Spółki | Interpretacje podatkowe

Spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. W odniesieniu do Scenariusza 1 opisanego w zdarzeniu przyszłym - czy przychodem podatkowym Spółki będzie tylko kwota prowizji należnej Spółce jako wynagrodzenie za działanie przy transakcji kupna-sprzedaży w swoim własnym imieniu, ale na rachunek Zleceniodawców podczas gdy zysk uzyskany przez Zleceniodawców z transakcji kupna sprzedaży nie będzie stanowił przychodu Spółki ? 2. W odniesieniu do Scenariusza 2 opisanego w zdarzeniu przyszłym - czy przychodem podatkowym Spółki będzie tylko kwota prowizji należnej Spółce obliczona jako udział w wynagrodzeniu wypłaconym przez sprzedającego towary, z wyłączeniem samego wynagrodzenia, które będzie należne Zleceniodawcom ?
Fragment:
Podobnie, jak w przypadku pierwszego Scenariusza, w trakcie wykonywania powyższych czynności, Spółka będzie występowała w swoim własnym imieniu, ale na rachunek Zleceniodawcy. Od spółki, której przedstawiono klientów (tj. od spółki niemieckiej z podanego przykładu) Spółka otrzyma wynagrodzenie za skojarzenie stron transakcji. Wynagrodzenie zostanie obliczone jako procent obrotów uzyskanych przez spółkę (tutaj, spółkę niemiecką) ze sprzedaży klientom (w podanym przykładzie, klient z Włoch) swoich własnych towarów. Z uwagi na to, że Spółka będzie występowała w swoim własnym imieniu, ale na rachunek Zleceniodawcy, przedmiotowe wynagrodzenie nie będzie należne Spółce, ale Zleceniodawcy. Jednakże za usługi pośrednictwa świadczone przez Spółkę otrzyma ona od Zleceniodawcy prowizję obliczoną jako pewien procent (np. 5%) wynagrodzenia wypłaconego przez klienta (tutaj, spółkę niemiecką). Procent prowizji wypłaconej Spółce zostanie ustalony na podstawie warunków rynkowych. Uwzględniony zostanie zwłaszcza fakt, że Spółka przekaże sprzedawcy towarów (np. spółce niemieckiej), kontakty zdobyte przez Zleceniodawcę, który jedynie z przyczyn organizacyjnych działa za pośrednictwem Spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytania.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości dywidendy wypłaconej na rzecz spółki maltańskie
Fragment:
Akcjonariusz Spółki stosował się do interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r. nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125 , a po jej uchyleniu do interpretacji Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r., nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13 i nie opodatkował zysków Spółki generowanych w trakcie działalności jako SKA przed dniem jej przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, których Spółka jemu nie wypłaciła. Jedyny udziałowiec Spółki (dalej jako „ Udziałowiec ”) posiadający 100% udziałów oraz 100% praw głosu w Spółce przeniesie wszystkie posiadane przez siebie udziały w Spółce poprzez wniesienie ich aportem do spółki kapitałowej z siedzibą w Republice Malty (dalej jako „ Spółka Maltańska ”). Spółka Maltańska opodatkowana jest podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów na Malcie. W wyniku tej operacji Spółka Maltańska nabędzie absolutną większość udziałów oraz praw głosu w Spółce. Po przeniesieniu udziałów, zgromadzenie wspólników Spółki dokona podziału zysków, a w konsekwencji Spółka wypłaci na rzecz Spółki Maltańskiej dywidendę. Na dywidendę składać się będą w szczególności kwoty pochodzące z zysku wypracowanego przez SKA przed wspomnianym wyżej przekształceniem. Dywidenda ta będzie wypłacona przed upływem 24 miesięcy od dnia nabycia udziałów Spółki przez Spółkę Maltańską. Wnioskodawca pragnie niniejszym wskazać, że Spółka Maltańska będzie posiadać ponad 10% udziałów w Spółce przez nieprzerwany okres dłuższy niż 24 miesiące.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie uznania za podatnika luksemburskiej spółki SCSp w związku z przychodami osiąganymi z udziału w zysku polskiej spółki osobowej
Fragment:
Stąd potencjalnie spółka prawa luksemburskiego, która jest wspólnikiem w polskiej spółce komandytowej, mogłaby podlegać opodatkowaniu w Polsce, z tytułu dochodów osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem owej spółki komandytowej. Tym niemniej taka spółka luksemburska musiałaby spełniać definicje podatnika określoną w art. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o CIT ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy o CIT, przepisy ustawy nie mają zastosowania do spółek niemających osobowości prawnej 0z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o CIT przepisy ustawy mają również zastosowanie do: spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz spółek niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Zgodnie z art. 4a ust. 14 ustawy o CIT spółka niebędąca osobą prawną oznacza spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że przepisów ustawy o CIT nie stosuje się w odniesieniu do spółek niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa nie są traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od uzyskiwanych dochodów.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie uznania za podatnika luksemburskiej spółki SCSp w związku z przychodami osiąganymi z udziału w zysku polskiej spółki osobowej
Fragment:
Stąd potencjalnie spółka prawa luksemburskiego, która jest wspólnikiem w polskiej spółce komandytowej, mogłaby podlegać opodatkowaniu w Polsce, z tytułu dochodów osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem owej spółki komandytowej. Tym niemniej taka spółka luksemburska musiałaby spełniać definicje podatnika określoną w art. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o CIT ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy o CIT, przepisy ustawy nie mają zastosowania do spółek niemających osobowości prawnej 0z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o CIT przepisy ustawy mają również zastosowanie do: spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz spółek niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Zgodnie z art. 4a ust. 14 ustawy o CIT spółka niebędąca osobą prawną oznacza spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że przepisów ustawy o CIT nie stosuje się w odniesieniu do spółek niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa nie są traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od uzyskiwanych dochodów.
2016
17
sie

