Spółki | Interpretacje podatkowe

Spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na moment rozwiązania Spółki jawnej (po przeprowadzeniu likwidacji albo bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego) po stronie Wnioskodawcy powstanie jakikolwiek przychód (dochód) podatkowy w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego, tj. (w szczególności środków pieniężnych lub innych praw majątkowych (np. udziałów/akcji w innych spółkach)?
Fragment:
W przyszłości Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne oraz ewentualnie inne aktywa (prawa majątkowe) z tytułu rozwiązania mającej siedzibę w Polsce spółki jawnej prawa handlowego („ Spółka jawna ”). Rozwiązanie Spółki jawnej nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji albo bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych („ KSH ”). Do czasu jej rozwiązania Spółka jawna prowadzić będzie działalność gospodarczą. Prowadząc działalność gospodarczą, Spółka jawna będzie generować przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu po stronie wspólników, w tym Wnioskodawcy. Z tytułu rozwiązania Spółki jawnej Wnioskodawcy, jako jej wspólnikowi, przysługiwać będzie prawo udziału w majątku likwidacyjnym Spółki jawnej. Na dzień rozwiązania w majątku Spółki jawnej mogą znajdować się: środki pieniężne; ewentualnie inne prawa majątkowe (np. udziały/akcje w innych spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce). Przedmiotem wniosku jest Spółka jawna pochodząca z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce („ Spółka z o.o. ”). Dochody Spółki z o.o. są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych, a następnie, w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz Wnioskodawcy, podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
2
gru

Istota:
Treść regulacji art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawierająca klauzule generalne, dla oceny których wymagane jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, nie pozwala zatem na etapie postępowania interpretacyjnego przesądzić o braku wystąpienia przesłanek w ww. przepisie wskazanych. Nie można więc wykluczyć, w drodze indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, że przepisy art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, znajdą zastosowanie w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku. W konsekwencji organ wskazuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest ocena czy opisane we wniosku połączenie będzie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych (a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania), o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) spółka-matka jest spółką przejmującą, a spółka - córka przejmowaną, a więź ta jest relatywnie słaba. Przepis ten znajduje bowiem (wprost) zastosowanie w sytuacji, gdy spółka przejmująca ma w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział mniejszy niż 10%. Natomiast w sytuacji gdy spółka przejmująca/nowo zawiązana nie posiada wcale udziału w spółce przejmowanej/dzielonej lub posiada udział w spółce przejmowanej/dzielonej w wysokości co najmniej 10%, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji w sytuacji przedstawionej we zdarzeniu przyszłym gdy, mająca siedzibę na terytorium Polski, spółka przejmująca S. (Wnioskodawca, Spółka) spółkę z ograniczona odpowiedzialnością (Z.), nie będzie posiadała na dzień połączenia żadnych udziałów w tej spółce przejmowanej, zastosowanie znajduje art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z zastrzeżeniem regulacji art. 10 ust. 4 tej ustawy). W wyniku dokonanego połączenia dojdzie do przejęcia przez spółkę przejmującą (S.) majątku spółki przejmowanej (Z.). W zamian za przejęty majątek spółki przejmowanej (Z.), Wnioskodawca wyda udziałowcowi spółki przejmowanej nowo emitowane udziały własne.
2016
1
gru

Istota:
Skoro zatem w przedmiotowej sprawie przedmiotem aportu do Spółki (Wnioskodawcy), będącego Spółką kapitałową była zorganizowana część przedsiębiorstwa innej spółki kapitałowej i aport ten został wniesiony w zamian za udziały Spółki (Wnioskodawcy), to czynność opisana we wniosku mimo, że stanowiła zmianę umowy spółki, jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
(...) spółki kapitałowej (Spółki Zależnej) w zamian za jej udziały zorganizowanej części przedsiębiorstwa innej spółki kapitałowej (Spółki Dominującej). Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Jednocześnie na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany. Dodatkowo, w myśl art. 1 ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy, przy spółce kapitałowej przez zmianę umowy spółki rozumie się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Tym samym, co do zasady, umowy spółki i ich zmiany podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednakże, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową
Fragment:
Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl przepisu art. 552 powyższej ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 ww. ustawy spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka innego typu.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową
Fragment:
Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl przepisu art. 552 powyższej ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 ww. ustawy spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka innego typu.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową
Fragment:
Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl przepisu art. 552 powyższej ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 ww. ustawy spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka innego typu.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową
Fragment:
Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl przepisu art. 552 powyższej ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 ww. ustawy spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka innego typu.
2016
30
lis

