Spółki | Interpretacje podatkowe

Spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Planowana transakcja połączenia spółek (w trybie łączenia przez przejęcie), skutkująca przeniesieniem całego majątku Spółki Przejmowanej do spółki przejmującej (Wnioskodawcy), dokonana na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż będzie mieściła się w pojęciu „zbycia przedsiębiorstwa”, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustaw o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.
Fragment:
Według dalszych regulacji Kodeksu spółek handlowych, spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 (art. 493 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych). Z kolei art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako główny skutek połączenia spółek, co dotyczy również łączenia spółek przez przejęcie, wskazuje zasadę sukcesji generalnej, ustanawiając spółkę przejmującą następcą prawnym spółki przejmowanej. W myśl tych przepisów, Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 ww. ustawy). Na spółkę przejmującą albo na spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej – 494 § 2 ww. ustawy.
2017
26
maj

Istota:
Ustanie bytu prawnego podatników (Spółek), którzy złożyli pierwotne deklaracje podatkowe nie oznacza braku możliwości złożenia korekt tych deklaracji, gdy będzie istniał ich następca prawny. Następcą prawnym Spółek będzie Wnioskodawca. Następstwo prawne Wnioskodawcy w odniesieniu do praw i obowiązków Spółek będzie wynikać z art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, który statuuje zasadę sukcesji praw i obowiązków z zakresu prawa podatkowego w przypadku łączenia przez przejęcie. Ze względu więc na okoliczność, że prawa i obowiązki Spółek przejętych przez Wnioskodawcę z zakresu prawa podatkowego w wyniku sukcesji przejdą na Wnioskodawcę, a takim uprawnieniem jest prawo do złożenia korekty deklaracji zgodnie z art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, to uprawnienie to w odniesieniu do deklaracji dotyczących rozliczeń podatkowych Spółek przed dniem połączenia przejdzie na Wnioskodawcę. Z uwagi na okoliczność, że deklaracje korygujące będą dotyczyły okresów przed połączeniem Wnioskodawcy ze Spółkami, w których Spółki posiadały osobowość prawną oraz były odrębnymi od Wnioskodawcy podatnikami VAT, to powinny zawierać dane podmiotu Spółki przejętej (nazwę, adres, nr NIP), choć powinny zostać złożone i podpisane przez Wnioskodawcę.
Fragment:
Według dalszych regulacji Kodeksu spółek handlowych, Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 (art. 493 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych). Z kolei art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako główny skutek połączenia spółek, co dotyczy również łączenia przez przejęcie, wskazuje zasadę sukcesji generalnej, ustanawiając spółkę przejmującą następcą prawnym spółki przejmowanej. W myśl tych przepisów, Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 ww. ustawy). Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej – art. 494 § 2 ww. ustawy.
2017
26
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy w związku z procesem połączenia i przejęcia majątku spółki przejmowanej.
Fragment:
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm., dalej: KSH), spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Natomiast w myśl art. 492 § 1 pkt 1 i 2 KSH, połączenie spółek może być dokonane: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie); przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). W trakcie połączenia dochodzi do wydania udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej lub wspólnikom spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, gdyż od dnia połączenia staną się oni wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszami spółki akcyjnej, natomiast spółka przejęta lub spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki ulegają rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
2017
18
maj

Istota:
Czy po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika pozostającego w Spółce, powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wystąpieniem Wspólnika Ustępującego ze Spółki za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa (zbywcza) przysługującego mu udziału kapitałowego?
Fragment:
Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 KSH, spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Jak wynika z przepisu art. 22 § 1 KSH, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej – art. 103 § 1 KSH. Wspólnik nie ma prawa do wniesionego wkładu, przysługuje mu natomiast udział kapitałowy, który w myśl art. 50 § 1 KSH odpowiada wartości rzeczywistej wniesionego wkładu. Ponadto wspólnikowi przysługuje prawo do udziału w zysku (art. 123 § 1 KSH) oraz może żądać wypłaty odsetek od swojego udziału kapitałowego (art. 53 KSH). Mienie nabyte przez spółkę komandytową zarówno w wyniku wniesienia wkładów przez wspólników, jak i w związku z działalnością prowadzoną przez spółkę, stanowi jej majątek, będący majątkiem odrębnym od majątku wspólników.