Istota:
1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT?2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?
Fragment:
Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu likwidacji będzie wartość otrzymanego przez Spółkę majątku likwidacyjnego pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wydanych przez Spółkę wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2: Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu umorzenia będzie wartość otrzymanego wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wyemitowanych przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów .
2016
14
sie

Istota:
1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT?
2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?
Fragment:
Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu likwidacji będzie wartość otrzymanego przez Spółkę majątku likwidacyjnego pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wydanych przez Spółkę wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2: Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu umorzenia będzie wartość otrzymanego wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wyemitowanych przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów .
2016
14
sie

Istota:
1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT?
2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?
Fragment:
Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu likwidacji będzie wartość otrzymanego przez Spółkę majątku likwidacyjnego pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wydanych przez Spółkę wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2: Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu umorzenia będzie wartość otrzymanego wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wyemitowanych przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów .
2016
14
sie

Istota:
1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT?
2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?
Fragment:
Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu likwidacji będzie wartość otrzymanego przez Spółkę majątku likwidacyjnego pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wydanych przez Spółkę wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2: Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu umorzenia będzie wartość otrzymanego wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wyemitowanych przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów .
2016
14
sie

Istota:
1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT?
2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?
Fragment:
Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu likwidacji będzie wartość otrzymanego przez Spółkę majątku likwidacyjnego pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wydanych przez Spółkę wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2: Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu umorzenia będzie wartość otrzymanego wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wyemitowanych przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów .
2016
14
sie

Istota:
1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT?2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?
Fragment:
Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu likwidacji będzie wartość otrzymanego przez Spółkę majątku likwidacyjnego pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wydanych przez Spółkę wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2: Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu umorzenia będzie wartość otrzymanego wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wyemitowanych przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów.
2016
14
sie

Istota:
1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT?2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?
Fragment:
Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu likwidacji będzie wartość otrzymanego przez Spółkę majątku likwidacyjnego pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wydanych przez Spółkę wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2: Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu umorzenia będzie wartość otrzymanego wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wyemitowanych przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów.
2016
14
sie

Istota:
1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT?
2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?
Fragment:
Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu likwidacji będzie wartość otrzymanego przez Spółkę majątku likwidacyjnego pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wydanych przez Spółkę wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2: Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu umorzenia będzie wartość otrzymanego wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wyemitowanych przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów .
2016
14
sie

Istota:
1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT?
2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?
Fragment:
Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu likwidacji będzie wartość otrzymanego przez Spółkę majątku likwidacyjnego pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wydanych przez Spółkę wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2: Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu umorzenia będzie wartość otrzymanego wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wyemitowanych przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów .
2016
14
sie

