Spółki | Interpretacje podatkowe

Spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania aportu do spółki z o.o. składników majątkowych samorządowego zakładu budżetowego Gminy.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) w spółkę prawa handlowego (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej: „ Spółka ”). Powyższe wiązało się z likwidacją dotychczas działającego ZBK. Gmina jest jedynym udziałowcem nowo utworzonej Spółki. Przekształcenie ZBK w Spółkę przeprowadzono w trybie określonym w art. 22-23 ustawy o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 827, z późn. zm., dalej: „ UGK ”). W ramach ww. trybu Gmina wniesie na pokrycie kapitału zakładowego Spółki wkład w postaci mienia Gminy będącego dotychczas w posiadaniu ZBK oraz mienia, które ZBK miał prawo użytkować w celu realizacji zadań własnych Gminy. Spółka ma kontynuować działalność prowadzoną przez ZBK (tj. wykonywać czynności w zakresie gospodarki komunalnej wykonywane wcześniej przez ZBK). Jednocześnie Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością ZBK, dzięki czemu przejęła wykonywanie jego dotychczasowych zadań. Ponadto doszło do przeniesienia zakładu pracy, gdyż pracownicy przekształcanego ZBK stali się pracownikami Spółki. Ponadto Spółka wg aktu notarialnego założycielskiego będzie prowadziła (...)
2018
17
mar

Istota:
Powstanie przychodu z tytułu wymiany udziałów.
Fragment:
Jak wynika ze zdarzenia przyszłego, spełnione są w przedmiotowym przypadku przesłanki do zastosowania tego przepisu, gdyż Spółka C nabędzie od Wnioskodawcy będącego wspólnikiem innych Spółek (Spółka A i B) udziały tych Spółek oraz w zamian za udziały tych Spółek przekaże Wnioskodawcy własne udziały, a w wyniku tego nabycia Spółka C uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce A i Spółce B, których udziały są nabywane. Zgodnie z art. 24 ust. 8b, ust. 8a ww. ustawy stosuje się jeżeli: spółka nabywająca oraz spółka, której udziały są nabywane są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej. Wskazane wyżej wymogi także są spełnione, gdyż spółki, których udziały są nabywane (Spółka A i B), jak i spółka nabywająca (Spółka C), są spółkami utworzonymi według prawa polskiego w formie „ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ” (zob. załącznik nr 3 – do ustawy o PIT – poz. 29), a ponadto Wnioskodawca (wspólnik) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i wnoszone przez Niego udziały stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.
2018
14
mar

Istota:
Powstanie przychodu z tytułu wymiany udziałów.
Fragment:
(...) spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów). Jak wynika ze zdarzenia przyszłego, spełnione są w przedmiotowym przypadku przesłanki do zastosowania tego przepisu, gdyż Spółka C nabędzie od Wnioskodawcy będącego wspólnikiem innych Spółek (Spółka A i B) udziały tych Spółek oraz w zamian za udziały tych Spółek przekaże Wnioskodawcy własne udziały, a w wyniku tego nabycia spółka nabywająca (Spółka C) posiadająca już bezwzględną większość praw głosu w Spółkach A i Spółce B, których udziały są nabywane, zwiększy ilość własnych udziałów w tych Spółkach. Zgodnie z art. 24 ust. 8b, ust. 8a ww. ustawy stosuje się jeżeli: spółka nabywająca oraz spółka, której udziały są nabywane są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.
2018
14
mar

Istota:
Czy zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Części Inwestycyjnej, która na skutek planowanej transakcji (podziału przez wydzielenie) zostanie wydzielona ze Spółki do Spółki Inwestycyjnej, powinien być sklasyfikowany dla celów podatkowych jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie na Spółce Inwestycyjnej nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z przydzieleniem akcjonariuszom Wnioskodawcy udziałów w Spółce Inwestycyjnej?
Fragment:
Spółka jest też czynnym podatnikiem podatku od tworów i usług VAT. Akcjonariuszami Spółki są osoby fizyczne mające rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od początku swojego istnienia Wnioskodawca prowadzi działalności w zakresie produkcji substancji farmaceutycznych oraz sprzedaży produktów leczniczych z nowoczesnego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w X („ Część Farmaceutyczna ”). W chwili obecnej Spółka jest także m.in. jedynym lub większościowym udziałowcem polskich i zagranicznych spółek kapitałowych prowadzących działalność w obszarze produkcji i sprzedaży produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego („ Spółki Zależne ”), tworzących wspólnie Grupę. W 2016 roku Spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu profilu prowadzonej działalności gospodarczej i skupieniu w ramach swojego przedsiębiorstwa działalności inwestycyjnej, realizowanej dotąd niezależnie przez poszczególne Spółki Zależne z Grupy. W tym celu, w ramach swojej struktury organizacyjnej Spółka powołała Obszar Strategii i Inwestycji i zatrudniła wykwalifikowany personel dedykowany do projektów inwestycyjnych, w szczególności: Kierownika ds.
2018
10
mar

