Spółki | Interpretacje podatkowe

Spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie udziałowców spółki przejmowanej w związku z połączeniem spółek.
Fragment:
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm., dalej: KSH), spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Natomiast w myśl art. 492 § 1 pkt 1 i 2 KSH, połączenie spółek może być dokonane: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie); przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). Jednym z podstawowych skutków połączenia jest rozwiązanie, a więc zakończenie bytu prawnego spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Podkreślenia wymaga fakt, że spółka przejmująca i spółka przejmowana, jak również spółki łączące się i spółka nowo zawiązana nie są tymi samymi podmiotami. W przypadku łączenia się spółek nie mamy zatem do czynienia z zasadą „ kontynuacji ”, a w wyniku połączenia powstają „ nowe ” osoby prawne.
2017
7
wrz

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT transakcji przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz z prawem własności położonych na niej zabudowań oraz pozostałych wskazanych we wniosku składników przedsiębiorstwa jako zbycie przedsiębiorstwa.
Fragment:
SKA środki pieniężne, jak również środki otrzymane od spółki F.... w związku ze sprzedażą składników majątku (w ramach Umowy na rzecz F....) zostaną przeznaczone na spłatę wierzycieli M..... SKA w części, w jakiej wierzytelności tych wierzycieli nie uległy umorzeniu na mocy postanowień Układu. Jeżeli spółka M..... SKA nie będzie w stanie zaspokoić pozostałych po umorzeniu wierzytelności, wówczas to spółka F.... będzie zobligowana do spłacenia tych zobowiązań. Tak więc F.... poniesie w takim przypadku część ekonomicznego ciężaru spłaty długów spółki M..... SKA. Spółka MW RLAL SKA nie zatrudnia pracowników, jednak jest związana wieloma umowami z przedsiębiorcami. Spółka ta podleca pełnienie istotnych funkcji w zakresie niezbędnym do prowadzenia centrum handlowego położonego na Nieruchomości podmiotom zewnętrznym. Można w tym miejscu wskazać na umowy dotyczące dostawy mediów do Budynków A i B (woda, energia, ciepło) oraz umowy ochrony budynków oraz ich administracji (sprzątanie). Spółka M.... SKA jest również związana umową najmu pomieszczeń biurowych na cele działalności swojego Zarządu. Wskazane powyżej stosunki gospodarcze zostaną niezwłocznie przeniesione na spółkę F..... na podstawie odpowiednich porozumień (przejęcie wierzytelności i długów, praw i obowiązków z umów wiążących M....
2017
31
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawczyni w programie Restricted Stock Award przyznawania opcji na akcje spółki prawa amerykańskiego od spółki mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych
Fragment:
Podatnik jest pracownikiem spółki E. Sp. z o.o. (dalej jako E.) zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę przez tę Spółkę. Właścicielem E. jest spółka prawa holenderskiego (N. BV Sp. z o.o.), w której udziały posiada spółka P. CV (spółka komandytowa). Natomiast właścicielem tej ostatniej spółki jest F. Inc. (spółka akcyjna), spółka prawa amerykańskiego notowana na giełdzie papierów wartościowych w USA (indeks Nasdaq). Podatnik został objęty programem przyznawania akcji, przy czym program ten uległ zmianie w 2011 r., z tego też względu poniżej opisano dwie wersje tego programu. Przyznanie akcji (Restricted Stock Award). W ramach przedmiotowego programu, F. Inc. przyznaje nieodpłatnie wybranym pracownikom E. określoną ilość akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) F. Inc, przy czym przyznanie akcji ma charakter pełnej uznaniowości ze strony F. Inc. Należy zaznaczyć, że przedmiotowe akcje objęte są szeregiem restrykcji. Mianowicie: Akcje objęte są zabezpieczeniem, zgodnie z którym akcji nie można przez określony czas zbywać, Zabezpieczenie wygasa co roku w stosunku do 1/3 przyznanych akcji (oznacza to, że po pierwszym roku pracownik może zbyć 1/3 przyznanych akcji, po dwóch latach 2/3 przyznanych akcji, po trzech latach wszystkie akcje), Jeśli stosunek pracy pomiędzy pracownikiem a F.
2017
30
sie