Istota:
1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o CIT?2. Czy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT?
Fragment:
Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku likwidacji Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu likwidacji będzie wartość otrzymanego przez Spółkę majątku likwidacyjnego pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wydanych przez Spółkę wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów w Spółce Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2: Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, nominalna wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz wspólników Spółki w związku z otrzymaniem przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowić po stronie Spółki koszt nabycia bądź objęcia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia Udziałów Spółki Zależnej, przychodem Spółki z tytułu umorzenia będzie wartość otrzymanego wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki pomniejszona o nominalną wartość udziałów Spółki wyemitowanych przez Spółkę na rzecz wspólnika Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki Zależnej otrzymanych przez Spółkę w ramach procedury tzw. wymiany udziałów.
2016
14
sie

Istota:
Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie
Fragment:
Co do zasady w obu Sytuacjach, to Spółka Dzielona ujmie w swoich księgach rachunkowych faktury kosztowe dotyczące usług wykonanych na rzecz Spółki Dzielonej w okresie przed dniem wydzielenia. Faktury, które kontrahenci Spółki Dzielonej wystawią na rzecz Spółki Dzielonej dotyczyły będą usług wykonanych przed dniem wydzielenia. Faktury te wpłyną do Spółki Dzielonej zarówno przed, jak i w dniu oraz po dniu wydzielenia. Faktury kosztowe, dotyczące usług wykonanych przed dniem podziału, które wpłyną do Spółki Dzielonej w okresie umożliwiającym ujęcie tych faktur w księgach Spółki Dzielonej za okres księgowy, w którym ED była jeszcze częścią Spółki Dzielonej zostaną ujęte w księgach rachunkowych Spółki Dzielonej. Przykładowo, jeśli do wykonania usługi na rzecz Spółki Dzielonej dojdzie w miesiącu lipcu, zaś dzień podziału przypadnie na 1 sierpnia, to faktury dotyczące tych usług, które wpłyną do Spółki Dzielonej w okresie do 15. sierpnia będą mogły być zaksięgowane, co do zasady, do miesiąca lipca (tj. do okresu, w którym ED stanowiło część Spółki Dzielonej). Zarówno Spółka Dzielona wystawia, jak i Spółka Przejmująca będzie wystawiać faktury za usługi dystrybucyjne przed terminem płatności.
2016
11
sie

Istota:
Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie
Fragment:
Uzasadnienie stanowiska Podmiotów Zainteresowanych Zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Cechą szczególną podziału przez wydzielenie jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części jej majątku na inną już istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę. Konsekwencją ww. uregulowań jest tzw. sukcesja uniwersalna częściowa, stosownie bowiem do postanowień art. 531 § 1 KSH, spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. A zatem przedmiotem sukcesji jest tylko wybrany fragment aktywów i pasywów spółki dzielonej określonych szczegółowo w planie podziału (art. art. 534 § 1 pkt 7 KSH). Zgodnie z art. 530 § 2 KSH, w przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia). Wskazane powyżej przepisy regulują zagadnienia związane z sukcesją spółek kapitałowych na gruncie prawa handlowego.
2016
11
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca jako wspólnik Spółki będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przypadającej na niego (w proporcji, w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zyskach i stratach Spółki) części wydatków związanych z organizacją programu motywacyjnego, w tym ewentualnych kwot wypłacanego Uprawnionym rozliczenia pieniężnego w dniu ich poniesienia przez Spółkę?
Fragment:
Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (art. 102 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.
2016
10
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Wnioskodawca miał obowiązek rozliczenia podatku VAT oraz prawo do odliczenia podatku VAT dotyczącego bezpośrednio Zakładu A przed dokonaniem jego podziału
Fragment:
Umowy i kontrakty związane z działalnością Zakładu A w wyniku podziału Spółki zostały przeniesione na Nową Spółkę. Umowy i kontrakty związane z działalnością Zakładu B pozostały w Spółce. Po dokonaniu podziału Spółka nadal zatrudniała pracowników Zakładu B bez zmiany zakresu ich zadań. Pracownicy przyporządkowani do Zakładu A stali się natomiast pracownikami Nowej Spółki. Po podziale Spółki i przeniesieniu Zakładu A na Nową Spółkę, zostały zawarte umowy pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą, na podstawie których Spółka zaczęła obciążać Nową Spółkę z tytułu usług związanych z ogólnym zarządem Zakładem A realizowanymi przez Dział Księgowości, Dział Controllingu, Dział Informatyki, Dział HR, Dział Administracji oraz Dział Utrzymania Ruchu, które pozostały w Spółce. Jednocześnie Nowa Spółka zaczęła obciążać Spółkę z tytułu usług marketingowych świadczonych przez Dział Marketingu, który został przeniesiony do Nowej Spółki w ramach Zakładu A. W konsekwencji podziału Spółki doszło do unicestwienia części jej akcji oraz do obniżenia jej kapitału zakładowego. W wyniku podziału Spółki, akcjonariusze Spółki objęli akcje Nowej Spółki. Wnioskodawca informuje jednocześnie, że zarówno dla F, jak i dla Spółki (...)
2016
7
sie

