IPPB2/4511-134/16-4/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy przychód z umorzenia w Spółce Zagranicznej zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki może stanowić przychód zagranicznej spółki kontrolowanej uwzględniany przez Wnioskodawcę przy ustalaniu przychodu zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 kwietnia 2016 r. (data wpływu 18 kwietnia 2016 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 4 kwietnia 2016 r. (data nadania 5 kwietnia 2016 r., data doręczenia 8 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych w Spółce Zagranicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych w Spółce Zagranicznej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, który zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca przez okres dłuższy niż 30 dni posiada 100% udziałów w spółce kapitałowej, która jest osobą prawną i ma siedzibę oraz zarząd w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej (dalej: „Spółka Zagraniczna”). Rokiem podatkowym Spółki Zagranicznej jest rok kalendarzowy. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Zagranicznej jest prowadzenie działalności inwestycyjnej.

Przychody Spółki Zagranicznej pochodzą w szczególności z otrzymywanych dywidend, odpłatnego zbycia papierów wartościowych, realizacji pochodnych instrumentów finansowych, udzielonych pożyczek itp. W państwie siedziby Spółki Zagranicznej przychody z tych tytułów są opodatkowane według stawki niższej o więcej niż 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródłem finansowania działalności Spółki Zagranicznej są zyski pochodzące z dokonywanych przez Spółkę Zagraniczną inwestycji. W celu finansowania swojej działalności Spółka Zagraniczna zaciąga także pożyczki od innych, niepowiązanych ze Spółką Zagraniczną podmiotów. W przyszłości możliwe jest, że na skutek porozumienia Spółki Zagranicznej z pożyczkodawcą, całość lub część zobowiązania Spółki Zagranicznej z tytułu zaciągniętej pożyczki zostanie Spółce Zagranicznej umorzona.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 4 kwietnia 2016 r. organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

  • Przeformułowanie zadanego przez Wnioskodawcę pytania, tak aby odnosiło się ono bezpośrednio do skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Doprecyzowanie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie ponownie sformułowanego pytania podatkowego.
  • Wyjaśnienie, czy w związku z umorzeniem całości lub części zobowiązania Spółki Zagranicznej z tytułu zaciągniętej pożyczki Spółka Zagraniczna osiągnie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  • Jednoznaczne przedstawienie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie sformułowanego pytania, tj. wskazanie, czy w ocenie Wnioskodawcy przy ustalaniu przychodów i kosztów Zagranicznej Spółki dla celów ewentualnego stosowania art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku pismem z dnia 13 kwietnia 2016 r. (data nadania 15 kwietnia 2016 r., data wpływu 18 kwietnia 2016 r.), w którym m.in. przeformułował zadane we wniosku pytanie, doprecyzował własne stanowisko odnośnie ponownie sformułowanego pytania, a także wyjaśnił, że Spółka Zagraniczna zaciąga pożyczki innych podmiotów zagranicznych, niemających w Polsce siedziby ani miejsca zarządu i niebędących polskimi rezydentami podatkowymi. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z umorzeniem całości lub części zobowiązania Spółki Zagranicznej przez podmiot zagraniczny, niebędący polskim rezydentem podatkowym Spółka Zagraniczna nie osiągnie przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, w związku z umorzeniem całości lub części zobowiązania Spółki Zagranicznej może jednak powstać przychód, który powinien być uwzględniony przez Wnioskodawcę przy ustalaniu przychodu zagranicznej spółki kontrolowanej dla celów stosowania art. 30f ustawy PIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód z umorzenia w Spółce Zagranicznej zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki może stanowić przychód zagranicznej spółki kontrolowanej uwzględniany przez Wnioskodawcę przy ustalaniu przychodu zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z umorzenia Spółce Zagranicznej zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki może stanowić przychód zagranicznej spółki kontrolowanej uwzględniany przez Wnioskodawcę przy ustalaniu przychodu zagranicznej spółki kontrolowanej dla celów stosowania art. 30f ustawy PIT.

Zgodnie z art. 30f ust. 5 ustawy PIT podstawą obliczenia podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej jest dochód takiej spółki przypadający na okres, w którym podatnik posiadał określony w ustawie PIT udział w tej spółce po odliczeniu kwot:

  1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej,
  2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Natomiast zgodnie z art. 30f ust. 7 ustawy PIT dochód, o którym mowa w powyższym przepisie, „stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej”.