Istota:
Czy planowana zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zależnej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika zatem, że w przypadku tzw. transakcji wymiany udziałów, gdzie do spółki kapitałowej wnoszone są w ramach wkładu niepieniężnego udziały/akcje innej spółki kapitałowej dające w niej większość głosów lub spółka posiada już większość głosów w spółce, której udziały/akcje są do niej wnoszone aportem, podwyższenie kapitału zakładowego spółki otrzymującej wkład niepieniężny nie jest objęte zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednym z warunków niepodlegania podatkowi od czynności cywilnoprawnych czynności zmiany umowy spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w wyniku transakcji wymiany udziałów jest, by podmioty uczestniczące w tej procedurze, tj. spółka nabywająca udziały/akcje (czyli spółka, której kapitał zakładowy jest podwyższany) oraz spółka, której udziały/akcje są przenoszone aportem, były spółkami kapitałowymi. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Spółka kapitałowa – Spółka z o.o. w organizacji) w przyszłości planuje podniesienie kapitału zakładowego w taki sposób, że udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte przez inną spółkę kapitałową w zamian za wniesienie udziałów spółki kapitałowej (Spółki zależnej). W wyniku tej transakcji (tj. podwyższenia kapitału zakładowego) Spółka zwiększy ilość udziałów w Spółce zależnej; przy czym na moment planowanej transakcji Wnioskodawca będzie już posiadał bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej.
2016
29
lis

