ILPB4/4510-1-233/15-3/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.
ILPB4/4510-1-233/15-3/MCinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. podstawa opodatkowania
 3. spółka kapitałowa
 4. spółka zagraniczna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest spółką mającą siedzibę na terytorium Polski, podlegającą w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „podatek CIT”) od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka zamierza nabyć/objąć co najmniej 25% udziałów w kapitale spółki kapitałowej prawa cypryjskiego z siedzibą na Cyprze (spółki typu „private company limited by shares”), która podlega na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Spółka zagraniczna”).

Należące do Spółki udziały w Spółce zagranicznej zostaną w przyszłości umorzone za wynagrodzeniem. Umorzenie udziałów nastąpi po upływie 30 dni nieprzerwanego posiadania przez Spółkę udziałów w kapitale Spółki zagranicznej.

W wyniku umorzenia wszystkich należących do Spółki udziałów w Spółce zagranicznej, Spółka przestanie być udziałowcem Spółki zagranicznej.

W tym samym roku podatkowym Spółki zagranicznej, w którym dojdzie do umorzenia jej udziałów należących do Spółki, ale już po ich umorzeniu, Spółka zagraniczna może uzyskać przychody z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), przychody z wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, lub przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Co najmniej jeden rodzaj tych przychodów będzie podlegał na Cyprze opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego równej lub niższej niż 14,25% lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Przychody te będą stanowić co najmniej 50% przychodów Spółki zagranicznej osiągniętych w tym roku podatkowym.

Spółka zagraniczna nie uzyska żadnych innych przychodów przed dniem, w którym nastąpi umorzenie należących do Spółki udziałów w Spółce zagranicznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka będzie zobowiązana do:

 1. prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych,
 2. zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w Spółce zagranicznej w odrębnej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych,
 3. złożenia zeznania o wysokości dochodu Spółki zagranicznej i rozliczenia podatku CIT od dochodów Spółki zagranicznej...

Zdaniem Wnioskodawcy w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku, Spółka nie będzie zobowiązana do:

 1. prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych,
 2. zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w Spółce zagranicznej w odrębnej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych,
 3. złożenia zeznania o wysokości dochodu Spółki zagranicznej i rozliczenia podatku CIT od dochodów Spółki zagranicznej.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podatek (dalej: „ustawa o CIT”) od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Stosownie do art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT zagraniczną spółką kontrolowaną jest m.in. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011196/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki. po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Dochodem zagranicznej spółki kontrolowanej jest zaś uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów. ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 24a ust. 6 ustawy o CIT).

Wątpliwości Spółki budzi fakt, czy w sytuacji, w której, w okresie, w którym Spółka nie będzie już udziałowcem Spółki zagranicznej (tj. po umorzeniu za wynagrodzeniem należących do Spółki udziałów w Spółce zagranicznej), Spółka zagraniczna osiągnie przychody z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), przychody z wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, lub przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych – Spółka będzie zobowiązana do rozliczenia podatku CIT od tych dochodów. Zdaniem Spółki wątpliwości te należy rozstrzygnąć na gruncie art. 24a ust. 4 ustawy o CIT. Zgodnie z tym artykułem podstawę opodatkowania stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust 3 pkt 3 lit. a – tj. dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym polski podatnik CIT posiadał udziały zagranicznej spółki kontrolowanej. W ocenie Spółki przepis ten należy interpretować w ten sposób, iż nakłada on na podatników podatku CIT w Polsce obowiązek opodatkowania dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego przez nią w okresie, w którym podatnik CIT faktycznie posiadał udziały w kapitale zakładowym zagranicznej spółki kontrolowanej. W praktyce oznaczałoby to, że Spółka byłaby teoretycznie zobowiązana do rozliczenia podatku CIT w Polsce wyłącznie od dochodów Spółki zagranicznej osiągniętych w okresie, w którym posiadała udziały Spółki zagranicznej (które w analizowanym przypadku nie wystąpią). A contrario, dochody osiągnięte przez Spółkę zagraniczną w okresie, w którym Spółka nie będzie już jej udziałowcem (po umorzeniu należących do Spółki udziałów w Spółce zagranicznej), nie będą podlegały opodatkowaniu przez Spółkę. Zdaniem Spółki, w świetle art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, takie podejście jest jak najbardziej uzasadnione, Spółka nie może bowiem ponosić ciężaru podatku CIT od dochodów osiągniętych przez Spółkę zagraniczną w okresie, w którym nie była jej udziałowcem, nie miała żadnego formalnego wpływu na podejmowane przez Spółkę zagraniczną decyzje i nie czerpała z tytułu osiągniętych przez Spółkę zagraniczną dochodów żadnych korzyści.

