Spółki | Interpretacje podatkowe

Spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego.
Fragment:
Wspólnicy spółek LLC nie ponoszą odpowiedzialności za długi tych spółek, tak jak to jest w przypadku spółek kapitałowych. Jeżeli chodzi o podobieństwo do spółek osobowych, to na gruncie amerykańskiego prawa podatkowego spółki typu LLC mogą wybrać, aby być traktowane jako transparentne podatkowo tj. nie być podatnikami podatku dochodowego. Podatnikami od dochodów spółek typu LLC są wówczas ich wspólnicy analogicznie jak w przypadku polskich spółek osobowych. Spółka LLC, do której zamierza przystąpić Wnioskodawca, dokona takiego wyboru i na gruncie amerykańskiego prawa podatkowego będzie traktowana jako podmiot transparentny podatkowo. Podatnikami z tytułu udziału w zyskach Spółki LLC będą zatem jej wspólnicy w tym Wnioskodawca. Następnie Spółka LLC przystąpi jako udziałowiec (wspólnik) do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka z o.o.) prowadzącą swoją działalność na terenie Polski. Spółka z o.o. w przyszłości może dokonywać na rzecz Spółki LLC płatności z różnych tytułów, przede wszystkim z tytułu dywidend oraz z tytułu odsetek od udzielonych Spółce z o.o. przez Spółkę LLC pożyczek. Na gruncie amerykańskiego prawa podatkowego przychody Spółki LLC z tytułu tych należności będą przypisane bezpośrednio wspólnikom Spółki LLC (czyli również do Wnioskodawcy) w sposób proporcjonalny do udziałów wspólników w tej spółce i opodatkowane jako ich dochody.
2017
11
sty

Istota:
Interpretacja indywidulana w zakresie skutków podatkowych związanych z zawarta umową koncesji przez spółkę użyteczności publicznej.
Fragment:
Ponadto, prowadzi ona działalność w zakresie: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37,00 Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42, 21, Z) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42, 91, Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43,22, Z) Wspólnikami Spółki są (i byli w okresie, którego dotyczy zapytanie): powiat A; gmina B; gmina C; gmina D; Tak więc Wnioskodawca jest (był w okresie objętym wnioskiem) spółką ze 100% udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Spółka zajmuje się bowiem dostarczaniem wody oraz odprowadzeniem ścieków. Spółka jest więc spółką użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Przedstawiony stan faktyczny dotyczy roku podatkowego 2012, w którym Spółka była związana umową o koncesję (dalej: Umowa) z gminą (dalej: Gmina); treścią umowy było świadczenie usług przez Spółkę zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków na oczyszczanie, prowadzenie remontów w sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy. Z treści tej umowy wynika m.in. że (cyt.): § 9 Koncesjodawca przekaże Koncesjonariuszowi sieć wodociągowo-kanalizacyjną w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2017
4
sty

Istota:
Ustalenia kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. objętych przez spółkę osobową, otrzymanych przez wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki osobowej.
Fragment:
Wynika z niego, że ustawa zmieniająca miała na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do prawa wspólnotowego oraz sprecyzowanie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że zmiany odnoszą się do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz posiadających udziały (akcje) w spółkach osobowych prawa handlowego. Spółki osobowe to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Dodano, że wprowadzone zmiany mają na celu wyeliminowanie problemów interpretacyjnych związanych z brakiem precyzyjnych przepisów regulujących zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez wspólników spółek niebędących osobami prawnymi. W związku z tym, uregulowano m.in. skutki podatkowe likwidacji spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Podkreślono, że w przypadku otrzymania przez wspólnika składników majątku innych niż pieniężne – ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki. Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu. W celu podkreślenia opodatkowania faktycznie uzyskanego przychodu dopiero w momencie jego realizacji, np. sprzedaży, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano expressis verbis, że przychód nie powstaje w związku z otrzymaniem, w wyniku likwidacji lub wystąpienia ze spółki, niepieniężnych składników majątku, a powstaje dopiero w momencie ich zbycia.
2017
3
sty

