ILPB2/4511-1-794/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zagranicznej spółki kontrolowanej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zagranicznej spółki kontrolowanej – jest:

 • prawidłowe w odniesieniu do kwestii opodatkowania dochodów zagranicznej spółki;
 • nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zagranicznej spółki kontrolowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również: Wspólnik) jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa.

Wnioskodawca posiada ponad 25% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Spółka Kapitałowa) podlegającej w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka Kapitałowa będzie jedynym udziałowcem (tj. będzie posiadała 100% udziałów) spółki kapitałowej (będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na terytorium Cypru (dalej: Spółka Zagraniczna).

Niewykluczone, że Spółka Kapitałowa będzie udziałowcem Spółki Zagranicznej przez okres dłuższy niż 30 dni oraz, że co najmniej 50% przychodów Spółki Zagranicznej będzie pochodzić m.in. z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych lub też przychodów ze zbycia udziałów (akcji). Może się okazać również, że co najmniej jeden rodzaj przychodów uzyskanych przez Spółkę Zagraniczną, podlega na Cyprze opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki PDOP w wysokości 19% lub zwolnieniu lub wyłączeniu opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie.

Spółka Kapitałowa, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej (dalej również: CFC) obowiązujących w ramach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z dnia 30 maja 2014 r., Dz.U. z 2014 r. nr 851 ze zm.; dalej: ustawa o PDOP) opodatkuje, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o PDOP, dochód Spółki Zagranicznej po dokonaniu – zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PDOP – stosownych odliczeń od dochodu, obejmujących kwotę dywidendy otrzymanej od Spółki Zagranicznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka Zagraniczna będzie zagraniczną spółką kontrolowaną dla Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o PDOF...
 2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany opodatkować jakiekolwiek dochody Spółki Zagranicznej...
 3. Czy Spółka Zagraniczna powinna być uwzględniona w rejestrze zagranicznych spółek Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o PDOF...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

Spółka Zagraniczna nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną dla Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o PDOF.

Stosownie do art. 30f ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o PDOF, zagraniczną spółką jest osoba prawna nieposiadająca siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

W świetle powyższego należy uznać, że Spółka Zagraniczna będzie spółką zagraniczną w rozumieniu art. 30f ustawy o PDOF.

Mając powyższe na względzie, aby stwierdzić, czy Spółka Zagraniczna może zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną dla Wnioskodawcy, konieczne jest zweryfikowanie, czy Spółka Zagraniczna wypełnia którekolwiek z kryteriów zawartych w definicji zagranicznej spółki kontrolowanej.

Zgodnie z art. 30f ust. 3 pkt 1 oraz 2 ustawy o PDOF zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Mając na uwadze że:

 1. Spółka Zagraniczna nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy o PDOF oraz
 2. Spółka Zagraniczna posiada siedzibę na terytorium Republiki Cypru, z którą Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania,

- Spółka Zagraniczna nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną dla Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 1 oraz 2 ustawy o PDOF.

Jednocześnie, stosownie do art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOF zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7 pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o PDOP, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 201 l/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29. 12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Konsekwentnie na podstawie powyższego przepisu, aby uznać dany podmiot za zagraniczną spółkę kontrolowaną konieczne jest łączne spełnienie powyższych przesłanek. Niezrealizowanie którejkolwiek z nich powoduje brak możliwości uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOF i w efekcie brak możliwości zastosowania przepisów art. 30f ustawy o PDOF (w szczególności w zakresie opodatkowania i odpowiedniego raportowania transakcji).

Jednocześnie, zgodnie z art. 30f ust. 17 ustawy o PDOF w celu obliczenia udziału pośredniego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a) i ust. 12 pkt 1, przepis art. 25 ust. 5b stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 25 ust. 5b ustawy o PDOF określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

Jednocześnie, zgodnie z art. 30f ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOF jednostka zależna oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo zagraniczną spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b) i c), w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Ze względu na to, że:

 1. Spółka Kapitałowa jest podmiotem którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PDOP, oraz
 2. Wnioskodawca posiada bezpośrednio w kapitale Spółki Kapitałowej więcej niż 25% udziałów

- należy stwierdzić, że Spółka Kapitałowa jest jednostką zależną Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOF.

Zgodnie z art. 30f ust. 12 ustawy o PDOF udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce kontrolowanej;
 2. jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
 3. jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PDOP, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Należy wskazać, że art. 30f ust. 12 ustawy o PDOF wprowadza mechanizm pomniejszania udziału podatnika w CFC o udział w tej samej CFC posiadany przez jego podmiot zależny. Celem tej regulacji jest implementacja mechanizmu eliminowania podwójnego (lub wielokrotnego) obejmowania opodatkowaniem tego samego dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej.

