Spółki | Interpretacje podatkowe

Spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do rozpoznania podatku naliczonego w stosunku do faktur związanych z ZCP dotyczących okresu sprzed dnia podziału, co do których prawo do odliczenia powstanie w dniu lub po dniu podziału, także w przypadku wystawienia faktury na Spółkę Dzieloną,prawa do odliczenia przez Spółkę Przejmującą w przypadku gdy faktura wpłynie do Spółki Dzielonej przed dniem podziału, a Spółka Dzielona nie skorzysta z prawa do odliczenia, prawa do ujmowania dla celów VAT faktur korygujących zakupowych związanych z ZCP, a otrzymanych w dniu lub po dniu podziału, zobowiązania do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy przypadający przed dniem podziału oraz zapłaty podatku za ten okres, jeżeli obowiązek zapłaty podatku i złożenia deklaracji wystąpi po podziale.
Fragment:
W treści art. 529 § 1 k.s.h. wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Jednym z nich jest, zgodnie z pkt 4 tego przepisu, podział przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 2 k.s.h.). Podział przez wydzielenie jest instytucją prawa handlowego będącą jedną z form restrukturyzacji, polegającą na rozdrobnieniu majątku spółki dzielonej, które polega na przekazaniu składników majątkowych (pasywów i aktywów) spółki dzielonej bez przeprowadzenia likwidacji, do spółek nowo tworzonych. Instytucję podziału spółek regulują przepisy art. 528-550 k.s.h. Stosownie do art. 531 § 1 k.s.h. – spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 531 § 2 k.s.h.).
2017
14
lip

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
Należy tym samym zgodzić się z Wnioskodawcą, że dostawa urządzeń z portfolio Spółki w ramach procesów budowlanych będzie opodatkowana stawką właściwą dla danego rodzaju dostawy tj. stawką podstawową bądź stosowanie do art. 41 ust. 12 ustawy stawką obniżoną. W konsekwencji stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1 należy uznać za prawidłowe. Przedmiotem świadczenia Spółki jest również sprzedaż urządzeń z portfolio Spółki z ich montażem, jak również świadczenie samego montażu/instalacji w ramach procesów budowlanych gdy nabywcą jest inwestor/końcowy użytkownik bądź generalny wykonawca lub jego podwykonawca. Jak wskazywano w przypadku usług objętych tzw. mechanizmem odwrotnego obciążenia dla prawidłowego opodatkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności istotna jest klasyfikacja czynności będących przedmiotem transakcji. Wnioskodawca wskazał, że sprzedaż urządzeń z ich montażem z własnego portfolio Spółki klasyfikuje w sposób następujący: Automatyczne drzwi przesuwne i drzwi obrotowe PKWiU 43.29.19.00, Drzwi rozwierne i ściany przesuwne PKWiU 43.32.10.0, Systemy okuć, na których instalowane są duże formatki szklane PKWiU 43.34.20.0, Bramki uchylne sensoryczne, kołowroty wysokie i śluzy osobowe PKWiU 43.29.19.00.
2017
4
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej
Fragment:
Zgodnie natomiast, z art. 1a pkt 2 UoPCC przez spółkę kapitałową rozumie się między innymi spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwszy UoPCC, nie podlegają PCC umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt: I SA/Wr 1163/12, w którym sąd wskazał, że: „ (...) Zwolnienie z opodatkowania zmiany umowy spółki polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej) przysługuje jedynie w przypadku obejmowania takiego podwyższenia wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki kapitałowej albo udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej. ” W wypowiedziach organów interpretacyjnych nie budzi wątpliwości wyłączenie z opodatkowania PCC zmiany umowy spółki kapitałowej w wyniku podwyższenia jej kapitału zakładowego, związanej z wniesieniem do tej spółki ZCP w formie wkładu niepieniężnego.
