Spółki | Interpretacje podatkowe

Spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania czynności wniesienia aportu do spółki komandytowej w postaci zespołu składników niematerialnych i materialnych spółki.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 29 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wniesienia aportu do spółki komandytowej w postaci zespołu składników niematerialnych i materialnych spółki. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej jako „ Wnioskodawca ”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, czynnym podatnikiem VAT i podlega opodatkowaniu w Polsce na zasadach nieograniczonego obowiązku podatkowego. Wnioskodawca prowadzi w chwili obecnej działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości lokalowej, stanowiącej jego własność, położonej przy ul. R. w G. Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników, a wszelkie czynności w jego imieniu wykonuje Prezes Zarządu bądź zewnętrzne podmioty, z którymi ma on zawarte umowy o świadczenie konkretnych usług (m. in. firma ochroniarska czy też firma sprzątająca). Wnioskodawca w chwili obecnej jest również komplementariuszem spółki R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej jako „ Spółka ”), do której w chwili obecnej wniósł wkład pieniężny w wysokości 10,00 zł. W niedalekiej przyszłości Wnioskodawca planuje w celu optymalizacji funkcjonowania swojej działalności wnieść do Spółki aport w postaci masy majątkowej, w której skład wchodzić będzie: prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w G. przy ul.
2018
16
sty

Istota:
Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.
Fragment:
Departamentem Nieruchomości zarządza Dyrektor Departamentu Nieruchomości, którym aktualnie jest drugi z Członków Zarządu Spółki. Pion Ogólnego Zarządu i Finansów, który realizuje zadania z zakresu zarządzania i administrowania obszarami finansów i księgowości Spółki. Planowany jest podział Spółki poprzez wydzielenie jednego z obszarów biznesu (Departamentu Usług) do odrębnej spółki działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Przejmująca), co nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, dalej: KSH), czyli w ramach tzw. podziału przez wydzielenie. Celem podziału jest uzyskanie planowanego przez wspólników Spółki od dawna, oddzielenia obu obszarów działalności realizowanych obecnie w ramach Spółki, tj. Departamentu Usług oraz Departamentu Nieruchomości pomiędzy dwa odrębne podmioty prawne (spółki kapitałowe), tj. Departament Usług ma funkcjonować po podziale Spółki w ramach Spółki Przejmującej, a Departament Nieruchomości niezmiennie w ramach Spółki. Świadczenie na szeroką skalę wyspecjalizowanych usług w branży budowlanej w ramach spółki, która posiada już istotną liczbę wartościowych nieruchomości, w oparciu o które rozwijana ma być w coraz większym zakresie działalność inwestycyjna, w tym deweloperska, bez wątpienia nie jest rozwiązaniem uzasadnionym.
2018
13
sty