Przepis ten zgodnie z jego brzmieniem zezwala zatem na pomniejszenie udziału, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy o PDOF, przysługującego podatnikowi w CFC, o udział jego jednostki zależnej związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres.

Należy jednak wskazać, że pomniejszenie posiadanego przez podatnika udziału w zysku zagranicznej spółki kontrolowanej może mieć miejsce w przypadku, gdy podatnik posiada ten udział w sposób pośredni (jak to ma miejsce w przypadku zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku).

Mając na uwadze powyższe regulacje oraz fakt, że:

 1. Spółka Kapitałowa będzie posiadać więcej niż 25% udziałów Spółki Zagranicznej (tj. 100% udziałów);
 2. Spółka Kapitałowa – jak wskazał Wnioskodawca – będzie uwzględniać w podstawie opodatkowania dochody Spółki Zagranicznej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w Polsce. (tj. w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów);
 3. Spółka Kapitałowa jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy PDOP;

- Wnioskodawca będzie uprawniony do pomniejszenia, udziału pośredniego w Spółce Zagranicznej o udział bezpośredni Spółki Kapitałowej (jako jednostki zależnej) w tej spółce.

Po dokonaniu przedmiotowego „pomniejszenia” (o którym mowa w art. 30f ust. 12 ustawy o PDOF), udziału pośredniego przysługującego Wnioskodawcy w Spółce Zagranicznej (tj. ponad 25%) o udział bezpośredni przysługujący Spółce Kapitałowej w Spółce Zagranicznej (tj. 100%), przesłanka warunkująca istnienie dla Wnioskodawcy zagranicznej spółki kontrolowanej określona w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy o PDOF, tj. posiadania nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w danej spółce nie zostanie spełniona przez Wnioskodawcę w stosunku do Spółki Zagranicznej.

Konsekwentnie, mając na uwadze, że jeden z warunków określonych w 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOF nie zostanie spełniony, spowoduje to brak możliwości uznania Spółki Zagranicznej za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOF (jak również na podstawie art. 30f ust. 3 pkt 1 oraz 2 ustawy o PDOF, co zostało wskazane w uzasadnieniu do niniejszego pytania) w stosunku do Wnioskodawcy i w efekcie brak możliwości zastosowania przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (tj. art. 30f ustawy o PDOF).

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka Zagraniczna nie będzie dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o PDOF.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany opodatkować jakichkolwiek dochodów Spółki Zagranicznej.

Jak wskazano w treści uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, Spółka Zagraniczna nie będzie dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o PDOF. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania jakichkolwiek dochodów Spółki Zagranicznej.

Ponadto, nawet gdyby uznać, że Spółka Zagraniczna będzie dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną (co jest założeniem czysto hipotetycznym), to pośredni udział Wnioskodawcy w Spółce Zagranicznej – po dokonaniu pomniejszenia, o którym mowa w art. 30f ust. 12 ustawy o PDOF – będzie wynosił 0 (co również znajduje potwierdzenie w treści uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy w przedmiocie pytania nr 1).

W tym kontekście należy podkreślić, że zgodnie z art. 30f ust. 5 ustawy o PDOF, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki (po dokonaniu odpowiednich odliczeń).

Skoro – jak wskazano powyżej – udział Wnioskodawcy w Spółce Zagranicznej będzie wynosić 0, to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania jakichkolwiek dochodów Spółki Zagranicznej.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze stanowisko przedstawione w zakresie pytania nr 1, Spółka Zagraniczna nie powinna być uwzględniona w rejestrze zagranicznych spółek Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o PDOF.

Zgodnie z art. 30f ust. 15 ustawy o PDOF podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a), a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 198 r. nr 144, poz. 930, ze zm.), w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

W tym miejscu należy wskazać, że na podstawie powyższej regulacji podatnik jest zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a) ustawy o PDOF.

Z uwagi na fakt, że Spółka Zagraniczna nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną dla Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy o PDOF (co zostało szczegółowo wykazane w argumentacji do pytania nr 1 wniosku), Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do uwzględniania Spółki Zagranicznej w rejestrze zagranicznych spółek Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o PDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w odniesieniu do kwestii opodatkowania dochodów zagranicznej spółki;
 • nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy).

Zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym - zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd - przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu.

Stosownie do przepisu art. 30f ust. 2 pkt 1 użyte określenie zagraniczna spółka oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółkę”, a jedynie taka, która spełniać będzie warunki określone w art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warunki uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną wskazuje art. 30f ust. 3 ustawy.