2017
18
maj

Istota:
Czy po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika pozostającego w Spółce, powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wystąpieniem Wspólnika Ustępującego ze Spółki za wynagrodzeniem niższym niż wartość rynkowa (zbywcza) przysługującego mu udziału kapitałowego?
Fragment:
Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 KSH, spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Jak wynika z przepisu art. 22 § 1 KSH, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej – art. 103 § 1 KSH. Wspólnik nie ma prawa do wniesionego wkładu, przysługuje mu natomiast udział kapitałowy, który w myśl art. 50 § 1 KSH odpowiada wartości rzeczywistej wniesionego wkładu. Ponadto wspólnikowi przysługuje prawo do udziału w zysku (art. 123 § 1 KSH) oraz może żądać wypłaty odsetek od swojego udziału kapitałowego (art. 53 KSH). Mienie nabyte przez spółkę komandytową zarówno w wyniku wniesienia wkładów przez wspólników, jak i w związku z działalnością prowadzoną przez spółkę, stanowi jej majątek, będący majątkiem odrębnym od majątku wspólników.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie
Fragment:
W ramach podziału, na rzecz spółki nowo zawiązanej przejdzie zatem własność nieruchomości biurowej, w której siedzibę ma obecnie Spółka. Po podziale lokale wykorzystywane obecnie na potrzeby działalności Spółki będą wynajmowane na rzecz Spółki, przez spółkę nowo zawiązaną. Do spółki nowo zawiązanej w wyniku podziału przez wydzielenie przejdą też pracownicy Spółki przypisani Departamentowi Nieruchomości. W Spółce pozostanie natomiast Departament Dystrybucji oraz Pion Ogólnego Zarządu i Finansów. Podział Spółki ma służyć celom ekonomicznym. Spółka planuje pozyskanie inwestora branżowego w celu dostarczenia kapitału na rozwój działalności dystrybucyjnej Spółki (obecnie realizowanej w ramach Departamentu Dystrybucji). Działalność prowadzona w ramach Departamentu Nieruchomości nie jest przedmiotem zainteresowań inwestora. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy, jak i przenoszony do spółki nowo zawiązanej będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy PIT, a w konsekwencji czy w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie Departamentu Nieruchomości do spółki nowo zawiązanej po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód podlegający opodatkowaniu? Zdaniem Wnioskodawcy, majątek pozostający w Spółce, jak i majątek przenoszony do spółki nowo zawiązanej stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa (dalej również: „ ZCP ”) w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy PIT, a w konsekwencji podział Spółki nie będzie skutkował powstaniem dochodu po stronie Wnioskodawcy.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania składników majątku z tytułu rozwiązania/likwidacji spółek komandytowych
Fragment:
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Stosownie do przepisu art. 4 § 1 pkt 1 ww. ustawy, spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 58 ww. ustawy, rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne orzeczenie sądu. Zgodnie z art. 67 § 1 omawianej ustawy, w przypadkach określonych w art. 58 tejże ustawy, należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba, że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych z tytułu rozwiązania/likwidacji spółek komandytowych
Fragment:
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 58 ww. ustawy, rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne orzeczenie sądu. Zgodnie z art. 67 § 1 omawianej ustawy, w przypadkach określonych w art. 58 tejże ustawy należy przeprowadzić likwidację spółki jawnej, chyba, że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza (...)
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia dla spółki przejmującej
Fragment:
Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 1 Zgodnie z art. 492 § 1 KSH, „ połączenie może być dokonane przez (i) przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), (ii) przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki) ”. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, połączenie planowane przez Spółkę zostanie przeprowadzone w trybie przedstawionym w pkt (i), przy czym Spółka będzie Spółkę Przejmującą, zaś spółka-matka, tj. Spółka Cypryjska będzie Spółką Przejmowaną. Zasady opodatkowania spółek biorących udział w połączeniu zostały określone w art. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. w Dz. U. z 2014 poz. 851, ze zm. - „ UPDOP ”). Zgodnie z art. 10 ust. 2 UPDOP przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych: dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1 tego przepisu (dochodu z udziału w zyskach osób prawnych), nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej (...)
