Spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lip

Istota:

Skutków podatkowych wycofania składników majątku spółki jawnej na cele osobiste wspólnika (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.), spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. W myśl art. 4 § 1 pkt 1 cyt. ustawy, spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Zgodnie z art. 28 ww. ustawy, majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Z powyższego wynika, że spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Posiada jednak podmiotowość prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2018
7
lip

Istota:

Źródło przychodu z tytułu pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji prokurenta Spółki komandytowej, oraz możliwość dalszego opodatkowania 19% podatkiem liniowym przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji świadczenia usług na rzecz tej samej Spółki.

Fragment:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Podstawą powołania Wnioskodawcy na prokurenta będzie uchwała zarządu i w uchwale zarządu zostanie ustalone wynagrodzenia dla prokurenta. Pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką nie będzie istniał odrębny stosunek prawny w postaci umowy o pracę, czy umowy zlecenia, która swoim zakresem obejmowałaby czynności związane z wykonywaniem prokury. Obecnie obowiązująca umowa o pracę nie obejmuje czynności polegających na reprezentowaniu Spółki w czynnościach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Wnioskodawca, czemu nie można zaprzeczyć, jest uprawniony do dokonywania określonych czynności, np. do opracowywania i wdrażania strategii inwestycyjnych Spółki, jednakże zakres Jego obowiązków wynikający z zawartej umowy o pracę, nie obejmuje reprezentacji Spółki na zewnątrz, a umocowanie takie jest jedną z kluczowych funkcji prokury. Czynności wykonywane w ramach prokury nie będą obejmować swym zakresem czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach umowy o świadczenie usług na rzecz Spółki. Czynności wykonywane w ramach prokury to czynności, niezależnie od tego, czego będą dotyczyć, polegające na reprezentowaniu Spółki na zewnątrz i działaniu w jej imieniu, co oznacza, że takich samych czynności nie mógłby dokonywać Wnioskodawca na podstawie umowy o świadczenie usług.

2018
4
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży przez Spółkę 1 Udziału w Nieruchomości po połączeniu oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Spółkę 2.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu 2 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży przez Spółkę 1 Udziału w Nieruchomości po połączeniu oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Spółkę 2 – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży przez Spółkę 1 Udziału w Nieruchomości po połączeniu oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Spółkę 2. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącego stroną postępowania: „ ... ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: Spółka 1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka 1 posiada udział wynoszący 291/3600 w nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ... (dalej: Nieruchomość). Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 33, nr 34, nr 35, nr 36.

2018
29
cze

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym Wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Dystrybucyjnego i przeniesienie go do Spółki Przejmującej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej lub z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym Wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Dystrybucyjnego i przeniesienie go do Spółki Przejmującej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej lub z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym Wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Dystrybucyjnego i przeniesienie go do Spółki Przejmującej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej lub z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jedną z form reorganizacji przedsiębiorstw jest podział spółek handlowych regulowany przez Kodeks spółek handlowych. Stosownie do postanowień art. 528 § 1 ww. Kodeksu, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółki kapitałowe. Natomiast zgodnie z normą art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, podział może być w szczególności dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie).

2018
21
cze

Istota:

Skutki podatkowe połączenia przez przejęcie spółek, które zostanie przeprowadzone bez zamykania ksiąg rachunkowych

Fragment:

W związku z powyższym, skoro nie istnieje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej przed upływem przyjętego przez Spółkę Przejmowaną roku podatkowego, to w świetle art. 8 ust. 6 ustawy o CIT rok podatkowy tej spółki nie ulega zakończeniu w chwili rejestracji połączenia w KRS. Mając to na uwadze, gdy wskutek połączenia spółek nie dochodzi do zamknięcia ksiąg rachunkowych łączących się spółek, to w świetle art. 27 ust. 1 ustawy o CIT Spółka Przejmowana, ani Spółka Przejmująca nie są zobowiązane do złożenia zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym na dzień połączenia. W związku z tym, spółka przejmowana zobowiązana jest do złożenia jednego (zbiorczego) zeznania podatkowego na dzień połączenia. Odnosząc powyższe do sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym z uwagi na fakt, iż w ramach planowanego połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, Spółki nie będą mieć obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na Dzień Połączenia i księgi rachunkowe nie zostaną zamknięte na ten dzień, to w wyniku połączenia w Spółkach nie dojdzie do zakończenia roku podatkowego na Dzień Połączenia. W rezultacie, Spółki nie będą zobligowane do obliczenia dochodu (straty) na Dzień Połączenia i złożenia rocznego zeznania podatkowego (CIT-8) w rezultacie dokonanego połączenia.