2017
4
lip

Istota:
W zakresie ustalenia czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą Wnioskodawca zamierza utworzyć na terytorium Estonii, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy zagraniczną spółkę kontrolowaną
Fragment:
W konsekwencji, Spółka Estońska Wnioskodawcy nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy zagranicznej spółki kontrolowanej w rozumieniu Ustawy PIT. Jak wskazuje art. 30f ust. 2 Ustawy PIT, zagraniczną spółką jest m.in. osoba prawna nieposiadająca siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w której podatnik posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących albo prawo do uczestnictwa w zysku. Tym samym, w odniesieniu do Wnioskodawcy Spółka Estońska Wnioskodawcy spełnia przesłanki do uznania za zagraniczną spółkę w rozumieniu Ustawy PIT. W dalszej kolejności należy ustalić, czy Spółka Estońska Wnioskodawcy będzie spełniała przesłanki do uznania za zagraniczną spółkę kontrolowaną. W odniesieniu do Spółki Estońskiej Wnioskodawcy, przesłanki uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną zostały określone m.in. w art. 30f ust. 3 pkt 3 Ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem, zagraniczną spółką kontrolowaną jest spółka zagraniczna, w której: podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub (...)
2017
30
cze

Istota:
Ustalenie czy składniki materialne i niematerialne w tym zobowiązania, które zostaną przejęte przez spółkę przejmującą na skutek podziału przez wydzielenie, stanowić będą zorganizowaną część i w związku z czym transakcja ta będzie czynnością nieobjętą zakresem podatku od towarów i usług.
Fragment:
Sp. z o.o. z siedzibą w ..., jest spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Spółka lub Spółka dzielona lub Wnioskodawca). Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W przyszłości planowany jest podział Spółki dzielonej. Podział nastąpi w trybie przewidzianym w 529 § pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), tj. w drodze podziału przez wydzielenie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą. Spółką przejmującą w ramach podziału będzie inna spółka kapitałowa, która w tym celu będzie zawiązana. Siedzibą Spółki przejmującej będzie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Spółka ta będzie podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: Spółka przejmująca). Na moment podziału, Spółka przejmująca będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym szeroko pojętą działalność ogólnobudowlaną. W jej ramach świadczy usługi począwszy od przygotowywania terenów pod budowę, przez wznoszenie budynków i budowli, na robotach wykończeniowych budynków i ich remontach kończąc. Działalność tę Spółka rozpoczęła w 2003 r. prowadzi ją przez cały czas w niezmienionym składzie osobowym. Założeniem Spółki było stworzenie rodzinnego biznesu, którego twórcami byli bracia.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez innego udziałowca spółki
Fragment:
Wnioskodawca będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce jest udziałowcem w Spółce Z. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Spółka ”). Oprócz Wnioskodawcy wspólnikiem Spółki z o.o. jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej „ Wspólnik ”). Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca objął swój udział za wkład pieniężny, natomiast Wspólnik objął swoje udziały za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości. Wspólnik rozważa zbycie swoich udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. Zbycie może nastąpić za wynagrodzeniem albo bez niego. Umowa spółki przewiduje możliwość dobrowolnego umorzenia udziałów, w tym również bez wynagrodzenia, zgodnie z art. 199 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „ KSH ”). Umorzenie udziałów nastąpi w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki (dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia), z czystego zysku, bez obniżania kapitału zakładowego Spółki. W konsekwencji umorzenia udziałów Wspólnika jedynym udziałowcem Spółki pozostanie Wnioskodawca. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie Restricted Stock Award przyznawania akcji spółki prawa amerykańskiego od spółki mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych.
Fragment:
Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie Restricted Stock Award przyznawania akcji spółki prawa amerykańskiego od spółki mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Podatnik jest pracownikiem spółki E. Sp. z o.o. (dalej jako E.) zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę przez tę Spółkę. Właścicielem E. jest spółka prawa holenderskiego (FN. Sp. z o.o.), w której udziały posiada spółka FP. CV (spółka komandytowa). Natomiast właścicielem tej ostatniej spółki jest FI. (spółka akcyjna), spółka prawa amerykańskiego notowana na giełdzie papierów wartościowych w USA (indeks Nasdaq). Należy dodać, że według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy, udział wartości nieruchomości w majątku FI. jest niższy niż 50%. Podatnik został objęty programem przyznawania akcji, przy czym program ten uległ zmianie w 2011 r., z tego też względu poniżej opisano dwie wersje tego programu. Przyznanie akcji (Restricted Stock Award) W ramach przedmiotowego programu, FI. przyznaje nieodpłatnie wybranym pracownikom E. określoną ilość akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) FI. przy czym przyznanie akcji ma charakter pełnej uznaniowości ze strony FI. Należy zaznaczyć, że na dzień przyznania akcji (zawiadomienia) Wnioskodawca nie wchodzi w żadne prawa akcjonariusza.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych w podatku VAT w związku z połączeniem spółek
Fragment:
