Spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem po stronie Spółki Przejmującej nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

Fragment:

Niemniej jednak, Spółka Przejmująca nie została jeszcze zarejestrowana, a zatem pytania te zostały zadane w trybie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, tj. przez osobę planującą utworzenie spółki (Pan Y jest obecnie akcjonariuszem spółki Spółka Akcyjna - Spółki Dzielonej i stanie się wspólnikiem sp. z o.o. - Spółki Przejmującej wraz z jej zarejestrowaniem w sądzie rejestrowym w ramach podziału przez wydzielenie). Spółka Przejmująca będzie miała siedzibę w tym samym budynku, w którym mieści się siedziba Spółki Dzielonej. Niemniej jednak, Spółka Przejmująca będzie zajmować inne pomieszczenia niż Spółka Dzielona i zawrze oddzielną umowę najmu z właścicielem budynku, która będzie obejmować jedynie pomieszczenia zajmowane przez Spółkę Przejmującą. Spółka Przejmująca oraz Spółka Dzielona nie planują zawierania umowy podnajmu. Spółka Dzielona po podziale nie będzie świadczyć odpłatnie na rzecz Spółki Przejmującej żadnych usług. Spółka Przejmująca i Dzielona nie będą świadczyć wzajemnie na swoją rzecz jakichkolwiek innych dodatkowych usług. Wszelkie usługi księgowe, prawne, rozliczeń itp. będą nabywane przez każdą ze Spółek we własnym zakresie. Spółka Przejmująca będzie miała siedzibę w tym samym budynku, w którym mieści się siedziba Spółki Dzielonej. Niemniej jednak, Spółka Przejmująca będzie zajmować inne pomieszczenia niż Spółka Dzielona i zawrze oddzielną umowę najmu z właścicielem budynku, która będzie obejmować jedynie pomieszczenia zajmowane przez Spółkę Przejmującą.

2018
14
gru

Istota:

Zarządzający są z tytułu zawartej umowy podatnikami podatku od towarów i usług, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, i są zobowiązani, świadczone przez siebie usługi zarządzania na rzecz Spółki, udokumentować wystawionymi na Spółkę fakturami.

Fragment:

Na podstawie ww. umów osoby świadczące usługi zarządzania zobowiązały się do wykonywania z najwyższą starannością właściwą dla zawodowego charakteru działalności następujących zadań: prowadzenia spraw Spółki we wszystkich obszarach jej działalności, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki lub innych członków Zarządu Spółki, z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z pełnionej funkcji; realizacji wyznaczonych im Celów Zarządczych, reprezentowania Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami reprezentacji; uczestniczenia w pracach Zarządu Spółki, z uwzględnieniem praw i obowiązków wynikających z pełnionej funkcji; opracowywanie oraz realizacja, po zatwierdzeniu przez właściwy organ Spółki rocznych i wieloletnich planów finansowych i działalności Spółki, samodzielne zarządzanie powierzonymi obszarami przedsiębiorstwa Spółki ze względu na pełnioną funkcję; wykonywanie czynności za pracodawcę w sprawach z zakresu prawa pracy zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.); troskę o materialne i niematerialne interesy Spółki, jej udziałowców i klientów, a tym samym kreowanie i podtrzymywanie dobrego wizerunku Spółki. Zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług zarządzania, w celu należytego wykonywania swoich obowiązków umownych, wykonujący zobowiązani są do przestrzegania procedur i regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce.

2018
12
gru

Istota:

Skutki podatkowe związane z połączeniem spółek dokonanym metodą łączenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych

Fragment:

Stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenie przez przejęcie polega na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. W zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku Spółka przejmująca przejmie majątek Spółki przejmowanej, ale mając na uwadze, że w momencie przejęcia Spółka przejmująca będzie jedynym udziałowcem Spółki przejmowanej, w następstwie przejęcia nie zostaną wydane żadne udziały. Procedurę taką przewiduje art. 515 KSH, zgodnie z którym łączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma udziały lub akcje spółki przejmowanej. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Stosownie do art. 494 § 2 KSH na Spółkę przejmującą albo Spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej Spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

2018
9
gru

Istota:

Obowiązek zapłaty podatku VAT w sytuacji wycofania wydzielonej geodezyjnie części nieruchomości z majątku spółki komandytowej i następnie nieodpłatne przekazanie jej do prywatnych majątków komandytariuszy spółki komandytowej.

Fragment:

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytową. Spółka ta powstała w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową w trybie art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych. Wspólnikami spółki komandytowej są obecnie A – komplementariusz (Wnioskodawca), której udziałowcami są B i C (posiadają po 50% udziałów) oraz komandytariusze B oraz C jako osoby fizyczne. Spółka jawna w dniu przekształcenia była właścicielem m.in. nieruchomości nabytej w dniu 30 sierpnia 2007 r. (wraz z naliczonym podatkiem VAT), która obecnie, w związku z przekształceniem spółki jawnej, stanowi majątek spółki komandytowej i jest wprowadzona do ewidencji środków trwałych tej spółki. Na nieruchomości obecnie znajduje się sklep spożywczy (wybudowany przez spółkę jawną w 2011 r.), który jest wynajmowany na podstawie długoletniej (10-letniej) umowy najmu. Do uzgodnionej stawki czynszu (netto) doliczany jest podatek VAT. Część nieruchomości, na której znajduje się wynajmowany sklep ma zostać wydzielona geodezyjnie jako osobna działka geodezyjna. Następnie wspólnicy na mocy uchwały zamierzają część wydzielonej i wynajmowanej nieruchomości wycofać ze spółki komandytowej i przenieść jej własność do majątków prywatnych dwóch wspólników – komandytariuszy B (stanu wolnego) i C (żonatego, posiadającego wraz z żoną wspólność małżeńską majątkową), w efekcie czego staną się jej współwłaścicielami po połowie, tj.