Istota:
Czy planowana zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zależnej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika zatem, że w przypadku tzw. transakcji wymiany udziałów, gdzie do spółki kapitałowej wnoszone są w ramach wkładu niepieniężnego udziały/akcje innej spółki kapitałowej dające w niej większość głosów lub spółka posiada już większość głosów w spółce, której udziały/akcje są do niej wnoszone aportem, podwyższenie kapitału zakładowego spółki otrzymującej wkład niepieniężny nie jest objęte zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednym z warunków niepodlegania podatkowi od czynności cywilnoprawnych czynności zmiany umowy spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w wyniku transakcji wymiany udziałów jest, by podmioty uczestniczące w tej procedurze, tj. spółka nabywająca udziały/akcje (czyli spółka, której kapitał zakładowy jest podwyższany) oraz spółka, której udziały/akcje są przenoszone aportem były spółkami kapitałowymi. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Spółka kapitałowa – Spółka z o.o. w organizacji) w przyszłości planuje podniesienie kapitału zakładowego w taki sposób, że udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte w zamian za wniesienie udziałów innej spółki kapitałowej (dalej: Spółka zależna). W wyniku tej transakcji (tj. podwyższenia kapitału zakładowego) Spółka stanie się wspólnikiem Spółki zależnej uzyskując jednocześnie bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej. W zamian za udziały w Spółce zależnej udziałowiec Spółki zależnej otrzyma udziały w Spółce.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie braku obowiązku wystawienia informacji PIT-8C
Fragment:
Sp. z o.o. (dalej „ Wnioskodawczyni ” lub „ Spółka ”) jest spółką wchodzącą w skład dużej grupy kapitałowej. Spółka pozostaje w stałych relacjach biznesowych z innymi podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej (między innymi spółkami mającymi siedzibę na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, czy też Rosji). Zdarza się, że Spółka chce skorzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników spółek zagranicznych. W takim wypadku spółka mającą siedzibę zagranicą (dalej „ Spółka Oddelegowująca ”) ustala ze Spółką, że oddeleguje swojego pracownika (dalej „ Pracownik ”) do wykonywania określonych zadań wskazanych przez Spółkę. Spółka Oddelegowująca zawiera z Pracownikiem porozumienie, w którym ustalony zostaje okres oddelegowania. Oddelegowanie ma charakter czasowy (np. trwa kilkanaście miesięcy lub dłużej). W okresie oddelegowania Pracownik wykonuje zadania uzgodnione ze Spółką. Spółka pragnie podkreślić, że nie zawiera z Pracownikiem umowy o pracę ani innej umowy, której przedmiotem byłoby zlecenie wykonywania określonych zadań na rzecz Spółki. Innymi słowy Pracownika nie wiąże ze Spółką żaden stosunek formalny. Pracownik pozostaje wyłącznie pracownikiem Spółki Oddelegowującej i jest przez nią oddelegowywany do wykonywania zadań zagranicą.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy luksemburska spółka osobowa „SCSp” jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce oraz czy dochody (przychody) z udziału w Spółkach komandytowych przypadające na „SCSp” należy łączyć z pozostałymi przychodami Funduszu proporcjonalnie do posiadanego przez Fundusz prawa do udziału w zysku (udziału) „SCSp” (pytanie oznaczone we wniosku oraz uzupełnieniu Nr 1 i 2).
Fragment:
Obecnie przeprowadzana jest restrukturyzacja, w ramach której Spółki inwestycyjne zostaną przekształcone w spółki komandytowe. Spółki komandytowe powstałe z przekształcenia Spółek inwestycyjnych będą kontynuować dotychczasową działalność Spółek inwestycyjnych. W ramach przekształcenia kapitał zakładowy Spółek inwestycyjnych zostanie w całości przekazany na pokrycie wkładów poszczególnych wspólników spółek komandytowych proporcjonalnie do posiadanych udziałów. W rezultacie, po przekształceniu SCSp będzie komandytariuszem poszczególnych spółek komandytowych, a drugi dotychczasowy wspólnik danej Spółki inwestycyjnej będzie pełnić rolę komplementariusza w Spółkach komandytowych powstałych w wyniku przekształcenia. Na dzień przekształcenia, w Spółkach inwestycyjnych mogą występować: zyski za lata poprzedzające przekształcenie i zysk netto, inne kapitały niż kapitał podstawowy (tj. kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy). Nowa struktura kapitałowo-organizacyjna oparta na inwestowaniu w papiery wartościowe emitowane przez SCSp ma w zamyśle Funduszu zachęcić nowych, m.in. zagranicznych, inwestorów do zainwestowania w certyfikaty Funduszu w celu dalszego zdobywania środków służącym celom inwestycyjnym Funduszu.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach SCSp w części przypadającej na Fundusz będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o CIT, korzystać ze zwolnienia od opodatkowania w Polsce (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
Fragment:
Obecnie przeprowadzana jest restrukturyzacja, w ramach której Spółki inwestycyjne zostaną przekształcone w spółki komandytowe. Spółki komandytowe powstałe z przekształcenia Spółek inwestycyjnych będą kontynuować dotychczasową działalność Spółek inwestycyjnych. W ramach przekształcenia kapitał zakładowy Spółek inwestycyjnych zostanie w całości przekazany na pokrycie wkładów poszczególnych wspólników spółek komandytowych proporcjonalnie do posiadanych udziałów. W rezultacie, po przekształceniu SCSp będzie komandytariuszem poszczególnych spółek komandytowych, a drugi dotychczasowy wspólnik danej Spółki inwestycyjnej będzie pełnić rolę komplementariusza w Spółkach komandytowych powstałych w wyniku przekształcenia. Na dzień przekształcenia, w Spółkach inwestycyjnych mogą występować: zyski za lata poprzedzające przekształcenie i zysk netto, inne kapitały niż kapitał podstawowy (tj. kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy). Nowa struktura kapitałowo-organizacyjna oparta na inwestowaniu w papiery wartościowe emitowane przez SCSp ma w zamyśle Funduszu zachęcić nowych, m.in. zagranicznych, inwestorów do zainwestowania w certyfikaty Funduszu w celu dalszego zdobywania środków służącym celom inwestycyjnym Funduszu.
2016
28
lis

