Spółki | Interpretacje podatkowe

Spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe podziału spółki z o.o. przez wydzielenie.
Fragment:
Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka) prowadzącej działalność w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych oraz pełni funkcję spółki holdingowej (posiada udziały w spółkach zależnych). Tym samym w przedsiębiorstwie Spółki można wyróżnić dwa działy: dział nieruchomości (dalej: „ Dział Nieruchomości ”) - zajmujący się działalnością w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych; dział holdingowy (dalej: „ Dział Holding ”) - posiadający udziały w spółkach zależnych. Wnioskodawca wraz z drugim wspólnikiem zamierzają dokonać podziału Spółki poprzez wydzielenie do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ SPV ”) Działu Nieruchomości w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.). W następstwie podziału przez wydzielenie Wnioskodawca otrzyma udziały SPV. Na moment przeprowadzenia podziału przez wydzielenie, Dział Nieruchomości będzie spełniał następujące cechy: będzie funkcjonował w oparciu o dające się wyodrębnić składniki: materialne - nieruchomości takie jak galeria handlowa, biurowiec, kamienica oraz dwie działki. Ponadto do Działu Nieruchomości (...)
2017
16
lis

Istota:
Czy planowane przekształcenie Spółki (Wnioskodawcy) w Spółkę komandytową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zatem te wszystkie wyłączenia lub zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, które zostały przewidziane przez ustawodawcę krajowego w stosunku do spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej) powinny mieć w równiej mierze zastosowanie do spółki komandytowej. W przeciwnym przypadku ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (w zakresie opodatkowania spółki komandytowej) musiałaby zostać uznana za sprzeczną z prawem wspólnotowym, ze względu na zróżnicowane (dyskryminacyjne) opodatkowanie części spółek kapitałowych w rozumieniu ww. dyrektywy. Mając na uwadze powyższe, Spółka wskazuje na art. 2 pkt 6 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Zdaniem Spółki, przy uwzględnieniu prawa wspólnotowego, w szczególności w zakresie uznania spółki komandytowej za spółkę kapitałową, przekształcenie Spółki działającej w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytową powinno być wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. d) pkt (i) Dyrektywy 2008/7/WE oraz na podstawie art. 2 pkt 6 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z interpretacją tego przepisu uwzględniającą obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego), planowane przekształcenie Spółki w Spółkę komandytową nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2017
14
lis

Istota:
Jaka będzie podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę przekształconą?
Fragment:
Z treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ww. ustawy podstawę opodatkowania przy przekształceniu spółek stanowi wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia. Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8 odlicza się: kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego; opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego; opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2. Stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy i wynosi 0,5%. W ocenie Wnioskodawcy przy przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną (...)
2017
11
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przeniesienia siedziby Spółki do Polski
Fragment:
Wnioskodawca jest spółką holdingową posiadającą bezpośrednio i pośrednio udziały w spółkach zależnych ("Spółki Zależne"), które prowadzą działalność związaną z budową i sprzedażą lokali mieszkalnych, głównie mieszkań w budynkach wielorodzinnych dla indywidualnych odbiorców na terenie Polski. Spółka zaangażowana jest również w działalność finansową poprzez (i) emisję obligacji kierowanych do inwestorów instytucjonalnych bądź indywidualnych w formie emisji prywatnych, z których większość została wprowadzona do obrotu na rynku Catalyst oraz (i) finansowanie Spółek Zależnych poprzez udzielanie im pożyczek z pozyskanych środków pieniężnych. Wnioskodawca udziela również gwarancji na zabezpieczenie kredytów bankowych dla Spółek Zależnych oraz świadczy usługi na rzecz Spółek Zależnych. Składniki majątku Spółki Zasadniczym składnikiem majątku Spółki są zatem udziały w Spółkach Zależnych oraz udzielone tym spółkom pożyczki. Udziały w Spółkach Zależnych: Spółka posiada – bezpośrednio i pośrednio – udziały w ponad 70 Spółkach Zależnych (bezpośrednio w ponad 30 spółkach z o.o. z siedzibą w Polsce,a pośrednio w spółkach z o.o. oraz sp. komandytowych z siedzibą w Polsce), które prowadzą głównie działalność w zakresie budowy i sprzedaży indywidualnym klientom w Polsce mieszkań w budynkach wielorodzinnych.
2017
10
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania świadczonych usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT a w konsekwencji nieuznania Wnioskodawcy za podatnika.
Fragment:
(...) Spółki; zobowiązany jest współdziałać z pozostałymi członkami Zarządu i organami Spółki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Kodeksu spółek handlowych, postanowieniach Umowy Spółki, uchwałach organów Spółki, a także innych aktach prawa i dokumentach wewnętrznych Spółki, w szczególności regulaminu Zarządu Spółki; prowadzenia spraw Spółki i uczestnictwa w pracach Zarządu, z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z Funkcji; reprezentowaniu Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Spółki; samodzielnego zarządzania powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do Funkcji, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów Spółki; realizacji wyznaczonych celów zarządczych. Wnioskodawca, na podstawie § 3 umowy: ma obowiązek wykonywać Usługi w czasie oraz w sposób zapewniający należytą realizację Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki (ust. 1); ma obowiązek wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki oraz w zależności od potrzeb Spółki, w innych miejscach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym świadczenie Usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania (ust. 2); posiada prawo do 26 dni roboczych w trakcie roku kalendarzowego, w trakcie których nie ma obowiązku świadczenia usług, co nie powoduje pomniejszenia wynagrodzenia stałego brutto i zmiennego brutto.
2017
8
lis