Istota:
Kwestia opodatkowania spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
Fragment:
Wnioskodawca ma zamiar zawiązać Spółkę LLP (limited liability partnership) ze spółką Ltd. z Wielkiej Brytanii. Celem tejże projektowanej spółki będzie prowadzenie działalności na terenie Polski poprzez nowo zawiązaną Spółkę LLP pod nazwą „ X LLP ” z siedzibą w Londynie. Spółka LLP „ X LLP ” planuje zawiązać na terenie Polski spółkę jawną lub komandytową. Spółka LLP jest spółką nieposiadającą osobowości prawnej (limited liability partnership) mającą siedzibę rejestrową w Wielkiej Brytanii. Spółka osobowa jest wpisana do brytyjskiego rejestru spółek oraz będzie działać pod prawem brytyjskim, a jej forma prawna będzie odpowiadać formie prawnej polskiej spółki komandytowej. Kapitał zakładowy LLP nie będzie podzielony na udziały. Zgodnie z brytyjskim prawem podatkowym, LLP z uwagi na fakt transparentności podatkowej, nie będzie w tym państwie podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii będą jej wspólnicy. LLP będzie posiadać w Wielkiej Brytanii biuro oraz siedzibę rejestrową, LLP będzie prowadzić księgowość na terytorium Wielkiej Brytanii i będzie podlegać przepisom brytyjskiego prawa bilansowego. Spółka LLP może zostać zarejestrowana jako podatnik czynny podatku od towarów i usług w Wielkiej Brytanii, jeżeli będzie tam prowadziła działalność gospodarczą.
2016
28
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia wzajemnych wierzytelności i zobowiązań
Fragment:
Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Z kolei, zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: 1) osób prawnych, 2) osobowych spółek handlowych, 3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. W myśl art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, przepis art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie: 1) innej osoby prawnej (osób prawnych); 2) osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych). W świetle powyższych przepisów, na skutek połączenia, Wnioskodawca, będący wierzycielem (dłużnikiem) stanie się jednocześnie dłużnikiem (wierzycielem) w stosunku do tych samych zobowiązań (Wierzytelności).
2016
23
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia udziału (pośredniego) w Spółkach, o posiadany w tych Spółkach udział Funduszu, przysługujący przez ten sam okres, w zakresie obowiązków, związanych z posiadaniem udziału w zagranicznej spółce lub zagranicznej spółce kontrolowanej oraz w zakresie uznania Spółek 2 za zagraniczne spółki kontrolowane.
Fragment:
Zauważyć bowiem należy, że skoro dla uznania za zagraniczną spółkę kontrolowaną spółki, o której mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wystarczy posiadanie w niej udziału pośredniego to nie można zgodzić się z Wnioskodawca, że pośredni udział nie wystarczy w odniesieniu do spółki z siedzibą w krajach wymienionych w art. 30f ust. 3 pkt 1 i 2, a więc m.in. we wspomnianych rajach podatkowych i posiadanie w takich spółkach udziału pośredniego nie oznaczałoby, że są one dla niego zagranicznymi spółkami kontrolowanymi w rozumieniu komentowanych przepisów. Podsumowując, w sytuacji posiadania przez Wnioskodawcę pośredniego udziału (za pośrednictwem Funduszu) w Spółkach 2, będą one stanowiły dla niego zagraniczne spółki lub zagraniczne spółki kontrolowane, w związku z czym Wnioskodawca będzie zobowiązany do spełnienia obowiązków związanych z posiadaniem udziału w zagranicznych spółkach lub zagranicznych spółkach kontrolowanych. Reasumując stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy: w zakresie możliwości pomniejszenia udziału (pośredniego) w Spółkach, o posiadany w tych Spółkach udział Funduszu, przysługujący przez ten sam okres (pytanie nr 1) oraz w zakresie uznania Spółek 2 za zagraniczne spółki lub zagraniczne spółki kontrolowane (pytanie nr 3) – jest nieprawidłowe, w zakresie obowiązków, związanych z posiadaniem udziału w zagranicznej spółce lub zagranicznej spółce kontrolowanej (pytanie nr 2) – jest bezprzedmiotowe.
2016
23
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
U. 1992, Nr 21, poz. 86 ze zm.; dalej jako „ UPDOP ”) nie wiąże ze zdarzeniem, jakim jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę ograniczoną odpowiedzialnością, powstania przychodu bądź innego przysporzenia. Podstawę prawną przekształceń spółek prawa handlowego stanowią przepisy Działu III KSH. Zgodnie z art. 551 § 1 KSH spółka komandytowa może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Jednocześnie w myśl art. 553 § 1 KSH spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przysługujące dotychczas spółce przekształcanej. Tym samym majątek Wnioskodawcy w wyniku Przekształcenia stanie się ex lege majątkiem Spółki Przekształconej. Skutki dokonania przekształcenia na gruncie prawa podatkowego zostały uregulowane w art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.; dalej jako „ OP ”). Zgodnie z art. 93a § 1 pkt 2 OP osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Spółka przekształcona jest na gruncie przepisów podatkowych traktowana jako sukcesor podatkowy spółki przekształcanej.
2016
21
gru