Zgodnie z powyższym zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.122011, str. 8, z późn. zm.).

Przepis ust. 3 pkt 3 lit. a) stosuje się również w przypadku, gdy 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki pozostaje w posiadaniu ustalonym łącznie z małżonkiem podatnika, a także jego krewnymi do drugiego stopnia (ust. 4 art. 30f ustawy).

Jak wynika z art. 30f ust. 17 ustawy w celu obliczenia udziału pośredniego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i ust. 12 pkt 1, przepis art. 25 ust. 5b stosuje się odpowiednio.

Zgodnie zaś z art. 25 ust. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

Jednocześnie w myśl art. 30f ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, jednostka zależna – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo zagraniczną spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Zatem posiadanie przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium RP reprezentujących ponad 25% kapitału zakładowego spółki, oznaczać będzie, że Wnioskodawca tym samym będzie posiadał udział pośredni w Spółce Zagranicznej mającej siedzibę na Cyprze. Spółka z o. o. z siedzibą na terytorium RP będzie posiadała 100% akcji w Spółce Zagranicznej mającej siedzibę na Cyprze, zatem będzie posiadała udziały w innym (trzecim) podmiocie, w tym przypadku w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Cypru, co oznacza, że Wnioskodawca będzie posiadał w tym podmiocie udział pośredni.

W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, że Spółka zagraniczna, o której mowa we wniosku będzie stanowić dla Wnioskodawcy zagraniczną spółkę kontrolowaną, o której mowa w art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30f ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce kontrolowanej;
 2. jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
 3. jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Mając na uwadze powyższe oraz informacje zawarte we wniosku oraz w jego uzupełnieniu stwierdzić należy, że Spółka, której Wnioskodawca jest udziałowcem, spełnia wszystkie warunki wskazane w przywołanym powyżej art. 30f ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. będzie posiadać bezpośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w zagranicznej spółce kontrolowanej, spółka z o. o. jako jednostka zależna będzie uwzględniać w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów czyli w Polsce - Spółka z o. o. jako jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce - udział Wnioskodawcy w Spółce Zagranicznej będzie mógł zostać pomniejszony o udział Spółki z o. o. w Spółce Zagranicznej, co nie oznacza, jak twierdzi Wnioskodawca, że nie będzie posiadał udziału w Spółce Zagranicznej i Spółka Zagraniczna nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy spółki zagranicznej kontrolowanej, bowiem Wnioskodawca w związku z powyższym nie będzie tylko zobowiązany do opodatkowywania dochodu tej Spółki. Wskazać należy, że przepis art. 30f ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi o tym jak obliczać udział w zagranicznej spółce (aby daną spółkę uznać za zagraniczną spółkę kontrolowaną), a mówi jedynie o tym, że posiadany przez podatnika udział (wyliczony na zasadach określonych w art. 30f ust. 17 cyt. ustawy) w zagranicznej spółce kontrolowanej może zostać pomniejszony o udział jego jednostki zależnej. Zatem stanowisko Wnioskodawcy – zgodnie z którym, po dokonaniu przedmiotowego „pomniejszenia” (o którym mowa w art. 30f ust. 12 ustawy o PDOF), udziału pośredniego przysługującego Wnioskodawcy w Spółce Zagranicznej (tj. ponad 25%) o udział bezpośredni przysługujący Spółce Kapitałowej w Spółce Zagranicznej (tj. 100%), przesłanka warunkująca istnienie dla Wnioskodawcy zagranicznej spółki kontrolowanej określona w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy o PDOF, tj. posiadania nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w danej spółce nie zostanie spełniona przez Wnioskodawcę w stosunku do Spółki Zagranicznej – jest błędne.

Zgodnie z art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Mając zatem na uwadze fakt, że spółka zagraniczna, o której we wniosku jest mowa będzie stanowiła dla Wnioskodawcy zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Zainteresowany będzie zobowiązany do uwzględnienia tej spółki w rejestrze zagranicznych spółek kontrolowanych, o których mowa w zacytowanym powyżej art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując stwierdzić należy, że Spółka, o której mowa we wniosku będzie stanowiła dla Zainteresowanego zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającą ujęciu w rejestrze zagranicznych spółek kontrolowanych, o którym mowa w art. 30 ust. 15 cyt. ustawy. Z uwagi na to, że udział pośredni Wnioskodawcy w zagranicznej spółce kontrolowanej będzie mógł być pomniejszany o udział jego jednostki zależnej (spółki z o. o. z siedzibą na terytorium RP) związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że nie będzie zobowiązany do uwzględniania w swej podstawie opodatkowania dochodów Spółki Zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.