Istota:
Moment ustalenia przychodu.
Fragment:
Dnia 17 czerwca 2013 r. została zawarta umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości z wyłącznością dla Spółki, którą Wnioskodawczyni reprezentowała. W przedmiotowej umowie uzgodniono, że zamawiający nie może pominąć udziału pośrednika, co do kontrahentów, którym pośrednik przedstawił ofertę zamawiającego. Spółka, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, podjęła czynności w celu uzyskania klienta na zakup ww. nieruchomości, następnie wskazała klienta, z którym została również zawarta umowa pośrednictwa w zakresie znalezienia nieruchomości do nabycia. Następnie ww. strony podjęły decyzję dotyczącą zawarcia umowy kupna sprzedaży z pominięciem pośrednictwa Spółki w tej transakcji. Spółka, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, pismem wezwała do zapłaty kwoty z tytułu wykonania czynności pośrednictwa wraz z należnymi odsetkami. Zgodnie z umową, wynagrodzenie płatne miało być w dniu dokonania transakcji. Z uwagi na fakt, że Spółka nie otrzymała ww. zapłaty, sprawa została skierowana do Sądu. Wyrokiem Sądu z dnia 22 czerwca 2017 r., uznano, że wynagrodzenie jest zasadne, albowiem Spółka wykonała swoje obowiązki w postaci znalezienia i wskazania kontrahenta do zawarcia umowy zakupu nieruchomości. Sąd zaznaczył, że pośrednik zawsze jest obowiązany do starannego działania, lecz od woli stron zależy, czy wynagrodzenie otrzyma jedynie za podjęte czynności, czy też dopiero w razie uzyskania rezultatu w postaci zawarcia umowy sprzedaży.
2017
8
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy o zarządzanie za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
W odpowiedzi na pytanie: „ Czy Zarządzający występuje w związku z wykonywaniem czynności uregulowanych ww. umową jako reprezentant zleceniodawcy (Spółki) w stosunkach do innych podmiotów, czy zachodzi sytuacja powierzenia Zarządzającemu w stosunkach z innymi podmiotami czynności reprezentowania zleceniodawcy (Spółki), jak to zostało uregulowane w przedmiotowej umowie? ” – Wnioskodawca wskazał, że: Zarządzający występuje w związku z wykonywaniem czynności uregulowanych Umową jako reprezentant Spółki. Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2 Umowy, świadczenie usług będzie obejmowało również reprezentowanie przez Zarządzającego Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Spółki. Oznacza to, że Zarządzający będzie uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Spółki. Zgodnie bowiem z art. 201 § 1 KSH (w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, natomiast zgodnie z art. 204 § 1 KSH (w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Oświadczenia woli składane przez Zarządzającego jako członka zarządu Spółki, którą Zarządzający zarządza, zgodnie z zasadami reprezentacji tej Spółki, są czynnościami Spółki i wywołują skutki prawne dla Spółki, a nie dla Zarządzającego. W odpowiedzi na pytanie: „ (...)
2017
30
paź

