Spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
wrz

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana powyżej część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w związku z czym podatnik jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT?

Fragment:

Jak wskazano w stanie faktycznym, działania podejmowane przez Centrum polegają na wykorzystywaniu dostępnej wiedzy i umiejętności w celu rozwoju nowych narzędzi/elementów produktów do wykorzystania w produktach oferowanych przez Spółki klientom lub też do dalszego rozwoju produktów Spółki. Czynności wykonywane przez pracowników Centrum w ramach realizowanych projektów badawczo-rozwojowych wpisują się zatem w definicję prac rozwojowych wskazaną w ustawie o CIT. Działalność Spółki w zakresie opisywanych prac badawczo-rozwojowych spełnia również przesłankę systematyczności wskazaną w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT - realizacja projektów badawczo-rozwojowych odbywa się bowiem regularnie (w ramach przygotowywania nowych produktów/nowych wersji produktu), w sposób planowy i jest jednym z podstawowych zadań Centrum, niezbędnym dla zapewnienia stałego rozwoju oferty rozwiązań informatycznych Spółki. Biorąc powyższe argumenty pod uwagę, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisywane w stanie faktycznym prace Spółki, polegające na projektowaniu i tworzeniu nowych, zmienionych oraz ulepszonych produktów, rozwiązań, funkcjonalności poprzez budowanie i ulepszanie rozwiązań informatycznych (które to będą mogły zostać wykorzystane przez Wnioskodawcę w przyszłości w trakcje realizacji dalszych projektów lub też takich, które bezpośrednio wpływają na istniejący produkt) i ich integrację, a następnie ich testowanie, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT.

2018
20
wrz

Istota:

Skutki podatkowe przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy udziałów w spółce zależnej w związku z likwidacją spółki kapitałowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

Fragment:

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce kapitałowej (besloten vennootschap – odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Holandii (dalej: „ Spółka ”). Spółka posiada z kolei udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „ Spółka Zależna ”). Ze względu na chęć uproszczenia struktury grupy, do której należą ww. podmioty, możliwe jest w przyszłości rozwiązanie Spółki (dalej: „ Likwidacja ”). W takim wypadku Likwidacja zostanie przeprowadzona na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności zgodnie z mającymi zastosowanie w tym zakresie odpowiednimi przepisami holenderskimi. W wyniku Likwidacji majątek Spółki zostanie wydany Wnioskodawcy, jako jedynemu wspólnikowi Spółki na moment Likwidacji. Ze względu na to, że w majątku likwidacyjnym będą się znajdować udziały w Spółce Zależnej, których właścicielem jest obecnie Spółka, Spółka wyda Wnioskodawcy udziały w Spółce Zależnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Likwidacja Spółki i przekazanie Wnioskodawcy udziałów w Spółce Zależnej w wyniku Likwidacji Spółki oraz ich otrzymanie przez Wnioskodawcę będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „ PCC ”)? Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie Wnioskodawcy udziałów w Spółce Zależnej w wyniku Likwidacji Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC, ponieważ nie mieści się ono w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zdefiniowanym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018
19
wrz

Istota:

Skutki podatkowe w podatku VAT w związku z połączeniem spó-łek (korekty deklaracji VAT, pliki JPK).

Fragment:

Według dalszych regulacji Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio Spółki Przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 (art. 493 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych). Z kolei art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako główny skutek połączenia spółek, co dotyczy również łączenia przez przejęcie, wskazuje zasadę sukcesji generalnej, ustanawiając spółkę przejmującą następcą prawnym spółki przejmowanej. W myśl tych przepisów, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

2018
16
wrz

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem przez Spółkę wkładu do Wnioskodawcy.

Fragment:

Wnioskodawca zainteresowany jest wydaniem rozstrzygnięcia w sytuacji, gdy wniesienie aportu będzie dokonane już po przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową. Wnioskodawca, po przekształceniu będzie działał pod firmą: (...) Spółka z o. o. Spółka komandytowa. Siedziba, adres Wnioskodawcy pozostanie bez zmian. Stopień zaawansowania przygotowań związanych z przekształceniem spółki jawnej w spółkę komandytową ma charakter wstępny. Na moment składania niniejszego wniosku i uzupełnienia, proces przekształcenia jest na etapie wstępnych prac koncepcyjno-przygotowawczych. Wnioskodawca w szczególności nie sporządził jeszcze planu przekształcenia spółki, nie została podjęta przez wspólników uchwała o przekształceniu, nie uzyskano zgody wspólników na uczestnictwo w spółce przekształconej, nie zawarto umowy spółki. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą w pierwszej kolejności ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki. Wnioskodawca wskazał we wniosku, że wartość Wkładu wniesionego do Wnioskodawcy zostanie określona w umowie spółki w wysokości wartości rynkowej brutto Wkładu, co oznacza, że wartość Wkładu określona w umowie spółki Wnioskodawcy, obejmować będzie wartość rynkową Wkładu oraz równowartość należnego podatku od towarów i usług z tytułu aportu, który rozpoznany będzie przez Spółkę.