Istota:
Czy przychód (dochód) Wnioskodawcy uzyskany tytułem udziału w zyskach Spółki, należny na podstawie uchwały podjętej przez Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie podziału zysków Spółki, stanie się przychodem opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w dacie otrzymania dywidendy?
Fragment:
Udział Wnioskodawcy w zysku Spółki zostanie określony w umowie Spółki. Spółka posiada kapitał zakładowy. Zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego Spółka jest spółką osobową, w której występują dwie kategorie wspólników: co najmniej jeden wspólnik odpowiadający za zobowiązania Spółki bez ograniczeń, odpowiednik komplementariusza w polskiej spółce komandytowo -akcyjnej. Wspólnik ten prowadzi sprawy Spółki, zarządza nią i reprezentuje; co najmniej jeden wspólnik ponoszący ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki (dalej Wspólnik Pasywny). Wspólnik Pasywny, który ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki odpowiada do wysokości wkładu wniesionego do Spółki. W zamian za wniesiony do Spółki wkład wspólnik ten obejmuje akcje („ shares ”) w Spółce. Wspólnik ponoszący ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki, co do zasady nie jest upoważniony do zarządzania Spółką i działania w imieniu Spółki W konsekwencji, wspólnik ten jest w takiej Spółce inwestorem pasywnym. W pozostałym zakresie sposób ukształtowania Spółki jest dość elastyczny i zależy od treści umowy Spółki. W ocenie Wnioskodawcy, konstrukcja prawna Spółki odpowiada najbardziej konstrukcji polskiej spółki komandytowo-akcyjnej (np. istnienie kapitału zakładowego oraz emisja akcji, które obejmuje wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności), przejawiając również pewne cechy spółki komandytowej.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową
Fragment:
Wysokość wypłat dokonywanych przez Spółkę z Rachunku Szczegółowego może być ograniczona wysokością limitu ustalonego pomiędzy Spółką a posiadaczem Rachunku Głównego (o ile taki limit zostanie ustalony), a także wysokością limitu ustalonego pomiędzy Bankiem a posiadaczem Rachunku Głównego dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej. Na podstawie ustaleń ze Spółką oraz Pool Leaderem, Bank będzie wyliczał w pierwszej kolejności saldo odsetek należnych/naliczonych na Rachunku Głównym wobec Pool Leadera, a następnie saldo odsetek należnych Spółce z Rachunku Szczegółowego Pool Leadera lub płatnych przez Spółkę na Rachunek Szczegółowy Pool Leadera, obliczonych na podstawie salda wewnątrzgrupowego pomiędzy Rachunkiem Głównym a każdym z Rachunków Szczegółowych, tj. środków pieniężnych wpłacanych przez Spółkę na Rachunek Szczegółowy Spółki i przekazywanych na Rachunek Główny (wpłata) lub wypłacanych przez nią z Rachunku Szczegółowego Spółki w ciężar Rachunku Głównego (wypłata), w trakcie trwania Umowy cash poolingu. W zależności od tego, czy Spółka będzie zobowiązana do zapłaty odsetek czy uprawniona do otrzymania odsetek, wyliczone odsetki będą pobierane z Rachunku Szczegółowego Spółki i przekazywane na Rachunek Szczegółowy Pool Leadera lub będą pobierane z Rachunku Szczegółowego Pool Leadera i przekazywane na Rachunek Szczegółowy Spółki. W konsekwencji, w przypadku, gdy Spółka będzie zobowiązana do zapłaty odsetek, odsetki te będą płatne na Rachunek Szczegółowy Pool Leadera, Bank będzie natomiast jedynie wyliczał i pobierał kwotę odsetek z Rachunku Szczegółowego Spółki i przekazywał na Rachunek Szczegółowy Pool Leadera.
2016
17
gru