2018
21
cze

Istota:

Skutki wygaśnięcia w drodze konfuzji wzajemnych zobowiązań i wierzytelności istniejących pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką Przejmowaną, w następstwie planowanego połączenia

Fragment:

Zgodnie z art. 494 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Połączenie spółek zostanie dokonane metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44c ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395, ze zm.; dalej: „ UoR ”). W wyniku połączenia nie powstanie nowy podmiot, a zatem zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3 pkt 2 UoR, zgodnie z którym w wyniku rozważanego połączenia nie zostaną zamknięte księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej, jak i Spółki Przejmującej. Rozważane połączenie może mieć miejsce najprawdopodobniej w 2018 r. albo 2019 r., tj. w jednym z tych dwóch lat Krajowy Rejestr Sądowy (dalej: „ KRS ”) zarejestruje połączenie w rejestrze właściwym według siedziby Spółki Przejmującej i wykreśli Spółkę Przejmowaną z KRS. Na moment połączenia, Spółka Przejmująca będzie posiadała 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. c. Zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Przejmowana prowadzą działalność operacyjną, w związku z czym dochodzi między nimi do różnego rodzaju transakcji. Z tytułu tych transakcji po stronie Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej mogą istnieć na dzień połączenia nieuregulowane wierzytelności lub zobowiązania stron wobec siebie nawzajem. d.

2018
15
cze

Istota:

Otrzymanie w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej środków pieniężnych i niepieniężnych składników majątku

Fragment:

Ustalając udział poszczególnych wspólników w majątku wspólnym, należy ustalić wartość zwracanego wkładu oraz nadwyżkę wspólnego majątku przypadającą Wspólnikowi w stosunku, w jakim uczestniczył w zyskach spółki. Wydanie udziału w majątku wspólnym będzie polegało na zwrocie rzeczy wniesionych do używania oraz zapłacie równowartości wkładu w wysokości oznaczonej w umowie spółki cywilnej. Spółka cywilna, jako umowa uregulowana w przepisach Kodeksu Cywilnego, na gruncie podatków dochodowych nie posiada zdolności podatkowej. Tym samym, z punktu widzenia podatków dochodowych, podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki, a nie spółka. Sposób opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w spółce cywilnej jest uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem ww. spółki jest osoba fizyczna, to dochód (przychód) z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 5a pkt 26 Ustawy PIT ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę inną niż określoną w punkcie 28 tego przepisu (tj. inną niż spółkę posiadającą osobowość prawną, spółkę kapitałową w organizacji, spółkę komandytowo- akcyjną, spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania).

2018
13
cze

Istota:

Skutki podatkowe podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie.

Fragment:

W ramach planowanego podziału wspólnicy Spółki nie przewidują dopłat w gotówce z tytułu podziału Spółki. Problematyka podziału spółek została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577). Zgodnie z przepisem art. 528 § 1 ww. ustawy: spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych (...). Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 tej ustawy: podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 2 Kodeksu spółek handlowych). (...) Wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru. W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia), o czym stanowi art. 530 § 2 ww. ustawy. Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną.

2018
6
cze

Istota:

W zakresie uznania spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Malty za zagraniczną spółkę kontrolowaną

Fragment:

(...) spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z dnia 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.). Zatem, o uznaniu zagranicznej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną decydują następujące kryteria: kraj (terytorium) siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki, stopień powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikający z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki, stawka podatku dochodowego obowiązująca w państwie jej rezydencji podatkowej, rodzaj uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę przychodów. Samodzielną podstawę uznania takiej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną stanowi sytuacja, w której zagraniczna spółka: posiada siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Listę tych krajów i terytoriów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.

2018
6
cze

Istota:

Wycofanie nieruchomości z majątku spółki jawnej i przekazanie jej do majątków osobistych wspólników, w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, nie nosi w istocie cech odpłatnego zbycia, zatem wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czynność ta nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem środka trwałego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, po stronie Wnioskodawczyni jako wspólnika spółki jawnej, nie dojdzie do powstania przychodu podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. W myśl art. 4 § 1 pkt 1 cyt. ustawy, spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Zgodnie z art. 28 ww. ustawy majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Z powyższego wynika, że spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Posiada jednak podmiotowość prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.