Istota:
Czy połączenie spółek T SKA oraz V SKA realizowane w trybie połączenia przez zjednoczenie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego na gruncie przepisów ustawy o PIT?
Fragment:
Stosownie do art. 492 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, połączenie może być dokonane: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie); przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). W trakcie połączenia dochodzi do wydania udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej lub wspólnikom spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, gdyż od dnia połączenia staną się oni wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszami spółki akcyjnej, natomiast spółka przejęta lub spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki ulegają rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Jednym z podstawowych skutków połączenia jest rozwiązanie, a więc zakończenie bytu prawnego spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Podkreślenia wymaga fakt, że spółka przejmująca i spółka przejmowana, jak również spółki łączące się i spółka nowo zawiązana nie są tymi samymi podmiotami.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie braku obowiązku podatkowego w Polsce z tytułu uczestnictwa rezydenta podatkowego Niemiec w programach motywacyjnych organizowanych przez spółkę z siedzibą w Paryżu
Fragment:
Następnym etapem uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę francuską jest nabycie przez Wnioskodawcę akcji spółki D. w wyniku realizacji Opcji, które miało miejsce w czerwcu 2012 r., a także sprzedaż przedmiotowych akcji nabytych w ramach programu. Jednakże z uwagi na to, że Wnioskodawca nabył przedmiotowe akcje spółki francuskiej oraz dokonał ich sprzedaży nie będąc zatrudnionym przez polską spółkę oraz, że w momencie nabycia i sprzedaży akcji spółki D. Wnioskodawca nie miał miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, a więc był osobą o ograniczonym obowiązku podatkowym, o której mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - miał bowiem status niemieckiego rezydenta podatkowego, skutki podatkowe nabycia akcji spółki D. od podmiotu z siedzibą we Francji oraz ich sprzedaży, winny być rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w państwie rezydencji Wnioskodawcy, jaką posiada w roku nabycia i sprzedaży akcji spółki D., czyli w Niemczech. Tym samym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mają zastosowania odnośnie nieodpłatnego nabycia akcji spółki francuskiej i zbycia tychże akcji przez Wnioskodawcę, będącego nierezydentem w Polsce.
2017
26
sie

Istota:
Czy połączenie spółek T SKA oraz V SKA realizowane w trybie połączenia przez zjednoczenie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego na gruncie przepisów ustawy o PIT?
Fragment:
Stosownie do art. 492 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, połączenie może być dokonane: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie); przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). W trakcie połączenia dochodzi do wydania udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej lub wspólnikom spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, gdyż od dnia połączenia staną się oni wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszami spółki akcyjnej, natomiast spółka przejęta lub spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki ulegają rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Jednym z podstawowych skutków połączenia jest rozwiązanie, a więc zakończenie bytu prawnego spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Podkreślenia wymaga fakt, że spółka przejmująca i spółka przejmowana, jak również spółki łączące się i spółka nowo zawiązana nie są tymi samymi podmiotami.
2017
26
sie

