IBPBII/2/415-1150/14-1/AR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe udziału w Programie Motywacyjnym (FCP)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) oraz zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 czerwca 2018 r. sygn. akt II FSK 1539/16 utrzymującym w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 1 lutego 2016 r. sygn. akt I SA/Gl 731/15 stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 12 grudnia 2014 r. (wpływ do Organu – 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 23 marca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał dla Wnioskodawczyni interpretację indywidualną w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych Znak: IBPBII/2/415-1150/14/NG, w której uznał stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym za nieprawidłowe.

Wnioskodawczyni na ww. interpretację pismem z 26 marca 2015 r. wniosła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z 30 kwietnia 2015 r. Znak: IBPB-2-2/4511-1-1/15/NG stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawczyni pismem z 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.) złożyła skargę na ww. interpretację indywidualną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z 1 lutego 2016 r. sygn. akt I SA/Gl 731/15 uchylił zaskarżoną interpretację i zgadzając się ze stanowiskiem strony skarżącej orzekł – że kwoty dywidend stanowią dla strony jedynie potencjalny przychód, który faktycznie zostanie osiągnięty w momencie uzyskania możliwości dysponowania tymi środkami. Zatem w sytuacji gdy strona skarżąca w ramach opisanej we wniosku konstrukcji będzie miała prawo do dywidendy, która to wartość będzie reinwestowana w akcje (jednostki uczestnictwa) to w sytuacji uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych związanych z prawem do akcji – wartość dywidend zwiększy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym umorzonych jednostek FCPE. W ww. wyroku Sąd stwierdził również, że nieodpłatne objęcie akcji jest neutralne podatkowo a dochód powstaje dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia.

Od powyższego wyroku Organ pismem z 11 kwietnia 2016 r. złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 8 czerwca 2018 r. sygn. akt II FSK 1539/16 oddalił skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił pogląd Sądu pierwszej instancji, że formuła przyznawania dywidendy uczestnikom programu w dacie przyznania tej dywidendy nie spowoduje powstania po ich stronie konkretnego przychodu, którego powstanie zostanie odroczone do momentu zbycia lub umorzenia jednostek uczestnictwa uzyskanych w wyniku przyznania dywidendy. Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyroku stwierdził również, że zasadne było także stanowisko Sądu pierwszej instancji, według którego nieodpłatne otrzymanie akcji przez skarżącą nie spowoduje powstania po jej stronie w dacie otrzymania akcji przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. Organ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest zatrudniona w Spółce z o.o. z siedzibą w Polsce. Spółka ta należy do grupy kapitałowej spółki z siedzibą we Francji („Spółka Zagraniczna”), której akcje notowane są na francuskiej giełdzie papierów wartościowych. W ramach grupy kapitałowej planowany jest program motywacyjny dla pracowników, w którym pracownicy Spółki z o.o. (i innych spółek z grupy kapitałowej) będą mieli możliwość nabycia w 2015 r., na preferencyjnych warunkach, akcji Spółki Zagranicznej w ramach pracowniczego programu motywacyjnego. Nabycie akcji przez pracowników, niezależnie od jednego z dwóch modeli, nastąpi poprzez specjalny francuski rodzaj funduszu zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe (fond communs de placement dentreprise „FCPE”). Pracownicy w ramach programu motywacyjnego nabędą jednostki uczestnictwa w FCPE (będące papierami wartościowymi zgodnie z prawem francuskim). Innymi słowy, pracownicy Spółki będą akcjonariuszami (posiadaczami akcji) Spółki Zagranicznej w sposób pośredni, poprzez FCPE.

FCPE, zgodnie z prawem francuskim, nie posiada osobowości prawnej. FCPE nie jest też funduszem kapitałowym (inwestycyjnym ani zagranicznym) w rozumieniu Dyrektywy 2009/65/WE ani w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Zgodnie z prawem francuskim FCPE nie jest również, z formalnego punktu widzenia, stroną jakichkolwiek czynności prawnych. Stroną wszelkich umów zawieranych przez FCPE są pracownicy Spółki posiadający jednostki FCPE.