Istota:
Skutki podatkowe nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości z majątku spółki jawnej na rzecz wspólnika.
Fragment:
(...) spółki nie stanowi zbycia tego środka - dlatego też Wnioskodawca uważa, że nieodpłatne przekazanie przez spółkę jawną środka trwałego do majątku prywatnego wspólników, nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Nieodpłatne przekazanie środka trwałego nie stanowi bowiem zbycia i nie powoduje powstania przychodu podatkowego po stronie wspólników spółki, w myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577) spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Stosownie do postanowień art. 8 § 1 ww. ustawy, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (art. 28 k.s.h.).
2017
25
paź

Istota:
W zakresie wskazania, że podział Spółki przez wydzielenie i związane z nim przeniesienie majątku na Spółki Celowe będą wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek zawarte są w treści art. 528-550 k.s.h. Stosownie do treści art. 529 § I pkt 4 k.s.h., podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 2 k.s.h.). W świetle powyższych przepisów k.s.h, podział przez wydzielenie jest instytucją prawa handlowego, polegającą na rozdrobnieniu majątku spółki dzielonej, które polega na przekazaniu składników majątkowych (pasywów i aktywów) spółki dzielonej bez przeprowadzenia likwidacji, do spółek istniejących lub nowo tworzonych. Nie budzi wątpliwości, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Ustawodawca w art. 6 pkt I ustawy o VAT wskazując, że jej przepisów nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia ZCP nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem transakcji zbycia.
2017
25
paź

Istota:
W zakresie ustalenia czy w przypadku nabycia na podstawie umowy sprzedaży prawa własności Budynku IV, Spółka będzie miała prawo kontynuować jego wycenę
Fragment:
(...) Spółki powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu? Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 1 wniosku. Odpowiedź w zakresie pytania nr 2 udzielona zostanie w odrębnym rozstrzygnięciu. Zdaniem Wnioskodawcy, Ad 1. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nabycia na podstawie umowy sprzedaży prawa własności Budynku IV, Spółka będzie miała prawo kontynuować jego wycenę oraz amortyzację podatkową według zasad przyjętych dla tego budynku zakwalifikowanego uprzednio jako budynek wybudowany na cudzym gruncie. Zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 2) ustawy o CIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania, budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie. W świetle powyższego, Budynki III oraz IV wybudowane przez Spółkę na gruncie będącym własnością Leasingodawcy i używanym przez Spółkę na podstawie umowy leasingu spełniają definicję środka trwałego zawartą w art. 16a ust. 2 pkt 2) ustawy o CIT. W rezultacie, Budynki III oraz IV zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych przewidzianych dla budynków stanowiących środki trwałe podatnika.
2017
24
paź

Istota:
Czy planowane przekształcenie Spółki w Spółkę komandytową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Czy jeżeli przekształcenie Spółki w Spółkę komandytową nie będzie podlegać wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 6 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie podlegała wyłącznie nadwyżka wartości kapitałów własnych Spółki na moment przekształcenia, ponad wartość jej kapitału zakładowego?
Fragment:
Wniesienie dodatkowych wkładów podlegałoby bowiem opodatkowaniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy, zgodnie z którym podstawą opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej jest wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej. W zakresie planowanego przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę osobową (komandytową) należy uwzględnić zasady przekształcania spółek prawa handlowego sformułowane w szczególności w ustawie – Kodeks spółek handlowych. Z definicji zawartej w art. 28 ww. ustawy wynika, że majątek spółki to wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (zaznaczyć tutaj należy, iż z racji unormowania zawartego w art. 555 Kodeksu spółek handlowych ww. przepisy stosuje się do przekształcenia spółki). Istnienie spółki osobowej (spółki komandytowej), opisanej we wniosku, zapoczątkowane będzie momentem przekształcenia (wcześniej istnieje spółka akcyjna). Skoro tak, to mając na uwadze przywołany przepis – jej wkłady to cały majątek (spółki osobowej) na dzień przekształcenia. Należy też mieć na uwadze, że dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki, polegająca na przekształceniu spółki kapitałowej (spółki akcyjnej) w spółkę osobową (spółkę komandytową), podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej, pochodzącego z wkładów wszystkich wspólników.
2017
21
paź