Istota:
Skutki podatkowe obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów.
Fragment:
Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Z kolei w myśl przepisu art. 552 k.s.h. – spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 § 1 k.s.h. – spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 553 § 2 k.s.h.). Natomiast – stosownie do art. 553 § 3 k.s.h. – wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Z powyższych przepisów wynika, że spółka przekształcona (spółka z o.o.) staje się co do zasady kontynuatorem praw i obowiązków przysługujących spółce przekształcanej (spółce jawnej).
2016
17
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia aportem do spółki komandytowej przedsiębiorstwa.
Fragment:
Komplementariuszem w Spółce jest inna spółka będąca polskim rezydentem podatkowym tak jak spółka kapitałowa (dalej: „ Komplementariusz ”). W najbliższej przyszłości możliwe jest przystąpienie przez Spółkę do spółki w rozumieniu art. 102 k.s.h., zgodnie z którym spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (dalej: „ Spółka komandytowa ”). Spółka komandytowa została założona przez osoby fizyczne oraz Komplementariusza i zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców. Spółka kapitałowa przystąpi do Spółki komandytowej w drodze wkładu pieniężnego. Obecnie planowane jest także wniesienie wkładu niepieniężnego przez Spółkę do Spółki komandytowej. Spółka przystąpiłaby do Spółki komandytowej w charakterze wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności (komandytariusza). Po wniesieniu wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowej, obok Spółki komandytariuszami byliby spółka kapitałowa oraz osoby fizyczne, którzy identycznie jak Wnioskodawca ponosiliby ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki komandytowej wobec wierzycieli, zaś komplementariuszem w Spółce komandytowej w dalszym ciągu byłby Komplementariusz.
2016
17
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych w postaci Działu Zarządzania Majątkiem za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i podlegania opodatkowaniu czynności wydzielenia ww. składników do Spółki Przejmującej oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez Spółkę Dzieloną.
Fragment:
Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowią treść tytułu IV działu II ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), zwanej dalej k.s.h. W art. 529 § 1 k.s.h. wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Zgodnie z ww. przepisem, podział może być dokonany przez: przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie), zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek), przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki), przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Wobec powyższego należy stwierdzić, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku.
2016
17
gru

