0111-KDIB2-2.4014.152.2018.2.MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w momencie przekształcenia spółki K ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową wartość kapitału zakładowego tej spółki, w części, która została utworzona w związku z połączeniem ze spółką S, spółką G oraz spółką R, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 sierpnia 2018 r. (data wpływu 24 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym 8 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 29 października 2018 r. Znak: 0111-KDIB2-2.4014.152.2018.1.MZ wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 8 listopada 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (zwany także dalej spółką K) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W najbliższym czasie planowane jest przekształcenie spółki K ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Przekształcenie zostanie przeprowadzone na zasadach określonych w tytule IV dziale III ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. W ciągu kilku ostatnich miesięcy doszło do połączenia spółki K ze spółkami S, G i R. Wszystkie spółki przejmowane (spółka S, spółka G i spółka R) były spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Z prawnego punktu widzenia połączenie spółki K ze spółką S, spółką G oraz spółką R było przeprowadzane jako połączenie przez przejęcie, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych. Spółka K przejęła majątek spółek S, G oraz R w zamian za udziały w spółce K, które zostały wydane udziałowcom spółek S, G i R. Nominalna wartość udziałów spółki K wydanych udziałowcom spółek S, G oraz R odpowiadała wartości, o jaką powiększono kapitał zakładowy spółki K. Z bilansowego punktu widzenia połączenie spółki K ze spółką S, spółką G oraz spółką R zostało rozliczone metodą nabycia, o której mowa w art. 44b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rozliczenie połączenia metodą nabycia polega na sumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki przejmującej, według ich wartości księgowej, z odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów spółek przejętych, według ich wartości godziwej ustalonej na dzień ich połączenia. Kapitał własny spółek przejętych (na który składa się m in. kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, zysk (lub strata) z lat ubiegłych, zysk (lub strata) bieżący) ustalony na dzień połączenia jako aktywa netto według wartości godziwej podlega wyłączeniu.

W bilansach spółek przejmowanych sporządzonych na dzień poprzedzający połączenie występowały:

  • w spółce R – kapitał zakładowy, kapitał zapasowy powstały z przekazania na ten kapitał zysków lat ubiegłych, starta z lat ubiegłych oraz zysk netto,
  • w spółce G – kapitał zakładowy, strata z lat ubiegłych oraz strata netto,
  • w spółce S – kapitał zakładowy, kapitał zapasowy powstały z przekazania na ten kapitał zysków lat ubiegłych, zysk z lat ubiegłych oraz zysk netto.

Wartość spółek przejmowanych, na podstawie ich wyceny dokonanej dla celów połączenia, została w całości uwzględniona w kapitale zakładowym spółki przejmującej K. Natomiast różnica pomiędzy wysokością kapitału zakładowego a wartością aktywów netto spółek przejętych została wykazana jako wartość firmy.

Połączenie spółki K ze spółkami S, G i R było wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Spółka K posiada, natomiast spółka S, spółka G oraz spółka R posiadały w Polsce zarówno rzeczywisty ośrodek zarządzania, jak i siedzibę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w momencie przekształcenia spółki K ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową wartość kapitału zakładowego tej spółki, w części, która została utworzona w związku z połączeniem ze spółką S, spółką G oraz spółką R, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150) (dalej w skrócie u.p.c.c.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) u.p.c.c. opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki, zaś zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 u.p.c.c. opodatkowaniu podlegają zmiany umowy spółki, jeśli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Art. 1 ust. 3 pkt 3 u.p.c.c. przewiduje, że w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się „przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej”. Należy wskazać, że na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych za spółkę osobową uznaje się m.in. spółkę komandytową (art. 1a pkt 1 u.p.c.c.), natomiast za spółkę kapitałową uznaje się m.in. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 1a pkt 2 u.p.c.c.). Ponadto na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych zwrot „państwo członkowskie” oznacza „państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym” (art. 1a pkt 5 u.p.c.c.). Na podstawie art. 2 pkt 6 lit. a) u.p.c.c. nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z łączeniem spółek kapitałowych. Zgodnie ze wskazanymi już przepisami na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych za spółki kapitałowe uznaje się m.in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku umowy spółki związanej z przekształceniem lub łączeniem spółek podstawą opodatkowania, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) u.p.c.c., jest wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia. Zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c. zwalnia się od podatku umowy spółki i ich zmiany „związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany.