Istota:
W zakresie ustalenia czy po planowanym Połączeniu Spółki ze Spółką Celową odsetki wynikające z Umów Finansowania zawartych przez Spółkę z bankiem oraz podmiotami powiązanymi będą mogły być zaliczone przez Spółkę, do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty, kapitalizacji lub uregulowania w innej formie (w tym poprzez potrącenie), bez względu na moment naliczenia odsetek, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT.
Fragment:
Spółka planuje nabycie udziałów w spółce G. w drugiej połowie 2017 r. na podstawie ostatecznej umowy przeniesienia udziałów w Spółce Celowej (przedwstępna umowa w tym zakresie została zawarta w kwietniu 2017 r.) Spółka planuje sfinansować transakcję poprzez pożyczki grupowe oraz kredyt bankowy udzielony przez bank będący podmiotem niepowiązanym w stosunku do Spółki ani Spółki Celowej. W momencie nabycia udziałów zobowiązania kredytowe oraz pożyczkowe posiadane przez Spółkę Celową zostaną zrefinansowane, a samo nabycie udziałów zostanie sfinansowane częściowo kredytem bankowym lub/i pożyczką grupową lub/i kapitałem własnym. W dalszej części wniosku umowy, które zostaną zawarte przez Spółkę z bankiem oraz podmiotami powiązanymi, na mocy których Spółka otrzyma środki przeznaczone na nabycie udziałów w Spółce będą łącznie zwane „ Umowami Finansowania ”. Po przeprowadzeniu transakcji sprzedaży udziałów Spółka planuje przeprowadzenie połączenia Spółki i Spółki Celowej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Celową w trybie tzw. połączenia odwrotnego (Spółka Celowa będzie występować w charakterze spółki przejmującej). Planowane połączenie jest podyktowane kwestiami finansowymi i na podstawie dotychczasowych negocjacji z bankiem. Spółka będzie zobowiązana do przeprowadzenia połączenia, co będzie odzwierciedlone w zapisach umowy kredytowej z bankiem.
2017
20
paź

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT planowanej transakcji przeniesienia do nowej spółki działalności w zakresie nieruchomości w związku z planowanym podziałem w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 ustawy kodeks spółek handlowych, jako zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.
Fragment:
Jednocześnie, udziałowcami Spółki są osoby fizyczne, także podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Plany w zakresie podziału Spółki. Ze względu na poczynione pomiędzy wspólnikami Spółki ustalenia w zakresie przyjętego modelu biznesowego, podjęta została decyzja o podziale Spółki w taki sposób, aby Spółka (po podziale) prowadziła działalność podstawową, a spółka powstała w wyniku podziału (dalej jako: „ Nowa Spółka ”) prowadziła działalność w zakresie nieruchomości. Podział Spółki umożliwi dalsze zmiany w strukturze właścicielskiej obu spółek, odrębnie dla każdej z nich, w zależności od planów biznesowych Spółki i jej wspólników. Ponadto, podział Spółki umożliwi oddzielenie majątku spółki powstałej w wyniku podziału (nowej spółki) od ryzyk (w tym prawnych) związanych z prowadzeniem działalności podstawowej. Podział Spółki nastąpi przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § l pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Działalności w zakresie Nieruchomości do nowo zawiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nowa Spółka). W ramach podziału wspólnicy Spółki nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce.
2017
19
paź

Istota:
Prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur związanych z projektem
Fragment:
Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „ VAT ”), zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. W roku 2017 i latach następnych Spółka będzie prowadziła inwestycję związaną z przebudową przepompowni ścieków, rozbudową stacji odwadniania osadów oczyszczalni ścieków, rozbudową ujęcia wody oraz połączenia wodociągów. Na realizację inwestycji Spółka złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy na operacje typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ”, w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku ze składaniem wniosków do PROW 2014-2020 o dofinansowanie inwestycji, wystąpiła konieczność załączenia interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości/braku możliwości odzyskania podatku VAT. Po przyznaniu środków Spółka będzie realizować poprzez wykonawców wyłonionych w przetargu, zadanie pn.: „ ..... ”. Wykonawcy za swoje usługi naliczą VAT należny, który Spółka odliczy, ponieważ realizowane zadanie będzie związane ze sprzedażą opodatkowaną.
2017
19
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spółki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.