Istota:
Czy podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w przypadku zmiany umowy Spółki, stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą, w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki?
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – na dzień złożenia wniosku Spółka w organizacji, Spółka) ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przyszłości planowane jest dokapitalizowanie Spółki, które zostanie przeprowadzone w drodze podwyższenia jej kapitału zakładowego poprzez wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego (w postaci nieruchomości). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Kodeks spółek handlowych. Wartość rynkowa wkładu wniesionego do Spółki będzie przewyższać wartość nominalną objętych udziałów. Tym samym, nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną objętych udziałów (tzw. agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w przypadku zmiany umowy Spółki, stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą, w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, mając na względzie obowiązujące przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegać będzie wyłącznie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie uznania za podatnika luksemburskiej spółki SCSp oraz opodatkowania generowanych przez tą spółkę dochodów na poziomie Wnioskodawcy oraz metodologii opodatkowania dochodów Wnioskodawcy z udziału w polskiej Spółce osobowej uzyskiwanych za pośrednictwem luksemburskiej spółki SCSp
Fragment:
Zarówno Spółka osobowa jak i SCSp nie są podatnikami podatku dochodowego. Konsekwentnie, art. 5 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie zarówno do Spółki osobowej jak i do SCSp. Obie spółki są bowiem spółkami niebędącymi osobami prawnymi, niebędącymi podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikiem CIT z tytułu dochodów SCSp uzyskiwanych za pośrednictwem Spółki osobowej będzie zatem Wnioskodawca jako spółka będąca osobą prawną, będąca podatnikiem podatku dochodowego. Zatem z punktu widzenia Wnioskodawcy w przypadku istnienia w strukturze własnościowej spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego (tj. SCSp i Spółki osobowej) przychody przypadające na Wnioskodawcę należy ustalić proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w SCSp oraz proporcjonalnie do udziału SCSp w spółce osobowej. Wnioskodawcy należy zatem przypisać taką część przychodów jaka przypada na niego proporcjonalnie do iloczynu udziału w zysku SCSp oraz udziału SCSp w zysku spółki osobowej. Mając na względzie powyższe dochody (przychody) uzyskane przez Wnioskodawcę z udziału w niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym luksemburskiej spółki osobowej SCSp, w związku z udziałem SCSp w Spółce osobowej będą opodatkowane CIT w Polsce, na zasadach określonych w art. 5 ustawy o CIT, proporcjonalnie do wysokości jego udziału w SCSp i proporcjonalnie do wysokości udziału SCSp w Spółce osobowej.
2016
16
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania wartości majątku przejmowanych spółek w układzie transgranicznym oraz w zakresie sukcesji podatkowej w odniesieniu do prawa do uwzględnienia okresu posiadania udziałów w spółkach celowych na potrzeby spełnienia przez spółkę luksemburską typu s.a.r.l. przesłanki zwolnienia określonej w art. 22 ust. 4a updop.
Fragment:
Stosownie do treści art. 22 ust. 6 ustawy o CIT, przepisy ust. 4-4c tego artykułu stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w Załączniku nr 4 do ustawy o CIT, wśród których znajduje się spółka o formie prawnej société à responsabilité limitée. Zdaniem Spółki, połączenie Spółki ze spółkami holdingowymi w drodze przejęcia nie spowoduje przerwania biegu dwuletniego okresu nieprzerwanego posiadania udziałów, o którym mowa w art. 22 ust. 4a ustawy o CIT w stosunku do spółek celowych. Oznacza to, że powyższe zwolnienie znajdzie zastosowanie we wszystkich przypadkach, gdy przejmowane spółki holdingowe (F. Sp. z o.o., B. Sp. z o.o. oraz O. Sp. z o.o.) spełniłyby warunek dwuletniego posiadania udziałów przed przejęciem tych spółek przez Spółkę. Jednocześnie Spółka będzie uprawniona do uwzględnienia okresu posiadania udziałów w spółkach celowych przez spółki holdingowe, gdyby połączenie spółek holdingowych ze Spółką nastąpiło przed upływem 2 lat posiadania udziałów przez spółki holdingowe w spółkach celowych. Spółka stoi na stanowisku, że podstawę uwzględnienia okresu posiadania udziałów (zarówno okresu co najmniej 2-letniego, jak i krótszego niż 2 łata) w spółkach celowych przez poprzedników prawnych (spółki holdingowe) w okresie posiadania udziałów w spółkach celowych przez Spółkę stanowi art. 93 Ordynacji podatkowej, który przewiduje sukcesję generalną praw i obowiązków podatkowych w przypadku połączenia przez przejęcie (tak Naczelny Sąd Administracyjny przykładowo w wyrokach: z dnia 14 lutego 2014 r., sygn.
2016
16
gru