Istota:
Czy połączenie spółek T SKA oraz V SKA realizowane w trybie połączenia przez zjednoczenie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego na gruncie przepisów ustawy o PIT?
Fragment:
Stosownie do art. 492 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, połączenie może być dokonane: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie); przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). W trakcie połączenia dochodzi do wydania udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej lub wspólnikom spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, gdyż od dnia połączenia staną się oni wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszami spółki akcyjnej, natomiast spółka przejęta lub spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki ulegają rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Jednym z podstawowych skutków połączenia jest rozwiązanie, a więc zakończenie bytu prawnego spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Podkreślenia wymaga fakt, że spółka przejmująca i spółka przejmowana, jak również spółki łączące się i spółka nowo zawiązana nie są tymi samymi podmiotami.
2017
26
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, określenia, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy, ustalenia, czy odszkodowanie wypłacane Wnioskodawcy po zakończeniu trwania kontraktu menedżerskiego za przestrzeganie przez Wnioskodawcę powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie uchybia zasadom odpowiedzialności Menedżera wobec Spółki określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisach z tytułu stosunku korporacyjnego spółki. Wnioskodawca poniżej przedstawia wyciąg z treści kontraktu menedżerskiego dotyczący postanowień regulujących odpowiedzialność Wnioskodawcy oraz Spółki: „8.1. Menedżer ponosi odpowiedzialność wobec Spółki lub osób trzecich za szkodę wyrządzoną na skutek niedołożenia należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków wynikających z Umowy (odpowiedzialność na zasadach ogólnych). Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie uchybia zasadom odpowiedzialności Menedżera wobec Spółki określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisach z tytułu stosunku korporacyjnego spółki. 8.2. Należyta staranność Menedżera, o której mowa w pkt (...) powyżej, podlega ocenie przy uwzględnieniu: (i) profesjonalnego charakteru działalności Menedżera; (ii) charakteru i zakresu działalności Spółki; (iii) obowiązku zachowania lojalności wobec Spółki i jej akcjonariuszy uwzględniającego Interes Spółki, w tym zasadę jednakowego traktowania akcjonariuszy, zasadę (...)
2017
26
sie

Istota:
W zakresie obowiązku złożenia deklaracji i informacji podatkowych dla podatku dochodowego od osób prawnych po połączeniu się spółek
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przypadku połączenia spółek w trakcie trwającego roku podatkowego Spółki Przejmowanej, Wnioskodawca jako następca prawny Spółki Przejmowanej, składając inne zeznania podatkowe w zakresie CIT (w szczególności deklarację CIT-10Z, informację IFT- R) powinien złożyć jedną, łączną deklarację/informację ujmując wypłacone przychody oraz pobrany podatek w danym roku podatkowym zarówno przez Spółkę Przejmowaną, jak i Spółkę Przejmującą? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku połączenia spółek w trakcie trwającego roku podatkowego Spółki Przejmowanej, Wnioskodawca, jako następca prawny Spółki Przejmowanej, składając inne zeznania podatkowe w zakresie CIT (w szczególności deklarację CIT-10Z, informację IFT-2R) powinien złożyć jedną, łączną deklarację/informację ujmując wypłacone przychody oraz pobrany podatek w danym roku podatkowym zarówno przez Spółkę Przejmowaną, jak i Spółkę Przejmującą w terminie właściwym dla składania tych zeznań dla Spółki Przejmującej. Zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna (powstała) w wyniku łączenia się: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych -wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.
2017
26
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z dokonywaną wpłatą wkładu własnego przedsiębiorcy na wydzielone na jego rzecz subkonto należące do Spółki.
Fragment:
Po podpisaniu umowy z przedsiębiorcą (będzie w niej wskazana maksymalna możliwa wartość przyznanego dofinansowania w formie bonów oraz wartość wkładu własnego określonego dla wskazanej w umowie wartości bonów) dokonuje on wpłaty wkładu własnego na wyodrębniony rachunek bankowy Spółki, który następnie zostanie przez Spółkę przekazany z subkonta na rachunek projektu. Po dokonaniu wpłaty wkładu własnego do projektu i przedstawieniu zapotrzebowania Spółka udostępni przedsiębiorcy bony szkoleniowe, służące jako środek płatniczy w ramach rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcą, firmą szkoleniową i Spółką. Wybrany przez przedsiębiorcę wykonawca usługi szkoleniowej (firma szkoleniowa pochodząca z bazy usług rozwojowych prowadzonych przez PARP) wystawia fakturę na rzecz przedsiębiorcy na pełną wartość wykonanej usługi wskazując w niej sposób zapłaty (np. w całości z realizacji bonów szkoleniowych lub częściowo z bonów uzyskanych przez przedsiębiorcę od Spółki i częściowo przez przedsiębiorcę). Po przedstawieniu przez usługodawcę kopii faktury dokumentującej uczestnictwo przedsiębiorcy w szkoleniu (może ono nastąpić np. pół roku po przystąpieniu przedsiębiorcy do projektu) Spółka dokonuje płatności. Wysokość zapłaty dokonywanej przez Spółkę wynika z określonej na fakturze płatności w bonach. Z rachunku bankowego Spółki dokonywane będą, oprócz płatności za szkolenia, refundacje kosztów ponoszonych przez Spółkę z tytułu realizacji projektu oraz ewentualny zwrot części wpłaconej kwoty (wkład własny) przedsiębiorcy dotyczący niewykorzystanej kwoty przyznanych bonów szkoleniowych.
2017
26
sie