Zwolnienie z art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c.

Wnioskodawca uważa, że zwolnienie podatkowe z art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c. będzie miało zastosowanie w stosunku do tej części kapitału zakładowego spółki K, która powstała w wyniku połączenia ze spółką S, spółką G oraz spółką R i w związku z przekazaniem kapitałów własnych spółek przejmowanych na kapitał zakładowy spółki K, a która była zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. a) u.p.c.c. Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując wykładni art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c. należy przyjąć, że końcowa część tego przepisu (tj. fragment „albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczony”) odnosi się również do podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązującego w Polsce i uregulowanego w przepisach u.p.c.c. Końcowy fragment omawianego przepisu dotyczy zatem sytuacji, w których w stosunku do wartość kapitału zakładowego spółki przekształcanej „podatek” nie był naliczony, a podatkiem tym jest zarówno podatek od czynności cywilnoprawnych obowiązujący w Polsce, jak również podatek od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych obowiązujący na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego. Nie ma podstaw do przyjmowania, że końcowy fragment art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c. nie odnosi się do podatku od czynności cywilnoprawnych, a jedynie do podatków od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych obowiązujących na terytorium innych niż Polska państw członkowskich. Stosując wykładnię językową należy dojść do wniosku, że art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c. po przecinku dzieli się na dwie części rozdzielone spójnikiem „albo”. Pierwsza część dotyczy sytuacji, w których wartość kapitału zakładowego była uprzednio opodatkowana. W tym zakresie wskazano wprost, że może to być zarówno opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jak również opodatkowanie podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych obowiązującym na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego. Druga część dotyczy sytuacji, w której podatek nie został naliczony. W tym zakresie wskazano jedynie ogólnie, że chodzi o nienaliczenie „podatku”. Wnioskodawca uważa, że w tej drugiej części, przez „podatek” należy rozumieć zarówno podatek od czynności cywilnoprawnych obowiązujący w Polsce, jak również podatek od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych obowiązujący na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego. Za takim stanowiskiem przemawia fakt, że art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c. w końcowym fragmencie zawiera stwierdzenie o podatku nienaliczonym „zgodnie z prawem państwa członkowskiego”. Należy przez to rozumieć podatek obowiązujący w państwie członkowskim. Zgodnie z art. 1a pkt 5 u.p.c.c. zwrot „państwo członkowskie” oznacza „państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym”. Nie ulega wątpliwości, że Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, jest tym samym „państwem członkowskim” w rozumieniu art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c. W związku z powyższym „podatkiem” nienaliczonym zgodnie z prawem państwa członkowskiego będzie również podatek od czynności cywilnoprawnych obowiązujący w Polsce, jako w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że w art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c. w części „albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczony” nie zostało zawarte żadne ograniczenie, w tym w szczególności ograniczenie możliwości zastosowania tej części przepisu w odniesieniu do Polski i polskiego podatku od czynności cywilnoprawnych. Trzeba zatem przyjąć, że wolą ustawodawcy było objęcie zakresem zwolnienia w tej części również takich wkładów, od których podatek nie był naliczany zgodnie z prawem polskim, czyli zgodnie z przepisami u.p.c.c. Taka wykładnia tego przepisu jest tym bardziej uzasadniona, jeżeli wziąć pod uwagę pierwszą część art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c, w której ustawodawca wyraźnie wskazał, że chodzi o państwa członkowskie inne niż Polska („których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska”). Wskazuje to, że ustawodawca w sposób precyzyjny posługuje się definicją „państwa członkowskiego”, zaś ewentualne ograniczenia jej zakresu podmiotowego mają charakter wyraźny i jednoznacznie wskazany w przepisach. Ponadto należy zwrócić uwagę, że obie części art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c. znajdujące się po przecinku są rozdzielone spójnikiem „albo”. Zgodnie z zasadami logiki jest to spójnik alternatywy rozłącznej. Alternatywa „A albo B” oznacza możliwość wystąpienia samodzielnie tylko cechy A albo samodzielnie tylko cechy B. Alternatywa rozłączna wskazuje na samodzielny charakter i wyraźnie przeciwstawienie obu cech. W związku z tym należy jednoznacznie oddzielić od siebie dwie części art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c., a linię tego podziału wyznacza spójnik „albo”. Nie ma podstaw do takiego odczytywania omawianego fragmentu przepisu, w którym część po spójniku „albo” jest łączona i odczytywana razem z częścią przed spójnikiem „albo”. Byłoby to działanie sprzeczne z zasadami logiki, których należy przestrzegać przy wykładni tekstów prawnych. Na zakończenie warto przypomnieć, że intencją ustawodawcy było zastosowanie tych samych zasad opodatkowania wartości wkładów do spółki kapitałowej w przypadku ich uprzedniego poddania opodatkowaniu zarówno podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jak i podatkiem od wkładów kapitałowych w innym państwie członkowskim. Wynika to jednoznacznie z uzasadnienia projektu ustawy o zmianie u.p.c.c. (zob. prace Sejmu RP VI kadencji, druk nr 748), w którym wskazano, że projekt przewiduje „zwolnienie umowy spółki i jej zmiany w części wkładów do spółki osobowej albo kapitału zakładowego w spółce kapitałowej, które zostały uprzednio opodatkowane lub zgodnie z prawem państw członkowskich podatek nie był od nich naliczany; przepis przewiduje na identycznych zasadach uwzględnienie uprzednio objętych wkładów, tak podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jak i jego odpowiednikiem w państwach członkowskich”.