Istota:
Czy przychody związane z przekształceniem Spółek inwestycyjnych w Spółki komandytowe będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy o CIT, stanowiły dla Funduszu przychód zwolniony od opodatkowania w Polsce, w części odpowiadającej udziałowi Funduszu w zyskach SCSp, a w konsekwencji na Spółkach komandytowych w tym zakresie nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków oraz zysków przekazanych na inne kapitały, niż zakładowy występujących w Spółce inwestycyjnej na dzień przekształcenia (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
Fragment:
Zgodnie z art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl art. 552 KSH, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów KSH nie powoduje przeniesienia majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, lecz jedynie zmianę formy prawnej podmiotu, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu.
2016
28
lis

Istota:
Dotyczy sukcesji praw i obowiązków oraz odpowiedzialności Wnioskodawcy za zobowiązania spółki dzielonej.
Fragment:
Zgodnie z art. 528 § 1 tej ustawy, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości. Stosownie do art. 529 § 1 ww. ustawy, podział może być dokonany: przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie); przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek); przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki); przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Cechą szczególną trybu podziału spółki, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 ww. ustawy, jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy aport udziałów w spółce kapitałowej do słowackiej Spółki komandytowej przez Wnioskodawcę, będzie skutkował powstaniem u Wnioskodawcy zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?2. Czy uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z udziału w słowackiej Spółce komandytowej z tytułu bycia w niej wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?3. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w słowackiej Spółce komandytowej z tytułu wypłaty przez nią zysku, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Oznacza to, iż aby uznać dany podmiot za spółkę niebędącą osobą prawną, musi on być spółką, która nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i podatkiem dochodowym od osób prawnych. Do takich spółek zalicza się wszystkie spółki osobowe. Na mocy przepisu art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop), podatkiem dochodowym od osób prawnych opodatkowane są dochody osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Podatek ten - na podstawie art. 1 ust 2 updop - nie dotyczy spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej, czyli wszystkich spółek osobowych. Spółki te nie podlegają również opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle przepisu art. 1 updof akt ten reguluje opodatkowanie wyłącznie dochodów osób fizycznych. Nie obejmuje zatem dochodów podmiotów określanych jako jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, czyli spółek osobowych. Nie istnieje żaden przepis w updof, który wskazywałby na możliwość opodatkowania dochodu wypracowanego przez wspólników w ramach spółki osobowej na poziomie spółki osobowej. Wszelkie dochody wypracowane w ramach spółek osobowych opodatkowane są jako przychody wspólników z tytułu udziału w spółce niebędącej osoba prawną.
2016
28
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty nałożonej na Spółkę na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w części odpowiadającej proporcjonalnie udziałowi Wnioskodawcy w zyskach Spółki, ustalonemu w umowie spółki komandytowej?”
Fragment:
(...) Spółki, ustalonemu w umowie spółki komandytowej. Pytanie dotyczy ww. części przedmiotowej opłaty z uwagi na to, że Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki będącej spółka komandytową, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych, rozlicza w kosztach uzyskania przychodów część kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez spółkę, która odpowiada udziałowi Wnioskodawcy w zyskach Spółki, ustalonemu w umowie spółki komandytowej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 2 updof, przychody oraz koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną - którą jest Spółka - u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Oznacza to, że w przypadku poniesionego przez Spółkę kosztu, spełniającego przesłanki do uznania go za koszt uzyskania przychodów, Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów części takiego kosztu, odpowiadającej proporcjonalnie jego udziałowi w zyskach Spółki, ustalonemu w umowie spółki komandytowej. W konsekwencji, w przypadku przesądzenia, że opłata nałożona na Spółkę na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spełnia przesłanki uznania jej za koszt uzyskania przychodów, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia jej ww. części do kosztów uzyskania przychodów.
2016
28
lis