Istota:
Podwyższenie kapitału zakładowego Zainteresowanego 4, które nastąpi w wyniku przeniesienia na jego rzecz części majątku Spółki w następstwie dokonanego podziału Spółki przez wydzielenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Z powyżej zacytowanych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek. Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że wspólnicy Spółki planują sprzedać udziały w Spółce na rzecz inwestora. Z uwagi na fakt, iż inwestor jest zainteresowany zakupem udziałów Spółki, w której znajdować się będzie wyłącznie Działalność TSL (tj. bez Działalności Nieruchomościowej), przed sprzedażą udziałów Spółki, planowane jest przeprowadzenie podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wskutek tego podziału Działalność Nieruchomościowa wraz z przyporządkowanymi do tej działalności składnikami majątkowymi, zasobami ludzkimi, środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami zostanie wydzielone do spółki S.D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Zainteresowany 4).
2017
26
sie

Istota:
Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu przymusowego umorzenia udziałów zagranicznej spółki kapitałowej objętych w zamian za akcje polskiej spółki akcyjnej (wymiana udziałów) powstałej w drodze przekształcenia spółki jawnej.
Fragment:
Obecnie akcje SA stanowią zasadniczy majątek Spółki będącej spółką holdingową (tzn. spółką, której głównym celem jest posiadanie udziałów w innej spółce lub spółkach). SA powstała w drodze przekształcenia ze spółki jawnej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka jawna). Zgodnie z § 8 statutu SA „ akcje spółki akcyjnej zostały wydane w zamian za udziały w spółce jawnej w wyniku przekształcenia spółki zgodnie z przepisami art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych ”. Statut stwierdza dalej, iż akcje „ zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki ”. Majątek Spółki jawnej odpowiadał wartości kapitałów Spółki jawnej, powiększonej o wypracowany w trakcie roku obrotowego i zatrzymany w Spółce jawnej zysk. Z uwagi na fakt, że na dzień przekształcenia majątek Spółki jawnej miał wartość niższą niż określona w planie przekształcenia, wspólnicy Spółki jawnej wnieśli dodatkowo dopłatę gotówkową na pokrycie akcji SA. Powyższe wynikało z faktu, że pomiędzy dniem, na który został sporządzony plan przekształcenia a dniem przekształcenia Spółki jawnej upłynął okres kilku miesięcy, w trakcie którego Spółka jawna funkcjonowała prowadząc działalność gospodarczą na dotychczasowych zasadach – wobec czego wartość jej majątku ulegała w tym okresie zmianie.
2017
23
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działalności spółki jawnej.
Fragment:
W tym celu Spółka nabyła odpowiednie urządzenie (specjalny serwer), aby w sposób samodzielny pozyskiwać WW, w sposób pochodny, tj. poprzez nabycie od podmiotów trzecich, np. na giełdzie danej WW, kupując od indywidualnego posiadacza WW, wypłacając z bankomatu WW itd. W tym celu Spółka m.in. jest zarejestrowana na giełdach wymiany WW. Dodatkowo Spółka weszła w posiadanie WW wniesionych do tej pory jako wkład przez Wnioskodawcę. Ponadto, w związku z rozwojem działalności Spółki, Wnioskodawca zamierza docelowo wnieść jako wkład wszystkie przeznaczone na ten cel WW, będące jego własnością. Prowadząc działalność, we wszelkich transakcjach Spółka występuje we własnym imieniu, w szczególności to ona jest zarejestrowana na giełdach wymiany walut i występuje jako sprzedawca lub nabywca WW. Spółka posiada własny rachunek bankowy. Prowadzenie księgowości Spółki zostało powierzone profesjonalnemu podmiotowi (biuro rachunkowe). Spółka posiada własną stronę internetową www. Spółka ponosi koszty działalności, m.in. obsługi księgowej, hostingu, domeny, nabycia serwera do wydobywania WW. Cechą charakteryzującą działalność polegająca na obrocie WW są duże i częste wahania ich wartości.