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych likwidacji Spółki
Fragment:
Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „ KSH ”). Rozwiązanie Spółki nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „ Rejestr ” lub „ KRS ”). Działania podejmowane w ramach likwidacji zmierzać będą do zakończenia bieżących interesów Spółki, ściągnięcia wierzytelności, wypełnienia zobowiązań i upłynnienia majątku Spółki zgodnie z art. 282 § 1 KSH. Kwoty uzyskane ze ściągnięcia wierzytelności i upłynnienia majątku w ramach likwidacji Spółki mogą jednak nie wystarczyć na pokrycie wszystkich zobowiązań Wnioskodawcy. W szczególności, Spółka może nie dysponować środkami pieniężnymi wystarczającymi do wypełnienia zobowiązań pożyczkowych wobec swojego większościowego albo wyłącznego udziałowca (dalej także jako „ Wierzyciel ”). Na zobowiązania pozostałe na moment rozwiązania Spółki (tj. niezaspokojone w trakcie procesu likwidacji Spółki) będą składały się zobowiązania własne Spółki lub zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych pierwotnie przez spółki z o.o. z siedzibą w Polsce, uprzednio przejęte przez Wnioskodawcę w drodze połączenia przez przejęcie (zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH), realizowanego w trybie uproszczonym tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 515 § 1 KSH (oba rodzaje zobowiązań dalej określane jako „ Zobowiązania ”).
2017
18
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania przeniesienia własności nieruchomości na rzecz wspólników rozwiązanej Spółki oraz wykazania i opodatkowania przedmiotowej nieruchomości w spisie z natury sporządzonym na dzień rozwiązania Spółki
Fragment:
Spółka nie odliczyła podatku VAT. Następnie spółka z o.o. została przekształcona w spółkę osobową. Obecnie wspólnicy zamierzają zlikwidować spółkę i w planie podziału własność nieruchomości zostanie przeniesiona na obecnych wspólników spółki lub jednego wspólnika. Na dzień likwidacji spółka osobowa sporządzi spis z natury. Majątek będzie dzielony między wspólników zgodnie z postanowieniami umowy spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przeniesienie własności nieruchomości na rzecz wspólników rozwiązanej spółki osobowej, w wyniku rozwiązania spółki osobowej, nie stanowi „ dostawy towarów ” ani „ świadczenia usług ” w rozumieniu ustawy o VAT, a zatem nie jest opodatkowane podatkiem VAT i Spółka nie będzie obowiązana do wykazania i opodatkowania przedmiotowej nieruchomości w spisie z natury sporządzonym na dzień rozwiązania spółki osobowej, tzw. VAT likwidacyjny? Stanowisko Wnioskodawcy: O podziale majątku spółki stanowią przepisy art. 82-83 k.s.h. Zgodnie z tymi przepisami z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych.
2017
18
maj

Istota:
Skutki podatkowe obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów.
Fragment:
Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Z kolei w myśl przepisu art. 552 k.s.h. – spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 § 1 k.s.h. – spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 553 § 2 k.s.h.). Natomiast – stosownie do art. 553 § 3 k.s.h. – wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Z powyższych przepisów wynika, że spółka przekształcona (spółka z o.o.) staje się co do zasady kontynuatorem praw i obowiązków przysługujących spółce przekształcanej (spółce jawnej).