Istota:
Konwersja wierzytelności wspólnika (wierzyciela) na kapitał zakładowy spółki (dłużnika) realizowana w cywilnoprawnej formie wzajemnego potrącenia wierzytelności wspólnika z tytułu pożyczek udzielonych spółce z wierzytelnością spółki wobec wspólnika o wpłatę na jej kapitał jest wkładem niepieniężnym w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Tym samym, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy spółki jest wniesieniem do spółki wkładu niepieniężnego. Wobec powyższego, w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca dokonał wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, po stronie Wnioskodawcy powstał przychód, o którym mowa w tym przepisie w wysokości wartości wkładu określonej w umowie Spółki (w aktach wewnętrznych Spółki stanowiących podstawę prawną podwyższenia kapitału zakładowego). A zatem, wbrew stanowisku Wnioskodawcy, dla kwalifikacji wkładu do spółki jako „ pieniężny ” albo „ niepieniężny ” dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie jest decydujący sam formalny sposób określenia charakteru wkładu w wewnętrznych aktach spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego, ale rzeczywisty charakter świadczenia wspólnika na rzecz spółki. Należy również podkreślić, że powoływany przez Wnioskodawcę art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych dotyczący dopuszczalności umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności spółki i udziałowca stanowi jedynie podstawę do takiego potrącenia, ale nie przesądza o pieniężnym charakterze konwersji wierzytelności na udziały dla celów opodatkowania tej czynności podatkiem dochodowym.
2018
13
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy zawarcie aneksów do umowy leasingowej skutkuje utratą prawa do pełnego odliczania VAT z faktur dotyczących rat leasingowych.
Fragment:
Należy wskazać, że tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577), zwanej dalej k.s.h. W myśl art. 1 § 2 cyt. ustawy, spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Natomiast zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h., użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. W myśl art. 22 k.s.h., spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31. Ponadto stosownie do art. 33 k.s.h., kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.
2018
10
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów i dobrowolnego zbycia udziałów należących do Wnioskodawcy bez wynagrodzenia
Fragment:
Zbycie udziałów, rozumiane zgodnie z art. 199 § 1 jako nabycie udziałów przez Spółkę, nastąpi w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. Dodatkowo Wnioskodawca nadmienił, że zgodnie z art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udział może być umorzony jedynie po wpisie Spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa Spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa Spółki. W ocenie Wnioskodawcy, skoro przepis stanowi, że udział może być umorzony w drodze nabycia udziałów przez Spółkę, to czynność ta jest tożsama ze zbyciem przez Wnioskodawcę tego udziału Spółce. Zgodnie bowiem z art. 200 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych udziałów. Zakaz ten dotyczy również obejmowania lub nabywania udziałów bądź przyjmowania ich w zastaw przez Spółkę albo spółdzielnię zależną. Wyjątek stanowi nabycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku wspólnika, nabycie w celu umorzenia udziałów oraz nabycie albo objęcie udziałów w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.
2018
10
sty

Istota:
Czy przy zwrocie wkładów przy wystąpieniu Wnioskodawczyni ze Spółki (spółka osobowa) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (przy założeniu, że Wnioskodawczyni przy zawiązywaniu umowy Spółki wniosła wkład w postaci środków pieniężnych) u Wnioskodawczyni powstanie obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki komandytowej – B. Spółka z o.o. sp. k. (Spółka). Zawierając umowę Spółki Wnioskodawczyni wniosła do Spółki tytułem wkładów środki pieniężne. Występując ze Spółki, tytułem zwrotu wkładów i części kapitału zgromadzonego z opodatkowanych już u Wnioskodawczyni zysków Spółki, Wnioskodawczyni ma otrzymać od Spółki zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, w skład którego wchodzą składniki majątkowe oraz prawa. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że skoro podstawą prawną otrzymania ww. majątku przez Wnioskodawczynię będzie jej wystąpienie ze spółki komandytowej, to stwierdzić należy, iż czynność ta (rozliczenie Spółki z występującym wspólnikiem) jest neutralna podatkowo na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynika to z generalnej zasady przyjętej w analizowanej ustawie, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wymienione w art. 1 tej ustawie. Mając na uwadze fakt, że rozliczenie Spółki z występującym wspólnikiem nie zostało objęte zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.
2018
6
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu usług wykonywanych na podstawie umowy o zarządzanie.
Fragment:
Wykonując umowę Wnioskodawca zobowiązany jest współdziałać z pozostałym członkami Zarządu i organami Spółki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, postanowieniach Statutu Spółki, uchwałach organów Spółki, a także innych aktach prawa i dokumentach wewnętrznych Spółki. Świadczenie tych usług polega w szczególności na: prowadzeniu spraw Spółki i uczestnictwie w pracach Zarządu z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z powierzonej funkcji; reprezentowaniu Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodne z obowiązującymi zasadami reprezentacji Spółki; samodzielnym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do funkcji, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów Spółki; realizacji wyznaczonych celów. Członek Zarządu zobowiązany jest wykonywać usługi w czasie oraz w sposób zapewniający należytą realizację Umowy oraz prawidłowe nieprzerwane funkcjonowanie Spółki. Zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki oraz, w zależności od potrzeb Spółki, w innych miejscach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym świadczenie Usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania.
2018
6
sty

