US.PD-I/1/20/61/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W związku z powyższym, wnioskodawca pyta czy wspólnicy spółki jawnej mogą wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19% od momentu przekształcenia spółki z o. o. w spółkę jawną.

US.PD-I/1/20/61/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. podatek liniowy
  2. przekształcanie podmiotów
  3. spółki handlowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca jest udziałowcem „S" spółka z o. o., posiada w tej spółce 50% udziałów, jest też członkiem Rady Nadzorczej tej spółki oraz członkiem zarządu, w którym sprawuje funkcję zastępcy dyrektora. Od 01.09.2006 r. wspólnicy zamierzają przekształcić „S" spółka z o. o. w spółkę jawną, w związku z tym chcą wybrać opodatkowanie osiągniętego dochodu podatkiem liniowym według stawki 19%. Zdaniem wnioskodawcy wybór opodatkowania podatku dochodowego podatkiem liniowym według stawki 19% przez poszczególnych wspólników jest uzasadniony, ponieważ wspólnicy niejako rozpoczynają działalność w formie spółki jawnej, a rozpoczynając taką działalność od 01.09.2006 r. nie mogli zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złożyć do 20 stycznia 2006 r. stosownego oświadczenia o wyborze ww. formy opodatkowania.
Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) zwanej dalej ustawą o podatku dochodowym, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym, podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Natomiast podstawę prawną przekształceń spółek prawa handlowego stanowią przepisy działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, póz. 1037 ze zm.) zwanej dalej k. k. s. Zgodnie z art. 551 § 1 k. k. s., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą), w tym spółkę jawną. Z treści przepisu art. 552 i art. 553 k.s.h. wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tak zwanej sukcesji uniwersalnej, w myśl których spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (jest to dzień przekształcenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia przez sąd rejestrowy z urzędu spółki przekształcanej, a spółka przekształcona, jako następca prawny, wstępuje z tym dniem we wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów k.s.h. powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność będzie prowadzić jako spółka handlowa innego typu.
Zasady wyżej opisanej sukcesji uniwersalnej nie obejmują skutków podatkowych tzw. sukcesji podatkowej, gdyż te zasady zostały zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.). W myśl art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, jakie mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z tym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę jawną, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Reasumując powyższe należy zauważyć, że spółka przekształcana nie jest traktowana jak podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez „następcę" prawnego, zaś wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową nie wiążą się żadne szczególne uregulowania podatkowe. Przekształcenie to, zarówno z punktu widzenia prawa spółek handlowych, jak i prawa podatkowego nie jest traktowane jako likwidacja spółki kapitałowej, ponieważ likwidacja nie jest w żadnym momencie częścią procedury przekształceniowej. Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową jest to proces zmierzający jedynie do zmiany formy prawnej organizacji.
W związku z powyższym, przekształcenie spółki z o. o. w spółkę jawną w trakcie roku podatkowego jest równoznaczne z kontynuacją prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 9a ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalające na wybór formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy tj. podatkiem liniowym według stawki 19%, ponieważ wnioskodawca nie jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej.
Dochody osiągnięte przez podatnika po przekształceniu spółki z o. o. w spółkę jawną winny być opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Natomiast wybór opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww, ustawy tj. podatkiem liniowym według stawki 19% jest możliwy dopiero w następnym roku podatkowym, w którym wnioskodawca może złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 9a ust. 3 ww. ustawy czyli pod warunkiem, że żaden ze wspólników nie będzie świadczył usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.