Spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania połączenia dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.; dalej jako: „ Kodeks spółek handlowych ” lub „ k.s.h. ”). Zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. W myśl art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Zgodnie z art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 - art. 493 § 2 k.s.h.

2018
21
gru

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci części działki nr 382, na której znajduje się stacja paliw.

Fragment:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT tj. firma T. oraz jest wspólnikiem spółki jawnej – V. spółka jawna w której posiada 30% udziałów. Pozostałymi wspólnikami są mąż Wnioskodawcy M.C. 30% udziałów i mama Wnioskodawcy T.K. 40% udziałów. Jest to rodzinna firma. Wnioskodawca prowadzi wraz z mamą i mężem stację paliw. Wnioskodawca zamierza wprowadzić do ewidencji środków trwałych V. spółka jawna grunt na którym położona jest stacja paliw będący majątkiem prywatnym Wnioskodawcy. Do tej pory spółka korzystała z tego gruntu na podstawie umowy użyczenia. Nigdy nie był on składnikiem majątku spółki ani jednoosobowej działalności Wnioskodawcy. Wniesienie tego gruntu ma na celu tylko i wyłącznie zwiększenie wartość kapitału początkowego spółki (dokapitalizowanie spółki) ze względu na zdolność kredytową spółki. W zamian Wnioskodawca nie otrzyma większej ilości udziałów ani żadnego wynagrodzenia. Grunt ten Wnioskodawca otrzymał w drodze darowizny w 2010 roku od swoich rodziców. Nieruchomość zostanie wniesiona do spółki w wartości ustalonej przez rzeczoznawcę wg. wartości rynkowej netto w formie aktu notarialnego. Grunt ten stanowi część działki nr 382 o pow. 0,6689 ha opisanej w KW nr XXX.

2018
19
gru

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, dochodu Uczelni przeznaczonego, zgodnie ze zmienionym Statutem, na dofinansowanie lub finansowanie działalności Spółki celowej oraz innych spółek celowych, jeżeli zostaną utworzone w przyszłości.

Fragment:

Jeżeli Wnioskodawca utworzy kolejne spółki celowe, będą one prowadzić działalność podobną lub tożsamą do działalności Spółki celowej. W kontekście zacytowanej powyżej definicji nauki, w ocenie Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości, że podobnie jak Uczelnia Spółka celowa oraz inne spółki celowe, jeżeli zostaną utworzone w przyszłości, będą powadzić działalność naukową. Spółka celowa oraz inne spółki celowe, jeżeli zostaną utworzone w przyszłości będą prowadzić dalsze inwestycje w badania i rozwój (tj. będzie rozwijać, przygotowywać do wdrożenia i wdrażać wyniki badań naukowych, prac rozwojowych prowadzonych przez Uczelnię). Działalność naukowa Spółki celowej oraz innych spółek celowych, jeżeli zostaną utworzone w przyszłości będzie więc swojego rodzaju kontynuacją działalności naukowej Uczelni. Innymi słowy działalność Spółki celowej oraz innych spółek celowych, jeżeli zostaną utworzone w przyszłości nie będzie wobec działalności Wnioskodawcy całkowicie autonomiczna. W konsekwencji warunek pierwszy zostanie spełniony, statutowym celem Uczelni jest działalność naukowa i oświatowa, które mieszczą się w katalogu celów preferowanych przez ustawodawcę, wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP.

2018
15
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem po stronie Spółki Przejmującej nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

Fragment:

Niemniej jednak, Spółka Przejmująca nie została jeszcze zarejestrowana, a zatem pytania te zostały zadane w trybie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, tj. przez osobę planującą utworzenie spółki (Pan Y jest obecnie akcjonariuszem spółki Spółka Akcyjna - Spółki Dzielonej i stanie się wspólnikiem sp. z o.o. - Spółki Przejmującej wraz z jej zarejestrowaniem w sądzie rejestrowym w ramach podziału przez wydzielenie). Spółka Przejmująca będzie miała siedzibę w tym samym budynku, w którym mieści się siedziba Spółki Dzielonej. Niemniej jednak, Spółka Przejmująca będzie zajmować inne pomieszczenia niż Spółka Dzielona i zawrze oddzielną umowę najmu z właścicielem budynku, która będzie obejmować jedynie pomieszczenia zajmowane przez Spółkę Przejmującą. Spółka Przejmująca oraz Spółka Dzielona nie planują zawierania umowy podnajmu. Spółka Dzielona po podziale nie będzie świadczyć odpłatnie na rzecz Spółki Przejmującej żadnych usług. Spółka Przejmująca i Dzielona nie będą świadczyć wzajemnie na swoją rzecz jakichkolwiek innych dodatkowych usług. Wszelkie usługi księgowe, prawne, rozliczeń itp. będą nabywane przez każdą ze Spółek we własnym zakresie. Spółka Przejmująca będzie miała siedzibę w tym samym budynku, w którym mieści się siedziba Spółki Dzielonej. Niemniej jednak, Spółka Przejmująca będzie zajmować inne pomieszczenia niż Spółka Dzielona i zawrze oddzielną umowę najmu z właścicielem budynku, która będzie obejmować jedynie pomieszczenia zajmowane przez Spółkę Przejmującą.