Istota:
Uznanie czynności wykonywanych przez Zarządzającego, określonych zapisami umowy, za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez Zarządzającego.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Spółka w dniu 30 czerwca 2017 r. zawarła Umowę o świadczenie usług z zakresu zarządzania z osobą fizyczną. Przedmiotem Umowy jest pełnienie funkcji Prezesa Spółki i świadczenia usług zarządzania. Zarządzający jest zobowiązany do świadczenia usługi osobiście. W ramach Umowy Zarządzający zobowiązany jest do współdziałania z organami Spółki na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniach umowy Spółki, uchwałach organów Spółki, a także innych dokumentach wewnętrznych. Ponadto świadczenie usług przez Zarządzającego obejmuje prowadzenie spraw Spółki i uczestnictwo w pracach zarządu z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z funkcji, reprezentowanie Spółki wobec podmiotów trzecich, osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami Spółki przypisanymi do spółki, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów Spółki, realizacja celów zarządczych postawionych przed Spółką. Umowa o świadczenie usług z zakresu zarządzania precyzuje czas realizacji usługi – w siedzibie i poza siedzibą Spółki, prawo do korzystania z urządzeń biurowych, telefonu komórkowego i komputera przenośnego, prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych, szkolenia, konferencji, używania pojazdu prywatnego itp., jak również sposobu powiadamiania o przerwie w świadczeniu usług i rozliczenia wynagrodzenia za okres tej przerwy.
2018
6
sty

Istota:
W zakresie ustalenia, czy realizowana przez Spółkę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2017 r. (data wpływu 6 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy realizowana przez Spółkę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy realizowana przez Spółkę działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. S. Sp. z o.o. (dalej: „ Wnioskodawca ”, „ Spółka ”) jest dostawcą oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem oferującym wysokiej jakości rozwiązania informatyczne dostosowane do wymagań klientów. S. jest częścią międzynarodowej grupy S. („ Grupa ”). W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca wykorzystując aktualnie dostępną wiedzę realizuje i będzie realizować również w przyszłości prace związane z opracowaniem nowych i ulepszaniem już istniejących produktów, przeznaczonych do zarządzaniem przedsiębiorstwem i ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej. Opracowywane przez Wnioskodawcę produkty pozwalają jego klientom m.in. na prowadzenie ewidencji (...)
2018
4
sty

Istota:
Czy w przypadku wystąpienia przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. skorzystania przez spółkę przekształconą z usług lub otrzymania przez nią dostaw towarów opłaconych w całości przez Wnioskodawcę, po stronie spółki przekształconej powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń?
Fragment:
U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową). Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia) - art. 584 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego (art. 584 2 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Kontynuacja bytu prawnego oznacza, że majątek przedsiębiorcy przekształcanego staje się majątkiem przekształconej spółki. Innymi słowy, następuje przekształcenie formy ustrojowej przy jednoczesnej kontynuacji bytu prawnego. Kwestię sukcesji podatkowych praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, która w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r. nie zawierała regulacji dotyczących przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie przez osobę fizyczną w spółkę kapitałową. Jednakże w ustawie tej wprowadzono zmiany (obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.), poprzez dodanie art. 93a § 4, zgodnie z którym, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.
2018
4
sty