Konsekwentnie należy więc przyjąć, że w związku z nieosiągnięciem przez Spółkę zagraniczną żadnego dochodu w okresie, w którym Spółka posiadać będzie jej udziały, Spółka nie będzie zobowiązana do:

 1. prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych,
 2. zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w Spółce zagranicznej w odrębnej ewidencji rachunkowej, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych,
 3. złożenia zeznania o wysokości dochodu Spółki zagranicznej i rozliczenia podatku CIT od dochodów Spółki zagranicznej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 24a ust. 2 tej ustawy: użyte w niniejszym artykule określenie:

 1. zagraniczna spółka – oznacza:
  1. osobę prawną,
  2. spółkę kapitałową w organizacji,
  3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
  4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
  – nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;

Stosownie natomiast do art. 24a ust. 3 ww. ustawy: zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  – stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Na podstawie art. 24a ust. 4 ww. ustawy: podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC). Tym samym do polskiego systemu podatkowego wprowadzony został mechanizm zwalczania nadużyć podatkowych polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju, jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania.

Zgodnie z omawianymi przepisami na polskich rezydentów nałożony został obowiązek wykazania w odrębnym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej i opodatkowania tych dochodów 19-procentową stawką podatku. Zagraniczna spółka kontrolowana została zdefiniowana przez odwołanie się przez ustawodawcę do kryteriów dotyczących:

 • kraju siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,
 • stopnia powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikającego z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,
 • stawki podatku dochodowego obowiązującej w państwie jej rezydencji podatkowej,
 • rodzaju uzyskiwanych przez zagraniczną spółką przychodów.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym – zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd – przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu. Za „zagraniczną spółkę” w rozumieniu przepisów o CFC należy więc uznać również, posiadające siedzibę lub zarząd poza terytorium Polski, jednostki niemające stricte statusu „spółki”.

W przypadku zagranicznej spółki posiadającej siedzibę lub zarząd – co do zasady – w państwie, z którym Polska lub Unia Europejska zawarła umowę międzynarodową stanowiącą podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, w szczególności umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania lub umowę o wymianie informacji w sprawach podatkowych, za zagraniczną spółkę kontrolowaną zostanie uznana zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

 • w spółce tej polski podatnik posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Przy ocenie spełnienia warunku posiadania 25% udziału w kapitale (prawach głosu etc.) zagranicznej spółki bierze się pod uwagę łączny udział w jej kapitale (prawach głosu etc.) posiadany przez podatnika.

Obliczając wysokość posiadanego przez polskiego podatnika udziału pośredniego w zagranicznej spółce stosuje się zasadę, zgodnie z którą, jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale (prawach głosu etc.) drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale (prawach głosu etc.) innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale (prawach głosu etc.) tego innego podmiotu w tej samej wysokości. Jeżeli z kolei wartości te są różne, to za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się niższą z tych wartości.

 • co najmniej 50% przychodów tej spółki, osiągniętych przez nią w roku podatkowym, pochodzi z tzw. „pasywnych” źródeł przychodów, tj. z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, z przychodów uzyskiwanych ze zbycia udziałów lub akcji spółek, z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, z przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, oraz ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych.

Przy czym – co ważne – opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody zagranicznej spółki kontrolowanej, a nie tylko dochody (przychody) pasywne (wymienione wyżej).

 • co najmniej jeden z wyżej wymienionych rodzajów przychodów, w państwie siedziby (zarządu) zagranicznej spółki podlega:
  • opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej o co najmniej 25% od obowiązującej w Polsce ogólnej stawki podatku, określonej w art. 19 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i wynoszącej 19% uzyskanego dochodu, tj. według stawki podatku wynoszącej 14,25% lub niższej;
  • zwolnieniu bądź wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie. Warunku tego nie bierze się jednak pod uwagę w sytuacji, kiedy dane przychody zagranicznej spółki podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie jej siedziby lub zarządu na podstawie przepisów wskazanej w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c dyrektywy.