Istota:
Czy we wskazanym w stanie faktycznym sposób odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika spółki komandytowej za pośrednictwem tej spółki powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wspólnika w zakresie zapłaconej zaliczki.
Fragment:
Z ich treści wynika, że w pojęciu spółki niebędącej osobą prawną mieszczą się m.in. spółki osobowe utworzone na gruncie polskiego prawa handlowego, z wyłączeniem spółek komandytowo-akcyjnych. Stosownie do przepisu art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Zgodnie z definicją zawartą w art. 102 Kodeksu spółek handlowych spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Z powyższego wynika, że spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej. Z punktu widzenia prawa podatkowego, na gruncie podatków dochodowych podatnikiem nie jest spółka, lecz poszczególni jej wspólnicy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy połączenie przez przejęcie spółki jawnej ze spółką z o.o. będzie neutralne podatkowo dla wspólników będących osobami fizycznymi, pomimo zmiany proporcji udziałów w zyskach sp. z o.o.?
Fragment:
Wszystkimi wspólnikami spółki jawnej będą osoby fizyczne. Następnie planowane jest połączenie spółki jawnej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: sp. z o.o.), która powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej. Połączenie spółek nastąpi w drodze przejęcia spółki jawnej przez spółkę z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Zgodnie z tym przepisem połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W konsekwencji połączenia nastąpi przeniesienie całego majątku Spółki jawnej na spółkę z o.o. w zamian za udziały, które spółka z o.o. wyda wspólnikom spółki jawnej. W wyniku połączenia Spółka jawna przestanie istnieć a jej majątek zostanie przekazany w części na kapitał zakładowy, a w części na kapitał zapasowy (agio) spółki z o.o. Połączenie spowoduje, że dotychczasowi wspólnicy spółki jawnej staną się wspólnikami spółki z o.o., tym samym zmieni się struktura udziałowa w spółce przejmującej, w tym udziałów dotychczasowych i nowych wspólników.
2016
28
lis

Istota:
1) Czy wynagrodzenie za wykonanie określonych w umowie spółki świadczeń niepieniężnych wypłacone Wspólnikowi przez Wnioskodawcę stanowi dla Wspólnika przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT?2) Jeżeli wynagrodzenie stanowi dla Wspólnika przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty Wspólnikowi wynagrodzenia za wykonywanie określonych w umowie spółki świadczeń niepieniężnych?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2016 r. (data wpływu 25 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki związanych z wypłatą wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu wykonywania na rzecz Spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki związanych z wypłatą wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu wykonywania na rzecz Spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z umową Spółki i art. 176 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm, dalej: „ KSH ”), jeden ze wspólników Wnioskodawcy (dalej: „ Wspólnik ”) zobowiązany jest do powtarzających się w każdym miesiącu kalendarzowym świadczeń niepieniężnych, polegających na wykonywaniu na rzecz Wnioskodawcy usług informatycznych. Za wykonane przez Wspólnika na rzecz Wnioskodawcy świadczenia niepieniężne, Wnioskodawca wypłacił Wspólnikowi wynagrodzenie.
2016
28
lis

Istota:
Czy przedstawiona w zdarzeniu przyszłym umowa powiernictwa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, mającej siedzibę w Polsce, będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „ Spółka ”). Spółka posiada także innych akcjonariuszy. Z uwagi na proces restrukturyzacji zarządzania własnymi aktywami, na podstawie umowy powiernictwa, Wnioskodawca przekaże posiadane akcje powiernikowi, celem zarządzania tymi akcjami na rzecz Wnioskodawcy z obowiązkiem ich zwrotu i rozliczenia (dalej: „ Powiernik ”). Przekazanie akcji Powiernikowi nie nastąpi w drodze umowy darowizny ani sprzedaży, a poprzez umowę powiernictwa. Zgodnie z postanowieniami umowy powierniczej: Prawa i obowiązki związane z akcjami Wnioskodawcy zostaną powierniczo przeniesione na Powiernika na czas obowiązywania umowy powierniczej. Na zasadach określonych w umowie powierniczej własność akcji czasowo zostanie przeniesiona na Powiernika (w stosunkach zewnętrznych) jednak w relacji pomiędzy Wnioskodawcą a Powiernikiem (tj. stosunku wewnętrznym), to Wnioskodawca będzie traktowany jako akcjonariusz. Oznacza to, że w szczególności, że: Powiernik zobowiązany będzie do przekazania lub przeniesienia na Wnioskodawcę wszystkiego, co otrzyma jako akcjonariusz na podstawie (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy niniejszą transakcję należy opodatkować podatkiem VAT czy podatkiem od czynnościcywilnoprawnych?
Fragment:
Spółka – E. jest zainteresowana kupnem ww. nieruchomości od spółki P. Sp. z o.o. w celu kontynuowania umowy dzierżawy z E. Sp. z o.o. i czerpaniu z tej umowy dalszych przychodów od dzierżawcy. Zarówno zbywca jak i nabywca są czynnymi podatnikami podatku VAT. Pismem z dnia 22 czerwca 2016 r. Nr IPPP3/4512-311/16-2/ISK, IPPB2/4514-224/16-2/LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez: przedłożenie oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii dokumentu (np. umowy spółki cywilnej, pełnomocnictwa), z którego wynika umocowanie dla Pani Kingi K. do samodzielnego występowania w imieniu Wnioskodawcy (spółki cywilnej) z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego lub uzupełnienie wniosku o podpis drugiego wspólnika Spółki, wyczerpujące i jednoznaczne przedstawienie zdarzenia przyszłego tj. wskazanie: czy przedmiotowy grunt był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług? czy spółce P. Sp. z o.o. przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowego gruntu od poprzedniego właściciela? czy pomiędzy spółką P. Sp. z o.o. oraz spółką E.
2016
28
lis