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania przekazania (zwrócenia) na rzecz udziałowca majątku spółki w związku z jej likwidacją
Fragment:
Zasady i tryb rozwiązania i likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.). Postępowanie likwidacyjne prowadzone w celu rozwiązania spółki z przyczyn wskazanych w ustawie Kodeks spółek handlowych ma na celu uregulowanie stosunków majątkowych spółki wobec jej wspólników i wierzycieli oraz doprowadzenie do ostatecznego wykreślenia spółki z rejestru i zakończenia jej bytu prawnego. Na mocy art. 272 Kodeksu spółek handlowych, rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Zgodnie z art. 275 § 2 ww. ustawy, w okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań. Jak stanowi art. 282 § 1 cyt. ustawy, likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.
2018
9
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych czynności wydzielenia zespołu składników majątkowych i przeniesienia ich do spółki przejmującej.
Fragment:
Obecnie jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej oraz jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest spółka kapitałowa z siedzibą na Litwie, ale niewykluczone, że w trakcie procesu Wydzielenia (tj. przed jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym) dojdzie do zmiany akcjonariusza Spółki Dzielonej i wspólnika Spółki Przejmującej na inną spółkę kapitałową z siedzibą w państwie Unii Europejskiej. Jednocześnie postanowiono, że w związku z realizacją Wydzielenia: wartość rynkowa majątku objętego przez Spółkę Przejmującą zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej [tj. wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Dzielonej (Akcjonariuszowi) będzie odpowiadała wartości rynkowej przejętego w ramach Wydzielenia majątku stanowiącego Pion Dystrybucyjny Spółki Dzielonej] wraz z ewentualnymi niewielkiej wartości dopłatami ze strony Wspólnika (dopłaty zostaną dokonane zgodnie z procedurą określoną w art. 529 § 4 w zw. z art. 529 § 3 KSH) oraz zostanie obniżony kapitał zakładowy Spółki Dzielonej - tj. Wydzielenie będzie „ finansowane ” poprzez zmniejszenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej oraz ewentualnie z innych kapitałów tej Spółki. Na dzień Wydzielenia jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej będzie Akcjonariusz, który będzie posiadał również wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca została utworzona specjalnie w celu umożliwienia realizacji procesu podziału Spółki Dzielonej - jako spółka, która w przyszłości, tj. z Dniem Wydzielenia ma przejąć odpowiedzialność za całokształt działalności, prowadzonej obecnie przez Pion Dystrybucyjny Spółki Dzielonej.
2018
9
mar

Istota:
Czy uiszczane przez Wnioskodawcę składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki w przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa ma charakter bezimienny, a wysokość stawki nie jest uzależniona od ilości osób objętych polisą, wynika natomiast z oceny ryzyka przeprowadzonej przez ubezpieczyciela, stanowi przychód do opodatkowania członków Zarządu, Głównej Księgowej i Prokurenta objętych tymże ubezpieczeniem oraz czy w takim przypadku Wnioskodawca powinien występować jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Polisa ma charakter bezimienny, w związku z tym Spółka nie musi informować ubezpieczyciela o zmianach w składzie Zarządu, Rady Nadzorczej, czy zatrudnieniu nowego dyrektora. Ubezpieczenie nie dotyczy bowiem konkretnych osób, tylko osób, które w danym czasie pełnią konkretne funkcje. Ponadto wysokość stawki nie jest uzależniona od ilości osób objętych polisą, wynika natomiast z oceny ryzyka przeprowadzonej przez ubezpieczyciela. Ubezpieczenie ma charakter otwarty, to znaczy obejmuje wszystkie roszczenia związane z zarządzaniem Spółką. Z prezesem Zarządu i Główną Księgową Spółkę łączy umowa o pracę, drugi członek Zarządu pełni swą funkcję na podstawie kontraktu menedżerskiego, natomiast Prokurent wyłącznie na podstawie powołania. W świetle powyższego, w opisanym stanie faktycznym, niewątpliwie korzyścią majątkową dla członków władz Spółki będzie ochrona płynąca z umowy ubezpieczeniowej przy jednoczesnym nieponoszeniu wydatków na uzyskanie tej ochrony. To Spółka bowiem zawrze umowę ubezpieczenia i Spółka będzie opłacała składkę na to ubezpieczenie. Dzięki takiemu działaniu u poszczególnych członków władz Spółki dojdzie do przysporzenia majątku, gdyż inny podmiot ponosi za nich koszt finansowy ubezpieczenia, a tym samym nie muszą oni uszczuplać swojego majątku.
2018
1
mar

