IPPB2/4511-594/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.
IPPB2/4511-594/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. spółka kapitałowa
 2. spółka zagraniczna
 3. udział
 4. udział w zyskach
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, polski rezydent podatkowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej „ustawą o PIT”) posiada nieprzerwalnie przez okres nie krótszy niż 30 dni bezpośrednio bądź pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale i co najmniej 25% praw głosu w organach stanowiących spółek zagranicznych będących osobami prawnymi posiadającymi siedzibę oraz zarząd na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa Unii Europejskiej (zwane dalej łącznie „Spółką Zagraniczną”). Wnioskodawca nie ma informacji co do możliwych zmian stosunków właścicielskich w Spółce Zagranicznej (a jeżeli zmiana taka miałaby jednak miejsce nie będzie miała ona wpływu na prawdziwość stwierdzenia, że Wnioskodawca jest i będzie nadal bezpośrednio bądź pośrednio właścicielem co najmniej 25% udziałów w kapitale Spółki Zagranicznej).

Spółka Zagraniczna jest właścicielem akcji bądź udziałów w polskich spółkach kapitałowych i w związku z tym w przyszłości Spółka Zagraniczna może od tych spółek otrzymać dywidendę bądź też inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w tym takie, jak np. przychody z tytułu podziału majątku otrzymywanego w związku z likwidacją osoby prawnej (oczywiście w proporcji do ilości posiadających akcji/udziałów w likwidowanej spółce, przy pomniejszeniu o koszty likwidacji takiej spółki i spłatę wierzycieli). W wyniku likwidacji ww. polskich spółek kapitałowych Spółka Zagraniczna może otrzymać majątek zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej (np, udziały w innych spółkach). W odniesieniu do ww. wypłat (tj. wypłat dywidend bądź też innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) spełnione są warunki określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej „ustawa o CIT”), tj.:

 1. spółka wypłacająca na rzecz Spółki Zagranicznej jest spółką mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Spółka Zagraniczna uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółką podlegającą w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. Spółka Zagraniczna posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów/akcji w kapitale spółki wypłacającej;
 4. Spółka Zagraniczna nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, - bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto spełniony jest również warunek określony w art. 22 ust. 4a i 4b ustawy o CIT.

W tak opisanej sytuacji dochody (przychody) Spółki Zagranicznej z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach prawnych korzystają z dobrodziejstwa zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

W przypadku ww. wypłaty dywidendy bądź też innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz Spółki Zagranicznej - spółka ta będzie łącznie spełniała warunki określone w art. 30f ust. 3 pkt 3 a-c ustawy o PIT.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość w odniesieniu do zastosowania w stosunku do niego treści art. 30f ustawy o PIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Zgodnie z jakimi przepisami - polskiej ustawy o podatku pochodowym od osób prawnych czy przepisami podatkowymi miejsca rezydencji spółki zagranicznej - powinien być ustalony dochód, przychód i koszty, o których mowa w art. 30f ust. 5 i ; art. 30f ust. 7 ustawy o PIT...
 2. Jeżeli dochód, przychód i koszty, o których mowa w art. 30f ust. 5 i art. 30f ust. 7 ustawy o PIT będą określane zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku pochodowym od osób prawnych - to czy przy ustalaniu ww. dochodu będzie miał zastosowanie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany w opisywanej sytuacji (tj. jeżeli Spółka Zagraniczna uzyska dywidendę zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) do zapłaty podatku dochodowego określonego w art. 30f ust. 1 ustawy o PIT...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1 i Nr 3 wniosku w przedmiocie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedź na pytanie Nr 2 wniosku w przedmiocie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Pytanie 1:

Dochód, przychód i koszty, o których mowa w art. 30f ust. 5 i art. 30f ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej ustawą o PIT) powinny być ustalone zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku pochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o PIT „podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku”.

I tak zgodnie z art. 30f ust. 5 ustawy o PIT „podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej”.

Art. 30f ust. 7 ustawy o PIT wskazuje natomiast, że „dochód, o którym mowa w ust. 5, stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich”.

Ww. przepis określa zatem, że „dochód, o którym mowa w ust. 5, stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, (...)”. W takiej sytuacji zastanowienia wymaga przepisy jakiej ustawy miał na myśli ustawodawca. Zdaniem Wnioskodawcy „przepisy ustawy” wspomniane w ust. 5 odnoszą się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobne stanowisko zajmuje również „PIT 2015 - Komentarz”, 5. wydanie komentarza Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego, Warszawa 2015, gdzie jest mowa, że „zgodnie z komentowanym artykułem dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów. Powyższa regulacja wskazuje zatem, że niezależnie od siedziby zagranicznej spółki kontrolowanej jej dochód należy ustalić zgodnie z przepisami ustawy. Wydaje się, że właściwsze (ze względów „technicznych”) byłoby tutaj odesłanie do przepisów u.p.d.o.p.”

Wnioskodawca uważa, że jedynie polskie przepisy podatkowe mogą mieć zastosowanie w przypadku określania dochodu, przychodu i kosztów wskazanych w art. 30f ust. 5 i art. 30f ust. 7 ustawy o PIT, ponieważ zastosowanie przepisów obcego ustawodawstwa doprowadziłoby do wprowadzenia do ustawodawstwa polskiego przepisów ustawodawstwa zagranicznego, co z kolei byłoby niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. W takiej sytuacji jeżeli zastosowanie mają polskie przepisy podatkowe, to jedynym rozwiązaniem powinno być zastosowanie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ ustawa ta reguluje sposób opodatkowania osób prawnych takich jak Spółka Zagraniczna. Zastanawiające jest również czy jeżeli przyjmiemy, że w art. 30f ust. 7 ustawy o PIT jest odniesienie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to czy dotyczą one jedynie kosztów uzyskania czy też dochodu, przychodów i kosztów. Niejasność redakcyjna tego przepisu może rodzić wątpliwości interpretacyjne. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinny mieć zastosowanie do dochodu, przychodu i kosztów wskazanych w art. 30f ust. 7 ustawy o PIT.

Pytanie 3:

Wnioskodawca nie będzie zobowiązany w opisywanej sytuacji (tj. jeżeli Spółka Zagraniczna uzyska dywidendę zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) do zapłaty podatku dochodowego określonego w art. 30f ust. 1 ustawy o PIT.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że skoro przy obliczaniu podstawy opodatkowania dochodu określonego w art. 30f ust. 5 ustawy o PIT nie powinny być uwzględniane dochody Spółki Zagranicznej korzystające ze zwolnienia wskazanego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (o czym mowa w stanowisku własnym do pytania nr 2) to w przypadku, gdy Spółka Zagraniczna nie uzyska innych dochodów niż te korzystające ze zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego określonego w art. 30f ust. 1 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.