykonywana i zarządzana w B., w budynkach od 1 do 28.

(ii) obszar sprzedaży i dystrybucji Produktów na rynku polskimi zagranicznym (funkcji dystrybucyjnej), obejmujący w szczególności sprawy związane z działalnością w zakresie sprzedaży i dystrybucji Produktów, wsparcia sprzedaży, a także realizacji zadań z zakresu działalności finansowej.

W szerokim zakresie działalność ta obejmuje w szczególności:

 • marketing i sprzedaż Produktów,
 • obsługę klientów,
 • poszukiwanie nowych rynków zbytu,
 • planowanie i realizację zakupów surowców i materiałów technicznych oraz koordynację i poszukiwanie alternatywnych, ekonomicznie uzasadnionych źródeł zakupu,
 • nadzorowanie obsługi celnej.

W ramach tego obszaru wykonywane są także zadania z zakresu spraw finansowych, administracji oraz obsługi kadrowo-płacowej, w szczególności w obszarze:

 • realizacji polityki finansowej,
 • zarządzania gotówką,
 • windykacji należności,
 • rachunkowości finansowej,
 • rachunkowości zarządczej i controllingu,
 • ustalania polityki cenowej,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • współpracy z bankami oraz firmami ubezpieczeniowymi,
 • współdziałania z organami kontroli zewnętrznych.

Powyższa działalność w ramach funkcji dystrybucyjnej jest realizowana i zarządzana w B., gdzie Pion Dystrybucyjny zajmuje:

 • powierzchnię biurową 132,10 m2 w budynku 1 na parterze i 75,69 m2 na piętrze oraz
 • powierzchnię magazynową 350 m2 w budynku 3.

W celu formalnego potwierdzenia oraz rozpoznania istnienia powyższych dwóch obszarów działalności w ramach C.P., Zarząd Spółki Dzielonej podjął Uchwałę (dalej: „Uchwała”), z której wynika, że od 1 lutego 2018 r. w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej z perspektywy organizacyjnej funkcjonują dwa Piony:

 • Pion Produkcyjny – wykonujący zadania związane z realizacją funkcji produkcyjnej (opisanej powyżej), oraz
 • Pion Dystrybucyjny – wykonujący zadania związane z realizacją funkcji dystrybucyjnej (opisanej powyżej).

Łącznie, Pion Produkcyjny oraz Pion Dystrybucyjny obejmują całą strukturę organizacyjną oraz wszystkie aktywności Spółki Dzielonej.

Powyższe znajduje potwierdzenie również w Regulaminie organizacyjnym Spółki Dzielonej, obowiązującym w Spółce Dzielonej od 1 lutego 2018 r. (dalej: „Regulamin”).

Dzięki wyodrębnieniu powyższych Pionów, Spółka Dzielona otrzymała formalną, wewnętrzną, hierarchiczną i organizacyjną strukturę (opartą o działy i stanowiska samodzielne). Ponadto, na mocy Uchwały, Zarząd Spółki Dzielonej wyznaczył osoby odpowiedzialne za bieżące zarządzanie działalnością Pionu Produkcyjnego i Pionu Dystrybucyjnego.

Na mocy Uchwały, Zarząd Spółki Dzielonej formalnie przypisał do każdego z Pionów personel, aktywa, umowy, prawa i obowiązki, należności i zobowiązania potrzebne do wykonywania powyższych obszarów działalności.

W celu umożliwienia właściwego oraz efektywnego wykonywania działań przypisanych do każdego z ww. Pionów (wyodrębnionych w ramach przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej), na mocy Uchwały zostały formalnie przypisane do nich odpowiednie następujące składniki niezbędne do wykonywania funkcji:

