ILPB4/4510-1-281/15-3/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dywidendy otrzymanej od spółki zagranicznej.
ILPB4/4510-1-281/15-3/MCinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. dochód
 3. dywidendy
 4. spółka zagraniczna
 5. udział
 6. udział w zyskach osób prawnych
 7. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dywidendy otrzymanej od spółki zagranicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. został złożony ww. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu umorzenia udziałów w spółce zagranicznej,
 • możliwości zwolnienia z opodatkowania dywidendy otrzymanej od spółki zagranicznej.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Wnioskodawca, Spółka) będzie 100% udziałowcem w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego (będącej odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego) z siedzibą i zarządem na terytorium Republiki Cypru, która podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: Spółka Zagraniczna).

Rozważane jest umorzenie części udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce Zagranicznej, przy czym omawiane umorzenie nastąpi za wynagrodzeniem, z zastosowaniem procedury umorzenia przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa cypryjskiego, która nie przewiduje nabywania udziałów własnych w celu ich umorzenia. Udziały Spółki w Spółce Zagranicznej, które potencjalnie będą podlegać umorzeniu, nie zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Rozważana jest również wypłata dywidendy przez Spółkę Zagraniczną (w takim przypadku Spółka Zagraniczna podejmie odpowiednią uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na rzecz swojego jedynego udziałowca, tj. Spółki). Nie jest przy tym wykluczone, iż dojdzie zarówno do umorzenia części udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce Zagranicznej, jak i wypłaty dywidendy przez Spółkę Zagraniczną na rzecz Spółki.

Wnioskodawca zarówno przed, jak i po umorzeniu udziałów będzie posiadał bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki Zagranicznej, które zachowa nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat (przy czym możliwe jest, że okres ten upłynie już po rozważanym umorzeniu udziałów/wypłacie dywidendy).

Wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Spółka w chwili obecnej oraz w chwili umorzenia udziałów/wypłaty dywidendy nie będzie prowadziła działalności gospodarczej na terytorium Cypru, w szczególności nie będzie posiadać tam zakładu w rozumieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu majątku. Podobnie Spółka Zagraniczna w chwili obecnej oraz w chwili umorzenia udziałów/wypłaty dywidendy nie będzie prowadziła na terytorium Polski działalności gospodarczej przez położony w Polsce zakład w rozumieniu tejże Umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu umorzenia udziałów w Spółce Zagranicznej będzie korzystało ze zwolnienia z PDOP na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o PDOP...
 2. Czy dywidenda wypłacona Spółce przez Spółkę Zagraniczną (na podstawie odpowiedniej uchwały) będzie korzystała ze zwolnienia z PDOP na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o PDOP...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 23 września 2015 r. nr ILPB4/4510-1-281/15-2/MC.

Zdaniem Wnioskodawcy dywidenda wypłacona Spółce przez Spółkę Zagraniczną (na podstawie odpowiedniej uchwały) będzie korzystało ze zwolnienia z PDOP na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy PDOP.

Na wstępie należy zauważyć, iż na gruncie umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (w brzmieniu nadanym protokołem między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Cypru o zmianie umowy sporządzonym w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.) dywidenda, którą Spółka uzyska ze Spółki Zagranicznej, zdaniem Spółki, będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji w celu weryfikacji sposobu traktowania w Polsce wypłaty dywidendy, należy dokonać analizy przepisów ustawy o PDOP.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, należy stwierdzić, iż uzyskana dywidenda, wypłacona przez Spółkę Zagraniczną, będzie traktowana jako dochód z udziałów, o którym mowa w art. 10 ust. l ustawy o PDOP, stanowiący jedną z kategorii dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu ustawy o PDOP.

Jednocześnie w przypadku spełnienia warunków przewidzianych w szczególności w art. 20 ust. 3, ust. 9 oraz ust. 10 ustawy o PDOP (tj. regulacji wskazanych w uzasadnieniu do pytania nr 1 niniejszego wniosku) taki dochód może podlegać zwolnieniu z opodatkowania na gruncie PDOP.

Mając na uwadze wspomniane przepisy (przytoczone w odpowiedzi na pytanie nr 1 – przypis Organu), Spółka pragnie zaznaczyć, iż zgodnie ze zdarzeniem przyszłym zaprezentowanym w niniejszym wniosku:

 • wypłacającym dywidendę (która stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych) będzie Spółka Zagraniczna, która podlega w Republice Cypru opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 • uzyskującym dywidendę będzie Spółka mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Spółka posiadać będzie bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki Zagranicznej;
 • Spółka nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto należy wskazać, iż okres posiadania przez Spółkę bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w Spółce Zagranicznej może upłynąć po uzyskaniu dochodu z tytułu wypłaty dywidendy w Spółce Zagranicznej (potencjalnie również w przypadku dokonania jednoczesnego umorzenia części udziałów Spółki Zagranicznej).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku spełnione zostaną warunki dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o PDOP.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, dywidenda otrzymana przez Spółkę od Spółki Zagranicznej stanowi dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu ustawy o PDOP. Jednocześnie przedmiotowa dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia z PDOP na podstawie art. 20 ust 3 ustawy o PDOP.