Obowiązywać będą dwie formuły udziału pracowników w programie motywacyjnym: formuła non-leveraged FCPE oraz formuła leveraged FCPE:

  1. w modelu non-leveraged FCPE pracownicy będą uprawnieni do nabycia akcji Spółki Zagranicznej (w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Zagranicznej w 2015 r.) poprzez FCPE ze zniżką 20% (w stosunku do referencyjnej ceny akcji). Pracownicy, w związku z wpłatami na akcje Spółki Zagranicznej, obejmą jednostki uczestnictwa w FCPE. Jednostki te mogą zostać zbyte wyłącznie na rzecz FCPE (w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem) i to dopiero po 5 latach (za wyjątkiem niektórych sytuacji, np. w przypadku małżeństwa pracownika). Przychód z tytułu umorzenia jednostek w FCPE jest we Francji wolny od podatku dochodowego. Dywidendy otrzymywane przez FCPE od Spółki Zagranicznej będą reinwestowane w nabycie kolejnych akcji Spółki Zagranicznej, w zamian za co pracownicy obejmą nowe jednostki uczestnictwa w FCPE. Pracownicy Spółki – w związku z takim przydziałem nowych jednostek w FCPE – nie poniosą jakichkolwiek kosztów. Przydział ten będzie bowiem finansowany dywidendą wypłacaną przez Spółkę Zagraniczną.
  2. w modelu leveraged FCPE pracownicy będą uprawnieni do nabycia akcji Spółki Zagranicznej (w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Zagranicznej w 2015 r.) poprzez FCPE po referencyjnej cenie akcji (bez zniżki). Pracownicy, w związku z wpłatami na akcje Spółki Zagranicznej obejmą jednostki uczestnictwa w FCPE. Jednostki te mogą zostać zbyte wyłącznie na rzecz FCPE (w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem) i to dopiero po 5 latach. Przychód z tytułu umorzenia jednostek w FCPE jest we Francji wolny od podatku dochodowego. W przeciwieństwie do formuły non-leveraged FCPE, w formule leveraged FCPE pracownikowi gwarantowany jest (przez podmiot trzeci: bank-gwaranta) zwrot zainwestowanych środków oraz przynajmniej 4% zysk. W modelu leveraged FCPE dywidendy otrzymywane przez FCPE od Spółki Zagranicznej nie będą reinwestowane, ale będą przekazywane bankowi-gwarantowi. Niniejszym dywidendy otrzymywane przez FCPE nie spowodują objęcia przez pracownika nowych jednostek w FCPE.

Niezależnie od powyższego mechanizmu, w zależności od liczby zakupionych akcji Spółki Zagranicznej, pracownikowi zostanie nieodpłatnie przydzielone od 2 do 10 akcji Spółki Zagranicznej. Akcje te zostaną przekazane do FCPE (w formule non-leveraged FCPE), w zamian za co FCPE wyemituje nowe jednostki uczestnictwa dla Wnioskodawcy (podobnie jak w przypadku jednostek wyemitowanych przez FCPE w zamian za reinwestowane dywidendy od Spółki Zagranicznej).

Wnioskodawczyni zamierza wziąć udział w jednym z dwóch opisanych wyżej programów motywacyjnych, jakie w 2015 r. mają zacząć obowiązywać w grupie kapitałowej, do której należy pracodawca Wnioskodawczyni, tj. Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawczyni podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dywidendy uzyskanej przez FCPE od Spółki Zagranicznej i ponownie zainwestowanej przez FCPE w dodatkowe akcje Spółki Zagranicznej?
  2. Czy Wnioskodawczyni będzie podlegać opodatkowaniu z tytułu przydzielonych jej od 2 do 10 akcji Spółki Zagranicznej, w zamian za które FCPE wyemituje dodatkowe jednostki uczestnictwa?

Zdaniem Wnioskodawczyni, wysokość dywidendy z akcji Wnioskodawczyni wpłacana przez Spółkę Zagraniczną na rzecz FCPE i inwestowana ponownie w FCPE nie stanowi dochodu Wnioskodawczyni w rozumieniu art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż faktycznie Wnioskodawczyni jej nie otrzymała. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dywidenda jak i inne przychody z tytułu udziału w zysku osób prawnych podlegają opodatkowaniu jedynie w razie faktycznego uzyskania dochodu. W okresie blokady Wnioskodawczyni nie otrzymuje żadnej dywidendy. Wszelkie dywidendy związane z akcjami nabytymi przez FCPE z kwot wnoszonych przez Wnioskodawczynię będą wpłacane przez Spółkę Zagraniczną bezpośrednio do FCPE, który nie dokona ich dystrybucji na rzecz Wnioskodawczyni, lecz ponownie zainwestuje wszelkie kwoty w FCPE, co zostanie odzwierciedlone w wartości jednostek FCPE nabytych pierwotnie przez Wnioskodawczynię w okresie subskrypcji. Wnioskodawczyni, która posiada jednostki FCPE, nie przysługuje żadne z podstawowych praw z tytułu własności akcji w odniesieniu do akcji będących w posiadaniu FCPE. Wszelkie otrzymane dywidendy zostaną automatycznie ponownie zainwestowane w FCPE, a jedyną korzyścią Wnioskodawczyni z tytułu tych dywidend będzie wzrost całkowitej wartości netto FCPE, a w konsekwencji, wartości umorzenia jednostek. Zasada ta będzie obowiązywać niezależnie od tego, w którym programie motywacyjnym (formuła non-leveraged FCPE, czy formuła leveraged FCPE) Wnioskodawczyni weźmie udział.