2018
16
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, która Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych; wskazania, która Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę Dzieloną; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do rozliczania otrzymanych faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do rozliczania wystawionych przed Dniem Podziału faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających kwotę podatku należnego; wskazania, która Spółka będzie zobowiązana do wystawienia i rozliczenia faktur korygujących zwiększających kwotę podatku należnego dokumentujących; wskazania, której Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikają-cego z otrzymanej przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Podziału faktury zaliczkowej; wskazania, której Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej przez Spółkę Przejmującą po Dniu Podziału faktury końcowej.

Fragment:

Na moment zdarzenia przyszłego opisanego w przedmiotowym wniosku C będzie jedynym udziałowcem Spółki Przejmującej. Planowane jest dokonanie podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.; dalej: „ Kodeks spółek handlowych ”) przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej Oddział („ Część Wydzielona ”) na istniejącą spółkęSpółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie; dalej: „ Podział ”). Po Podziale w Spółce Dzielonej pozostanie część jej majątku, która nie zostanie przeniesiona w wyniku Podziału na Spółkę Przejmującą („ Część Pozostająca ”). W zamian za część majątku Spółki Dzielonej, która zostanie przeniesiona w ramach Podziału na Spółkę Przejmującą (Część Wydzieloną), Spółka Przejmująca wyda nowe udziały, które zgodnie z planem Podziału zostaną objęte przez udziałowca Spółki Dzielonej. Skutkiem Podziału Spółki Dzielonej będzie zatem podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Zarówno Część Wydzielona, jak i Część Pozostająca, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa (dalej: „ ZCP ”) w rozumieniu: art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2018
16
wrz

Istota:

Ustalenie, czy w przypadku połączenia Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną, które to połączenie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, połączenie to nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy konieczności rozpoznania jakiegokolwiek przychodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

W wyniku połączenia nie powstanie nowy podmiot, a zatem zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3 pkt 2 UoR, zgodnie z którym w wyniku rozważanego połączenia nie zostaną zamknięte księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej, jak i Spółki Przejmującej. Na moment połączenia, Spółka Przejmująca będzie posiadała 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. W myśl postanowień art. 491 KSH, spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Połączenie spółek, w myśl art. 492 § 1 KSH, może być dokonane na dwa sposoby: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (jest to tzw. łączenie się przez przejęcie, czyli inkorporacja); przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (jest to tzw. łączenie się przez zawiązanie nowej spółki, czyli konsolidacja). Jednocześnie, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 KSH). Prawa i obowiązki następców prawnych reguluje także ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2018
15
wrz

Istota:

Czy wykonywane przez Spółkę czynności w ramach Platformy, obejmującej tworzenie nowego produktu oraz prace nad dalszym jego rozwojem, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, wskazanej w art. 4a pkt 26-28 updop, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, wynikającej z art. 18d ust. 1 updop?Czy Spółka jest uprawniona, aby w zeznaniu za rok podatkowy, odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane dotyczące realizacji Platformy, które na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 1 updop zostały uznane za koszt uzyskania przychodów w kolejnych miesiącach tego roku, w których zostały poniesione, zgodnie z art. 18d ust. 8 updop?

Fragment:

(...) Spółkę badania naukowe ani też Spółka nie nabyła wyników takich badań, prowadzonych przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki [tj. z dnia 8 rudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 87)]. W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca, pismem z dnia 20 lipca 2018 r. doprecyzował przedmiotowy wniosek wskazując, że Spółka przy realizacji Projektu wykorzystuje dostępną wiedzę, technologię i umiejętności do tworzenia oraz projektowania nowych produktów/usług. Tym samym, realizacja przez Spółkę Projektu spełnia definicję prac rozwojowych zawartą w art. 4a pkt 28 updop. Spółka nie uzyskuje przychodów z zysków kapitałowych. Zakresem odliczeń Spółki z tytułu kosztów kwalifikowanych nie będą objęte przychody z zysków kapitałowych (art. 18d ust. 1 updop). Projekt jest autorskim rozwiązaniem Spółki począwszy od fazy koncepcji i projektu, poprzez tworzenie kodu źródłowego i testowanie, aż do opracowania szaty graficznej, który ma być odpowiedzią na lukę w funkcjonalnościach systemów dostępnych na rynku. W oparciu o powyższe przesłanki Projekt należy uznać za zdarzenie unikalne/innowacyjne.

2018
13
wrz

Istota:

Dokapitalizowanie spółki kapitałowej.