Orzecznictwo

Przedstawiona przez Wnioskodawcę wykładnia przepisów znajduje potwierdzenie w wyrokach sądów administracyjnych wydanych w podobnych stanach faktycznych. Wnioskodawca ma świadomość, że orzeczenia te zostały wydane dla konkretnych podmiotów oraz w ich indywidualnych sprawach. Niemniej jednak wyroki te zawierają cenne wskazówki dotyczące wykładni przepisów, które należałoby uwzględniać również w niniejszej sprawie. Stanowisko Wnioskodawcy, że zwolnienie podatkowe z art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c. ma zastosowanie również w stosunku do tej części kapitału zakładowego spółki, w stosunku do której zgodnie z przepisami u.p.c.c. podatek w Polsce nie był naliczany potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 września 2017 r. (sygn. akt II FSK 90/16). Wyrok dotyczy sytuacji, w której podatek nie był naliczany na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) u.p.c.c., ale przedstawione w nim zasady wykładni przepisów można odnosić również do sytuacji, w której podatek nie był naliczany na podstawie art. 2 pkt 6 lit. a) u.p.c.c. W uzasadnieniu tego orzeczenia czytamy: „Odrębne zagadnienie wymagające rozstrzygnięcia i pozostające przedmiotem sporu w sprawie dotyczyło zastosowania zwolnienia od opodatkowania jako konsekwencja możliwości zastosowania do operacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę jawną przepisu art. 9 pkt 11 lit. a u.p.c.c., zgodnie z którym zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany, związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany. Na tle tego przepisu za ugruntowany w orzecznictwie sądów administracyjnych należy uznać pogląd, że wykładnia językowa art. 9 pkt 11 lit. a u.p.c.c. in fine prowadzi do wniosku, iż zwrot „od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany” dotyczy nie tylko podatku od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, ale również podatku od czynności cywilnoprawnych (por. wyroki NSA: z dnia 20 września 2016 r., sygn. akt II FSK 2452/15; z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 138/15; z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1006/15 i II FSK 1007/15; z dnia 14 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1477/15; publik, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Taki sposób wykładni, również zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę, pozostaje w zgodzie z zasadą neutralności podatkowej, która oznacza nie tylko brak wpływu opodatkowania na decyzje gospodarcze podatnika lecz również niedyskryminowanie przez podatek. Pojęciem dyskryminacja określa się każde działanie, odmawiające pewnym osobom równego traktowania w porównaniu z innymi. Zakaz dyskryminacji znamionuje więc nakaz równego traktowania podmiotów znajdujących się w takiej samej lub podobnej sytuacji i jest on jedną z podstawowych zasad unijnego porządku prawnego (art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE 2012 C 326, s. 1). Zatem z treści art. 9 pkt 11 lit. a oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 3 u.p.c.c. wynika, że opodatkowaniu przy przekształceniu spółek podlegają wkłady do spółki osobowej ponad tą ich część, która - co do zasady - podlegała już opodatkowaniu, a więc w tym zakresie zastosowanie ma zwolnienie podatkowe obowiązujące na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a u.p.c.c. Na gruncie wykładni językowej zwolnienie przewidziane w art. 9 pkt 11 lit. a u.p.c.c. znajduje zastosowanie również do wartości wkładów kapitałowych na kapitał zakładowy, od których nie