POIV-443/24/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Strona zamierza złożyć do Sądu Gospodarczego wniosek o rejestrację zmiany formy prawnej ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Numery Regon i NIP nie ulegną zmianie.W związku z powyższym zdaniem Strony należy sporządzić jedną deklarację VAT-7 za okres od pierwszego do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiła rejestracja zmiany formy prawnej.

POIV-443/24/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. deklaracja podatkowa
  2. następstwo prawne
  3. przekształcanie podmiotów
  4. spółki handlowe
  5. sukcesja
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku znak L. dz. 347/06 z dnia 27.06.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług postanawiam:

ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe.

UZASADNIENIE

Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Strona zamierza złożyć do Sądu Gospodarczego wniosek o rejestrację zmiany formy prawnej ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Numery Regon i NIP nie ulegną zmianie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 93a §1 ustawy Ordynacja podatkowa wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach podatkowych prawa i obowiązki spółki przekształcanej.
W związku z powyższym zdaniem Strony należy sporządzić jedną deklarację VAT-7 za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła rejestracja zmiany formy prawnej ujmując w rejestrach VAT zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług faktury wystawione na spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgodnie z art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług wystawione faktury dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług.
Zgodnie z art. 93a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:
1) przekształcenia innej osoby prawnej,
2) przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej
- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.
W myśl art. 93d w/w ustawy Ordynacja podatkowa przepisy art. 93-93c mają zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.
Artykuł 93e w/w ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, iż przepisy art. 93 - 93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, nie stanowią inaczej.
Zgodnie z treścią przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych przepisów ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej "NIP". W myśl o art. 12 ust. 1 w/w ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem:
1) przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobowa spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy.
2) przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną handlową.
Biorąc powyższe pod uwagę spółka handlowa powstała w wyniku przekształenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki w zakresie podatku od towarów i usług, których podmiotem była spółka przekształcona. Oznacza to, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia spółki akcyjnej ma obowiązek rozliczenia podatku zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) poprzez złożenie jednej deklaracji podatkowej VAT-7 za dany okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła rejestracja zmiany formy prawnej.
Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.
Zgodnie z art. 14b §1 i §2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a §4 w/w ustawy Ordynacja podatkowa służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.