0111-KDIB1-2.4010.192.2018.2.PH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skoro Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który co do zasady obowiązany jest do opodatkowania uzyskanych dochodów podatkiem dochodowym od osób prawnych według zasad wynikających z tej ustawy, to niezależnie od faktu działania w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przeznaczenia uzyskiwanych przysporzeń majątkowych na cele statutowe – został wykluczony z możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 maja 2018 r. (data wpływu 17 maja 2018 r.), uzupełnionym 21 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2018 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 11 czerwca 2018 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.192.2018.1.PH wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 21 czerwca 2018 r.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej określany jako „Spółka”) jest spółką non-profit. Ww. Spółka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Spółka jest organizacją non profit prowadzącą działalność w zakresie pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych. W akcie notarialnym statuującym powstanie Spółki zawarto postanowienia – w § 5 ust. 1 postanowiono: Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej i działalności społecznej. Spółka działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 wraz późniejszymi zmianami). Dodatkowo w akcie notarialnym w § 5 punkt 4 widnieją zapisy:

Przedmiotem działalności społecznej i celem działania spółki jest:

 • działania związane z reintegracją społeczną i zawodową osób bezdomnych, bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, uchodźców i innych podlegających wykluczeniu społecznemu wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
  1. zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub
  2. zatrudnieniu co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnym realizacji celów prozatrudnieniowych; zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa w pkt 1,
 • edukacja środowisk i grup podlegających wykluczeniu społecznemu, jak i innych osób i instytucji zainteresowanych realizacją programów reintegracji społecznej i zawodowej.

Dodatkowo punkt 6 aktu notarialnego stanowi:

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego spółki jest:

 1. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
 3. działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

Dodatkowo paragraf 22 aktu notarialnego mówi o dystrybucji zysku.

Punkt 1 par. 22 „Spółka nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy wspólników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału spółki jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa spółka”.

Punkt 2 par. 22 „Całość zysku Spółki jest przeznaczana na cele określone w paragrafie 5 ust. 4” – zapisy wykazano powyżej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4?

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 20 czerwca 2018 r., w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. lc, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1 dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. lc ustawy o podatku dochodowym od osób prawych, zwolnienie o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

 1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach,
 2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
 3. samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Zdaniem Wnioskodawcy aby Spółka mogła skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 musi łączni spełnić poniższe warunki:

 • jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
 • uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowane na te cele bez względu na termin.

Zdaniem spółki realizowane przez spółkę cele zgodne są z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003 roku art. 4 ustawy pkt 6 i dochody spółki mogą być zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 450), działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 i 138).

W myśl art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036, dalej: „ustawa o CIT”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Taka, a nie inna konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o CIT powoduje więc, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze – przychód, a po drugie – koszty jego uzyskania. Dopiero ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Przepis ten, zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Jak stanowi pkt 4 ww. przepisu, wolne są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c ustawy o CIT:

 1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
 2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel,
 • podatnik nie może być podmiotem ustawowo wyłączonym z możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Powyższe oznacza, że zastosowanie ww. zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe i faktycznego wydatkowania go na te cele, ale również od statusu prawnego danego podmiotu na gruncie ustawy o CIT.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Spółka działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest organizacją non profit i prowadzi działalność w zakresie pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych. Zgodnie z § 22 pkt 2 aktu notarialnego statuującego powstanie Spółki „Całość zysku Spółki jest przeznaczana na cele określone w paragrafie 5 ust. 4”, czyli prowadzenie działalności gospodarczej i działalności społecznej, której przedmiotem są:

 • działania związane z reintegracją społeczną i zawodową osób bezdomnych, bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, uchodźców i innych podlegających wykluczeniu społecznemu wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
  1. zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub
  2. zatrudnieniu co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnym realizacji celów prozatrudnieniowych; zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa w pkt 1,
 • edukacja środowisk i grup podlegających wykluczeniu społecznemu, jak i innych osób i instytucji zainteresowanych realizacją programów reintegracji społecznej i zawodowej.

Dodatkowo pkt 6 aktu notarialnego stanowi, że przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego spółki jest:

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
 • działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

Natomiast zgodnie z § 22 pkt 1 aktu notarialnego Spółka nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy wspólników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału spółki jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa spółka.

Mając powyższe na względzie w odniesieniu do ww. stanu prawnego, stwierdzić należy, że Wnioskodawca jest podmiotem ustawowo wyłączonym z możliwości zwolnienia od opodatkowania uzyskiwanych dochodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z definicją wynikającą z art. 4a pkt 21 ustawy CIT, jeżeli w ustawie jest mowa o spółce oznacza to:

 1. spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W myśl natomiast art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Przy czym, zgodnie z art. 6 Ordynacji podatkowej, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

W świetle powyższego, skoro Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który co do zasady obowiązany jest do opodatkowania uzyskanych dochodów podatkiem dochodowym od osób prawnych według zasad wynikających z tej ustawy, to niezależnie od faktu działania w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przeznaczenia uzyskiwanych przysporzeń majątkowych na cele statutowe – został wykluczony z możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W sposób wyraźny ustawodawca wykluczył bowiem możliwość korzystania z powyższego zwolnienia przez przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, a także – spółki.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.