IBPB-1-3/4510-331/15/AB | Interpretacja indywidualna

Czy przychodem Spółki cypryjskiej, jako zagranicznej spółki kontrolowanej, jaki powinien wykazać Wnioskodawca z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, będzie wartość wynagrodzenia należnego Spółce cypryjskiej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ?
IBPB-1-3/4510-331/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. instrumenty finansowe
 3. spółka zagraniczna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 9 lipca 2015 r.), uzupełnionym 24 i 28 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu określenia kosztów uzyskania przychodów w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu określenia kosztów uzyskania przychodów w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 września 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-177/15/AB, IBPB-1-3/4510-317/15/AB, IBPB-1-3/4510-331/15/AB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 24 i 28 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów. Wnioskodawca jest częścią Grupy Holdingowej, a w zakresie jego działalności jest m.in. prowadzenie działalności inwestycyjnej i zarządzanie aktywami związanymi z działalnością w zakresie nieruchomości.

Wnioskodawca posiada 100% udziałów w kapitale Spółki, która jest spółką kapitałową z siedzibą na Cyprze i cypryjskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka cypryjska”). Spółka cypryjska jest pośrednio zaangażowana w działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami w Polsce. Posiada ona certyfikaty inwestycyjne w polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym inwestującym w sektorze nieruchomości (dalej: „FIZ”). Spółka cypryjska nabyła certyfikaty inwestycyjne w FIZ w zamian za wkład gotówkowy lub w zamian za wniesienie do FIZ akcji/udziałów w polskich spółkach inwestujących w różnego rodzaju nieruchomości. Wniesienie akcji/udziałów do funduszu inwestycyjnego zrównane jest z wpłatą na poczet ceny emisyjnej za certyfikaty inwestycyjne (por. art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm., dalej: „UFI”).

Emisja nowej serii certyfikatów inwestycyjnych FIZ, które obejmowane były przez Spółkę cypryjską w zamian za akcje w spółkach nieruchomościowych przeprowadzana była kilkukrotnie. Przy każdej nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych Spółka cypryjska zbywała akcje na FIZ w drodze odpowiedniej umowy, zgodnie z procedurą określoną w art. 28 ust. 2 UFI. Wartość rynkowa emitowanych certyfikatów inwestycyjnych zawsze korespondowała (była ekwiwalentna) z wartością rynkową zbywanych przez Spółkę cypryjską do FIZ akcji/udziałów w spółkach nieruchomościowych. Wartość rynkowa akcji/udziałów przekazywanych do FIZ przez Spółkę cypryjską była potwierdzana za pomocą wyceny, zgodnie z art. 28 ust. 2a UFI. Certyfikaty inwestycyjne w FIZ stanowią instrumenty finansowe wymienione w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.). Rokiem podatkowym Spółki cypryjskiej jest rok kalendarzowy.

Obecnie Spółka cypryjska rozważa zbycie (wykup) certyfikatów inwestycyjnych w FIZ w celu ich umorzenia przez FIZ. Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych odbędzie się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 139 UFI i następnych. W szczególności FIZ przed wykupem dokona wyceny posiadanych aktywów. Wykup nastąpi po uzgodnionej cenie (tzw. wynagrodzenie umorzeniowe), która odzwierciedlać będzie wartość rynkową aktywów posiadanych przez FIZ - cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych równa będzie w praktyce wartości aktywów netto FIZ, przypadającej na te certyfikaty. Z chwilą wykupu, certyfikaty inwestycyjne będą umorzone z mocy prawa (por. art. 139 ust. 6 UFI).

Po wykupie i umorzeniu certyfikatów w FIZ nastąpi likwidacja FIZ. Spółka cypryjska, oprócz wpływów z wynagrodzenia umorzeniowego, nie będzie uprawniona i nie uzyska żadnych innych aktywów w związku z prowadzoną działalnością. Wartość wynagrodzenia umorzeniowego Spółki cypryjskiej przekroczy kwotę 250.000 EUR.