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym likwidacja Spółki osobowej lub rozwiązanie Spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego będzie podlegała PCC?
Fragment:
W zależności od dalszych decyzji odnośnie struktury własnościowej aktywów Wnioskodawcy możliwe jest, iż w ramach szerszej restrukturyzacji „ Sp zoo ” zostanie przekształcona w spółkę jawną (dalej: „ Spółka osobowa ”). Niewykluczone że następnie Spółka osobowa zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Majątek Spółki osobowej zostanie wydany wspólnikom in natura, w tym Wnioskodawcy, w związku z czym Wnioskodawca otrzymałby składniki majątkowe rozwiązanej Spółki osobowej, które na moment jej rozwiązania mogą stanowić środki pieniężne i udziały w spółkach kapitałowych. Środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku zakończenia działalności Spółki osobowej, będą środkami pochodzącymi z przychodów otrzymanych przez Spółkę lub jej poprzednika prawnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że likwidacja Spółki osobowej lub rozwiązanie Spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
28
lis

Istota:
1) Czy dla Wnioskodawcy na skutek przejęcia po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód w wysokości nadwyżki majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość Nowych Udziałów wydanych jednemu ze Wspólników i Nowemu Wspólnikowi Wnioskodawcy, gdy transakcja zostanie uznana za przeprowadzoną z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i niemającą za główny/jedyny cel uniknięcie bądź uchylenie się od opodatkowania?2) Czy dochodem Wnioskodawcy powstającym na skutek przejęcia, będzie nadwyżka łącznej wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej ponad wartość Nowych Udziałów wydanych jednemu ze Wspólników i Nowemu Wspólnikowi Wnioskodawcy, w razie gdy transakcja zostanie uznana za przeprowadzoną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych lub mającą za główny/jedyny cel uniknięcie bądź uchylenie się od opodatkowania?
Fragment:
Beck Wyd. 5 2015 „ Gdy spółka przejmująca posiada udział w kapitale spółki przejmowanej w wysokości 10% i więcej lub nie posiada żadnego udziału w kapitale spółki przejmowanej i następuje łączenie się spółek przez przejęcie, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej nie stanowi dochodu (przychodu) dla spółki przejmującej. "(...) Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawca nie posiada udziałów w spółce przejmowanej, a spółka przejmowana ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej. Z powołanych wyżej uregulowań PDOPrU wynika zaś, że w sytuacji gdy spółka przejmująca lub nowo zawiązana nie posiada udziałów (akcji) spółki przejmowanej, ustawodawca nie uznaje za dochód, nadwyżki wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad nominalną wartością udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej. Tym samym art. 10 ust. 2 pkt 2 PDOPrU nie znajdzie w sytuacji przedstawionej we wniosku zastosowania z uwagi na fakt, iż wnioskodawca nie posiada udziałów w spółce przejmowanej.
2016
28
lis