2018
8
gru

Istota:

Ustalenie czy w związku z planowanym połączeniem Spółek nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wyniku wygaśnięcia na skutek konfuzji wzajemnych zobowiązań i wierzytelności istniejących między Spółkami.

Fragment:

Zgodnie z art. 491 § 1 ww. ustawy, spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Połączenie to, w myśl art. 492 § 1 KSH, może być dokonane na dwa sposoby: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (jest to tzw. łączenie się przez przejęcie, czyli inkorporacja), przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (jest to tzw. łączenie się przez zawiązanie nowej spółki, czyli konsolidacja). Stosownie do treści art. 493 § 1 KSH, spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Na podstawie art. 494 § 1 KSH, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Przedmiotem następstwa osób prawnych są również prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego.

2018
6
gru

Istota:

Czy w momencie przekształcenia spółki K ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową wartość kapitału zakładowego tej spółki, w części, która została utworzona w związku z połączeniem ze spółką S, spółką G oraz spółką R, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (zwany także dalej spółką K) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W najbliższym czasie planowane jest przekształcenie spółki K ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Przekształcenie zostanie przeprowadzone na zasadach określonych w tytule IV dziale III ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. W ciągu kilku ostatnich miesięcy doszło do połączenia spółki K ze spółkami S, G i R. Wszystkie spółki przejmowane (spółka S, spółka G i spółka R) były spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Z prawnego punktu widzenia połączenie spółki K ze spółką S, spółką G oraz spółką R było przeprowadzane jako połączenie przez przejęcie, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych. Spółka K przejęła majątek spółek S, G oraz R w zamian za udziały w spółce K, które zostały wydane udziałowcom spółek S, G i R. Nominalna wartość udziałów spółki K wydanych udziałowcom spółek S, G oraz R odpowiadała wartości, o jaką powiększono kapitał zakładowy spółki K. Z bilansowego punktu widzenia połączenie spółki K ze spółką S, spółką G oraz spółką R zostało rozliczone metodą nabycia, o której mowa w art. 44b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

2018
6
gru

Istota:

Czy wycofanie wydzielonej geodezyjnie części nieruchomości z majątku spółki komandytowej i następnie nieodpłatne przekazanie jej do prywatnych majątków dwóch z trzech wspólników Spółki komandytowej (do majątku prywatnego), w taki sposób, że wspólnicy staną się współwłaścicielami w wysokości po 1/2, w sytuacji gdy nadal będą ją wynajmować w ramach prowadzonej przez nich indywidualnej działalności gospodarczej, jako czynni podatnicy podatku VAT, generować będzie po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług?

Fragment:

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytową. Spółka ta powstała w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową w trybie art. 55 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych. Wspólnikami spółki komandytowej są obecnie Sp. z o.o. – komplementariusz, której udziałowcami są A i B (posiadają po 50% udziałów) oraz komandytariusze A oraz B jako osoby fizyczne. Spółka jawna w dniu przekształcenia była właścicielem m.in. nieruchomości nabytej, która obecnie, w związku z przekształceniem spółki jawnej, stanowi majątek Spółki komandytowej i jest wprowadzona do ewidencji środków trwałych tej spółki. Na nieruchomości obecnie znajduje się sklep spożywczy, który jest wynajmowany na podstawie długoletniej umowy najmu. Część nieruchomości, na której znajduje się wynajmowany sklep ma zostać wydzielona geodezyjnie jako osobna działka geodezyjna. Następnie wspólnicy mocą uchwały zamierzają część wydzielonej i wynajmowanej nieruchomości wycofać ze spółki komandytowej i przenieść ją na własność do majątków prywatnych dwóch wspólników – komandytariuszy A i B, w efekcie czego staną się jej współwłaścicielami po połowie, przy czym w dalszym ciągu jako wynajmujący będą wynajmować przeniesioną do ich majątków prywatnych część nieruchomości w ramach założonej przez nich indywidualnej działalności gospodarczej, jako czynni podatnicy podatku VAT.

2018
30
lis

Istota:

Kwestia ustalenia źródła przychodów alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Fragment:

(...) spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, z tym że przychód określa się na dzień przekształcenia, odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3, odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione są od osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub spółkę lub od wysokości tego zysku (pożyczka partycypacyjna), przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym: przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki, przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej, przychody spółki dzielonej; przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wkładu niepieniężnego; inne, niż określone w pkt 1 i 2, przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, w tym: przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego (...)