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 27 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. „ A ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową (dalej jako „ Wnioskodawca ”) wchodzącą w skład międzynarodowej grupy kapitałowej M (dalej jako „ Grupa ”). Wnioskodawca jest komplementariuszem w „ B ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako „ SPK ”). Komandytariuszem w SPK jest „ C ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „ Wspólnik ”). SPK nie posiada innych wspólników poza Wnioskodawcą oraz Wspólnikiem (dalej jako „ Wspólnicy ”). Wspólnik również należy do Grupy. Siedzibą Wnioskodawcy, SPK oraz Wspólnika jest O. Wnioskodawca i Wspólnik podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce, bez względu na miejsce ich osiągania. Wspólnicy rozważają podjęcie uchwały o przekształceniu SPK w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „ Spółka Przekształcona ”) (dalej jako „ Przekształcenie ”). Na skutek dokonania Przekształcenia Wspólnicy zostaną wspólnikami Spółki Przekształconej. Udziały w Spółce Przekształconej zostaną przydzielone Wspólnikom według proporcji odpowiadającej wysokości wniesionych przez nich wkładów do Wnioskodawcy.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia wydatków na nabycie/objęcie udziałów w spółce dzielonej.
Fragment:
W przyszłości może dojść do podziału innej spółki kapitałowej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej „ Spółka dzielona ”). Podział nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ KSH ”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie części majątku Spółki dzielonej na inną spółkę kapitałową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej „ Spółka przejmująca ”). Zarówno majątek przejmowany przez Spółkę przejmującą na skutek podziału, jak i majątek pozostający w Spółce dzielonej będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa. Spółka kapitałowa będzie wspólnikiem zarówno Spółki dzielonej, jak i Spółki przejmującej, posiadającym na moment podziału na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów w Spółce dzielonej oraz w Spółce przejmującej. W ramach dokonanego podziału nastąpi unicestwienie części udziałów Spółki dzielonej posiadanych przez Spółkę kapitałową w Spółce dzielonej, a uprzednio nabytych przez Spółkę kapitałową w wyniku aportu przez ówczesnego wspólnika (wspólników) Spółki dzielonej jej większościowego pakietu udziałów do Spółki kapitałowej – tj. transakcji wymiany udziałów – bez jakichkolwiek dopłat w gotówce dla wspólnika zbywającego udziały w ramach tej transakcji w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów w spółce dzielonej/przejmującej w części dotyczącej zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Otrzymana wartość powinna zostać pomnożona przez proporcję, w jakiej pozostanie u Wnioskodawcy unicestwiona w wyniku podziału wartość nominalna udziałów Spółki dzielonej, posiadanych przez Wnioskodawcę, do wartości nominalnej udziałów Spółki dzielonej posiadanych przez Spółkę kapitałową przed podziałem. Przykładowo, jeżeli: wartość nominalna udziałów Spółki kapitałowej wydanych w zamian za udziały Spółki dzielonej (w ramach transakcji wymiany udziałów) będzie wynosić 30 jednostek, wartość nominalna udziałów Spółki dzielonej posiadanych przez Spółkę kapitałową przed podziałem będzie wynosić 6 jednostek, w wyniku podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku na Spółkę przejmującą zostanie unicestwiona część udziałów Spółki dzielonej o wartości nominalnej wynoszącej 2 jednostki, wartość nominalna udziałów Spółki dzielonej posiadanych przez Spółkę kapitałową po podziale będzie wynosić 4 jednostki, to koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów Spółki przejmującej posiadanych przez Spółkę kapitałową będzie wynosić 10 jednostek (30 x 2/6). Z kolei koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów Spółki dzielonej posiadanych przez Spółkę kapitałową będzie wynosić 20 jednostek (30 x 4/6). Prezentowane powyżej stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w treści interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów w dniu 22 stycznia 2016 r. (sygn.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania składników majątku w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej
Fragment:
Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę (100% udziałowca w Spółce Cypryjskiej) w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej majątku tej spółki, opodatkowaniu podatkiem dochodowym u Wnioskodawcy podlegać będzie jedynie ewentualna dodatnia różnica pomiędzy wartością rynkową majątku Spółki Cypryjskiej otrzymanego przez Wnioskodawcę a wydatkami Wnioskodawcy poniesionymi na nabycie udziałów w Spółce Cypryjskiej w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Osobie fizycznej w zamian za udziały Cypryjskiej Spółki ? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę (100% udziałowca w Spółce Cypryjskiej) w związku z likwidacją Spółki Cypryjskiej majątku tej spółki, opodatkowaniu podatkiem dochodowym u Wnioskodawcy podlegać będzie jedynie ewentualna dodatnia różnica pomiędzy wartością rynkową majątku Spółki Cypryjskiej otrzymanego przez Wnioskodawcę a wydatkami Wnioskodawcy poniesionymi na nabycie udziałów w Spółce Cypryjskiej w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Osobie fizycznej w zamian za udziały Cypryjskiej Spółki. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia spółek
