Spółki handlowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółki handlowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
11
sie

Istota:

W zakresie uznania połączenia Spółki ze Spółkami Zależnymi za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Z okoliczności przedstawionych w niniejszym wniosku wynika zatem, iż zamierzona czynność globalnego połączenia spółek zależnych, skutkująca przeniesieniem całego majątku tych spółek na spółkę Wnioskodawcy, dokonana na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem będzie mieściła się w pojęciu „ zbycia przedsiębiorstwa ”, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe tut. organ zgadza się ze stanowiskiem Wnioskodawcy w kwestii zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy do czynności wydania majątku w ramach połączenia spółek. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja jest wyłączona z zakresu opodatkowania VAT jest prawidłowe. Prawidłowość tego stanowiska organ wywiódł wyłącznie z przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W zakresie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

2011
1
sie

Istota:

W razie braku prawa do ww. zwolnienia, czy Wnioskodawczyni oraz jej małżonek mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 125 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy PIT?

Fragment:

(...) spółki handlowej W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Rodzice (Wnioskodawczyni i jej małżonek) osoby fizycznej są jedynymi wspólnikami osobowej spółki handlowej oraz spółki cywilnej (Spółka). Syn Wnioskodawczyni rozważa dokonanie na rzecz Spółki (do majątku Spółki) nieodpłatnego świadczenia w postaci darowizny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni oraz jej małżonek mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy w związku z dokonaną przez syna darowizną do majątku Spółki, której jedynymi wspólnikami jest Wnioskodawczyni oraz jej małżonek... W razie braku prawa do ww. zwolnienia, czy Wnioskodawczyni oraz jej małżonek mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 125 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy PIT... Odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej. W zakresie podatku od spadku i darowizn zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawczyni darowizna składnika majątku do majątku spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej, jeżeli jedynymi wspólnikami są rodzice darczyńcy, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, z tym że jest zwolniona z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka przejmie na skutek połączenia uprawnienia wynikające z interpretacji organów podatkowych, wydanych w trybie art. 14 a i 14 e Ordynacji podatkowej dla X przed połączeniem

Fragment:

U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się 1)osób prawnych, 2) osobowych spółek handlowych, 3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Zgodnie z art. 93 § 2 przepis § 1 stosuje się odpowiednio m.in. do osoby prawnej łączącej się przez przejecie: innej osoby prawnej (osób prawnych). Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 listopada 2006r.) skutki prawne związane z wydaniem, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach ocenia się wedle przepisów ustawy zmienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Uregulowania przepisu art. 14 d ustawy Ordynacja podatkowa w jej brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2007r. stanowiły, iż przepisy art. 14 a – 14 c stosuje się odpowiednio do następcy prawnego podatnika, a także do osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, a więc osoby powstałej w wyniku łączenia się przez przejęcie jak w art. 93 ustawy.

2011
1
maj

Istota:

W związku z powyższym, wnioskodawca pyta czy wspólnicy spółki jawnej mogą wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19% od momentu przekształcenia spółki z o. o. w spółkę jawną.

Fragment:

Przekształcenie to, zarówno z punktu widzenia prawa spółek handlowych, jak i prawa podatkowego nie jest traktowane jako likwidacja spółki kapitałowej, ponieważ likwidacja nie jest w żadnym momencie częścią procedury przekształceniowej. Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową jest to proces zmierzający jedynie do zmiany formy prawnej organizacji. W związku z powyższym, przekształcenie spółki z o. o. w spółkę jawną w trakcie roku podatkowego jest równoznaczne z kontynuacją prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 9a ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalające na wybór formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy tj. podatkiem liniowym według stawki 19%, ponieważ wnioskodawca nie jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Dochody osiągnięte przez podatnika po przekształceniu spółki z o. o. w spółkę jawną winny być opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wybór opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jakie skutki prawa podatkowego wynikną w momencie przekształcenia spółki, czy nie trzeba będzie zwracać naliczonego podatku VAT od zakupionych i użytkowanych do celów działalności gospodarczej środków trwałych /między innymi budynku/.

Fragment:

Nr 269, poz. 2681 ze zm./ numer identyfikacji podatkowej nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem: przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy, przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową. Zatem w przypadku przekształcenia spółki handlowej w inna spółkę handlową następuje sukcesja NIP.

2011
1
kwi

Istota:

Strona zamierza złożyć do Sądu Gospodarczego wniosek o rejestrację zmiany formy prawnej ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Numery Regon i NIP nie ulegną zmianie.W związku z powyższym zdaniem Strony należy sporządzić jedną deklarację VAT-7 za okres od pierwszego do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiła rejestracja zmiany formy prawnej.

Fragment:

W myśl o art. 12 ust. 1 w/w ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem: 1) przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobowa spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy. 2) przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną handlową. Biorąc powyższe pod uwagę spółka handlowa powstała w wyniku przekształenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki w zakresie podatku od towarów i usług, których podmiotem była spółka przekształcona. Oznacza to, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia spółki akcyjnej ma obowiązek rozliczenia podatku zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) poprzez złożenie jednej deklaracji podatkowej VAT-7 za dany okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła rejestracja zmiany formy prawnej. Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Zgodnie z art. 14b §1 i §2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a §4 w/w ustawy Ordynacja podatkowa służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

2011
1
sty

Istota:

Czy można odliczyć od dochodu z działalności gospodarczej, nie objętej zwolnieniem, straty powstałej w okresie, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 34 ww. ustawy?

Fragment:

Wg. pisma spółki, zgodnie z założeniami w 2004r może wystąpić dochód z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz sprzedaży maszyn i urządzeń. Zatem stosownie do uregulowań zawartych w art. 7 ust. 1 ww. ustawy „przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty”. Art. 7 ust. 2 ustawy definiuje co należy rozumieć pod pojęciem dochodu lub straty. Natomiast przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania - zgodnie z art. 7 ust. 3 - nie uwzględnia się: pkt 1 - przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, pkt 3 - kosztów uzyskania przychodów , o których mowa w pkt. 1. Tak więc zgodnie z art. 7 ust. 2, w związku z art. 7 ust. 3 pkt. 1 i 3 ww. ustawy w dochodach podlegających opodatkowaniu nie uwzględnia się zarówno przychodów jak i kosztów uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania. Z powyższych uregulowań wynika, że nie jest możliwe odliczenie od dochodu z działalności gospodarczej nie objętej zwolnieniem straty powstałej w okresie, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 34 ww. ustawy. Strata poniesiona w okresie zwolnienia podatkowego jest stratą ekonomiczną z tytułu ponoszenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej a nie stratą w rozumieniu prawa podatkowego.