IP-PP2-443-115/07-3/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Spółka przejmie na skutek połączenia uprawnienia wynikające z interpretacji organów podatkowych, wydanych w trybie art. 14 a i 14 e Ordynacji podatkowej dla X przed połączeniem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007r. (data wpływu 17 sierpnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przejęcia uprawnień wynikających z interpretacji organów podatkowych wydanych w trybie art. 14 a i 14 e Ordynacji podatkowej dla Spółki przejętej przed połączeniem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przejęcia uprawnień wynikających z interpretacji organów podatkowych wydanych w trybie art. 14 a i 14 e Ordynacji podatkowej dla Spółki przejętej przed połączeniem

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 30 lipca 2007r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „S” Sp. z o.o. („Spółka”) podjęło uchwałę, w której zobowiązało Zarząd Spółki do powzięcia kroków w celu połączenia Spółki z jej spółką zależną – X Polska Sp. z o.o. („X”) z siedzibą w W. Połączenie zostanie dokonane bez zmian umowy spółki przejmującej i bez wymiany udziałów, poprzez przeniesienie całego majątku X na Spółkę, w trybie przewidzianym w art. 515 § 1 Ksh, zgodnie z którym połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma udziały spółki przejmowanej, jak również w trybie przewidzianym w art. 516 § 6 Ksh (uproszczony tryb połączenia, przewidziany dla przejęcia własnej spółki jednoosobowej). Wskutek połączenia X zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego i utraci osobowość prawną. Wspólnikom X oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w X nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Ksh. W związku z połączeniem Spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczący w połączeniu. Powodem podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników decyzji o połączeniu jest konieczność wprowadzenia zmian strukturze i funkcjonowaniu grupy kapitałowej, do której należą Spółka i X („Grupa”), mających na celu zwiększenie jej efektywności oraz konkurencyjności. Prawidłowa i efektywna realizacja tych celów w obliczu rosnącej konkurencji wymaga uproszczenia struktury organizacyjnej, skrócenia procesu decyzyjnego, likwidacji zbędnych biurokratycznych barier, zbudowania spójnego w każdej spółce i w całej Grupie systemu informacyjnego. Pierwszym etapem tych działań ma być doprowadzenie do połączenia Spółki z X. Połączenie to przynieść również korzyści w zakresie obniżenia kosztów działalności w takich obszarach jak obsługa administracyjna, księgowa, audyt. Ponadto, po uproszczeniu struktury Grupy (planowane są dalsze połączenia spółek należących do Grupy), wdrożony ma zostać jednolity system informacyjny, co przyczyni się do ujednolicenia tego systemu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka przejmie na skutek połączenia uprawnienia wynikające z interpretacji organów podatkowych, wydanych w trybie art. 14 a i 14 e Ordynacji podatkowej dla X przed połączeniem.

Zdaniem wnioskodawcy Spółka po połączeniu będzie mogła, na podstawie art. 93 Ordynacji podatkowej stosować się do pisemnych interpretacji wydanych dla X. Warunkiem korzystania z takich interpretacji będzie to, aby stan faktyczny, w oparciu o który została udzielona odpowiedź (zawarty we wniosku), odpowiadał stanowi faktycznemu mającemu miejsce w Spółce po połączeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się 1)osób prawnych, 2) osobowych spółek handlowych, 3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Zgodnie z art. 93 § 2 przepis § 1 stosuje się odpowiednio m.in. do osoby prawnej łączącej się przez przejecie: innej osoby prawnej (osób prawnych).

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 listopada 2006r.) skutki prawne związane z wydaniem, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach ocenia się wedle przepisów ustawy zmienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Uregulowania przepisu art. 14 d ustawy Ordynacja podatkowa w jej brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2007r. stanowiły, iż przepisy art. 14 a – 14 c stosuje się odpowiednio do następcy prawnego podatnika, a także do osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, a więc osoby powstałej w wyniku łączenia się przez przejęcie jak w art. 93 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go maja 10,09-402 Płock.