Istota:
1) Czy dla Wnioskodawcy na skutek przejęcia po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód w wysokości nadwyżki aktywów netto Spółki Przejmowanej ponad wartość Nowych Udziałów wydanych jednemu ze Wspólników i Nowemu Wspólnikowi Wnioskodawcy, gdy transakcja zostanie uznana za przeprowadzoną z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i niemającą za główny/jedyny cel uniknięcie bądź uchylenie się od opodatkowania?2) Czy dochodem Wnioskodawcy powstającym na skutek przejęcia, będzie nadwyżka łącznej wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej ponad wartość Nowych Udziałów wydanych jednemu ze Wspólników i Nowemu Wspólnikowi Wnioskodawcy, w razie gdy transakcja zostanie uznana za przeprowadzoną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych lub mającą za główny/jedyny cel uniknięcie bądź uchylenie się od opodatkowania?
Fragment:
Beck Wyd. 5 2015 „ Gdy spółka przejmująca posiada udział w kapitale spółki przejmowanej w wysokości 10% i więcej lub nie posiada żadnego udziału w kapitale spółki przejmowanej i następuje łączenie się spółek przez przejęcie, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej nie stanowi dochodu (przychodu) dla spółki przejmującej. "(...) Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawca nie posiada udziałów w spółce przejmowanej, a spółka przejmowana ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej. Z powołanych wyżej uregulowań PDOPrU wynika zaś, że w sytuacji gdy spółka przejmująca lub nowo zawiązana nie posiada udziałów (akcji) spółki przejmowanej, ustawodawca nie uznaje za dochód, nadwyżki wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad nominalną wartością udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej. Tym samym art. 10 ust. 2 pkt 2 PDOPrU nie znajdzie w sytuacji przedstawionej we wniosku zastosowania z uwagi na fakt, iż wnioskodawca nie posiada udziałów w spółce przejmowanej.
2016
28
lis

Istota:
1) Czy dla Wnioskodawcy na skutek przejęcia po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód w wysokości nadwyżki aktywów netto Spółki Przejmowanej ponad wartość Nowych Udziałów wydanych jednemu ze Wspólników, gdy transakcja zostanie uznana za przeprowadzoną z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i niemającą za główny/jedyny cel uniknięcie bądź uchylenie się od opodatkowania?2) Czy dochodem Wnioskodawcy powstającym na skutek przejęcia, będzie nadwyżka łącznej wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej ponad wartość Nowych Udziałów wydanych jednemu ze Wspólników, w razie gdy transakcja zostanie uznana za przeprowadzoną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych lub mającą za główny/jedyny cel uniknięcie bądź uchylenie się od opodatkowania?
Fragment:
Beck Wyd. 5 2015 „ Gdy spółka przejmująca posiada udział w kapitale spółki przejmowanej w wysokości 10% i więcej lub nie posiada żadnego udziału w kapitale spółki przejmowanej i następuje łączenie się spółek przez przejęcie, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej nie stanowi dochodu (przychodu) dla spółki przejmującej. "(...) Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawca nie posiada udziałów w spółce przejmowanej, a spółka przejmowana ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej. Z powołanych wyżej uregulowań PDOPrU wynika zaś, że w sytuacji gdy spółka przejmująca lub nowo zawiązana nie posiada udziałów (akcji) spółki przejmowanej, ustawodawca nie uznaje za dochód, nadwyżki wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad nominalną wartością udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej. Tym samym art. 10 ust. 2 pkt 2 PDOPrU nie znajdzie w sytuacji przedstawionej we wniosku zastosowania z uwagi na fakt, iż wnioskodawca nie posiada udziałów w spółce przejmowanej.
2016
28
lis