I. Do Pionu Produkcyjnego zostały formalnie przypisane m.in. następujące zasoby:

 • wybrani pracownicy oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników,
 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – które są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Pion Produkcyjny;
 • wszelkie prawa do nieruchomości związanych z działalnością Pionu Produkcyjnego, nieruchomości zlokalizowanej w B., (budynki od 1 do 28);
 • zapasy związane z działalnością Pionu Produkcyjnego, tj.:
  • materiały,
  • półprodukty i produkty w toku,
  • produkty gotowe,
 • prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez C.P., które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Produkcyjnego, w szczególności umów dotyczących:
  • finansowania, w tym cash poolingu,
  • usług transportowych;
  • zakupu polieterów i TDI do produkcji,
  • usług IT,
  • usług prawnych,
  • usług spedycji,
  • usług łączności,
  • usług remontowych,
  • usług bankowych,
  • dzierżawy infrastruktury,
  • usług ochrony mienia i związanych z ochroną przeciwpożarową,
  • usług utylizacji i utrzymania czystości,
  • usług leasingu,
  • usług laboratoryjnych,
  • usług doradczych i audytorskich,
  • usług serwisowych,
  • usług utrzymania samochodów osobowych,
  • usług w zakresie ochrony środowiska,
 • prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami oraz wynikające, z nich zobowiązania i należności, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Produkcyjnego,
 • środki pieniężne potrzebne na finansowanie działalności Pionu Produkcyjnego,
 • udziały przydzielone Pionowi Produkcyjnemu w spółce zależnej, tj.: w B.C. Sp. z o.o..

Ww. udziały nie są wprost funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Produkcyjnego. Z uwagi na konieczność odpowiedniego alokowania wszystkich składników majątkowych pomiędzy oba Piony, Spółka Dzielona podjęła decyzję biznesową, że powyższe udziały powinny zostać przypisane do Pionu Produkcyjnego.

W związku z tym, że Spółka Dzielona korzysta z usług wsparcia nabywanych od zewnętrznego podmiotu, także odpowiednie umowy wsparcia w zakresie w jakim dotyczą Pionu Produkcyjnego zostały alokowane do tego pionu. Usługi wsparcia dotyczą następujących obszarów:

 • finansowania, w tym cash poolingu,
 • usług transportowych;
 • zakupu polieterów i TDI do produkcji,
 • usług IT,
 • usług prawnych;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • usług księgowych,

II. Do Pionu Dystrybucyjnego zostały formalnie przypisane m.in. następujące zasoby:

 • wybrani pracownicy oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników,
 • prawo do korzystania z nieruchomości zlokalizowanej w B., obejmującej:
  • powierzchnię biurową 132,10 m2 w budynku 1 na parterze i 75,69m2 na piętrze oraz
  • powierzchnię magazynową 350 m2 w budynku 3 wraz z wyposażeniem,
 • baza klientów C.P.,
 • prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez C.P., które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Dystrybucyjnego, w szczególności umów dotyczących:
  • finansowania, w tym cash poolingu,
  • usług transportowych;
  • usług IT,
  • usług prawnych,
  • usług spedycji,
  • usług łączności,
  • usług bankowych,
  • usług leasingu,
  • usług doradczych,
  • używania firmowego znaku towarowego,
  • usług utrzymania samochodów osobowych,
  • ogłoszeń w mediach,
 • prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami oraz wynikające z nich zobowiązania, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Dystrybucyjnego,
 • środki pieniężne potrzebne na finansowanie działalności Pionu Dystrybucyjnego.

W związku z tym, że Spółka Dzielona korzysta z usług wsparcia nabywanych od zewnętrznego podmiotu, także odpowiednie umowy wsparcia w zakresie w jakim dotyczą Pionu Dystrybucyjnego zostały alokowane do tego pionu. Usługi wsparcia dotyczą następujących obszarów:

 • finansowania, w tym cash poolingu,
 • usług transportowych,
 • usług IT,
 • usług prawnych;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • usług księgowych.

Dodatkowo zarówno Pion Produkcyjny, jak i Pion Dystrybucyjny posiada osobne rachunki bankowe wraz ze środkami pieniężnymi zdeponowanymi na tych rachunkach bankowych. Przedmiotowe rachunki bankowe (zdeponowane na nich środki pieniężne) są wykorzystywane przez Piony do realizacji przypisanych im funkcji.

Spółka Dzielona prowadzi ewidencję operacji gospodarczych umożliwiającą identyfikację operacji związanych z Pionem Produkcyjnym i Pionem Dystrybucyjnym. W rezultacie, Spółka Dzielona jest w stanie zidentyfikować w swoich księgach:

 • składniki majątkowe (aktywa – materialne i niematerialne, trwałe i obrotowe) przypisane do danego Pionu – tj. odpowiednio do Pionu Produkcyjnego albo do Pionu Dystrybucyjnego,
 • jak również przychody i koszty związane z działalnością tych Pionów.

Spółka Dzielona okresowo będzie przygotowywać – dla celów wewnętrznych Spółki Dzielonej – oddzielne bilanse i rachunki wyników dla każdego z Pionów, których celem będzie umożliwienie Spółce Dzielonej monitorowania efektywności operacji realizowanych przez każdy z Pionów i zarządzania nimi.