Istota:
Czy odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej nabytych przez Wnioskodawcę w 2016 r., bądź też w 2017 r. w drodze kupna, bądź też wniesienia do Spółki przez wspólników/wspólnika Wnioskodawcy wkładu niepieniężnego w formie udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej po upływie 2 lat od ich nabycia jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767, dalej: „Ustawa o innowacyjności”)?
Fragment:
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („ Wnioskodawca ”, „ Spółka ”). W 2016 r. w wyniku zawarcia umów kupna, Spółka nabyła udziały/akcje spółek kapitałowych podlegających w Rzeczypospolitej Polskiej, bądź też w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania („ Spółki Innowacyjne ”). Jednocześnie w 2016 r. w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Spółka nabyła udziały/akcje Spółki Innowacyjnej/Spółek Innowacyjnych. Nowo utworzone udziały Spółki zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej/Spółek Innowacyjnych. W dalszej części 2016 r., jak również i w 2017 r. Spółka planuje nabycie kolejnych udziałów/akcji Spółek Innowacyjnych zarówno w wyniku zawarcia umów kupna, jak również w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wyłącznym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest dokonywanie inwestycji finansowych, polegających na nabywaniu lub obejmowaniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź też instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm., dalej: „ Działalność Inwestycyjna ”).
2016
15
gru

Istota:
Czy planowana zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i wniesieniem do niej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zależnej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się – w przypadku spółki kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z art. 1a pkt 2 cyt. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską. W przypadku zmiany umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną i stosownie do art. 4 pkt 9 tejże ustawy – ciąży on na spółce. W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę podatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy). Jednocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi umowy spółki i jej zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje: przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.
2016
15
gru

Istota:
Czy planowane połączenie Spółki z NE i VN będzie neutralne podatkowo na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dla Wnioskodawcy?
Fragment:
Kodeksu połączenie może być dokonane: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie); przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest częścią grupy kapitałowej oraz dywizji biznesowej europejskiego lidera w dziedzinie drukowanych i cyfrowych rozwiązań dla edukacji. Na rynku polskim działają również 2 inne spółki z grupy kapitałowej: spółka NE oraz spółka VN. Planowane jest połączenie Spółki z NE i VN w jednej procedurze połączenia. Na dzień połączenia Wnioskodawca będzie posiadać 100% udziałów w NE i 100% udziałów w VN, jednocześnie spółka NE będzie posiadać akcje Spółki, jednak nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki. Połączenie Spółki ze spółką NE i VN ma nastąpić poprzez przejęcie całego majątku spółek przejmowanych NE i VN na Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, tzw. „ połączenie przez przejęcie ”.
2016
15
gru

Istota:
Uwzględniając szczególny charakter akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej oraz fakt, że uzyskuje on przychód w momencie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w ustalonym dniu dywidendy, dla celów obliczenia podstawy opodatkowania, przychodu tego (w wysokości otrzymanej dywidendy) nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania, z uwagi na to, iż jak wskazano powyżej wszystkie koszty związane z działalnością gospodarczą spółki zostały już uwzględnione, przy obliczaniu dzielonego zysku spółki komandytowo-akcyjnej. Tym samym Wnioskodawca nie będzie „przypisywał sobie” bezpośrednio przychodów i kosztów spółki. Nieprawidłowe jest więc stanowisko, że Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów taką część stanowiących koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w ewidencji Spółki, która odpowiada udziałowi Wnioskodawcy w zysku Spółki ustalonemu zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
Fragment:
Nr 94, poz. 1037 ze zm., w dalszej części również jako K.s.h.) spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej (art. 147 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Ponadto podkreślić należy, że na gruncie prawa podatkowego obowiązki akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej kształtowane są odrębnie od obowiązków akcjonariusza w spółce akcyjnej. Spółkę komandytowo-akcyjną pomimo zbieżności w wielu elementach ze spółką akcyjną odróżnia od niej brak osobowości prawnej.
2016
15
gru