Z tego samego powodu przydzielone Wnioskodawczyni dodatkowe akcje Spółki Zagranicznej (w liczbie od 2 do 10), nie spowoduje u niej powstania dochodu do opodatkowania. Przydział ten spowoduje bowiem wyłącznie wzrost wartości jednostek uczestnictwa w FCPE a dochód, który będzie podlegał opodatkowaniu, wystąpi tylko i wyłącznie w razie umorzenia tych jednostek.

Wnioskodawczyni wskazała, że jej stanowisko znajduje potwierdzenie np. w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, 3 września 2008 r. Znak: IBPB2/415-1459/08/HS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie wydania pierwotnej interpretacji, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach i orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie zaś do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m. in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, w tym z dywidendy, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także z dywidendy.

Z kolei, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, 19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się od uzyskanych dochodów (przychodów).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest pracownikiem polskiej spółki będącej częścią międzynarodowej grupy kapitałowej. W ramach pracowniczego programu motywacyjnego Wnioskodawczyni będzie miała możliwość nabycia w 2015 r., na preferencyjnych warunkach, akcji spółki francuskiej, będącej spółką dominującą w grupie kapitałowej, w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego. Nabycie akcji przez Wnioskodawczynię nastąpi poprzez specjalny francuski fundusz zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe (FCPE). Wnioskodawczyni nabędzie jednostki uczestnictwa w FCPE (będące papierami wartościowymi zgodnie z prawem francuskim). Innymi słowy, Wnioskodawczyni stanie się akcjonariuszem (posiadaczem akcji) Spółki Zagranicznej w sposób pośredni, poprzez FCPE.

W programie motywacyjnym obowiązywać będą dwie formuły udziału pracowników Spółki: formuła non-leveraged FCPE oraz formuła leveraged FCPE.

W modelu non-leveraged FCPE pracownicy będą uprawnieni do nabycia akcji Spółki Zagranicznej (w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Zagranicznej) poprzez FCPE ze zniżką 20% (w stosunku do referencyjnej ceny akcji). Pracownicy, w związku z wpłatami na akcje Spółki Zagranicznej, obejmą jednostki uczestnictwa w FCPE. Jednostki te mogą zostać zbyte wyłącznie na rzecz FCPE (w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem) i to dopiero po 5 latach. Dywidendy otrzymywane przez FCPE od Spółki Zagranicznej będą reinwestowane w nabycie kolejnych akcji Spółki Zagranicznej, w zamian za co pracownicy obejmą nowe jednostki uczestnictwa w FCPE.

W modelu leveraged FCPE pracownicy będą uprawnieni do nabycia akcji Spółki Zagranicznej (w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Zagranicznej) poprzez FCPE po referencyjnej cenie akcji (bez zniżki). Pracownicy, w związku z wpłatami na akcje Spółki Zagranicznej obejmą jednostki uczestnictwa w FCPE. Jednostki te mogą zostać zbyte wyłącznie na rzecz FCPE (w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem) i to dopiero po 5 latach. W modelu leveraged FCPE dywidendy otrzymywane przez FCPE od Spółki Zagranicznej nie będą reinwestowane, ale będą przekazywane bankowi-gwarantowi.

Niezależnie od powyższego mechanizmu, w zależności od liczby zakupionych akcji Spółki Zagranicznej, pracownikowi zostanie nieodpłatnie przydzielone od 2 do 10 akcji Spółki Zagranicznej. Akcje te zostaną przekazane do FCPE (w formule non-leveraged FCPE), w zamian za co FCPE wyemituje nowe jednostki uczestnictwa dla Wnioskodawczyni (podobnie jak w przypadku jednostek wyemitowanych przez FCPE w zamian za reinwestowane dywidendy od Spółki Zagranicznej).Wnioskodawczyni planuje wziąć udział w jednym z ww. programów motywacyjnych.