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec Spółki nie znajdzie zastosowania regulacja art. 24a ust. 16 i ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy kosztem, do jakiego uprawniony jest Wnioskodawca w związku z uzyskaniem przychodu zagranicznej spółki kontrolowanej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, będzie wartość rynkowa akcji/udziałów wniesionych do FIZ przez spółkę cypryjską w zamian za objęte certyfikaty inwestycyjne w FIZ ustalona na moment wniesienia tych akcji/udziałów do FIZ... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem do jakiego jest uprawniony, w związku z uzyskaniem przychodu zagranicznej spółki kontrolowanej, z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, będzie wartość rynkowa akcji/udziałów wniesionych do FIZ w zamian za objęte certyfikaty inwestycyjne w FIZ ustalona na moment wniesienia tych akcji/udziałów do FIZ.

Na wstępie Wnioskodawca wskazał, że na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), prowadzenie inwestycji za pośrednictwem FIZ, w którym certyfikaty inwestycyjne obejmowane są w zamian za wkład niepieniężny, wiąże się z powstaniem dwóch tzw. momentów opodatkowania, tj.:

 1. podatnik może uzyskać dochód na moment „wejścia” do funduszu inwestycyjnego;
 2. jak i na moment umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

Po pierwsze, do uzyskania dochodu przez podatnika CIT dochodzi w wyniku zbycia akcji/udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne nowej emisji, o wartości korespondującej z wartością zbywanych akcji/udziałów. W związku z przedmiotowym zbyciem konieczne jest ustalenie przychodów i kosztów.

Przychód uzyskiwany przez podatnika w momencie zbycia akcji/udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, równa się wartości pieniężnej certyfikatów inwestycyjnych nabywanych przez podatnika (inwestora). Natomiast, koszt uzyskania przychodu w takim przypadku należy ustalić zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o CIT, uwzględniającymi w szczególności sposób, w jaki doszło do nabycia akcji/udziałów obecnie wnoszonych do funduszu (np. czy akcje zostały nabyte za aport, czy w wyniku wymiany udziałów, czy też za gotówkę, etc).

Stanowisko, zgodnie z którym wniesienie akcji/udziałów do funduszu inwestycyjnego i objęcie w zamian certyfikatów inwestycyjnych jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podzielają również sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny (por. przykładowo ostatnio wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 924/12).

Po drugie, do osiągnięcia przez podatnika dochodu po raz koleiny dochodzi na moment umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Na ten więc moment również konieczne jest ustalenie przychodów podatnika i przypisanych do nich kosztów.

Jak już Wnioskodawca wskazał w uzasadnieniu swojego stanowiska do pytania 2, przychód osiągnięty w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych należy określić w wysokości wynagrodzenia umorzeniowego.

Do ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia umorzeniowego zastosowanie znajdzie natomiast art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT oznacza, że w celu ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia umorzeniowego należy ustalić, jakie wydatki zostały poniesione przez podatnika na objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym. Przy czym, przez wydatki należy rozumieć wszelkie uszczuplenie majątku podatnika, do jakiego doszło w związku z objęciem przez niego certyfikatów, w jakiejkolwiek formie - w tym formie rzeczowej, transferu praw, gotówkowej, etc. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega więc wątpliwości, że w przypadku objęcia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za wniesienie do funduszu inwestycyjnego akcji/udziałów za wydatki na objęcie certyfikatów należy uznać wartość rynkową akcji/udziałów zbywanych na rzecz funduszu inwestycyjnego określoną na moment zbycia tych akcji/udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego. Wydatkiem w takim przypadku jest wartość, o jaką zostaje uszczuplony majątek podatnika, a więc wartość rynkowa aktywów, jakie zostają przeniesione na fundusz. Wynika ona z obowiązkowej wyceny akcji/udziałów, jaka musiała zostać przeprowadzona przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzającej funduszem w związku ze zbyciem akcji/udziałów na rzecz funduszu w zamian za certyfikaty nowej emisji. Wartość nowo wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych odpowiada więc wartości rynkowej aktywów wnoszonych do FIZ.

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, w świetle brzmienia art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, w opinii Wnioskodawcy, koszt uzyskania przychodu, jaki należy przypisać w związku z należnym Spółce cypryjskiej wynagrodzeniem z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych należy ustalić właśnie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. Należy więc ustalić jakie wydatki zostały poniesione przez Spółkę cypryjską na objęcie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ.