Istota:
Uwzględniając szczególny charakter akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej oraz fakt, że uzyskuje on przychód w momencie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w ustalonym dniu dywidendy, dla celów obliczenia podstawy opodatkowania, przychodu tego (w wysokości otrzymanej dywidendy) nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania, z uwagi na to, iż jak wskazano powyżej wszystkie koszty związane z działalnością gospodarczą spółki zostały już uwzględnione, przy obliczaniu dzielonego zysku spółki komandytowo-akcyjnej. Tym samym Wnioskodawca nie będzie „przypisywał sobie” bezpośrednio przychodów i kosztów spółki. Nieprawidłowe jest więc stanowisko, że Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów taką część stanowiących koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w ewidencji Spółki, która odpowiada udziałowi Wnioskodawcy w zysku Spółki ustalonemu zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
Fragment:
Nr 94, poz. 1037 ze zm., w dalszej części również jako K.s.h.) spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej (art. 147 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Ponadto podkreślić należy, że na gruncie prawa podatkowego obowiązki akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej kształtowane są odrębnie od obowiązków akcjonariusza w spółce akcyjnej. Spółkę komandytowo-akcyjną pomimo zbieżności w wielu elementach ze spółką akcyjną odróżnia od niej brak osobowości prawnej.
2016
15
gru

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zmiana umowy Spółki Wnioskodawcy do której dojdzie w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy ze środków własnych Spółki, przez przeznaczenie na ten cel środków z kapitału zapasowego, które to środki przed połączeniem Spółek stanowiły kapitał zakładowy Spółki Przejętej i od których to środków w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego w Spółce Przejętej został zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
W związku z tym, że Spółka Przejmująca była jedynym wspólnikiem Przejmowanej i posiadała 100% udziałów Spółki Przejmowanej połączenie Spółek nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Połączenie zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 kwietnia 2016 r. Spółka przejęła dotychczasowe brzmienie firmy Spółki Przejmowanej, czyli: "A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Z kolei uchwałą z dnia 24 marca 2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki A. Sp. z o.o. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki zmieniło brzmienie firmy Spółki z "A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" na "F. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". F. Sp. z o.o. planuje podwyższyć kapitał zakładowy ze środków własnych Spółki, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego. Środki na kapitale zapasowym F. Sp. z o.o. przed połączeniem Spółek stanowiły kapitał zakładowy Spółki Przejętej i od tych środków w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego w Spółce Przejętej został zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych. Połączenie Spółek nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a środki stanowiące kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej zasiliły kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo-akcyjną
Fragment:
Nr 16 poz. 93) spółka komandytowo-akcyjna jest jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną tak jak pozostałym spółkom osobowym. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu zysku (w tym zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym) na kapitał zakładowy, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, gdyż obowiązku takiego nie przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2013 r. Nr IPPB4/415-1019/12-2/MP Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych związanych z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo-akcyjną: w części dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych tej spółki poprzez emisję nowych akcji - jest nieprawidłowe, w części dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych tej spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji - jest prawidłowe.
2016
15
gru