Fragment:

Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność wniesienia dopłat do spółki stanowi zmianę umowy spółki i co do zasady podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym bez znaczenia pozostaje okoliczność na jaki kapitał spółki dopłaty zostaną przekazane. Cytowany przepis nie zawiera bowiem żadnego zastrzeżenia w przypadku wnoszenia dopłat. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia wynika, że wspólnicy Spółki zamierzają dokapitalizować spółkę w środki pieniężne w trybie i na zasadach określonych w § 7 aktu założycielskiego Spółki. Formalną podstawą dokapitalizowania Spółki będą postanowienia § 7 od ust. 2 do ust. 10 aktu założycielskiego Spółki. Jednocześnie, źródłem i fundamentem wyżej opisanej regulacji aktu założycielskiego są postanowienia art. 177 KSH-179 KSH, które zostały jednak odpowiednio zmodyfikowane i dopasowane do potrzeb Spółki w zakresie dopuszczonym przez KSH, co wynika z faktu zarejestrowania treści aktu założycielskiego Spółki przez Sąd Rejonowy. Zgodnie ze zmienionym § 7 aktu założycielskiego maksymalna wysokość dopłat nałożonych na każdy udział uprzywilejowany wynosi 70% jego wartości nominalnej, a na każdy udział zwykły wynosi 30% jego wartości nominalnej.

2018
8
wrz

Istota:

Opodatkowanie usług zarządzania świadczonych przez likwidatora.

Fragment:

Ponadto z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu wynika, że obecnie nie korzysta on z pracy pracowników Spółki, a jedynie z usług podmiotów zewnętrznych, tj. w zakresie księgowości (od 4 lipca 2018 r.) oraz pomocy prawnej (do 3l lipca 2018r,). W niniejszej sprawie istotna jest specyfika czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę a zwłaszcza sytuacji, w której te czynności są dokonywane. Wnioskodawca pełni funkcję likwidatora spółki kapitałowej, a zatem w toku procesu likwidacji tej Spółki podejmuje czynności mające zakończyć interesy bieżące Spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek Spółki, co wskazuje, iż w tej sytuacji Spółka dysponuje już ograniczonymi zasobami infrastrukturalnymi i personalnymi. Zatem w kontekście powyższego okoliczność, iż Wnioskodawca wykorzystuje własny sprzęt elektroniczny (tj. telefon, komputer, drukarkę) oraz samochód osobowy do wykonania powierzonych mu czynności likwidatora, nie korzysta z pracy pracowników Spółki, czy też korzysta sporadycznie z pomieszczeń biurowych Spółki, nie przesądza o braku wykorzystania w tym konkretnym przypadku infrastruktury i organizacji wewnętrznej tej Spółki, czy też braku zintegrowania z tą Spółką. Odnośnie spełnienia warunku drugiego, należy dokonać analizy, czy umowa cywilnoprawna przewiduje dla likwidatora stałe wynagrodzenie.

2018
8
wrz

Istota:

Skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Fragment:

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.), spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Stosownie do przepisu art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. W myśl art. 58 ww. ustawy rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne orzeczenie sądu. Stosownie do treści art. 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. W konsekwencji, wskazane w ww. art. 58 Kodeksu spółek handlowych rozwiązanie spółki osobowej skutkuje zakończeniem działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
1
wrz

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania przekazania wspólnikowi gruntu w związku z likwidacją Spółki.

Fragment:

W analizowanej sprawie wyjaśnienia wymaga, czy przekazanie majątku w związku z likwidacją Spółki wspólnikowi będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zasady oraz tryb rozwiązania i likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.). Na podstawie art. 58 § 1 Kodeksu spółek handlowych, rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki; jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; ogłoszenie upadłości spółki; śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika; prawomocne orzeczenie sądu. W myśl art. 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Zgodnie z art. 272 Kodeksu spółek handlowych, rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Na mocy art. 286 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

2018
29
sie

Istota:

Środki pieniężne wypłacone Wnioskodawczyni jako udział kapitałowy w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej, odpowiadające opodatkowanym już podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nigdy nie otrzymanym zyskom osiągniętym przez spółkę jawną, zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawczyni - nie będą stanowiły dla Niej przychodu, a więc nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 1577) spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. W myśl art. 4 § 1 pkt 1 cyt. ustawy, spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Zgodnie z art. 28 ww. ustawy majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Jak stanowi art. 51 § 1 Kodeksu spółek handlowych, każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach (art. 51 § 2 cyt. ustawy).

2018
22
sie

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty części zysku wypracowanego przed przekształceniem.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm. ) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową). Jak stanowi art. 584 2 § 1 k.s.h, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 584 2 § 2 k.s.h.). Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej (art. 584 2 § 3 k.s.h.). Jednocześnie, art. 584 k.s.h stanowi, że do przekształcenia przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy działu nie stanową inaczej. Z ww. przepisów wynika, że osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej w zależności od wybranej formy prowadzenia dalszej działalności. Skutkiem przekształcenia jest przejście wszelkich praw oraz obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego na spółkę przekształconą.