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora w Spółce maltańskiej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od sposobu opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
Fragment:
Członek rady zarządzającej jest osobą uprawnioną w szczególności do zarządzania Spółką, prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania Spółki. Do obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora Spółki maltańskiej będą zatem należały zarówno obowiązki związane z zarządzaniem i kontrolą nad Spółką maltańską, jak i inne zadania powierzone mu jako dyrektorowi tej Spółki. W szczególności, w zakres obowiązków Wnioskodawcy jako dyrektora Spółki maltańskiej będzie wchodziło:zarządzanie i kontrola nad Spółką maltańską, sprawowane w szczególności poprzez udział w zgromadzeniach dyrektorów Spółki, obejmujące między innymi nadzór nad wynikami finansowymi osiąganymi przez Spółkę, opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju Spółki, opracowanie i nadzór nad realizacją polityki dywidendowej oraz strategii korporacyjnej i rynkowej Spółki, reprezentowanie Spółki maltańskiej, polegające między innymi na dokonywaniu czynności faktycznych i prawnych w imieniu Spółki, reprezentowaniu Spółki w kontaktach z kontrahentami i klientami, reprezentowanie Spółki przed organami administracji i wymiaru sprawiedliwości, ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Spółki, prowadzenie spraw Spółki maltańskiej, polegające (...)
2016
4
sie

Istota:
Skutki podatkowe podziału spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku do spółki przejmującej.
Fragment:
Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, dalej: KSH), część majątku Spółki Dzielonej zostanie przeniesiona na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Przejmująca), a jednocześnie część majątku pozostanie w Spółce Dzielonej. Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi/wspólnikom Spółki Dzielonej przynajmniej po jednym udziale własnym w zamian za przenoszony majątek Spółki Dzielonej. W związku z planowanym podziałem nie zostaną wypłacone żadne dopłaty w gotówce. Wartość nominalna udziałów wydanych wspólnikowi/wspólnikom Spółki Dzielonej przez Spółkę Przejmującą będzie odpowiadać wartości rynkowej majątku otrzymanego w ramach podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej (nie wystąpi nadwyżka wartości otrzymanego przez Spółkę Przejmującą majątku ponad nominalną wartość udziałów wydanych każdemu wspólnikowi Spółki Dzielonej). Całość majątku otrzymanego przez Spółkę Przejmującą w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie zostanie przekazana na powiększenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Zarówno Spółka Dzielona, jak i Spółka Przejmująca na moment dokonania podziału będą czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.
2016
3
sie

Istota:
Skutki podatkowe podziału spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku do spółki przejmującej.
Fragment:
Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, dalej: KSH), część majątku Spółki Dzielonej zostanie przeniesiona na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Przejmująca), a jednocześnie część majątku pozostanie w Spółce Dzielonej. Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi/wspólnikom Spółki Dzielonej przynajmniej po jednym udziale własnym w zamian za przenoszony majątek Spółki Dzielonej. W związku z planowanym podziałem nie zostaną wypłacone żadne dopłaty w gotówce. Wartość nominalna udziałów wydanych wspólnikowi/wspólnikom Spółki Dzielonej przez Spółkę Przejmującą będzie odpowiadać wartości rynkowej majątku otrzymanego w ramach podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej (nie wystąpi nadwyżka wartości otrzymanego przez Spółkę Przejmującą majątku ponad nominalną wartość udziałów wydanych każdemu wspólnikowi Spółki Dzielonej). Całość majątku otrzymanego przez Spółkę Przejmującą w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie zostanie przekazana na powiększenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Zarówno Spółka Dzielona, jak i Spółka Przejmująca na moment dokonania podziału będą czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.
2016
3
sie