Istota:
Dotyczy kwestii zastosowania w stosunku do odsetek od pożyczek, których kwoty zostały faktycznie przekazane Wnioskodawcy przed 1 stycznia 2015 r. przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r.; ustalenia na moment zapłaty odsetek, wysokości zadłużenia wobec Spółki Matki; ustalenia kwoty spłacanych odsetek od Pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę Matkę, podlegających ograniczeniom wynikającym z cienkiej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy); określenia kapitału zakładowego na dzień wypłaty odsetek
Fragment:
Podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku przejęcia Spółek Przejmowanych jest efektem faktycznego przeniesienia ich majątku na rzecz Spółki. Zgodnie bowiem z art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W myśl natomiast art. 494 § 1 KSH spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Przepis ten bezpośrednio wskazuje, że w wyniku połączenia spółka przejmująca w ramach sukcesji uniwersalnej nabywa majątek spółki przejmowanej, a więc ogół aktywów i pasywów przysługujących spółce przejmowanej. Jednocześnie spółka przejmująca w związku ze swym udziałem w łączeniu podwyższa swój kapitał zakładowy, aby w ten sposób wykreować udziały (akcje) dla wspólników (akcjonariuszy) spółki przejmowanej (A. Szumański, Kodeks Spółek Handlowych, Tom IV, Łączenie, podział, przekształcenie spółek. Przepisy karne. Komentarz do art. 491-633, 3. wydanie, s. 91). Majątek spółki przejmowanej jest pokryciem wykreowanych w ten sposób udziałów (K.
2016
15
gru

Istota:
Dotyczy kwestii zastosowania w stosunku do odsetek od pożyczek, których kwoty zostały faktycznie przekazane Wnioskodawcy przed 1 stycznia 2015 r. przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r.; ustalenia na moment zapłaty odsetek, wysokości zadłużenia wobec Spółki Matki; ustalenia kwoty spłacanych odsetek od Pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę Matkę, podlegających ograniczeniom wynikającym z cienkiej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy); określenia kapitału zakładowego na dzień wypłaty odsetek
Fragment:
Podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku przejęcia Spółek Przejmowanych jest efektem faktycznego przeniesienia ich majątku na rzecz Spółki. Zgodnie bowiem z art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W myśl natomiast art. 494 § 1 KSH spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Przepis ten bezpośrednio wskazuje, że w wyniku połączenia spółka przejmująca w ramach sukcesji uniwersalnej nabywa majątek spółki przejmowanej, a więc ogół aktywów i pasywów przysługujących spółce przejmowanej. Jednocześnie spółka przejmująca w związku ze swym udziałem w łączeniu podwyższa swój kapitał zakładowy, aby w ten sposób wykreować udziały (akcje) dla wspólników (akcjonariuszy) spółki przejmowanej (A. Szumański, Kodeks Spółek Handlowych, Tom IV, Łączenie, podział, przekształcenie spółek. Przepisy karne. Komentarz do art. 491-633, 3. wydanie, s. 91). Majątek spółki przejmowanej jest pokryciem wykreowanych w ten sposób udziałów (K.
2016
15
gru

Istota:
Czy w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio, powstałego na skutek przekazania części wkładu niepieniężnego do Spółki na kapitał zapasowy, będzie stanowiła zysk niepodzielony, który na moment przekształcenia Spółki w Spółkę osobową będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
Fragment:
Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Spółka ”). W procesie utworzenia spółki Wnioskodawca wniósł do Spółki wkład niepieniężny, przy czym część wkładu została przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, część natomiast została przekazana na kapitał zapasowy Spółki (tzw. agio). W ramach planowanych działań zmierzających do wzrostu potencjału gospodarczego planowane jest dokonanie przekształcenia Spółki w spółkę jawną lub w spółkę komandytową (dalej: „ Spółka osobowa ”), w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem. W momencie przekształcenia majątek Spółki stanie się majątkiem Spółki osobowej, która będzie prowadziła działalność tożsamą co do rodzaju i rozmiarów działalności Spółki. Przekształcenie nastąpi zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „ KSH ”). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę osobową wartość kapitału zapasowego w części utworzonej z tzw. agio, powstałego na skutek przekazania części wkładu niepieniężnego do Spółki na kapitał zapasowy, (...)
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spółki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.