Jedną z wątpliwości Wnioskodawczyni jest kwestia czy podlega opodatkowaniu podatkiem od wartość dywidendy uzyskanej przez FCPE od Spółki Zagranicznej i ponownie zainwestowanej przez FCPE w dodatkowe akcje Spółki.

Z przywołanych wyżej przepisów a w szczególności z art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wynika, iż wolą ustawodawcy było, aby opodatkowaniu podlegał wyłącznie dochód faktycznie uzyskany przez podatnika w formie dywidendy, a nie dochód jedynie potencjalny, lecz nie uzyskany faktycznie.

Informacje zawarte we wniosku wyraźnie wskazują, że Wnioskodawczyni co do zasady nie będzie uprawniona do swobodnego rozporządzania kwotami dywidend, gdyż będą one automatycznie, zgodnie z zasadami uczestnictwa w programie, reinwestowane w kolejne akcje spółki zagranicznej. Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika także, iż co do zasady Wnioskodawczyni nie będzie również władna dysponować jednostkami uczestnictwa w funduszu FCPE, ponieważ możliwość takich dyspozycji nastąpi nie wcześniej niż po 5 latach (poza wyjątkowymi sytuacjami). Stąd, można stwierdzić, że kwoty dywidend będą stanowić dla Wnioskodawczyni jedynie potencjalny przychód, który faktycznie zostanie uzyskany dopiero w momencie uzyskania możliwości dysponowania tymi środkami (lub ich ekwiwalentami w formie akcji spółki zagranicznej nabytych przez fundusz FCPE z kwot dywidend przekazywanych do Funduszu przez spółkę zagraniczną). W takiej sytuacji moment powstania przychodu zostanie przesunięty w czasie do chwili realnego uzyskania przychodu przez Wnioskodawczynię, tj. do momentu umorzenia jednostek uczestnictwa w Funduszu.

W zakresie drugiego pytania zawartego we wniosku dotyczącego kwestii tego czy Wnioskodawczyni będzie podlegała opodatkowaniu z tytułu przydzielonych jej od 2 do 10 akcji spółki zagranicznej w zamian za które FCPE wyemituje dodatkowe jednostki uczestnictwa, wskazać należy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

W myśl natomiast art. 24 ust. 11 ww. ustawy – dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Z treści przywołanych przepisów wynika, że objęcie akcji (nieodpłatnie, częściowo nieodpłatnie) jest neutralne podatkowo w dacie tego zdarzenia, ale podlega opodatkowaniu w momencie odpłatnego zbycia udziałów (akcji), stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dopiero w tym momencie ujawnia się bowiem rzeczywisty przychód z objęcia akcji. Akcje są papierami wartościowymi, które mają określoną wartość nominalną i zazwyczaj też wartość rynkową. Ich rzeczywista wartość ujawnia się w momencie ich zbycia, gdyż dopiero w tym momencie ujawnia się wartość przychodu jaki w rzeczywistości właściciel akcji uzyskał przez ich nabycie. Potwierdza to również definicja pojęcia przychodu wskazanego w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wyłączono m.in. przychód z tytułu nabycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny. Dodatkowo ustawodawca w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wśród przychodów z kapitałów pieniężnych nie wymienił przychodu z akcji przyznanych nieodpłatnie. O tym, że ustawodawca nie traktuje otrzymania akcji jako okoliczności powodującej powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu, świadczy też art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, w którym za czynność powodującą powstanie przychodu, ustawodawca uznał objęcie akcji w zamian za wkład niepieniężny. Objęcie zakresem tego przepisu jednego ze szczególnych przypadków objęcia akcji świadczy o tym, że inne przypadki w tym objęcie nieodpłatne, są wyłączone z zakresu pojęcia przychodów z kapitałów pieniężnych. Świadczy o tym także przywołana powyżej treść art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Te okoliczności sprawiają, że nieodpłatne objęcie akcji nie stanowi przychodu z kapitałów pieniężnych.

Reasumując, opisana we wniosku formuła przyznawania dywidendy – w dacie przyznania tej dywidendy – nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawczyni konkretnego przychodu, którego powstanie zostanie odroczone do momentu zbycia lub umorzenia jednostek uczestnictwa w FCPE uzyskanych w wyniku przyznania dywidendy.

Natomiast nieodpłatne przydzielenie Wnioskodawczyni dodatkowych akcji Spółki Zagranicznej nie spowoduje powstania przychodu w dacie otrzymania akcji. Przychód powstanie dopiero w momencie zbycia (umorzenia) jednostek uczestnictwa w FCPE.

Stanowisko Wnioskodawczyni należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania uchylonej interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.