Według dalszych regulacji Kodeksu spółek handlowych, Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 (art. 493 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych). Z kolei art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako główny skutek połączenia spółek, co dotyczy również łączenia przez przejęcie, wskazuje zasadę sukcesji generalnej, ustanawiając spółkę przejmującą następcą prawnym spółki przejmowanej. W myśl tych przepisów, Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki(art. 494 § 1 ww. ustawy). Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej – art. 494 § 2 ww. ustawy.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego Wnioskodawcyze Spółką Przejmowaną
Fragment:
Wobec tego, jeżeli Spółka – Wnioskodawca będzie osiągała w Polsce dochód typowo pochodzący z majątku nieruchomego nie ma powodu, aby opodatkowanie takiego dochodu rozważać w aspekcie istnienia zakładu Spółki. Reasumując, wszelkie dochody (w tym przychody oraz koszty uzyskania przychodów) uzyskane przez Spółkę z majątku nieruchomego położonego w Polsce, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce – zgodnie z art. 6 umowy polsko – holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., dalej: „ KSH ”), połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Stosownie do art. 494 § 1 KSH, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Z uwagi na postanowienia art. 491 § l 1 KSH zasada ta ma zastosowanie również do połączeń spółek kapitałowych ze spółkami zagranicznymi,o których mowa w KSH. Przedmiotem następstwa osób prawnych są również prawa i obowiązki, wynikające z przepisów prawa podatkowego.
2017
28
cze

Istota:
Konsekwencje podatkowe otrzymania majątku po likwidacji spółki osobowej
Fragment:
Wynika to wprost z art. 5 ust. 3 UPOOP, który wskazuje, że przychody wspólników osiągnięte z udziału w spółce osobowej uznaje za przychody z działalności gospodarczej, jeżeli sama spółka osobowa prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Do czasu jej rozwiązania Spółka osobowa będzie prowadzić pozarolniczą działalność gospodarcza w celu osiągania dochodów podlegających opodatkowaniu. Środki pieniężne i inne składniki majątkowe rozwiązanej Spółki osobowej będą pochodziły także z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę z o.o. przed przekształceniem w Spółkę osobową. Na dzień przekształcenia majątek Spółki z o.o. jest majątkiem początkowym Spółki osobowej zgodnie z przepisami KSH, a wartość kapitału zakładowego Spółki z o.o. stanowi wkład wspólników (w tym Wnioskodawcy) do Spółki osobowej. W oparciu o ten majątek początkowy w tym wkład wspólników Spółka osobowa osiągać będzie podlegające opodatkowaniu przychody z działalności gospodarczej. Co istotne, majątek Spółki z o.o. w zakresie jakim obejmuje wypracowane zyski, a nie wkład alokowany na kapitał zakładowy podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Niepodzielone zaś na moment przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę osobową zyski podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem przepisów implementujących tzw.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania oraz obowiązku wystawienia faktury w związku z przelewem środków pieniężnych z konta klienta na konto Spółki
Fragment:
Kwoty podlegające wypłacie uczestnikom Programu zostaną przelane przez Klienta na konto Spółki, a z kolei Spółka przeleje Kwoty na konta uczestników Programu. Wątpliwości Spółki dotyczą tego czy przelew środków pieniężnych (Kwoty) z konta Klienta na konto Spółki w celu wypłaty tych środków uczestnikom (beneficjentom) Programu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na podstawie przedstawionych okoliczności należy stwierdzić, iż Spółka otrzymując środki pieniężne (Kwoty) na swój rachunek, a następnie je wypłacając uczestnikowi Programu, występuje w roli podmiotu, który działa w imieniu swojego Klienta. Otrzymane Kwoty nie stanowią korzyści o charakterze majątkowym i nie są wynagrodzeniem wzajemnym – Spółka nie jest zobowiązana do żadnego zachowania w zamian (poza przekazaniem Kwoty na rzecz beneficjenta, ale za to otrzymuje odrębne wynagrodzenie). Oznacza to, że otrzymane Kwoty nie stanowią odpłatności ani korzyści dla Spółki, a ich przelew na rachunek Spółki stanowi wyłącznie element świadczonej usługi – obsługi programu motywacyjnego, za którą Wnioskodawca otrzymuje oddzielne wynagrodzenie. Z uwagi na powyższe, Kwota otrzymana na konto Spółki nie jest należnością własną Spółki lecz Klienta, na zlecenie którego świadczona jest usługa obsługi programu motywacyjnego.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie
Fragment:
Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy o PCC, przez zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się m.in. podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty (pkt 2), a także przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej (pkt 3). Jak zostało to wskazane w opisie zdarzenia przyszłego planowane jest dokonanie podziału Spółki Dzielonej w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Wnioskodawcę. Wskutek nabycia majątku wydzielonego ze Spółki Dzielonej dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku nabycia majątku Spółki Dzielonej w ramach podziału przez wydzielenie, nie mieści się w katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o PCC. Na podstawie przepisów art. 1 ust. 3 pkt 2 i pkt 3 ustawy o PCC opodatkowaniu PCC podlega wyłącznie podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej (i) z wkładów lub środków spółki, oraz (ii) będące następstwem przekształcenia lub łączenia spółek. Wykładnia językowa tych przepisów prowadzi zatem do jasnych i nie budzących wątpliwości wniosków, że czynność podziału spółki i będące jego efektem zmiany kapitału zakładowego, w tym utworzenie lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, nie podlega opodatkowaniu PCC.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych w podatku VAT w związku z połączeniem spółek.