Fragment:
W myśl art. 492 § 1 cytowanej ustawy, połączenie może być dokonane: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie); przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). W trakcie połączenia dochodzi do wydania udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej lub wspólnikom spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, gdyż od dnia połączenia staną się oni wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszami spółki akcyjnej, natomiast spółka przejęta lub spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki ulegają rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Jednym z podstawowych skutków połączenia jest rozwiązanie, a więc zakończenie bytu prawnego spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Podkreślenia wymaga fakt, że spółka przejmująca i spółka przejmowana, jak również spółki łączące się i spółka nowo zawiązana nie są tymi samymi podmiotami.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia spółek
Fragment:
W myśl art. 492 § 1 cytowanej ustawy, połączenie może być dokonane: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie); przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). W trakcie połączenia dochodzi do wydania udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej lub wspólnikom spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, gdyż od dnia połączenia staną się oni wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszami spółki akcyjnej, natomiast spółka przejęta lub spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki ulegają rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Jednym z podstawowych skutków połączenia jest rozwiązanie, a więc zakończenie bytu prawnego spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Podkreślenia wymaga fakt, że spółka przejmująca i spółka przejmowana, jak również spółki łączące się i spółka nowo zawiązana nie są tymi samymi podmiotami.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych likwidacji Spółki
Fragment:
Sp. z o.o. w likwidacji (dalej: „ Spółka ”), posiadająca w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, znajduje się obecnie w likwidacji. Spółka ma aktualnie dwóch wspólników (osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi). Aktywa Spółki stanowią: środki pieniężne w gotówce, należności z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek w stosunku do wspólnika (kwota główna plus narosłe od niej odsetki), zwanego dalej „ Wspólnikiem ” należności z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek – w stosunku do osób trzecich (kwota główna plus narosłe od niej odsetki), należności wynikające z weksla wystawionego przez Wspólnika – weksel ten Wspólnik wyemitował w zamian za uzyskaną od Spółki kwotę pieniężną. W toku likwidacji nie dojdzie do ściągnięcia ww. wierzytelności. Zostaną one wydane wspólnikom jako majątek likwidacyjny. Ww. wierzytelności nie były przez Spółkę dochodzone na drodze sądowej. Spółka przyjmuje, że ich ściągalność nie jest zagrożona i tym samym ich wartość nie uległa zmniejszeniu i odpowiada ich kwocie nominalnej. Spółka pragnie nadmienić, że w opisanym stanie faktycznym składała już raz wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych likwidacji Spółki
Fragment:
Podsumowując, przekazanie Składników majątku Spółki udziałowcom w związku z likwidacją Spółki będzie wiązało się z powstaniem przychodu po stronie Spółki na podstawie art. 14a ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych i odprowadzeniem przez Spółkę z tego tytułu podatku. Stanowisko organu podatkowego znajduje potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych. Dla przykładu należy wymienić wspomniany wcześniej wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I SA/Po 2430/15), wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2016 r. sygn. akt I SA/Bd 719/16, prawomocny wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 1563/15, prawomocny wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 1564/15. W ostatnim z wyroków Sąd stwierdził, że „ w związku likwidacją spółki powstaje zobowiązanie spółki do spełnienia świadczenia w postaci wypłaty równowartości odpowiedniej części majątku - w postaci kwoty pieniężnej lub poprzez wydanie określonego składnika majątku. Natomiast w wyniku czynności przekazania majątku likwidowanej spółki nastąpi spełnienie zobowiązania spółki względem wspólnika. Zatem przywołana regulacja art. 14a u.p.d.o.p. znajdzie zastosowanie.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przejęcia majątku stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wydzielonego i przeniesionego w ramach podziału spółki przez wydzielenie.