Piony w zakresie operacji wspólnych rozliczają się ze sobą za pomocą not księgowych oraz dokonują przepływów pieniężnych w tym zakresie.

W ramach planowanej transakcji, mającej na celu rozdzielenie ryzyk i funkcji związanych z produkcją i dystrybucją skupionych obecnie w Spółce Dzielonej, planowane jest przeniesienie funkcji dystrybucyjnej wraz z przypisanymi jej składnikami majątkowymi do dedykowanego odrębnego podmiotu. Niniejsza transakcja ma zostać przeprowadzona poprzez przeprowadzenie procesu podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie (dalej: „Wydzielenie”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Na moment składania wniosku jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale Spółki Dzielonej jest C. S.A., spółka kapitałowa mająca siedzibę na terytorium Polski, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wspólnik”, „Spółka Przejmująca” lub „Wnioskodawca”). Nie jest jednak wykluczone, że na ostatni dzień poprzedzający dzień rejestracji Wydzielenia przez sąd rejestrowy (dalej: „Dzień Wydzielenia”) część akcji w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej będzie posiadał także inny podmiot (dalej: „Drugi Wspólnik”), wciąż jednak Spółka Przejmująca będzie posiadała więcej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

Zgodnie z założeniami biznesowymi, w ramach ww. podziału z przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej wydzielony zostanie Pion Dystrybucyjny i przeniesiony na Spółkę Przejmującą. W wyniku Wydzielenia do Spółki Przejmującej przeniesione zostaną aktywa i pasywa oraz funkcje przypisane obecnie do Pionu Dystrybucyjnego. W Spółce Dzielonej pozostaną zaś aktywa i pasywa oraz funkcje związane z działalnością Pionu Produkcyjnego.

W związku z realizacją ww. Wydzielenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony (w przypadku jeśli na moment Wydzielenia wszystkie udziały w Spółce Dzielonej będzie posiadał Wspólnik) lub zostanie podwyższony (w przypadku jeśli na moment Wydzielenia udziały w Spółce Dzielonej będzie posiadał również Drugi Wspólnik).

Jeśli w związku z Wydzieleniem Drugi Wspólnik obejmie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, to wartość tych akcji będzie odpowiadała wartości majątku przenoszonego w ramach Wydzielenia, w części odpowiadającej udziałowi procentowemu Drugiego Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

Wydzielenie będzie finansowane przez zmniejszenie kapitałów własnych Spółki Dzielonej – tj. poprzez zmniejszenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

Przy przeprowadzaniu przedmiotowej transakcji podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zastosowania instytucji dopłat, o której mowa w art. 529 § 3 Kodeks spółek handlowych w stosunku do Wspólnika, tj. Wspólnik nie otrzyma jakichkolwiek dopłat w gotówce.

Opisane wyżej Wydzielenie jest elementem procesu wdrożenia zmian biznesowo-organizacyjnych w Grupie C. w ramach projektu R.

Celem projektu R. jest przekształcenie Grupy C. w nowoczesną i konkurencyjną organizację na rynkach międzynarodowych oraz usprawnianie najważniejszych procesów biznesowych. Dokonanie określonych zmian biznesowych i organizacyjnych w Grupie C. ma docelowo usprawnić jej działanie. Nowy model operacyjny Grupy C. w szczególności zakłada:

 • zbudowanie tzw. centrum korporacyjnego na poziomie Spółki Przejmującej koncentrującego szeroko pojęte funkcje wsparcia w Grupie C. oraz
 • utworzenie dla potrzeb zarządczych tzw. Jednostek Biznesowych (Business Unit) skupionych wokół grup produktowych. Docelowo Jednostki Biznesowe mają realizować funkcję produkcyjną oraz dystrybucyjną w wybranych obszarach, przy czym funkcja dystrybucyjna ma być realizowana na poziomie Spółki Przejmującej, a funkcja produkcyjna ma być realizowana w spółkach zależnych w stosunku do Spółki Przejmującej.

W celu osiągnięcia opisanych powyżej celów potrzebne jest dokonanie odpowiedniej alokacji określonych procesów/funkcji pomiędzy spółkami Grupy C. W konsekwencji, konieczne jest także dostosowanie struktury prawnej Grupy C. do celów projektu R. W związku z powyższym, w celu osiągnięcia zakładanych celów biznesowych, Zarząd Spółki Przejmującej postanowił przyjąć do realizacji zmiany formalno-prawne, mające wpływ na strukturę Grupy C. w odniesieniu do spółek operacyjnych, w tym Spółki Dzielonej.