2018
24
lis

Istota:

Opodatkowanie czynności wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki.

Fragment:

Przedsiębiorca planuje przekształcenie swojej dotychczasowej działalności gospodarczej, poprzez utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej (dalej: Spółka), do której wniesie wkład niepieniężny w formie aportu, tj. przedsiębiorstwo Przedsiębiorcy z wyłączeniem nieruchomości. Wspólnikami Spółki, jako komandytariusze, będą Przedsiębiorca, Wnioskodawca oraz osoba trzecia. Komplementariuszem Spółki będzie spółka ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami będą wszyscy ww. komandytariusze. Wnioskodawca wniesie do Spółki wkład pieniężny. Podobnie też trzeci komandytariusz oraz komplementariusz. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki, będącej spółką osobową, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki, będącej spółką osobową, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przede wszystkim wskazać należy, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT. Takim jednak będzie Spółka, do której Wnioskodawca wnosi wkład pieniężny. Mimo tego, wniesienie wkładu do Spółki nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług, stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT).

2018
24
lis

Istota:

Kwalifikacji przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o świadczenie usług na rzecz Spółki

Fragment:

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „ Spółka ”). Wnioskodawca pełni również funkcję członka zarządu Spółki. W sumie Spółka posiada trzech wspólników, z których dwóch jest jednocześnie jej członkami zarządu. Członkowie zarządu Spółki otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie kompleksowych prac budowlanych polegających na wznoszeniu budynków, montażu instalacji, wykańczaniu wnętrz oraz innych specjalistycznych prac budowlanych (dalej „ Usługi budowlane ”). Klientami Spółki są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność gospodarczą: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe i spółki kapitałowe (dalej: „ Klienci ”). Spółka zaangażuje wspólników Spółki, w tym Wnioskodawcę, do wykonywania czynności niezbędnych do należytego świadczenia przez nią Usług budowlanych na rzecz Klientów. W tym celu, Spółka zawarła umowę o świadczenie usług z Wnioskodawcą. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę dotyczą kompleksowego kierowania projektami realizowanymi przez Spółkę i obejmują w szczególności: sporządzanie i opracowywanie ofert, bezpośredni kontakt (...)

2018
23
lis

Istota:

Czy majątek Spółki przejęty przez Wnioskodawcę stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy z tytułu przejęcia przedsiębiorstwa Spółki, w tym praw i obowiązków na zasadzie sukcesji, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Czy Wnioskodawca może przyjąć w swojej rozpoczętej działalności gospodarczej nową zaktualizowaną wartość początkową środków trwałych (przejętych z majątkiem Spółki) dla celów odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1577) użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. W myśl art. 51 § 1 Kodeksu spółek handlowych każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach (art. 51 § 2 ww. ustawy). Stosownie do art. 51 § 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych: umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Jednak należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu spółek handlowych: przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu spółek handlowych: rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki; jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; ogłoszenie upadłości spółki; śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika; prawomocne orzeczenie sądu. Stosownie do art. 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

2018
23
lis

Istota:

Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Dyrektywy państwa członkowskie nie nakładają na spółki kapitałowe podatku pośredniego w żadnej formie w odniesieniu do zmiany aktu założycielskiego lub statutu spółki kapitałowej, w szczególności przekształcenia spółki kapitałowej w inny rodzaj spółki kapitałowej. Z powołanego powyżej orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości wynika, że spółkę komandytowo-akcyjną prawa polskiego uznaje się za spółkę kapitałową w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) i c) ww. Dyrektywy. Z ww. orzeczenia nie wynika jednak, że za spółkę kapitałową można również uznać spółkę komandytową. Natomiast aby art. 2 pkt 6 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych mógł mieć zastosowanie musiałoby dojść do przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Zatem, nawet w przypadku uznania spółki komandytowo-akcyjnej za spółkę kapitałową powołany przepis nie będzie miał zastosowania, bowiem spółką przekształconą będzie spółka komandytowa, która to spółka na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest zaliczana do kategorii spółek osobowych. Również przepisy art. 2 ust. 1 Dyrektywy 2008/7/WE nie znajdują zastosowania do spółki komandytowej. Spółka komandytowa nie została bowiem wymieniona zarówno w załączniku I (lit. a), jak również jej udziały nie mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie (lit. b).

2018
21
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek kapitałowych.

Fragment:

Stosownie do art. 491 § 1 k.s.h., spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. połączenie może być dokonane m.in. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W myśl art. 514 § 1 k.s.h. spółka przejmująca nie może objąć udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce przejmowanej, oraz za własne udziały lub akcje spółki przejmowanej. Zakaz, o którym mowa w § 1, dotyczy również objęcia udziałów lub akcji własnych przez osoby działające we własnym imieniu, lecz na rachunek spółki przejmującej bądź spółki przejmowanej (§ 2 ww. przepisu). Zgodnie natomiast z art. 515 § 1 k.s.h. połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma udziały lub akcje spółki przejmowanej albo udziały lub akcje nabyte lub objęte, zgodnie z przepisami art. 200 lub art. 362 oraz w przypadkach, o których mowa w art. 366.