Istota:
Czy w uwarunkowaniach zaprezentowanego zdarzenia przyszłego, w związku ze wskazanym wyżej Połączeniem Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej, Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, wynikającej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej i zaliczania tych odpisów przez Spółkę Przejmującą do jej kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z Połączeniem Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej, będzie on uprawniony i zobowiązany do przyjęcia w swoich księgach podatkowych wartości niematerialnych i prawnych w ich wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki Przejmowanej oraz do kontynuacji odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę Przejmowaną i zaliczania tych odpisów przez Spółkę Przejmującą do jej kosztów uzyskania przychodów. Połączenie spółek kapitałowych regulują przepisy kodeksu spółek handlowych, tj. art. 491 - 516 k.s.h. Łączenie się spółek przez przejęcie jednej z nich przewiduje art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., który stanowi, że połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Z kolei art. 494 § 2 k.s.h. stanowi, że na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
2016
2
sie

Istota:
Czy otrzymanie przez Wnioskodawczynię składników majątku Spółki komandytowej w postaci udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (2) spowoduje u Niej powstanie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Majątek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1) składa się m.in. z aktywów rzeczowych oraz udziałów w innej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (2). Planowane jest przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1), w której Wnioskodawczyni jest udziałowcem, w spółkę komandytową lub inną spółkę osobową. Po przekształceniu, Wnioskodawczyni stałaby się wspólnikiem (komandytariuszem) w Spółce komandytowej. Natomiast majątek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1), na skutek przekształcenia stałby się majątkiem Spółki komandytowej. Spółka komandytowa będzie prowadzić działalność gospodarczą i osiągać z tego tytułu przychody. Możliwe jest, że w przyszłości podjęta zostanie decyzja o likwidacji Spółki komandytowej. W wyniku likwidacji Spółki komandytowej, jej majątek zostałby podzielony pomiędzy jej wspólników, w wyniku czego Wnioskodawczyni otrzymałaby m.in. udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (2) (i tym samym stałaby się udziałowcem w tej Spółce). Wnioskodawczyni wskazuje, że w momencie przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1) w Spółkę komandytową, ewentualne dochody stanowiące wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż zakładowy zostaną opodatkowane, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
31
lip

Istota:
Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku Spółki komandytowej w postaci udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (2) spowoduje u Niego powstanie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Majątek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1) składa się m.in. z aktywów rzeczowych oraz udziałów w innej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (2). Planowane jest przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1), w której Wnioskodawca jest udziałowcem, w spółkę komandytową lub inną spółkę osobową. Po przekształceniu, Wnioskodawca stałby się wspólnikiem (komandytariuszem) w Spółce komandytowej. Natomiast majątek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1), na skutek przekształcenia stałby się majątkiem Spółki komandytowej. Spółka komandytowa będzie prowadzić działalność gospodarczą i osiągać z tego tytułu przychody. Możliwe jest, że w przyszłości podjęta zostanie decyzja o likwidacji Spółki komandytowej. W wyniku likwidacji Spółki komandytowej, jej majątek zostałby podzielony pomiędzy jej wspólników, w wyniku czego Wnioskodawca otrzymałby m.in. udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (2) (i tym samym stałby się udziałowcem w tej Spółce). Wnioskodawca wskazuje, że w momencie przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1) w Spółkę komandytową, ewentualne dochody stanowiące wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż zakładowy zostaną opodatkowane, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
31
lip

Istota:
Skutki podatkowe dotyczące otrzymania środków pieniężnych.
Fragment:
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o PIT, termin spółka niebędąca osobą prawną oznacza „ spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego ”. Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody przez nią osiągnięte rozliczane są przez jej wspólników. W związku z czym, spółkę komandytową należy uznać, na gruncie ustawy o PIT za spółkę niebędącą osobą prawną. W przypadku likwidacji SK, jej majątek (m.in. udziały w SPZOO2) zostanie podzielony pomiędzy wspólników. W wyniku czego Wnioskodawca otrzyma jego część. Zdaniem Wnioskodawcy, wniosek o braku momentu podatkowego w powyższej sytuacji można wyprowadzić z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b) ustawy o PIT, który stanowi, iż do przychodów nie zalicza się: „ przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: a) (...) b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia (...)
2016
28
lip