Fragment:
Natomiast zgodnie z regulacją zawartą w art. 10 ust. 2 ustawy o PDOP, przy połączeniu lub podziale spółek: dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki dzielonej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki dzielonej; dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z odrębną regulacją. Dochód ten określa się na dzień wydzielenia. W ocenie Wnioskodawcy powyższą normę należy rozumieć w ten sposób, że opodatkowanie spółki przejmującej w chwili podziału co do zasady może mieć miejsce tylko wtedy, gdy spółka przejmująca posiada udział w kapitale zakładowym spółki dzielonej w wysokości mniejszej niż 10%. Natomiast w sytuacji, gdy spółka przejmująca, jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie posiada w ogóle udziału w kapitale zakładowym spółki dzielonej, wówczas spółka przejmująca (tu - Wnioskodawca) nie podlega opodatkowaniu PDOP w chwili podziału.
2017
16
maj

Istota:
Podleganie opodatkowaniu czynności przejęcia Wnioskodawcy przez Spółkę przejmującą.
Fragment:
Według dalszych regulacji Kodeksu spółek handlowych, Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 (art. 493 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych). Z kolei art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako główny skutek połączenia spółek, co dotyczy również łączenia przez przejęcie, wskazuje zasadę sukcesji generalnej, ustanawiając spółkę przejmującą następcą prawnym spółki przejmowanej. W myśl tych przepisów, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej – 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w Programie Akcyjnym organizowanym przez spółkę matkę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Fragment:
Spółka Matka (jak zdefiniowano poniżej) ma siedzibę na terytorium USA - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a) w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. b) Umowy Polska-USA. Wnioskodawca jest pracownikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („ Spółka Polska ”), zatrudnionym na podstawie umowy o pracę („ Umowa o Pracę ”). Z Umowy o Pracę nie wynika, że Wnioskodawca ma prawo żądania do objęcia Programem Akcyjnym (jak zdefiniowanym poniżej). Spółka Polska należy do grupy kapitałowej, w której spółką dominującą jest spółka z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) („ Spółka Matka ”). Spółka Matka jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Wnioskodawca został objęty programem przyznawania akcji Spółki Matki („ Program Akcyjny ”). W ramach Programu Akcyjnego, Wnioskodawcy zostało przyznane prawo do otrzymania 130 akcji Spółki Matki. Przy założeniu, że Wnioskodawca będzie nadal zatrudniony w Polskiej Spółce, co roku otrzymuje określoną Programem Akcyjnym część przyznanych w momencie zatrudnienia akcji Spółki Matki. Spółka Matka ma jednostronne prawo do tego, by w każdym razie zawiesić, zmienić, uchylić albo zakończyć Program Akcyjny, bez odszkodowania dla Wnioskodawcy.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia Wnioskodawcy ze SpółkąPrzejmowaną
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. A. Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest spółką prawa polskiego, polskim rezydentem podatkowym oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca zamierza nabyć 100% udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Przejmowana), prowadzącej działalność gospodarczą polegającą m.in. na prowadzeniu internetowych serwisów sprzedażowych oraz świadczeniu usług w zakresie IT. Intencją Wnioskodawcy jest nabycie Spółki Przejmowanej w celu kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej w ramach tego przedsiębiorstwa i tym samym osiąganie przychodów z działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT). Po nabyciu udziałów w Spółce Przejmowanej Wnioskodawca przewiduje także przeprowadzenie połączenia ze Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH). W wyniku połączenia cały majątek Spółki Przejmowanej zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę (będącego spółką przejmującą). Celem powyższego połączenia będzie m.in. uproszczenie i uporządkowanie struktury kapitałowej grupy, obniżenie kosztów administracyjnych i zarządczych związanych z funkcjonowaniem odrębnych podmiotów prawnych oraz usprawnienie rozliczeń i przepływów środków pieniężnych w ramach grupy.