Fragment:
Według dalszych regulacji Kodeksu spółek handlowych, Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 (art. 493 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych). Z kolei art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako główny skutek połączenia spółek, co dotyczy również łączenia przez przejęcie, wskazuje zasadę sukcesji generalnej, ustanawiając spółkę przejmującą następcą prawnym spółki przejmowanej. W myśl tych przepisów, Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 ww. ustawy). Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej – art. 494 § 2 ww. ustawy.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie obowiązków Wnioskodawcy, jako następcy prawnego, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy
Fragment:
(...) Spółki Przejmowanej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tej Spółki (tj. na dzień połączenia), Wnioskodawca (Spółka Przejmująca) jako następca prawny ma obowiązek wykazać oraz rozliczyć w zeznaniu Spółki Przejmowanej za rok kończący się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tej Spółki dochód osiągnięty za ten okres przez Spółkę Przejmowaną oraz może rozliczyć straty Spółki Przejmowanej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 7 ust. 5 UPDOP? Zdaniem Wnioskodawcy: W przypadku łączenia się spółek przez przejęcie, które zostanie rozliczone przy zastosowaniu metody łączenia udziałów oraz w sytuacji zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej, należy przyjąć, że na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej (tj. na dzień połączenia) zakończy się rok podatkowy Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 8 ust. 6 UPDOP. Obowiązek złożenia za Spółkę Przejmowaną zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym za rok kończący się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych w Spółce Przejmowanej będzie spoczywał na Wnioskodawcy (Spółce Przejmującej) będącej następcą prawnym Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 8 ust. 6w związku z art. 27 ust. 1 UPDOP oraz w związku z art. 93 § 1 pkt 1 OP.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych w podatku VAT w związku z połączeniem spółek
Fragment:
Według dalszych regulacji Kodeksu spółek handlowych, Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 (art. 493 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych). Z kolei art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako główny skutek połączenia spółek, co dotyczy również łączenia przez przejęcie, wskazuje zasadę sukcesji generalnej, ustanawiając spółkę przejmującą następcą prawnym spółki przejmowanej. W myśl tych przepisów, Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 ww. ustawy). Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej – art. 494 § 2 ww. ustawy.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie obowiązywania ochrony prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnych wydanych dla spółki przekształcanej, po dokonaniu przekształcenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, z uwagi na wątpliwości prawne związane z dopuszczalnością dokonania połączenia odwrotnego, gdy spółką nabywającą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przed dokonaniem Połączenia Wnioskodawca planuje zmianę formy organizacyjno-prawnej poprzez przekształcenie w spółkę akcyjną. Sukcesja uniwersalna na gruncie przepisów k.s.h. Zgodnie z art. 551 § I k.s.h., spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 § I k.s.h.), a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się, z dniem przekształcenia, wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 k.s.h.). Przepis art. 553 k.s.h. wyraża zasadę kontynuacji podmiotowej, która oznacza, że w wyniku dokonanego przekształcenia, spółce przekształconej przysługują z mocy prawa wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, tj. spółka tak naprawdę na nowo nie wstępuje w prawa i obowiązki, ale w rzeczywistości przez cały czas jest ich podmiotem.
2017
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spółki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.