Zgodnie z powyższym przepisem dochód zagranicznej spółki kontrolowanej stanowi nadwyżka sumy przychodów zagranicznej spółki kontrolowanej nad kosztami ich uzyskania bez względu na rodzaj źródeł przychodów. Przepis ten nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie przychodów uwzględnianych przy ustalaniu dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 30f ust. 1 ustawy PIT, wskazując jedynie, że przychody te powinny być ustalone „zgodnie z przepisami ustawy”.

Dla celów stosowania art. 30f ustawy PIT należy zatem uwzględnić wszelkie przychody zagranicznej spółki kontrolowanej, niezależnie od ich źródła, jeżeli stanowią przychód zgodnie z przepisami ustawy. Analizowany przepis nie precyzuje przy tym jaką ustawę należy uwzględnić przy ustalaniu przychodów i kosztów zagranicznej spółki kontrolowanej. Nie jest jasne, czy w tym zakresie należy uwzględnić przepisy ustawy PIT, czy też przepisy ustawy CIT. Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z przepisami ustawy PIT, przy ustalaniu przychodów zagranicznej spółki kontrolowanej, dla celów stosowania przepisów art. 30f ustawy PIT należy uwzględnić przepisy ustawy PIT. Jeżeli zatem określony przychód stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to taki przychód powinien być uznany za przychód zagranicznej spółki kontrolowanej uwzględniany przez Wnioskodawcę przy ustalaniu przychodu zagranicznej spółki kontrolowanej dla celów stosowania przepisów art. 30f ustawy PIT.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że zgodnie przepisami ustawy PIT umorzenie zobowiązania, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy PIT przychodem z działalności gospodarczej jest wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań. Natomiast w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej wartość umorzonego zobowiązania będzie stanowiła przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT.

Można też wskazać, że wartość umorzonego Spółce Zagranicznej zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki będzie stanowiła przychód zagranicznej spółki kontrolowanej również w przypadku uznania, że przychody zagranicznej spółki kontrolowanej powinny być ustalane zgodnie z przepisami ustawy CIT. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy CIT wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów) jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wartość umorzonego zobowiązania, w tym zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki, stanowi więc przychód podatkowy w rozumieniu ustawy PIT oraz ustawy CIT. W konsekwencji należy uznać, że wartość umorzonego zobowiązania Spółki Zagranicznej z tytułu zaciągniętej pożyczki może stanowić przychód zagranicznej spółki kontrolowanej uwzględniany przez Wnioskodawcę przy ustalaniu przychodu zagranicznej spółki kontrolowanej dla celów stosowania art. 30f ustawy PIT. Jeżeli Spółka Zagraniczna będzie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną taki to przychód będzie podlegał opodatkowaniu przez Wnioskodawcę na podstawie art. 30f ust. 1 ustawy PIT.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (data wpływu 18 kwietnia 2016 r.) Wnioskodawca doprecyzował, że przy ustalaniu przychodów i kosztów uzyskania przychodu Spółki Zagranicznej dla celów stosowania art. 30f ustawy PIT należy stosować przepisy ustawy PIT. Wskazuje na to brzmienie przepisu art. 30f ust. 7 ustawy PIT, zgodnie z którym dochód zagranicznej spółki kontrolowanej „stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Zgodnie z tym przepisem należy stosować „przepisy ustawy”, co zdaniem Wnioskodawcy oznacza, że należy stosować przepisy ustawy PIT. W przypadku, gdyby zastosowanie miały znaleźć przepisy ustawy CIT w przepisie tym powinno być bezpośrednio wskazane, że przy ustalaniu przychodów i kosztów zagranicznej spółki kontrolowanej należy stosować przepisy ustawy CIT.

Ponadto, za stosowaniem ustawy PIT przemawia fakt, że to Wnioskodawca jest podatnikiem z tytułu dochodu uzyskiwanego przez zagraniczną spółkę kontrolowaną. Wnioskodawca jest natomiast osobą fizyczną i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy PIT. Przy ustalaniu przez Wnioskodawcę przychodów i kosztów zagranicznej spółki kontrolowanej, dla celów stosowania art. 30f ustawy PIT należy zatem stosować ustawę PIT.

We wniosku Wnioskodawca, na marginesie wskazał jedynie, że w przedstawionym stanie faktycznym umorzenie zobowiązania może stanowić przychód uwzględniany przy ustalaniu przychodu zagranicznej spółki kontrolowanej dla celów stosowania art. 30f ustawy PIT, niezależnie od tego jaka ustawa zostanie zastosowana dla celów ustalania przychodów i kosztów zagranicznej spółki kontrolowanej, tj. ustawa PIT, czy ustawa CIT. Obydwie ustawy przewidują bowiem, że wartość umorzonych zobowiązań stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.