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. A. Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest spółką prawa polskiego, polskim rezydentem podatkowym oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca zamierza nabyć 100% udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Przejmowana), prowadzącej działalność gospodarczą polegającą m.in. na prowadzeniu internetowych serwisów sprzedażowych oraz świadczeniu usług w zakresie IT. Intencją Wnioskodawcy jest nabycie Spółki Przejmowanej w celu kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej w ramach tego przedsiębiorstwa i tym samym osiąganie przychodów z działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT). Po nabyciu udziałów w Spółce Przejmowanej Wnioskodawca przewiduje także przeprowadzenie połączenia ze Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH). W wyniku połączenia cały majątek Spółki Przejmowanej zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę (będącego spółką przejmującą). Celem powyższego połączenia będzie m.in. uproszczenie i uporządkowanie struktury kapitałowej grupy, obniżenie kosztów administracyjnych i zarządczych związanych z funkcjonowaniem odrębnych podmiotów prawnych oraz usprawnienie rozliczeń i przepływów środków pieniężnych w ramach grupy.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie określenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (Spółki nabywającej) w związku z planowanym Przekształceniem oraz wskazania właściwej stawki podatku
Fragment:
X I GmbH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH), jest niemieckim rezydentem podatkowym (dalej: Wnioskodawca, Spółka nabywająca). Wspólnikiem Spółki nabywającej jest X H GmbH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego (Gesellschaft mit beschränkter Haftung — GmbH), będąca niemieckim rezydentem podatkowym (dalej: Spółka zbywająca). Jednocześnie Spółka zbywająca jest jedynym udziałowcem X Sp. z o.o. (dalej: Spółka), będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.; dalej: ustawa o CIT). Spółka zbywająca, Spółka oraz Spółka nabywająca są członkami międzynarodowej grupy powiązanych podmiotów m.in. prawa polskiego oraz prawa niemieckiego (dalej: Grupa). Spółką matką Spółki zbywającej jest spółka komandytowa prawa niemieckiego (Kommanditgesellschaft - KG; dalej: KG DE). Na czele Grupy stoją osoby fizyczne, niemieccy rezydenci podatkowi, będący pośrednimi wspólnikami KG DE. Spółka posiada niewypłacone zyski z lat ubiegłych. Przed przeprowadzeniem kroków opisanych w dalszej części, planowana jest ich wypłata w części lub w całości.
2017
11
maj

Istota:
Czy połączenie spółki akcyjnej ze spółkami z o.o. przez przejęcie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Stwierdzić zatem należy, iż w świetle powołanych przepisów opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki w rozumieniu przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli efektem połączenia spółek będzie podwyższenie kapitału zakładowego. Łączenie się spółek regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.). Zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. W myśl art. 492 § 1 Kodeksu połączenie może być dokonane: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie); przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). Z dniem połączenia spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 Kodeksu). Stosownie do art. 516 § 1 Kodeksu w odniesieniu do spółki przejmującej połączenie może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 (tj. uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek), jeżeli spółka ta posiada udziały albo akcje o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej, lecz nieobejmującej całego jej kapitału.
2017
11
maj

Istota:
Czy kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Spółce celowej będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do Spółki celowej odpowiadająca wartości nominalnej Wierzytelności (bez naliczonych i niespłaconych odsetek)?