Istota:
Skutki podatkowe dotyczące otrzymania środków pieniężnych.
Fragment:
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o PIT, termin spółka niebędąca osobą prawną oznacza „ spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego ”. Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody przez nią osiągnięte rozliczane są przez jej wspólników. W związku z czym, spółkę komandytową należy uznać, na gruncie ustawy o PIT za spółkę niebędącą osobą prawną. W przypadku likwidacji SK, jej majątek (m.in. udziały w SPZOO2) zostanie podzielony pomiędzy wspólników. W wyniku czego Wnioskodawca otrzyma jego część. Zdaniem Wnioskodawcy, wniosek o braku momentu podatkowego w powyższej sytuacji można wyprowadzić z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b) ustawy o PIT, który stanowi, iż do przychodów nie zalicza się: „ przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: a) (...) b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia (...)
2016
28
lip

Istota:
Skutki podatkowe dotyczące otrzymania środków pieniężnych.
Fragment:
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o PIT, termin spółka niebędąca osobą prawną oznacza „ spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego ”. Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody przez nią osiągnięte rozliczane są przez jej wspólników. W związku z czym, spółkę komandytową należy uznać, na gruncie ustawy o PIT za spółkę niebędącą osobą prawną. W przypadku likwidacji SK, jej majątek (m.in. udziały w SPZOO2) zostanie podzielony pomiędzy wspólników. W wyniku czego Wnioskodawca otrzyma jego część. Zdaniem Wnioskodawcy, wniosek o braku momentu podatkowego w powyższej sytuacji można wyprowadzić z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b) ustawy o PIT, który stanowi, iż do przychodów nie zalicza się: „ przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: a) (...) b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia (...)
2016
28
lip

Istota:
Skutki podatkowe dotyczące otrzymania środków pieniężnych.
Fragment:
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o PIT, termin spółka niebędąca osobą prawną oznacza „ spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego ”. Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody przez nią osiągnięte rozliczane są przez jej wspólników. W związku z czym, spółkę komandytową należy uznać, na gruncie ustawy o PIT za spółkę niebędącą osobą prawną. W przypadku likwidacji SK, jej majątek (m.in. udziały w SPZOO2) zostanie podzielony pomiędzy wspólników. W wyniku czego Wnioskodawca otrzyma jego część. Zdaniem Wnioskodawcy, wniosek o braku momentu podatkowego w powyższej sytuacji można wyprowadzić z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b) ustawy o PIT, który stanowi, iż do przychodów nie zalicza się: „ przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: a) (...) b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia (...)
2016
28
lip

Istota:
Skutki podatkowe dotyczące otrzymania środków pieniężnych.
Fragment:
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o PIT, termin spółka niebędąca osobą prawną oznacza „ spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego ”. Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody przez nią osiągnięte rozliczane są przez jej wspólników. W związku z czym, spółkę komandytową należy uznać, na gruncie ustawy o PIT za spółkę niebędącą osobą prawną. W przypadku likwidacji SK, jej majątek (m.in. udziały w SPZOO2) zostanie podzielony pomiędzy wspólników. W wyniku czego Wnioskodawca otrzyma jego część. Zdaniem Wnioskodawcy, wniosek o braku momentu podatkowego w powyższej sytuacji można wyprowadzić z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b) ustawy o PIT, który stanowi, iż do przychodów nie zalicza się: „ przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: a) (...) b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia (...)
2016
27
lip

Istota:
Skutki podatkowe dotyczące otrzymania środków pieniężnych.
Fragment:
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o PIT, termin spółka niebędąca osobą prawną oznacza „ spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego ”. Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody przez nią osiągnięte rozliczane są przez jej wspólników. W związku z czym, spółkę komandytową należy uznać, na gruncie ustawy o PIT za spółkę niebędącą osobą prawną. W przypadku likwidacji SK, jej majątek (m.in. udziały w SPZOO2) zostanie podzielony pomiędzy wspólników. W wyniku czego Wnioskodawca otrzyma jego część. Zdaniem Wnioskodawcy, wniosek o braku momentu podatkowego w powyższej sytuacji można wyprowadzić z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b) ustawy o PIT, który stanowi, iż do przychodów nie zalicza się: „ przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: a) (...) b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia (...)
2016
27
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spółki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.