Istota:
Czy planowana transakcja wniesienia przez Wspólnika do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zależnej w zamian za nowo wyemitowane akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) spółki nabywającej.” b. Ze wskazanych powyżej przepisów wynika zatem, że w przypadku transakcji wymiany udziałów, ani dla spółki nabywającej udziały (akcje) spółki, ani dla wspólnika tej spółki otrzymującego udziały (akcje) w ww. spółce nabywającej nie powstanie przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem, że: spółka nabywająca udziały (akcje) spółki nabędzie od wspólnika tej spółki udziały (akcje) oraz w zamian za te udziały (akcje) w spółce przekaże wspólnikowi tej spółki własne udziały (akcje); oraz spółka nabywająca udziały (akcje) spółki uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane; oraz spółka nabywająca udziały (akcje) w spółce oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do UPDOP lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; oraz wspólnik spółki, której udziały są nabywane, jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej te udziały (akcje). c.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika związanych z opodatkowaniem u źródła wypłat dokonywanych na rzecz Spółki Ltd lub Spółki BV.
Fragment:
Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie zebranych środków pieniężnych m.in. w akcje luksemburskich spółek typu Société en Commandite Spéciale (SCSp) i obligacje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, oraz udziały i obligacje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (przede wszystkim działających w sektorze produkcyjnym, handlowym lub usługowym), wierzytelności, depozyty bankowe oraz instrumenty rynku finansowego. Inwestorami w Funduszu mogą być polskie osoby prawne i fizyczne, jak również zagraniczne osoby prawne, w szczególności spółki cypryjskie - w tym typu Ltd lub spółki holenderskie – w tym typu BV. W przyszłości Fundusz będzie dokonywał wypłat z tytułu dystrybucji zgromadzonych środków jego uczestnikom / inwestorom, np. na rzecz spółki kapitałowej prawa cypryjskiego typu Ltd (dalej: „ Spółka Ltd ”) lub na rzecz spółki kapitałowej prawa holenderskiego typu BV (dalej „ Spółka BV ”), będącej odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego). Spółka Ltd będzie cypryjskim rezydentem podatkowym - podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na Cyprze. Natomiast Spółka BV będzie holenderskim rezydentem podatkowym - podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Holandii. Celem niniejszego wniosku jest potwierdzenie klasyfikacji przyszłych wypłat dokonanych z Funduszu na rzecz Spółki Ltd lub Spółki BV w oparciu o przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz UPO.
2016
28
lis

Istota:
Obowiązek podatkowy z tytułu połączenia spółek kapitałowych przez przejęcie leżący po stronie spółki przejmującej
Fragment:
W myśl art. 492 § 1 pkt 1 KSH, połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Według dalszych regulacji Kodeksu spółek handlowych, spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 (art. 493 § 1 i § 2 KSH). Z kolei art. 494 § 1 i § 2 KSH, jako główny skutek połączenia spółek, co dotyczy również łączenia przez przejęcie, wskazuje zasadę sukcesji generalnej, ustanawiając spółkę przejmującą następcą prawnym spółki przejmowanej. W myśl tych przepisów, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 KSH). Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej - 494 § 2 KSH.
2016
28
lis

Istota:
Podstawa opodatkowania w pcc.
Fragment:
Kodeks spółek handlowych. Art. 125 ww. Kodeksu stanowi, że spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Na podstawie przepisu art. 126 § 1 w sprawach nieuregulowanych w Dziale IV Tytułu II Kodeksu spółek handlowych do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się: w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy - odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej, w pozostałych sprawach - odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 130 Kodeksu statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy w przypadku wystąpienia przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. skorzystania przez spółkę przekształconą z usług lub otrzymania przez nią dostaw towarów opłaconych w całości przez Wnioskodawcę, po stronie spółki przekształconej powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń?
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku z dnia 2 czerwca 2016 r. (data wpływu 6 czerwca 2016 r.) Wnioskodawca wskazuje, że planowana nazwa (firma) spółki to X Spółka Akcyjna. Spółka będzie miała siedzibę w Y. Spółka ma zostać zawiązana w drodze przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę w spółkę akcyjną w trybie określonym w art. 584 1 – 584 13 Kodeksu spółek handlowych. Aktualnie Wnioskodawca przygotowuje plan przekształcenia, który będzie podlegał badaniu przeprowadzonemu przez biegłego rewidenta wskazanego przez sąd rejestrowy. Kolejno planowane jest podpisanie oświadczenia o przekształceniu oraz statutu spółki akcyjnej a także powołanie jej organów, a następnie złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców. Wpis spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców planowany jest na rok 2016. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku wystąpienia przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. skorzystania przez spółkę przekształconą z usług lub otrzymania przez nią dostaw towarów opłaconych w całości przez Wnioskodawcę, po stronie spółki przekształconej powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku skorzystania przez spółkę przekształconą z usług lub otrzymania przez nią dostaw towarów opłaconych w całości przez Wnioskodawcę, po stronie spółki przekształconej nie powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń.
2016
28
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spółki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.