był naliczany podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c u.p.c.c. Przypomnieć należy, że intencją ustawodawcy było zastosowanie tych samych zasad opodatkowania wartości wkładów do spółki kapitałowej w przypadku ich uprzedniego poddania opodatkowaniu zarówno podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jak i podatkiem od wkładów kapitałowych w innym państwie członkowskim (por. art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - Dz. U. Nr 209, poz. 1319). Do wniosków tych prowadzi lektura uzasadnienia projektu wskazanej ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (zob. Sejm RP VI kadencji, druk nr 748, s. 4), w którym podano, że projekt przewiduje zwolnienie umowy spółki i jej zmiany w części wkładów do spółki osobowej albo kapitału zakładowego w spółce kapitałowej, które zostały uprzednio opodatkowane lub zgodnie z prawem państw członkowskich podatek nie był od nich naliczany; przepis przewiduje na identycznych zasadach uwzględnienie uprzednio objętych wkładów, tak podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jak i jego odpowiednikiem w państwach członkowskich, co ma służyć również realizacji zasady jednokrotnego opodatkowania wkładów do spółek. Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w związku z planowanym przekształceniem Spółki w spółkę osobową, będzie miał zastosowanie art. 9 pkt 11 lit. a u.p.c.c., a w konsekwencji nie powstanie po jej stronie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wniesionych do spółki kapitałowej wkładów, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych albo, od której, zgodnie z prawem państwa członkowskiego, podatek nie był naliczany. Wniosek odmienny prowadziłby do przyjęcia, że ta sama wartość (kapitał zakładowy) może być poddana dwukrotnie temu samemu podatkowi. W rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym pierwszy raz przy wniesieniu wkładu niepieniężnego na kapitał zakładowy (którego wartość na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) u.p.c.c. jest wyłączona z opodatkowania), a po raz drugi przy czynności przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, w sytuacji gdy ustawodawca przewidział wyłączenie tej wartości kapitału zakładowego z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych już na etapie, na którym majątek spółki uległ zwiększeniu, tj. przy wniesieniu na kapitał zakładowy spółki aportu w postaci udziałów w spółce w drodze objęcia nowoutworzonych udziałów przez wspólnika, w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów/akcji spółki kapitałowej prawa polskiego z siedzibą w Polsce”.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie potwierdza także m.in.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja 2018 r. (sygn. akt II FSK 1158/16), wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lutego 2018 r. (sygn. akt II FSK 242/16), wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2463/15), wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1007/15), wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 września 2016 r. (sygn. akt II FSK 2452/14).

Podsumowanie

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie przekształcenia spółki K ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową wartość kapitału zakładowego tej spółki, w części która powstała w wyniku połączenia ze spółką S, spółką G oraz spółką R, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a) u.p.c.c.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).
Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.