Istota:
Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie poprzez zawiązanie nowej spółki, skutki podatkowe podziału przez wydzielenie poprzez zawiązanie nowej spółki
Fragment:
Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 tej ustawy, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka kapitałowa jest podmiotem, którego główną działalność gospodarczą stanowią roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. Dodatkowo, Wnioskodawca prowadzi działalność między innymi w zakresie przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, pozostałych robót budowlanych czy też niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych oraz pozostałego sprzątania. Spółka (dalej: Spółka Dzielona, Spółka z o.o., Spółka) rozważa wydzielenie ze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Planowany podział nastąpiłby bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie sfinansowane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, tj. kapitału zapasowego Spółki z o.o. Kapitał zapasowy znajdujący się obecnie w Spółce składa się głównie z wypracowanego przez Spółkę zysku z lat ubiegłych.
2018
15
lut

Istota:
Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie poprzez zawiązanie nowej spółki
Fragment:
Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 tej ustawy, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka kapitałowa jest podmiotem, którego główną działalność gospodarczą stanowią roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. Dodatkowo, Wnioskodawca prowadzi działalność między innymi w zakresie przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, pozostałych robót budowlanych czy też niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych oraz pozostałego sprzątania. Spółka (dalej: Spółka Dzielona, Spółka z o.o., Spółka) rozważa wydzielenie ze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Planowany podział nastąpiłby bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie sfinansowane z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, tj. kapitału zapasowego Spółki z o.o. Kapitał zapasowy znajdujący się obecnie w Spółce składa się głównie z wypracowanego przez Spółkę zysku z lat ubiegłych.
2018
15
lut

Istota:
Skutki podatkowe likwidacji Spółki.
Fragment:
Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 13 czerwca 2014 r. (sygn. 122/14) „ W konsekwencji możliwe jest wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru handlowego także wtedy, jeżeli nie ma ona majątku pozwalającego na wypełnienie w toku postępowania likwidacyjnego wszystkich jej zobowiązań i pozostaną one niezaspokojone ”. Ponadto zdaniem SN w wyroku z dnia 5 listopada 2008 r. (sygn. I CSK 204/08) „ z chwilą prawomocnego wykreślenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 272 k.s.h. z rejestru sądowego traci ona osobowość prawną, a tym samym zdolność prawną. Od tej chwili spółka ta nie może być podmiotem praw ani obowiązków, w tym wynikających ze stosunków zobowiązaniowych. Dlatego z chwilą prawomocnego wykreślenia spółki z rejestru sądowego przestają istnieć prawa i obowiązki przysługujące spółce wynikające ze stosunków zobowiązaniowych z udziałem tej spółki. Przyjęcie, że mimo wykreślenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru sądowego, istnieją zobowiązania tej spółki podważa zasadę, że wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego ma charakter konstytutywny ”. Zdaniem Wnioskodawcy, przyjmując, że jej wykreślenie z KRS będzie możliwe pomimo posiadania niespłaconych zobowiązań – sytuacja taka, jak Wnioskodawca wskazał powyżej, nie może być zakwalifikowana jako czynność zaliczona do umorzenia zobowiązań, tj. nie stanowi zwolnienia z długu, potrącenia czy też odnowienia, a zatem, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.
2018
6
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spółki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.