Fragment:
Wskazane przepisy stanowią zatem, iż spółki komandytowe/jawne nie są podmiotami podatkowymi w podatku dochodowym a przychody i koszty generowane przez te spółki są bezpośrednio „ przypisywane ” do przychodów i kosztów wspólników tych spółek. Dochód z działalności takich spółek opodatkowany jest na jednym poziomie, tj. u wspólnika uczestniczącego w takiej spółce. Inne przepisy ustawy CIT, odnoszące się do dochodów z uczestnictwa w spółkach osobowych stanowią konsekwencje wskazanego systemu opodatkowania, opierającego się na transparentności podatkowej spółek osobowych prawa handlowego. Neutralność podatkową uczestnictwa w takich spółkach wyrażają, oprócz wyżej wskazanych, normy odwołujace się do wstąpienia do spółki i wystąpienia z takiej spółki, tj. regulacje zapewniające kontynuację w spółce wyceny podatkowej wartości przedmiotu wkładu wspólnika wstępującego do tej spółki (art. 16g ust. 1 pkt 4a i 1a, art. 15 ust. 1t)); wyłączenie z opodatkowania czynności objęcia ogółu praw i obowiązków w spółce (art. 12 ust. 4 pkt 3c); przesunięcie momentu opodatkowania dochodu z wystąpienia ze spółki lub z jej likwidacji do czasu faktycznej jego realizacji — w przypadku otrzymania innych niż środki pieniężne wartości (art. 12 ust. 4 pkt 3a i 3b); regulacje zapewniające uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów pochodzących z dochodów opodatkowanych już u wspólnika — w przypadku wypłaty środków pieniężnych z likwidacji spółki bądź z wystąpienia z takiej spółki (art. 12 ust. 4 pkt 3a).
2017
11
maj

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wygaśnięcie w drodze konfuzji zobowiązań Spółek, w następstwie planowego połączenia, spowoduje powstanie przychodu podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.
Fragment:
Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem spółek: A Sp. z o.o. (dalej: Spółka Przejmowana I), B Sp. z o.o. (dalej: Spółka Przejmowana II) oraz C Sp. z o. o. (dalej: Spółka Przejmowana III), które również są spółkami utworzonymi zgodnie z przepisami polskiego prawa, mają siedzibę na terytorium Polski i są polskimi rezydentami podatkowymi. Spółka Przejmująca należy do Grupy X - międzynarodowej grupy zajmującej się produkcją produktów walcowanych i kutych, natomiast Spółka Przejmowana I, Spółka Przejmowana II i Spółka Przejmowana III (dalej łącznie: Spółki Przejmowane) działają w branży złomowej, a przedmiot ich działalności stanowi uzupełnienie działalności Spółki Przejmującej. Rok obrotowy i podatkowy Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej I, Spółki Przejmowanej II i Spółki Przejmowanej III (dalej łącznie: Spółki) to rok kalendarzowy, wobec czego obecny rok obrotowy i podatkowy Spółek trwa od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Spółka Przejmująca planuje przeprowadzenie połączenia ze Spółkami Przejmowanymi poprzez przejęcie, w ramach którego Spółka Przejmująca przejmie Spółki Przejmowane.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie powstania przychodu dla Spółki przejmującej w związku z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie
Fragment:
O ile będzie to uzasadnione z perspektywy działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca zawrze odrębne umowy z nowymi lub dotychczasowymi dostawcami Spółki Dzielonej lub też ze Spółką Dzieloną. Jednocześnie, nie jest wykluczone, że w zakresie obsługi administracyjno-księgowej Spółki Dzielonej, Spółka Dzielona będzie nabywała usługi administracyjno-księgowe od zewnętrznego usługodawcy lub od Spółki Przejmującej. Mając na uwadze powyższe, po podziale przez wydzielenie Spółka Przejmująca będzie prowadzić dalej w sposób płynny, niezależny i samodzielny działalność handlową dotyczącą centrum usług wspólnych. Możliwe jest, że po wydzieleniu działalności w zakresie usług wspólnych (działalności CUW) do Spółki Przejmującej, Udziałowiec dokona sprzedaży Spółki Dzielonej (wraz z pozostałą w niej działalnością dystrybucyjną) do innego podmiotu z Grupy lub do podmiotu trzeciego (spoza Grupy). Spółka Przejmująca wskazuje, że Udziałowiec jest spółką podlegającą w Belgii, tj. państwie członkowskim Unii Europejskiej, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka Dzielona natomiast ma siedzibę i zarząd na terytorium Polski.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spółki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.