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), Spółka cypryjska nabyła certyfikaty inwestycyjne w FIZ w zamian za wniesienie do FIZ akcji/udziałów w spółkach nieruchomościowych. Kilkukrotnie przeprowadzana była emisja nowej serii certyfikatów inwestycyjnych o określonej wartości rynkowej odpowiadającej wartości rynkowej wnoszonych do FIZ przez Spółkę cypryjską akcji/udziałów w spółkach nieruchomościowych. Nie ulega więc wątpliwości, że w świetle wyżej przywołanego art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, wartość rynkowa akcji/udziałów spółek nieruchomościowych (ustalona zgodnie z oficjalną wyceną) stanowi wartość wydatków faktycznie poniesionych na objęcie certyfikatów inwestycyjnych w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT i tym samym należy uznać ją za koszt uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia umorzeniowego.

Prawidłowość stanowiska Spółki w zakresie określenia kosztu uzyskania przychodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia za umorzone certyfikaty inwestycyjne znajduje potwierdzenie na gruncie interpretacji podatkowych wydawanych przez organy skarbowe.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2014 r. Znak: IPPB5/423-224/14-3/AJ wskazał, że podatnik może uzyskać przychód określony w art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, w wyniku dwóch odrębnych zdarzeń: zbycia udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego w zamian za objęcie nowo wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz zbycia/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Zdaniem Dyrektora, dla każdego z tych zdarzeń należy ustalić odrębnie koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT.

Podobnie, w interpretacji indywidualnej z 30 lipca 2010 r., Znak: IPPB3/423-280/10-4/JB Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał następujące stanowisko podatnika za prawidłowe, odstępując jednocześnie od uzasadnienia interpretacji (przedmiotowa interpretacja dotyczy wniesienia do funduszu inwestycyjnego nieruchomości w zamian za certyfikaty inwestycyjne nowej emisji a następnie zbycia/umorzenia tychże certyfikatów):

W związku z powyższym skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych w takim przypadku należy rozpatrywać wg następującego schematu:

 • transakcja zbycia nieruchomości na rzecz funduszu:

Przychód - w wysokości wartości pieniężnej certyfikatów inwestycyjnych nabywanych przez P. SA. (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT),

Koszt - wartość podatkowa netto nieruchomości wnoszonych do funduszu (ustalona zgodnie z przepisami art. 15 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).

Skutki podatkowe transakcji należy rozpoznać na dzień przeniesienia własności nieruchomości na FIZ.

 • transakcja nabycia certyfikatów inwestycyjnych:

Wydatek związany z nabyciem certyfikatów (odpowiadający wartości rynkowej nieruchomości wniesionych do funduszu) nie stanowi kosztów uzyskania przychodów w momencie nabycia certyfikatów inwestycyjny eh (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT),

 • transakcja zbycia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych:

Przychód - wynagrodzenie za zbywane, odkupywane lub umarzane certyfikaty (art. 12 ust. 1 ustawy o CIT),

Koszt - wydatki związane z nabyciem certyfikatów, odpowiadające wartości za jaką nastąpiło nabycie certyfikatów (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT).

Przychody i koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia lub umorzenia certyfikatów należy rozpoznać w momencie ich zbycia, odkupienia lub umorzenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione stanowisko w sprawie znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 września 2008 r., Znak: IPPB3/423-981/08-3/JB, w której stwierdził, że Reasumując, wartość pieniężna certyfikatów inwestycyjnych nabywanych przez Spółkę w zamian za akcje spółek komandytowo-akcyjnych stanowi jej przychód na dzień objęcia certyfikatów, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, powstanie koszt uzyskania przychodu ze zbycia akcji w związku z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych. Natomiast wydatki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych, również w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, odpowiadające wysokością wartości akcji wniesionych do funduszu stanowić będą koszt uzyskania przychodu, w momencie zbycia, odkupienia lub umorzenia certyfikatów Inwestycyjnych.

Ponadto, w interpretacji indywidualnej z 18 lutego 2014 r., Znak: ILPB2/415-1113/13-2/JK, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, na gruncie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego odpowiednikiem w Ustawie o CIT jest właśnie art. 16 ust. 1 pkt 8 stwierdził, że Stosownie natomiast do art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e. Zatem kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych objętych w zamian za udziały lub papiery wartościowe będzie wysokość faktycznie poniesionych wydatków na nabycie certyfikatów (w przedmiotowej sprawie jest to wartość rynkowa wnoszonych udziałów lub papierów wartościowych).