Na Dzień Wydzielenia Spółka Przejmująca ma przejąć odpowiedzialność za całokształt działalności prowadzonej przez Pion Dystrybucyjny Spółki Dzielonej.

Na skutek dokonania Wydzielenia:

 • Począwszy od Dnia Wydzielenia – Spółka Przejmująca będzie prowadzić działalność w zakresie dystrybucji. Działalność ta będzie wykonywana przez Spółkę Przejmującą przy wykorzystaniu zagregowanego zespołu składników przypisanego do Pionu Dystrybucyjnego (istniejącego obecnie w ramach Spółki Dzielonej).
 • Jednocześnie – po Dniu Wydzielenia – Spółka Dzielona będzie kontynuowała działalność produkcyjną przy wykorzystaniu zagregowanego zespołu składników przypisanego do Pionu Produkcyjnego (istniejącego obecnie w ramach Spółki Dzielonej).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym Wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Dystrybucyjnego i przeniesienie go do Spółki Przejmującej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej lub z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym Wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Dystrybucyjnego i przeniesienie go do Spółki Przejmującej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej lub z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jedną z form reorganizacji przedsiębiorstw jest podział spółek handlowych regulowany przez Kodeks spółek handlowych. Stosownie do postanowień art. 528 § 1 ww. Kodeksu, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółki kapitałowe. Natomiast zgodnie z normą art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, podział może być w szczególności dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie).

Celem podziału przez wydzielenie jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje jedynie przeniesienie części jej majątku na inny podmiot.

Katalog enumeratywnie wymienionych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych został wskazany w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z normą art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz normą art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przy czym, zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

(...)

2) przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty, oraz

3) przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest (...) podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Z powyższego wynika, że umowa spółki lub zmiana tej umowy mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wyłącznie gdy dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego. Wnioskując zatem a contrario, jeśli nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego, umowa spółki lub jej zmiana nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowo, ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., przewidywała wprost – w art. 1 ust. 3 pkt 3 – opodatkowanie transakcji podziału spółek, jeżeli ich wynikiem było zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Jednakże, w wyniku implementacji postanowień dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008 r. ), z dniem 1 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana treści art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, od 1 stycznia 2009 r. do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się już podziały spółek kapitałowych, w tym podziały przez wydzielenie. W konsekwencji od 1 stycznia 2009 r. podział spółek nie jest opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych nawet jeśli w ramach podziału dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podział przez wydzielenie zostanie dokonany bez podwyższenia kapitału zakładowego (w przypadku jeśli na moment Wydzielenia wszystkie akcje w Spółce Dzielonej będzie posiadał Wspólnik) lub z podwyższeniem kapitału zakładowego (w przypadku jeśli na moment Wydzielenia akcje w Spółce Dzielonej posiadał będzie również Drugi Wspólnik).

Odnosząc się do powyższego, należy wskazać, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przewiduje opodatkowania zmian umowy spółki kapitałowej, skutkiem których nie jest podwyższenie kapitału zakładowego. Realizacja opisanego w zdarzeniu przyszłym podziału przez wydzielenie bez podwyższenia kapitału zakładowego będzie zatem neutralna na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeśli jednak doszłoby nawet do podwyższenia kapitału zakładowego, to czynność taka wciąż będzie neutralna podatkowo na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych, jako że czynność podziału z założenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie została wskazana w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych w katalogu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu.

Tym samym, Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym Wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie) opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Dystrybucyjnego i przeniesienie go do Spółki Przejmującej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej lub z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swego stanowiska Wnioskodawca przywołał kilka interpretacji indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego
  • także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Z powyżej zacytowanych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że planowane jest wydzielenie Pionu Dystrybucyjnego ze Spółki Dzielonej i przeniesienie go do Spółki Przejmującej (Wnioskodawcy). Do ww. podziału Spółki Dzielonej dojdzie poprzez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wskazany we wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

A zatem niezależnie od faktu, czy w związku z Wydzieleniem dojdzie (lub nie dojdzie) do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy jednocześnie z przeniesieniem na niego składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Dystrybucji Spółki Dzielonej w następstwie planowanego podziału, podział ten nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.