Spółki handlowe | Interpretacje podatkowe

Spółki handlowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółki handlowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania połączenia Spółki ze Spółkami Zależnymi za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Z okoliczności przedstawionych w niniejszym wniosku wynika zatem, iż zamierzona czynność globalnego połączenia spółek zależnych, skutkująca przeniesieniem całego majątku tych spółek na spółkę Wnioskodawcy, dokonana na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem będzie mieściła się w pojęciu „ zbycia przedsiębiorstwa ”, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe tut. organ zgadza się ze stanowiskiem Wnioskodawcy w kwestii zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy do czynności wydania majątku w ramach połączenia spółek. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja jest wyłączona z zakresu opodatkowania VAT jest prawidłowe. Prawidłowość tego stanowiska organ wywiódł wyłącznie z przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W zakresie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2013
11
sie

Istota:
W razie braku prawa do ww. zwolnienia, czy Wnioskodawczyni oraz jej małżonek mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 125 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy PIT?
Fragment:
(...) spółki handlowej W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Rodzice (Wnioskodawczyni i jej małżonek) osoby fizycznej są jedynymi wspólnikami osobowej spółki handlowej oraz spółki cywilnej (Spółka). Syn Wnioskodawczyni rozważa dokonanie na rzecz Spółki (do majątku Spółki) nieodpłatnego świadczenia w postaci darowizny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni oraz jej małżonek mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy w związku z dokonaną przez syna darowizną do majątku Spółki, której jedynymi wspólnikami jest Wnioskodawczyni oraz jej małżonek... W razie braku prawa do ww. zwolnienia, czy Wnioskodawczyni oraz jej małżonek mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 125 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy PIT... Odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej. W zakresie podatku od spadku i darowizn zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawczyni darowizna składnika majątku do majątku spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej, jeżeli jedynymi wspólnikami są rodzice darczyńcy, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, z tym że jest zwolniona z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
2011
1
sie

Istota:
Czy Spółka przejmie na skutek połączenia uprawnienia wynikające z interpretacji organów podatkowych, wydanych w trybie art. 14 a i 14 e Ordynacji podatkowej dla X przed połączeniem
Fragment:
U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się 1)osób prawnych, 2) osobowych spółek handlowych, 3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Zgodnie z art. 93 § 2 przepis § 1 stosuje się odpowiednio m.in. do osoby prawnej łączącej się przez przejecie: innej osoby prawnej (osób prawnych). Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 listopada 2006r.) skutki prawne związane z wydaniem, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach ocenia się wedle przepisów ustawy zmienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Uregulowania przepisu art. 14 d ustawy Ordynacja podatkowa w jej brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2007r. stanowiły, iż przepisy art. 14 a – 14 c stosuje się odpowiednio do następcy prawnego podatnika, a także do osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, a więc osoby powstałej w wyniku łączenia się przez przejęcie jak w art. 93 ustawy.
2011
1
maj

Istota:
W związku z powyższym, wnioskodawca pyta czy wspólnicy spółki jawnej mogą wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19% od momentu przekształcenia spółki z o. o. w spółkę jawną.
Fragment:
Przekształcenie to, zarówno z punktu widzenia prawa spółek handlowych, jak i prawa podatkowego nie jest traktowane jako likwidacja spółki kapitałowej, ponieważ likwidacja nie jest w żadnym momencie częścią procedury przekształceniowej. Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową jest to proces zmierzający jedynie do zmiany formy prawnej organizacji. W związku z powyższym, przekształcenie spółki z o. o. w spółkę jawną w trakcie roku podatkowego jest równoznaczne z kontynuacją prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 9a ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalające na wybór formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy tj. podatkiem liniowym według stawki 19%, ponieważ wnioskodawca nie jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Dochody osiągnięte przez podatnika po przekształceniu spółki z o. o. w spółkę jawną winny być opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wybór opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (...)
2011
1
maj

Istota:
Jakie skutki prawa podatkowego wynikną w momencie przekształcenia spółki, czy nie trzeba będzie zwracać naliczonego podatku VAT od zakupionych i użytkowanych do celów działalności gospodarczej środków trwałych /między innymi budynku/.
Fragment:
Nr 269, poz. 2681 ze zm./ numer identyfikacji podatkowej nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem: przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy, przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową. Zatem w przypadku przekształcenia spółki handlowej w inna spółkę handlową następuje sukcesja NIP.
2011
1
kwi

Istota:
Strona zamierza złożyć do Sądu Gospodarczego wniosek o rejestrację zmiany formy prawnej ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Numery Regon i NIP nie ulegną zmianie.W związku z powyższym zdaniem Strony należy sporządzić jedną deklarację VAT-7 za okres od pierwszego do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiła rejestracja zmiany formy prawnej.
Fragment:
W myśl o art. 12 ust. 1 w/w ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem: 1) przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobowa spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy. 2) przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną handlową. Biorąc powyższe pod uwagę spółka handlowa powstała w wyniku przekształenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki w zakresie podatku od towarów i usług, których podmiotem była spółka przekształcona. Oznacza to, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia spółki akcyjnej ma obowiązek rozliczenia podatku zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) poprzez złożenie jednej deklaracji podatkowej VAT-7 za dany okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła rejestracja zmiany formy prawnej. Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Zgodnie z art. 14b §1 i §2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a §4 w/w ustawy Ordynacja podatkowa służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
2011
1
kwi

Istota:
Czy można odliczyć od dochodu z działalności gospodarczej, nie objętej zwolnieniem, straty powstałej w okresie, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 34 ww. ustawy?
Fragment:
Wg. pisma spółki, zgodnie z założeniami w 2004r może wystąpić dochód z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz sprzedaży maszyn i urządzeń. Zatem stosownie do uregulowań zawartych w art. 7 ust. 1 ww. ustawy „przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty”. Art. 7 ust. 2 ustawy definiuje co należy rozumieć pod pojęciem dochodu lub straty. Natomiast przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania - zgodnie z art. 7 ust. 3 - nie uwzględnia się: pkt 1 - przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, pkt 3 - kosztów uzyskania przychodów , o których mowa w pkt. 1. Tak więc zgodnie z art. 7 ust. 2, w związku z art. 7 ust. 3 pkt. 1 i 3 ww. ustawy w dochodach podlegających opodatkowaniu nie uwzględnia się zarówno przychodów jak i kosztów uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania. Z powyższych uregulowań wynika, że nie jest możliwe odliczenie od dochodu z działalności gospodarczej nie objętej zwolnieniem straty powstałej w okresie, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 34 ww. ustawy. Strata poniesiona w okresie zwolnienia podatkowego jest stratą ekonomiczną z tytułu ponoszenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej a nie stratą w rozumieniu prawa podatkowego.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.