2018
14
gru

Istota:

Zarządzający są z tytułu zawartej umowy podatnikami podatku od towarów i usług, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, i są zobowiązani, świadczone przez siebie usługi zarządzania na rzecz Spółki, udokumentować wystawionymi na Spółkę fakturami.

Fragment:

Na podstawie ww. umów osoby świadczące usługi zarządzania zobowiązały się do wykonywania z najwyższą starannością właściwą dla zawodowego charakteru działalności następujących zadań: prowadzenia spraw Spółki we wszystkich obszarach jej działalności, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki lub innych członków Zarządu Spółki, z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z pełnionej funkcji; realizacji wyznaczonych im Celów Zarządczych, reprezentowania Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami reprezentacji; uczestniczenia w pracach Zarządu Spółki, z uwzględnieniem praw i obowiązków wynikających z pełnionej funkcji; opracowywanie oraz realizacja, po zatwierdzeniu przez właściwy organ Spółki rocznych i wieloletnich planów finansowych i działalności Spółki, samodzielne zarządzanie powierzonymi obszarami przedsiębiorstwa Spółki ze względu na pełnioną funkcję; wykonywanie czynności za pracodawcę w sprawach z zakresu prawa pracy zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.); troskę o materialne i niematerialne interesy Spółki, jej udziałowców i klientów, a tym samym kreowanie i podtrzymywanie dobrego wizerunku Spółki. Zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług zarządzania, w celu należytego wykonywania swoich obowiązków umownych, wykonujący zobowiązani są do przestrzegania procedur i regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce.

2018
12
gru

Istota:

Skutki podatkowe związane z połączeniem spółek dokonanym metodą łączenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych

Fragment:

Stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenie przez przejęcie polega na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. W zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku Spółka przejmująca przejmie majątek Spółki przejmowanej, ale mając na uwadze, że w momencie przejęcia Spółka przejmująca będzie jedynym udziałowcem Spółki przejmowanej, w następstwie przejęcia nie zostaną wydane żadne udziały. Procedurę taką przewiduje art. 515 KSH, zgodnie z którym łączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma udziały lub akcje spółki przejmowanej. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Stosownie do art. 494 § 2 KSH na Spółkę przejmującą albo Spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej Spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

2018
9
gru

Istota:

Obowiązek zapłaty podatku VAT w sytuacji wycofania wydzielonej geodezyjnie części nieruchomości z majątku spółki komandytowej i następnie nieodpłatne przekazanie jej do prywatnych majątków komandytariuszy spółki komandytowej.

Fragment:

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytową. Spółka ta powstała w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową w trybie art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych. Wspólnikami spółki komandytowej są obecnie A – komplementariusz (Wnioskodawca), której udziałowcami są B i C (posiadają po 50% udziałów) oraz komandytariusze B oraz C jako osoby fizyczne. Spółka jawna w dniu przekształcenia była właścicielem m.in. nieruchomości nabytej w dniu 30 sierpnia 2007 r. (wraz z naliczonym podatkiem VAT), która obecnie, w związku z przekształceniem spółki jawnej, stanowi majątek spółki komandytowej i jest wprowadzona do ewidencji środków trwałych tej spółki. Na nieruchomości obecnie znajduje się sklep spożywczy (wybudowany przez spółkę jawną w 2011 r.), który jest wynajmowany na podstawie długoletniej (10-letniej) umowy najmu. Do uzgodnionej stawki czynszu (netto) doliczany jest podatek VAT. Część nieruchomości, na której znajduje się wynajmowany sklep ma zostać wydzielona geodezyjnie jako osobna działka geodezyjna. Następnie wspólnicy na mocy uchwały zamierzają część wydzielonej i wynajmowanej nieruchomości wycofać ze spółki komandytowej i przenieść jej własność do majątków prywatnych dwóch wspólników – komandytariuszy B (stanu wolnego) i C (żonatego, posiadającego wraz z żoną wspólność małżeńską majątkową), w efekcie czego staną się jej współwłaścicielami po połowie, tj.