W świetle powyższej argumentacji, zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione stanowisko jest prawidłowe i zasługuje na uwzględnienie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. do polskich ustaw o podatkach dochodowych weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne spółki kontrolowane.

W interpretacji indywidualnej z 2 października 2015 r., Znak: IBPB-1-3/4510-177/15/AB Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że Spółka cypryjska będzie spełniać przesłanki pozwalające na uznanie jej za tzw. zagraniczną spółkę kontrolowaną, w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”).

Stosownie do art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Dodatkowo, art. 24a ust. 6 ustawy o CIT przewiduje, że dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

W art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, zdefiniowano podstawę opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający proporcjonalnie na okres, w którym spełniony został warunek kontroli nad zagraniczną spółką kontrolowaną w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej oraz z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej. Szczególne zasady ustalania udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki kontrolowanej zawarte zostały w ust. 7 i 8.

Natomiast ust. 6 określa zasady dotyczące sposobu obliczania dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej oraz momentu jego ustalenia. Stanowi on, że dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego kontrolowanej spółki zagranicznej. Przewiduje również zasadę, zgodnie z którą dochód ustala się za rok podatkowy kontrolowanej spółki zagranicznej.

Z wniosku wynika, że, Wnioskodawca posiada 100% udziałów w kapitale Spółki cypryjskiej. Spółka cypryjska będzie spełniać przesłanki pozwalające na uznanie jej za tzw. zagraniczną spółkę kontrolowaną, w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT. Spółka cypryjska posiada certyfikaty inwestycyjne w polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym inwestującym w sektorze nieruchomości. Spółka cypryjska nabyła certyfikaty inwestycyjne w zamian za wkład gotówkowy lub w zamian za wniesienie do funduszu akcji/udziałów w polskich spółkach inwestujących w różnego rodzaju nieruchomości. Wniesienie akcji/udziałów do funduszu inwestycyjnego zrównane jest z wpłatą na poczet ceny emisyjnej za certyfikaty inwestycyjne. Kilkukrotnie przeprowadzana była emisja nowej serii certyfikatów inwestycyjnych o określonej wartości rynkowej odpowiadającej wartości rynkowej wnoszonych do funduszu przez Spółkę cypryjską akcji/udziałów w spółkach nieruchomościowych. Obecnie Spółka cypryjska rozważa zbycie (wykup) certyfikatów inwestycyjnych w FIZ w celu ich umorzenia przez FIZ.

Mając na uwadze cytowane powyższe przepisy, wskazać należy, że dla celów opodatkowania w Polsce dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych kluczowe są przepisy polskiej ustawy o CIT. Oznacza to, że także koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną należy ustalić zgodnie z przepisami ustawy o CIT.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższe oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy CIT oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia przychodów). Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo skutkowy.

W art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, ustawodawca wskazał, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Zgodnie z tym przepisem, na moment odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych, podatnik ma prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci wydatków na nabycie tych certyfikatów.

Jednocześnie zauważyć należy, że kwestie dotyczące nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.). Zgodnie z art. art. 3 ust. 1 tej ustawy, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione:

 1. zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut funduszu tak stanowi, lub
 2. inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 - jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

Ponadto, w przypadku dokonywania wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi (m.in. akcjami lub udziałami w spółkach z o.o.), wyceniane są one według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny aktywów netto (art. 128 ust. 2 ww. ustawy). Oznacza to, że w momencie wniesienia akcji lub udziałów w spółce z o.o. do funduszu inwestycyjnego, ustalana jest ich wartość pieniężna, która stanowi de facto cenę, po której owe papiery są zbywane na rzecz takiego funduszu. Cena ta co do zasady odpowiada wartości udziałów/akcji w zamian za które nabyto certyfikaty inwestycyjne.

W związku z powyższym, za wydatki na objęcie certyfikatów, należy uznać wartość udziałów/akcji na moment ich wniesienia do tego funduszu, określoną według metody przyjętej przez fundusz inwestycyjny. Wartość ta będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu jaki należy przypisać Wnioskodawcy w związku z uzyskaniem przez Spółka cypryjska wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, że wydatkiem na nabycie certyfikatów inwestycyjnych jest wartość rynkowa akcji/udziałów jakie zostały przeniesione na fundusz, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. ). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.