Wnioskodawca chciałby wskazać, iż powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacjach przepisów podatkowych wydawanych w imieniu Ministra Finansów. Jako przykład można wskazać na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014 r. sygn. IPPB5/423-563/14-2/MK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (dalej również: Spółka) będzie 100% udziałowcem w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego (będącej odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego) z siedzibą i zarządem na terytorium Republiki Cypru, która podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: Spółka Zagraniczna). Rozważana jest m.in. wypłata dywidendy przez Spółkę Zagraniczną (w takim przypadku Spółka Zagraniczna podejmie odpowiednią uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na rzecz swojego jedynego udziałowca, tj. Spółki). Nie jest przy tym wykluczone, że dojdzie także do umorzenia części udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce Zagranicznej. Wnioskodawca zarówno przed, jak i po umorzeniu udziałów będzie posiadał bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki Zagranicznej, które zachowa nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat (przy czym możliwe jest, że okres ten upłynie już po rozważanej wypłacie dywidendy). Wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Spółka w chwili obecnej oraz w chwili wypłaty dywidendy nie będzie prowadziła działalności gospodarczej na terytorium Cypru, w szczególności nie będzie posiadać tam zakładu w rozumieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu majątku. Podobnie Spółka Zagraniczna w chwili obecnej oraz w chwili wypłaty dywidendy nie będzie prowadziła na terytorium Polski działalności gospodarczej przez położony w Polsce zakład w rozumieniu tejże Umowy.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Z regulacji tej wynika, że osoby prawne z siedzibą i zarządem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są opodatkowane od całości swoich dochodów bez względu na miejsce źródła (w kraju lub za granicą), z którego dochody te zostały uzyskane.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

Należy podkreślić, że przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera szczególną „definicję” dochodu odnosząc ją do dochodu pochodzącego z udziału w zyskach osób prawnych, stanowiąc, że dochodem tym jest dochód „faktycznie uzyskany” z tego udziału, a przysługujący jego posiadaczowi, czyli część zysku przypadająca podatnikowi na podstawie tytułu prawnego.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że dywidenda wypłacona Spółce przez Spółkę Zagraniczną stanowi dochód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiący jedną z kategorii dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu tej ustawy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy: jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Regulacja ta określa opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych podatników posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu dochodów uzyskanych poza jej terytorium. Zatem dotyczy ona sytuacji, gdy określone dochody poddane są różnym jurysdykcjom podatkowym, tj. regulacjom państwa, w którym dochód powstał oraz regulacji państwa rezydencji podatnika. Ponadto nie określa ona katalogu dochodów (przychodów), jakie polski podatnik może uzyskiwać za granicą. Dlatego też odnosi się do wszystkich przysporzeń uzyskanych za granicą, które podlegają tam opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast szczególne zasady dotyczą opodatkowania uzyskiwanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ww. ustawy: zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Stosownie natomiast do art. 20 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma zastosowanie w przypadku, gdy spółka, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2, posiada udziały (akcje) spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 oraz odpowiednio w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Jednocześnie w myśl art. 20 ust. 10 tej ustawy: zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, która dokonała odliczenia lub skorzystała ze zwolnienia, jest obowiązana zgodnie z odrębnymi przepisami do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, za lata podatkowe, w których dokonała odliczenia lub korzystała ze zwolnienia.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy wskazać, że zgodnie ze zdarzeniem przyszłym zaprezentowanym w niniejszym wniosku:

 1. wypłacającym dywidendę (która stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych) będzie Spółka Zagraniczna, która podlega w Republice Cypru opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. uzyskującym dywidendę będzie Spółka mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Spółka będzie posiadała bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki Zagranicznej;
 4. Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Jednocześnie Spółka planuje posiadać nie mniej niż 10% udziałów w Spółce Zagranicznej nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat, przy czym okres ten może upłynąć już po uzyskaniu dochodu z tytułu dywidendy otrzymanej od Spółki Zagranicznej (na dzień dokonania wypłaty dywidendy możliwe jest, że nie upłynie jeszcze 2 letni okres posiadania przez Spółkę udziałów w Spółce Zagranicznej).

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku spełnione zostaną warunki dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując – dywidenda wypłacona Spółce przez Spółkę Zagraniczną (na podstawie odpowiedniej uchwały) będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy przy tym wskazać, że w myśl art. 20 ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który wszedł w życie 1 stycznia 2015 r.: przepisu ust. 3 nie stosuje się do dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w części, w jakiej w państwie spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wypłacane z tego tytułu kwoty w jakiejkolwiek formie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku spółki wypłacającej.

W związku z tym, że Wnioskodawca przedstawiając zdarzenie przyszłe nie wskazał, że otrzymana przez Spółkę dywidenda w jakiejkolwiek formie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku spółki wypłacającej – Organ wydał niniejszą interpretację na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

W odniesieniu natomiast do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.