W opisie sprawy Wnioskodawca (dalej również: Spółka) wskazał, że jest spółką mającą siedzibę na terytorium Polski, podlegającą w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka zamierza nabyć i objąć co najmniej 25% udziałów w kapitale spółki kapitałowej prawa cypryjskiego z siedzibą na Cyprze (spółki typu „private company limited by shares”), która podlega na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Spółka zagraniczna”). Należące do Spółki udziały w Spółce zagranicznej zostaną w przyszłości umorzone za wynagrodzeniem. Umorzenie udziałów nastąpi po upływie 30 dni nieprzerwanego posiadania przez Spółkę udziałów w kapitale Spółki zagranicznej. W wyniku umorzenia wszystkich należących do Spółki udziałów w Spółce zagranicznej, Spółka przestanie być udziałowcem Spółki zagranicznej. W tym samym roku podatkowym Spółki zagranicznej, w którym dojdzie do umorzenia jej udziałów należących do Spółki, ale już po ich umorzeniu, Spółka zagraniczna może uzyskać przychody z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), przychody z wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, lub przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Co najmniej jeden rodzaj tych przychodów będzie podlegał na Cyprze opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego równej lub niższej niż 14,25% lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Przychody te będą stanowić co najmniej 50% przychodów Spółki zagranicznej osiągniętych w tym roku podatkowym. Wnioskodawca wskazał również, że Spółka zagraniczna nie uzyska żadnych innych przychodów przed dniem, w którym nastąpi umorzenie należących do Spółki udziałów w Spółce zagranicznej.

Odnosząc powyższe wskazania do stanu prawnego przedstawionego na wstępie, należy stwierdzić, że spełnione zostały wszystkie warunki określone w art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem opisana we wniosku Spółka zagraniczna stanowi zagraniczną spółkę kontrolowaną.

W myśl art. 24a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 6, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Ponadto zgodnie z art. 27 ust. 2a ww. ustawy: podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

Podatnik posiadający (kwalifikowany) udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku zagranicznej spółki kontrolowanej będzie zobowiązany do:

 • prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych,
 • prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej służącej ustaleniu dochodu z tej spółki, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku,
 • uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej,
 • zapłaty podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

Obowiązek zaewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej, mających wpływ na określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, aktualizuje się po zakończeniu roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Zdarzenia te powinny być wykazane w ewidencji nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zeznanie to podatnicy są zobowiązani złożyć do urzędu skarbowego do końca dziewiątego miesiąca od zakończenia tego roku podatkowego. W tym samym terminie podatnicy są zobowiązani wpłacić podatek należny od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

Wobec faktu, że Spółka zagraniczna jest zagraniczną spółką kontrolowaną, to istnieje obowiązek wpisania tej Spółki zagranicznej do stosownego rejestru oraz prowadzenie dla niej ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej Spółki. Obowiązek ten wynika z cytowanego wyżej art. 24a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec tego uzasadnianie przez Spółkę własnego stanowiska o braku konieczności prowadzenia omawianego rejestru oraz ewidencjonowania zdarzeń w Spółce zagranicznej na podstawie art. 24a ust. 4 cytowanej ustawy jest błędne. Należy bowiem zauważyć, że wskazany przez Spółkę przepis reguluje sposób ustalenia podstawy opodatkowania, nie stanowi natomiast o ww. obowiązkach. Ponadto obowiązkiem Spółki będzie złożenie zeznania podatkowego obejmującego okres, w którym Spółka posiadała udziały w Spółce zagranicznej, co wynika z art. 27 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy jednak podkreślić, że skoro Spółka zagraniczna nie uzyska żadnych innych przychodów przed dniem, w którym nastąpi umorzenie należących do Spółki udziałów w Spółce zagranicznej, Spółka zaewidencjonuje zdarzenia zaistniałe w Spółce zagranicznej w odrębnej ewidencji rachunkowej, w zeznaniu wykaże dochód zerowy i nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Reasumując – Spółka będzie zobowiązana do:

 1. prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych,
 2. zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w Spółce zagranicznej w odrębnej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych,
 3. złożenia zeznania o wysokości dochodu Spółki zagranicznej i rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów Spółki zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.