2017
12
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości
Fragment:
W szczególności, nie zostaną przeniesione - w ramach Transakcji Sprzedaży Nieruchomości - następujące składniki majątkowe Spółki: należności oraz zobowiązania Spółki, prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących bieżącego funkcjonowania Spółki (w szczególności umowa na prowadzenie księgowości, umowa na usługi prawne), z wyjątkiem wynikających z przeniesienia praw autorskich do wskazanego wyżej projektu budowlanego, prawa i obowiązki z tyt. umowy na poszukiwanie potencjalnych najemców, umowy wyceny nieruchomości, środki pieniężne Spółki, w walucie krajowej oraz zagranicznej, zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie, dokumentacja (np. dokumentacja finansowa i księgowa), z wyłączeniem wskazanego wyżej projektu budowlanego i ekspertyz dot. projektu budowlanego i planowanej inwestycji, księgi rachunkowe Spółki i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Spółkę działalności gospodarczej, zakład pracy Spółki bądź jakakolwiek jego część (Spółka nie zatrudnia pracowników), tajemnice handlowe Spółki, firma Spółki, umowy kredytowe/pożyczkowe związane z finansowaniem Spółki/Nieruchomości, prawa do korzystania z nazwy promowanej inwestycji, znak towarowy Spółki, prawa do domeny internetowej Spółki, wartości niematerialne i prawne składające się na wartość firmy, takie jak: know-how, reputacja firmy, ustalone procesy biznesowe, listy klientów, kontakty w branży budowlanej, dostęp do rynków, kontakty z instytucjami finansowymi - z wyjątkiem opisanych wyżej praw autorskich do projektu budowlanego.
2017
10
sie

Istota:
Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Została podjęta uchwała o rozwiązaniu Wnioskodawcy i zgodnie z art. 274 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) otwarto likwidację spółki-Wnioskodawcy. Po ściągnięciu wierzytelności i spłacie zobowiązań (o ile takowe będą) majątek Wnioskodawcy zostanie podzielony między dwóch wspólników Wnioskodawcy - osoby fizyczne. Na majątek ten składa się przede wszystkim prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawo własności budynku produkcyjno-biurowego (dalej łącznie zwane: Nieruchomością). W wyniku likwidacji każdy ze wspólników Wnioskodawcy otrzyma część majątku likwidacyjnego Wnioskodawcy, do którego należeć będzie przede wszystkim udział wynoszący 50% we współwłasności Nieruchomości. Wartość Nieruchomości zostanie określona w sprawozdaniu likwidacyjnym Wnioskodawcy w wartości zbywczej/rynkowej nieruchomości. W skład grona wspólników Wnioskodawcy wchodzą dwie osoby fizyczne, które wniosły do Spółki wkład pieniężny. Nieruchomość została wniesiona do Spółki jako wkład niepieniężny przez innego, byłego już wspólnika Spółki, który po wniesieniu ww. składników do Spółki zbył swoje udziały na rzecz obecnych wspólników Spółki. Transakcja wniesienia aportem Nieruchomości do Spółki nie była opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
2017
9
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spółki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.