Istota:
Czy w przypadku wystąpienia przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. otrzymania przez spółkę przekształconą zapłaty z tytułu należności, które zostały przez Wnioskodawcę zakwalifikowane uprzednio jako przychód należny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane zgodnie z tymi przepisami, po stronie spółki przekształconej powstanie przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej może ulec w 2017 roku lub w 2018 roku przekształceniu w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) w trybie określonym w art. 584 1 -584 13 Kodeksu spółek handlowych (dalej K.s.h.). Planowana firma spółki brzmi: XXX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Planowania siedziba spółki to: XYY. Na obecnym etapie Wnioskodawca przygotowuje plan przekształcenia, który będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejonowy. W dalszej kolejności planowane jest podpisanie oświadczenia o przekształceniu oraz aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także powołanie jej organów, a następnie złożenie wniosku o wpis spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą posiada wierzytelności względem swoich kontrahentów, które na skutek przekształcenia w spółkę kapitałową staną się wierzytelnościami spółki przekształconej. W konsekwencji spółka przekształcona może otrzymać zapłatę z tytułu należności, które zostały przez Wnioskodawcę zakwalifikowane już jako przychód należny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane zgodnie z tymi przepisami.
2018
4
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług jest w zakresie prawa Spółki Przejmującej do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę oraz w zakresie braku konieczności wystawiania not korygujących.
Fragment:
W treści art. 529 § 1 k.s.h. wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Jednym z nich jest, zgodnie z pkt 4 tego przepisu, podział przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 2 k.s.h.). Podział przez wydzielenie jest instytucją prawa handlowego będącą jedną z form restrukturyzacji, polegającą na rozdrobnieniu majątku spółki dzielonej, które polega na przekazaniu składników majątkowych (pasywów i aktywów) spółki dzielonej bez przeprowadzenia likwidacji, do spółek nowo tworzonych. Instytucję podziału spółek regulują przepisy art. 528-550 k.s.h. Stosownie do art. 531 § 1 k.s.h., spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 531 § 2 k.s.h.).
2017
23
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie:
- opodatkowania udziałowców z tytułu podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie,
- obowiązków płatnika związanych z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie.
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 528 § 1 ww. ustawy: spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych (...). Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 tej ustawy: podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 2 Kodeksu spółek handlowych). (...) Wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru. W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia), o czym stanowi art. 530 § 2 ww. ustawy. Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną. W takiej sytuacji ma miejsce sukcesja uniwersalna częściowa (art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych), tj. następstwo generalne dotyczące praw i obowiązków związanych z przenoszonymi składnikami majątku (określonymi w planie podziału).
2017
23
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych planowanego podziału przez wydzielenie występujących po stronie wspólnika
Fragment:
Departamentem Nieruchomości zarządza Dyrektor Departamentu Nieruchomości którym aktualnie jest drugi z Członków Zarządu Spółki. Pion Ogólnego Zarządu i Finansów, który realizuje zadania z zakresu zarządzania i administrowania obszarami finansów i księgowości Spółki. Planowany jest podział Spółki, poprzez wydzielenie jednego z obszarów biznesu (Departamentu Usług) do odrębnej spółki działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Przejmująca), co nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, dalej: KSH), czyli w ramach tzw. podziału przez wydzielenie. Celem podziału jest uzyskanie planowanego przez wspólników Spółki od dawna, oddzielenia obu obszarów działalności realizowanych obecnie w ramach Spółki, to jest Departamentu Usług oraz Departamentu Nieruchomości pomiędzy dwa odrębne podmioty prawne (spółki kapitałowe), tj. Departament Usług ma funkcjonować po podziale Spółki w ramach Spółki Przejmującej a Departament Nieruchomości niezmiennie w ramach Spółki. Świadczenie na szeroką skalę wyspecjalizowanych usług w branży budowlanej w ramach spółki, która posiada już istotną liczbę wartościowych nieruchomości, w oparciu o które rozwijana ma być w coraz większym zakresie działalność inwestycyjna w tym deweloperska, bez wątpienia nie jest rozwiązaniem uzasadnionym.
2017
23
gru

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową, tj. kwalifikacja podatkowa w kontekście art. 24 ust. 5 pkt 8 updof:
- wyniku roku bieżącego,
- zysków z lat poprzednich,
- zysków z lat poprzednich przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy,
- agio.
Fragment:
Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 ww. ustawy). Na podstawie art. 553 § 1 i 3 ww. ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. W analizowanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytową. Wnioskodawca rozważa, jakie będą skutki podatkowe tej czynności po jego stronie jako wspólnika Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Skutki podatkowe przekształcania spółek prawa handlowego po stronie ich wspólników będących osobami fizycznymi regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
22
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spółki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.