2018
8
gru

Istota:

Ustalenie czy w związku z planowanym połączeniem Spółek nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wyniku wygaśnięcia na skutek konfuzji wzajemnych zobowiązań i wierzytelności istniejących między Spółkami.

Fragment:

Zgodnie z art. 491 § 1 ww. ustawy, spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Połączenie to, w myśl art. 492 § 1 KSH, może być dokonane na dwa sposoby: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (jest to tzw. łączenie się przez przejęcie, czyli inkorporacja), przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (jest to tzw. łączenie się przez zawiązanie nowej spółki, czyli konsolidacja). Stosownie do treści art. 493 § 1 KSH, spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Na podstawie art. 494 § 1 KSH, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Przedmiotem następstwa osób prawnych są również prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego.

2018
6
gru

Istota:

Czy w momencie przekształcenia spółki K ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową wartość kapitału zakładowego tej spółki, w części, która została utworzona w związku z połączeniem ze spółką S, spółką G oraz spółką R, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (zwany także dalej spółką K) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W najbliższym czasie planowane jest przekształcenie spółki K ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Przekształcenie zostanie przeprowadzone na zasadach określonych w tytule IV dziale III ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. W ciągu kilku ostatnich miesięcy doszło do połączenia spółki K ze spółkami S, G i R. Wszystkie spółki przejmowane (spółka S, spółka G i spółka R) były spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Z prawnego punktu widzenia połączenie spółki K ze spółką S, spółką G oraz spółką R było przeprowadzane jako połączenie przez przejęcie, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych. Spółka K przejęła majątek spółek S, G oraz R w zamian za udziały w spółce K, które zostały wydane udziałowcom spółek S, G i R. Nominalna wartość udziałów spółki K wydanych udziałowcom spółek S, G oraz R odpowiadała wartości, o jaką powiększono kapitał zakładowy spółki K. Z bilansowego punktu widzenia połączenie spółki K ze spółką S, spółką G oraz spółką R zostało rozliczone metodą nabycia, o której mowa w art. 44b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

2018
6
gru

Istota:

Czy wycofanie wydzielonej geodezyjnie części nieruchomości z majątku spółki komandytowej i następnie nieodpłatne przekazanie jej do prywatnych majątków dwóch z trzech wspólników Spółki komandytowej (do majątku prywatnego), w taki sposób, że wspólnicy staną się współwłaścicielami w wysokości po 1/2, w sytuacji gdy nadal będą ją wynajmować w ramach prowadzonej przez nich indywidualnej działalności gospodarczej, jako czynni podatnicy podatku VAT, generować będzie po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług?

Fragment:

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytową. Spółka ta powstała w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową w trybie art. 55 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych. Wspólnikami spółki komandytowej są obecnie Sp. z o.o. – komplementariusz, której udziałowcami są A i B (posiadają po 50% udziałów) oraz komandytariusze A oraz B jako osoby fizyczne. Spółka jawna w dniu przekształcenia była właścicielem m.in. nieruchomości nabytej, która obecnie, w związku z przekształceniem spółki jawnej, stanowi majątek Spółki komandytowej i jest wprowadzona do ewidencji środków trwałych tej spółki. Na nieruchomości obecnie znajduje się sklep spożywczy, który jest wynajmowany na podstawie długoletniej umowy najmu. Część nieruchomości, na której znajduje się wynajmowany sklep ma zostać wydzielona geodezyjnie jako osobna działka geodezyjna. Następnie wspólnicy mocą uchwały zamierzają część wydzielonej i wynajmowanej nieruchomości wycofać ze spółki komandytowej i przenieść ją na własność do majątków prywatnych dwóch wspólników – komandytariuszy A i B, w efekcie czego staną się jej współwłaścicielami po połowie, przy czym w dalszym ciągu jako wynajmujący będą wynajmować przeniesioną do ich majątków prywatnych część nieruchomości w ramach założonej przez nich indywidualnej działalności gospodarczej, jako czynni podatnicy podatku VAT.